A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. Faarden- en Veemarkt. Jaarlijksclie Veemarkt Zaterdag 28 November 1908. op Maandag 30 November 1908, Gemengde berichten. 48e Jaargang. Binnenland. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen J 1,France pistVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f lJSr/j en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle/Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No» 25. ADVEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6 J uren op den dag der uitgave. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Burgemeester - en Wethouders van AXEL, maken bekend, dat de in die gemeente zal worden gehouden zooals breeder bij aanplakbiljetten is omscbreven. Axel, den 20 October 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. LAMA1TRE, L. B. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. De directeur-generaal der posterijen en tele- grafie brengt in de Stct. ter algemeene kennis Bij gelegenbeid van het aanstaande Sint-Ni- colaasleest wordt de verguuning, om meerdere pakketten aan hetzelfde adres van slechts een enkele adreskaart te doen vergezeld gaan, voor den tijd van 2 tot en met 7 December inge- trokken en zal derhalve bij elk gedurende "dit tijdvak ter verzending aangeboden pakket een adreskaart behooren te zijn gevoegd. Voorts wordt ter verzekering van een goede overkomst van de pakketten aanbevolen le. zorg te dragen voor een doelmatige en stevige verpakking van de voorwerpen, in dier voege, dat deze op afdoende wijze tegen breken en beschadigen verzekerd zijn 2e. zoo mogelijk de adressen op de pakketten te schrijven en, waar opplakking of aanhechting van een adres onvermijdelijk is, dit zoodanig vast te hechten, dat voor het verloren gaan daarvan, tijdens het vervoer, geen vrees behoeft te bestaan 3e. in de pakketten een tweede, los adres te sluiten. Drie jaar geleden werd door iemand aan den Amsterdamschen weg te Arnhem een moord- aanslag gepleegd op zijn meisje, waarvoor hij tot 4 jaren gevangenisstraf werd veroordeeld. Hoewel de kogel niet verwijderd kon worden, scheen het meisje geheel hersteld. Zij is thans .echter waarschijnlijk aan de gevolgen van dien aanslag overleden. Door de waakzaamheid van den hond is een echtpaar in de Tolstraat te Amsterdam aan een groot gevaar ontsnapt Tegen 12 uur s nachts werd men wakker door het gehuil en het geblaf van den hond in de keuken. Men ging eens onderzoeken, wat dit te beteekenen had en zag een hoop smeulende poetslappen in de kast onder de aanrechtbank, terwijl de keuken reeds met rook gevuld was. Met een paar emmets water werd het vuur dadelijk gebluscht. De 14jarige C. Graafland, werkzaam in de timmerfabriek van den heer G. v. d. Straaten te Berg-Ambacht, had, terwijl hij bezig was latten te zagen, de onvoorzichtigheid het zaagsel met de hand weg te halen zonder de machine stil te zetten, waardoor hij met de hand in aan raking kwam met de zaag, met het nood- lottig gevolg, dat het grootste gedeelte van de hand werd afgezaagd alleen de duim met een klein gedeelte van de hand bleef gespaard. Door de doctoren Bouman en Fauel werd ge- neeskundige hulp verleend. De jeugdige Hotse S., een flinke stoere ]ongen uit Schouwerzijl deed dezer dagen een wandeling langs het Reitdiep. Hij had zijn pet stijf in de oogen gedrukt want het was storm- weer. Een eindje van het dorp zag hij plotseling een baars boven het water uitschieten. Hotse schoot vastberaden toe om de visch te grijpen. Maar op hetzeltde oogenblik zweepte de storm- wind een golf ver landinwaarts. En dat ging gepaard met zoo'n vervaarlijk geplons dat Hotse, die anders voor geen kleintje vervaard is, er beduusd van werd. En nauwelijks kon hjj zijn oogen gelooven, toen hij bij het terugloopen van het water, op het land een visch van nooit geziene afmeting wild zag spartelen. Maar Hotse had zijn tegen- woordigheid van geest gauw terug. Hij stortte zich op het hevig tekeer gaande dier, wist het te overmannen en met zijn zakmes den hals at te snijden, waarna hij vol trots, zijn buit van ongeveer twaalf pond op den rug torsende, dorpwaarts toog. Hotse's mededorpelingen wa- ren niet weinig verbaasd over deze zonderlinge visscherstropee, doch vroegen minder naar naaui en herkomst van het wonderdier, dan wel naar zijn cullinaire waarde. En zoo ging Hotse's buit over in het bezit van een bewoner van Schouwerzijl, die er met zijn geheele familie wat lekker van smulde. Eerst den anderen dag constateerde de dokter, na nauwkeurige be- schouwing van wat overgebleven was van het twaalfpondige Reitdiepmonster, dat Hotse niets meer of minder had gevangen dan een ver- dwaalde zalm. Zondagavend werden in de zaal van den heer M. Brull, cafehouder en slager te Eygelshoven als gewoonlijk ieder jaar op het feest van St. Cecilia door de harmonie- en zangvereeniging //Laura", eenige feestnummers uitgevoerd. De zaal is gelegen boven het slaehthuis van Brull. Zondagavond was de zaal zoo vol, dat hoege- naamd geen persoon meer binnen kon komen. Omstreeks 9 uur, toen het feest goed en wel aan den gang was, en het stuk ,,Genoveva" opge- voerd zou worden, ontstond eensklaps achter in de zaal een geschreeuw en gegil van vrouwen, dat hooren en zien verging. De vloer onder haar voeten bezweek door den te grooten last en zakte langzaam met gebroken dwarsbalken door tot beneden in de slachterjj. Alles vluchtte naar de trap aan den uitgang. In een tijd van 10 minuten was de heele zaal ontruimd. Bij dit ongeluk heeft gelukkig niemand letsel bekomen. De Nbrab. vertelt als historisch Op een Brabantsch hulppostkantoor kwam zekere H. Maas tot het in ontvangst nemen van een postpakket. De postmeester legt den rechthebbende het formulier voor ter teekening, benoodigd bij het in ontvangst nemen van het postpakket. Schrijven had H. Maas nooit gekend en gaf dit aan den postmeester te kennen. Daar wist de postmeester wel raad op, wat blijkt uit hetgeen nu volgt Postmeester ,/Maas ga eens zitten." Maas //lk zit al." Postmeester//Zet nou eerst een stripke dan een hukske." Maas „Net een stuleke." Postmeester schrijft alsnu een m voor. Maas //Net drie linksche worstjes." Postmeester //Dan een nulleke en een rechts worstje nog een nulleke en een rechts worstje en dan een slekske." Maas, welke nog al begrijpelijk was, had al- dus zijn naam geschreven h maas. Daar H. Maas nog al eens dikwijls een post pakket in ontvangst moest nemen krijgt men telkens te hooren Eerst 'n stripke dan 'n hukske, net 'n stuleke, dan drie linksche worstjes, 'n nulleke en 'n rechts worstje, nog 'n nulleke en een rechts worstje, dan nog 'n slekske en dan krijgt II. Maas z'n pekske. In Oost-Friesland kwamen in de laatste maanden vele branden voor, die op raadselachtige wijze moeten zijn ontstaan. In tal van plaatsen werden premies uitgeloofd voor dengene, die de justitie eenigszins omtrent den dader (of daders) son inlichten. Niets hielp. Alleen in de maand Gctober werden 9 groote boerderijen en winkel- huizen, en in deze maand reeds 6 gebouwen in de asch gelegd. Dinsdagavond is nu te Thorn de 27jarige Paul us Fagin, een geboren Limburger, gevat. Bij bekende de gevreesde brandsticbter te zijn. Ilij werd naar de gevangenis te Aurich gebracht. Juffrouw Guesterra, bijgenaamd de geweer- koningin, die in een music ball te Londen een nabootsing gaf van het schot van Wilhelm Tell, heeft Maandagavond niet den glazen appel op het hoofd van haar medewerker, maar dat hoofd zelf geraakt. De man werd ernstig verwond naar een ziekenhuis gebracht, waar hij gisteren is overleden. De geweer-koningin werd in hech- tenis gecomen. Millionnair en analphabeet. Te Cardiff is een man overleden, Salomon Andrews genaamd, die een vermogen van een millioen pond ster ling nalaat, 12 millioen gulden. Hij was zijn loopbaan begonnen als venter met gebakjes, maar in alles wat hij aanvatte had hij geluk, zoodat hij rijk en steeds rijker werd. Het merk- waardigste is evenwel, dat Andrews, die een hoogen ouderdom heeft bereikt, nooit heeft kunnen lezen of schrijven. Te Bordeaux heeft een metselaar, een man van 32 jaar, ruzie gekregen met zijn vader over een geldkwestie. De metselaar wond zich steeds meer op bij den twist. Te vergeefs t ichten de aanwezigen hem te bedaren. Op eens trok h lj ny n ovorjaa nil" on 7^11 familie met een hamer te lijf. Hij begon met zijn ouden vader dood te slaan, toen bracht hij zijn zuster en een nicht doodelijke wonden toe. Zijn moeder en twee buren wist hij ernstig te kwetsen. De politie heeft met groote moeite den woesteling ten slotte te pakken gekregen. Met levensgevaar drong de heer Clement, hoofd van den veiligheidsdienst, het huis binnen. Naar alle vermoeden heeft men hier te doen met een aanval van waanzin. Twee jeugdige wreedaards zijn te Plauen, in Vogtland, voor de rechtbank verschenen. Het waren hoogere burgerscholieren, 16 jaar oud, die bij een leeraar in pension zijn en die een 13jarigen mede-scholier, daar eveneens in pen sion, op de gruwelijkste wijze mishandelden en pijnigden. Zij hadden daarbij dit kind zoo angstig gemaakt voor nieuwe martelingen, dat hij niets durfde zeggen aan den leeraar noch schrijven aan zijn ouders, maar toen hij met de zomervacantie te Oelnitz thuis kwam, ont- dekte zijn moeder dat hij over het geheele lichaam wonden had, en zoo kwam alles aan den dag. De rechtbank heeft de 2 lafaards resp. tot 8 en 4 maanden gevangenisstraf ver oordeeld. Een ziekenverpleger in het hospitaal- Cochin te Parijs had de gewoonte, als hij belast was met het toedienen van bier aan een patient, zelf daarvan mee te proeven. De opzichter- apotheker en de keldermeester wilden hem van dat kwaad genezen en vulden een bierfleschje met braakmiddelen. De ziekenverpleger kreeg dat bier in bewaring. Hij gaf een kleine hoeveelheid er van aan een bijna genezen pa tient, de rest van de flesch dronk hij zelf op. De patient werd onpasselijk. De ziekenver pleger stierf. Ilij had een dosis binneugekregen die een mensch niet verdragen kan. De apotheker en de keldermeester hebben gisteren terecht gestaan. Beiden zijn onbespro- ken menschen. De rechtbank overwoog, dat de ziekenverpleger het ongeluk heeft mogelijk gemaakt door zijn eigen gulzigheid. De apo theker is tot 50 frank boete, de keldermeester tot 100 frank boete veroordeeld. De weduwe van den ziekenverpleger heeft een schadever- goeding van 3000 frank toegewezen gekregen. Zij eischte 30,000 frank. Een held. Onder adellijke studenten van de Zweedsche universiteitsstad Lund ontstond twist, doordat een hunner bij een fuif sigaarasch had geworpen in het glas champagne van den andere. Die beleediging kon slechts door bloed worden uitgewischt en den volgenden morgen duelleerden zij op het pistool buiten de stad. Bij bet eerste schot viel een der strijders neer en bleef onbeweeglijk liggen. Toch was hij niet dood, zelfs niet gewond, maar hij was van angst flauw gevallen. Vier dagen levend begraven. In de mijn Hannover" te Hordel nabij Boebum en be- hoorende aan de firma Krupp, stortte Vrijdag een galerij in, op een diepte van 90 meter. Twee arbeiders, die daar aan het werk waren, werden van de buitenwereld afgesloten. Het ongeluk werd dadelijk bemerkt en men begon aan den reddingsarbeid met alle kracht, doch vele honderden wagens met steenen moesten worden weggebracht, eer men de menschen be- reiken kon. Men wist evenwel gemeenschap met hen te krijgen en hun door buizen voedsel te voeren. Dinsdagmorgen vroeg werden beiden ongedeerd weer bovengebracht. INGEZONDEN STUKKEN. Aan P. DAGEN. Voorrn. Nam. Zaterdag 28 Nov. 4.20 4.43 Zondag 29 5.8 5.36 Maandag 30 n 6.6 6.41 Dinsdag 1 Dec. 7.18 8.— Woensdag 2 8.43 9.23 Donderdag 3 10.— 10.35 Vrjjdag 4 11.7 11.34 BK COURAST. OH blad verBchiJnt Maandag-, Woenailii^- en I'rijJagavonil, oK^iondrrd op Peestdagen. l»ij «le Firma I". J. I'AI HE 8AIBE te Ter A'enzen. Dat P. het stukje van een herbergier als te onnoozel zou hebben laten passeeren, kan dien herbergier vol- komen koud laten, waar P. zelf zoo onnoozel is, het drankmisbruik van enkele personen te vereenzelvigen met het geven van dansmuziek en het te laten neer- komen op de schouders der herbergiers. Waarde P. er zijn menschen, die aan godsdienstwaan- zin lijden wie is er nu zoo onnoozel om de schuld daarvan te geven aan de kerken of aan de geestelijken Waar in school, in couranten, in het dagelijksch leven, aan het volk in 'talgemeen, de hooger ontwik- kelden, dikwijls als voorbeeld worden gesteld, daar is de verdediging van een herbergier nog zoo onnoozel tn... j a wmr Ac hand IJnL, Haifr Se tr/in/lm. L kelden de ondeugden van die heden naapen. Om dezelfde reden gaat de vergelijking van den dief van P. wel wat mank. P. haalt verder 18 Nov. 11. aan als een dag, dat er weer eens is uitgeraasd en in verband met zijn eerste stukje is daarvan de schuld de dansmuziek. De her bergier herinnert zich evenwel een anderen datum en die is 14 Sept. 1907, den dag waarop de Koningin onze gemeente bezocht. Toen heeft de burgemeester, daartoe van zekere zijde gedwongen, de vergunning, om dansmuziek te mogen maken, ingetrokken. Er was dien avond en nacht geen muziek en er werd niet gedanst. Niettegenstaande dat, werden in de Nieuwstraat de lampions en de schilden, die voor versiering waren aangebracht, afgerukt en vernield. De redeneering van P. volgende, zou de burgemeester bij een mogelijk volgend bezoek, Hare Majesteitbeleefd moeten verzoeken, van Haar bezoek verschoond te blijven, aangezien Hare komst de oorzaak zou kunnen zijn, dat er misbruik gemaakt werd van sterken drank en ver- nielzucht hoogtij zou vieren. Niet lang geleden, wandelde »een herbergier" met een kennis van hem, die nog al muzikaal is aangeiegd op een Zondagvoormiddag door een van Neuzensch straten. Toen wij juist de 2de kerk, die in die straat staat voorbij waren barstte de kennis los, vdat moest de burgermeester verbieden." //Wat dan f" was mijn vraag, ,/wel dat valsch geschreeuw, dat ze daar in die 2 kerken zingen noemen, dat moest de burgemeester beletten gehoord te kunnen worden op de openbare straat. Ik erger mij altijd daaraan, als ik hier passeer." Ik heb den man den raad gegeven, dan die straat te mijden. Ik haal dit voorbeeld aan, om duidelijk uit te laten komen, hoe ongerijmd en onnoozel het zou zijn, als aan den wensch van P. werd toegegeven. Netteen fatsoenlijke herbergiers zegt P. verder. Waarde P. U bent zeer slecht op de hoogte van de tegenwoor- dige drankwet. Dan zou U weten dat minder nette en onfatsoeniijke herbergiers niet geduld worden. De drankwet stelt hooger eischen aan een herbergier, om zijn bedrijf uit te oefenen, dan aan een notaris, dokter, geestelijke enz. Men leze de verschillende artikels der drankwet maar eens na. Het begrip van P. schijnt niet groot te zijn. Wie heeft vuile taal, razen, vloeken, schelden enz. verdedigd Den herbergier kan hij niet gemeend hebben, daar hij in 't begin van zjjn stukje toegeeft, //dat een herbergier dat uitrazen niet netjes vindt." Het is waarschijnlijk de groote onbekende, op wien alle dieven zicb beroepen als ze moeten verklaren, hoe zij aan hun gestolen buit zijn gekomen. Voor ditmaal genoeg. Op verder anoniem geschrijf van P. zal niet meer antwoorden een HERBERGIER. Ter Neuzen. V K H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1