A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Prijsopgaaf Brandstof. Op Leven en Hood. No. 5226 Dinsdag 17 November 1908. 48e Jaargang. HIIDEE WET. Binnenland. 3500 K G. SchaalkoleD, 25 H.L. geklopte Cokes en 6000 K G. gezeefde Anthraciet. Lokken van werklieden naar Duitschland. FETJILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco pbri postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32 "j en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp aH«j fibekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vragen prijsopgaaf van Te leveren bij gedeeiten, gedurende 1909 ten behoeve van het Raadhuis. Aanbiedingen worden ingewacht tot en met Maandag 7 December a. a., des middags 3 uur. Ter Neuzen, 16 November 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. wDe Tijd" meldt Donderdagnacht is te Breda na een ldaagsche ziekte overleden, de H. Eerw. heer Mgr. Adrian us Henricus van den Corput, vicaris-generaal van den bisschop, huisprelaat van Z. H. den Paus, proost van het kathedraal kapittel en pastoor van het Begijnhof te Breda. Mgr. Yan den Corput werd den 27 Juni 1842 te Ulvenhout geboren, en den 15en Juli 1867 tot priester gewijd. Reeds het volgende jaar werd hij benoemd tot professor aan het klein seminarie te Oudenbosch, totdat Mgr. Van Genk hem den 13 December 1870 tot secretaris van het bisdom benoemde. Diens opvolger, Mgr. Yan Beek, benoemde hem tot zijn vicaris-generaal en hij bleef die hooge waardigheid ook vervullen onder Mgr. Leyten, voor wien het verlies on- getwijfeld een zware slag is. De overledene, die 40 jaar aan het bestnur van het bisdom heeft deelgenomen, was zeer bemind, om zijn hartelijken eenvoud en zijn vriendelijke dienstvaardigheid voor alien, die op eenigerlei wijze zijn.hulp inriepen. Behalve met de onderscheidingen hem door de kerkelijke overheid toegekend, werd hij ook door H. M. de Koningin begiftigd met het rid- derkruis van Oranje-Nassau en met de orde van den Nederlandschen Leeuw. 7) Ik kleedde mij uit, klom op een stoel en met een flinken sprong kwam ik in het ver- wonderlijk hooge ledikant. Ik verzonk diep in de met ma'isstroo gestopte kussens. Een mooi bed was het niet, doch een vermoeid mensch slaapt ook goed op een slecht. Ik had nauwe- lijks het naast het bed op een nachttafeltje staande licht uitgeblazen, toen ik in een diepen slaap viel. 11. De in mijn kamer scbijnende zon wekte mij reeds voor vijf uur. Ik stoud op, kleedde mij vlug aan en ging naar beneden naar de keuken, waar Mizka reeds op den haard een flink vuur had ontstoken. Zij beloofde mij, dat binnen een kwartier mijn koffie klaar zon zijn, die zij mij dan in den tuin zou brengen. In den tuin trof ik reeds den kapitein, die vol genot zijn kort pijpje rookende, tusschen de perken op en neer ging. Bij ieder der pas ontknopte rozen bleef hij staan, haar met ge- noegen beschouwende. Hij groette mij vrien- delijk. //Gij schijnt vroeg op te staan, professor", zeide hij lachend, „ik dacht dat de menschen in de groote steden niet voor acht uur opstonden, doch gij hebt gelijk, dat ge een uitzondering maakt, want de ochtenden en avonden zijn bij TER NEUZEN, 16 November 1908. Naar wij vernemen heeft de Commissie, door wier bemiddeling in het begin dezesjaars de zangvereeniging van Maria Hoorebeke alhier eene zanguitvoering heeft gegeven, zich opnieuw gevormd en stelt thans pogingen in het werk om Ds. Chrispeels, predikant te Maria Hoore- ons het schoonste deel van den dag. 's Middags schijnt de zon zoo warm, dat wij niet ten voile van de natuur kunnen genieten. Kijk maar eens deze rozenknoppen, hoe zij ontbotten, aan elk hunner hangt nog als diamant een fonkelend dauwdropje zijn ze niet praehtig mooi Hij praatte steeds door, toonde mij elke pas bloeiende bloem in elk harer stelde hij belang, hij leidde mij door den geheelen niet zeer grooten tuin, aan het einde er van opende hij eene niet gesloten deur. z/Thans moet ik u voor alles de grootste, of misschien de eenige bezienswaardigheid van Luttach laten zien, volgt u mij maar," zeide hij door de geopende tuindeur mij voorgaande. Na eenige schreden te zijn voortgegaan, stonden wij aan den oever van de bruisende, breede beek, die uit een zich vlak boven ons, bijna loodrecht verheffenden rotsmond in al haar waterkracht voortbruiste. De rots moest aan den voet geheel uitgehold zijn, want uit ontel- bare kleinere en grootere openingen stroomde het kristalnelder water met zulke kracht, dat de talrijke stroompjes dadelijk een breede, diepe beek vormden. z/Dat is de Luttach/' zei de kapitein //aan den noordkant van den Nanos stroomt de prachtige Wayna door een wild rotsdal, om op eenmaal spoorloos te verdwijnen. De berg heeft haar in zijn onpeilbare diepte opgenomen. Men zegt dat de Wayna in den Nanos een onmetelijk diep meer vormt, daaruit binnen in den berg verder stroomt, de rotsen doorboort om bier als Luttach- beek weder voor den dag te komen. Mogelijk is dit zeker, want de Nanos en de geheele Karst beke, eene lezing te doen houden over den Vlaamschen dichter Guido Gezelle. De heer J. B. F. Willems, vroeger zeeloods te Vlissingen, thans loodscommissaris bij het Belgische loodswezen alhier, is op zijn verzoek als zoodanig eervol ontslagen en weder aange- steld als zeeloods te Vlissingen. De werkman A. A. de Smet, die, zooals wij de vorige week meldden, door het breken eener plank in het ruim van een waalschip viel, is Zaterdag overleden. Hoewel het ongeval in den beginne geen ernstige gevolgen scheen te zullen hebben, verergerde zijn toestand reeds spoedig zoodanig dat men geen hoop meer koesterde hem te behouden. De ongelukkige is 30 jaren en laat een weduwe met 5 kinderen achter. De stadsarbeider A. de Bruijne, belast met het toezicht over de beerruiming, reed Vrijdag na het eindigen der werkzaamheden op den bok der machine mede naar de remise. Vermoedelijk tengevolge van te laat bukken, geraakte hij met het hoofd beklemd tusschen den bovendorpel van den ingang der remise en de machine. Hij werd door de andere arbeiders zoo spoedig mogelijk uit zijn benarde positie verlost, doch had zich zoodanig aan hoofd en borst bezeerd, dat hij per brancard huiswaarts moest worden gebracht. Zaterdag leek zijn toestand minder gunstig, doch heden vernamen we dat eenige heterschap was waar te nemen. Bij de familie alhier werd de vorige week bericht ontvangen dat de matroos C. van Dijke„ varende aan boord van het Eng. s.s. //River Thames" te Londen in het ruim was gevallen en op eenige balen papier neergekomen, ten gevolge waarvan zijn opneming in het gast- buis noodig was geworden. Een zoon van Van D. is Zaterdag met genoemd stoomschip naar Londen vertrokken. Naar we vernemen is de toestand van Van D. redelijk en zal hij deze week reeds met het stoomschip naar hier kunnen vervoerd worden. De Engelsche stoomboot //Sea Gull" van Londen naar Gent bestemd, is hedenmorgen door mist beneden Borssele aan den grond geloopen. Sleepbooten zijn ter assistentie derwaarts ver trokken. Gisterenavond voer de Deensche stoomboot z/Henrik Bjelke" bij het opschutten tegen den westelijken muur der Westsluis, waardoor een zijn vol rotsholen. De beroemde Adelsberger grot zou daar niet als eenig natuurwonder bestaan, als onze bevolking niet te lui was om de zich overal vertoonende holen en grotten dieper in den weg na te sporen. Wij hebben hier in de onmiddellijke nabijheid van Luttach twee holen, waarvan niemand weet hoe diep zij zijn, want niemand heeft zich nog ooit de moeite gegeven er verder, dan de ge- makkelijk te bereiken voorruimte, in door te dringen." z/Dat is toch eigenlijk onverantwoordelijk,' zeide ik, //als het gelukte hier een even groote even fraaie, even rijk aan druipsteen zijnde grot te vinden als de Adelsberger en het vreemde- lingenbezoek op te wekken, dan kon Luttach evenals Adelsberg een aantrekkingspunt voor reizigers worden." De kapitein haalde de schouders op. /,Ik weet niet of ik dat den Luttachers toe- wenschen mag, zij zelf voelen daar tot dusverre niets voor. Het is bovendien de vraag of de grotten hier een groote uitgebreidheid hebben en in elk geval is het moeilijk, ook gevaarlijk ze te onderzoeken. Ik heb er tot dusverre niet aan gedacht te tracbten in een er van verder door te dringen, doch ben gaarne, als gij er lust toe gevoelt, professor, bereid u te bege- leiden." Ik nam gaarne het aanbod van den kapitein aan. Voor mij had onder alle omstandigheden het binnendringen in een tot dusverre onbekenc rotshol een groote aantrekkelijkheid. Er leven in de diepte der Kartsholen zeldzame hol-kevers die aan bepaalde holen gebonden zijn. Hoe der gordingpalen werd besehadigd en een der deksteenen van den muur. Nadat de schade. die gering is, was opgenomen, is de stoomboot opgeschut. Door de classis Axel der Geref. Kerken, is na afgelegd peremptoir examen, de candidaat M. Uytenhoudt, beroepen predikant bij de Geref. rerk B te Zaamslag, tot het predikant-ambtin de Geref. kerken toegelaten. Bij Kon. besluit is o. m. aan de gemeente ioewacbt voor behoorlijke inrichting van haar ager onderwijs een buiteDgewone rijks-subsidie verleend van 2000. Bij het te Breda gehouden examen voor de aktevrijeen ordeoefeningen dergymnastiekis o. m. geslaagd de heer A. M. A. Mast, van Hontenisse. De //Gazette van Gent" meldt ,/Van Gent tot Sas van Gent is het waterpeil 20 centimeters verlaagd en van Sas van Gent tot Ter Neuzen is het 20 centimeters verhoogd. Yoor de zeeschepen, die het kanaal van ler Neuzen bevaren, is de afschaffing der sluis van Sas van Gent een groot gemak en een aanzienljjke tijdbespaving, doch zij heeft ook haar keerzijde. Het waterpeil der waterloopen, welke in het tanaal uitmonden, is ook 20 centimeters ver- aagd. Zoodat sommige dier waterloopen, zoo als de Burggravenstroom, welke voor kleine vaartuigen bevaarbaar waren, nu niet meer bevaarbaar zijn. Dat heeft in Belgie en in Holland hevige klachten verwekt. Deze zijn gegrond bevonden en te beginnen van 15 No vember zal de sluis te Sas van Gent weer werken. Het waterpeil der vaart zal weer gebracht worden zooals het voorheen was." Bij onderzoek is ons gebleken dat er nog geen sprake van is om het kanaal weer op het oude peil te brengen en te Sas van Gent met de sluizen te schutten. Wei is door belanghebbenden aan de be- trokken autoriteiten een verzoek gericht om het kanaal boven Sas van Gent weer op het oude peil terug te brengen en dit is niet anders uitvoerbaar dan door de sluizen te Sas van Gent dicht te houden. Het schijnt dat het kanaalpeil boven Sas van Gent lager is gedaald dan aanvankelijk vermoed werd, wat, gevoegd bij het weinige opperwater tengevolge van de langdurige droogte, voor de vaart op de door de Gazette van Gent" ge- licht was het mogelijk, een tot dusverre onbe- schreven, onbekende soort in die Luttacher grotten te vinden Een dergelijk vooruitzicht deed mij de misschien dreigende bezwaren en gevaren vergeten. De kapitein lachte, toen hij de reden van mijn belangstelling hoorde. Dat iemand zich voor het vinden van een nieuwen kever aan ongemakken of gevaar wilde blootstellen, vond hij hoogst komisch, doch hij w as te beleefd om dit te laten merken, en beloofde te zullen zoeken naar eenige flinke, moedige mannen, die, ge- wapend met fakkels, ladders en touwen, ons in de holen wilden vergezellen. „Ik hoop," zeide hij, //dat ge een groote hoeveelheid zeldzame holkevers zult verzamelen, doch al gelukt u dit niet, dan zult ge toch, hoop ik, schadeloos worden gesteld door de kevers en vlinders, die gij op de hellingen van den Nanos zult vinden. Een Weener natuurvorscher, die ongeveer tien jaar geleden een week of zeS te Luttach verblijf hield, was geheel in de wolken over zijne gemaakte verzameling. De beste en zeldzaamste rupsen heeft hij in de buurt der kapel St. Nicolaas gevonden. Ik geloof op de bladeren van beuken en eiken." Dit was een gewichtige mededeelingOp beuken en eiken leven de rupsen der Saturnia Oaecigena, die zeldzame Dalmatische vlinder, die mij tot mijn reis naar Luttach verleid had ik was dadelijk besloten den omtrek der kapel St. Nicolaas nog dien dag te doorkruisennaar St. Nicolaas zou mijn eerste excursie zijn. (Wordt vervolgd). TER \EI7iEVSCIIE (OIRAVT. Bll bla<I verschijnt iflaandae-, Woen*il»S. en Vrijila^avoud, uilgeiondrrrt op Feeafdagen. bij de FirniaJI^J. X AX Oil. 8ASBE le Ter Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staafsblad no. 222 van 1896) ma ken bekend dat op heden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van de heeren VAN CANTFORT en KOCH, expediteurs enz., wonende te Ter Neuzen, om vergunning tot het plaatsen van twee locomobielen met zaagmachines, op een gedeelte van de perceelen, Stationsterreins, kadastraal sectie B no.433 en kanaaldijk sectie F no. 637, tot het doorzagen van rondhout, en dat op Maandag 30 November 1908, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegen- heid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 16 November 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEiLL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. De Burgemeester van TER NEUZEN, gezien de circulaires van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie van den 24 Mei 1890 en 26 November 1891, waaruit blijkt dat het herhaaldelijk is voorgekomen, dat Nederlandsche werklieden, door berichten in de nieuwsbladen of door daartoe uitgezonden agenten, soms met verstrekking van reisgeid voor de heenreis, naar Duitschland ten beboeve van industrieele onder- nemingen worden gelokt, terwijl bij bun aankomst ter plaatse blijkt, dat zij daar niet gebrnikt kunnen worden, maakt de ingezetenen opmerkzaam dat het geraden is alvorens op zulke berichten en voorspiegelingen der agenten af te gaan, of zelf door tusscbenkomst van den Burgemeester hunner woonplaats zich te wenden tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevinden, om inlichtingen omtrent de vooruitzichten, in bet bekomen van werk, de loonen en de huurprijzen der woningen aldaar. Gedaan te Ter Neuzen, den 13 November 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1