A g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VlaandereK. Op Lcven en Dood. No. 5221 m Donderdag 5 November 1908. 48e Jaargan^. Binnenland. Gemengde berichten. F E CIL L E T 0 N. ABONNEMENT: drie maanden binnen Ter Neuzen J 1,Franco per post Voor Per Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/3 en voor het overige Bnitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefooa No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: regels 0,40. Voor elken regel meer Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. gSEDEeL&SiD en WE&IEZUEL&. De Parijsche correspondent der N. R. C. seint De Parijsche uitgaaf van de New York Herald verneemt, nit Willemstad Particuliere brieven die hier ontvangen zijn, melden, dat het Vene- zolaansche antwoord op de tweede Nederlandsche nota, vragende om de zending van een buiten- gewoon gezant tot vriendschappelijke regeling van de hangende vraagstukken, in zeer beleefde bewoordingen gesteld is. Het antwoord is den 19den October van La Guaira afgezonden en zal Nederland op 6 November bereiken. Voor het oogenblik valt op te merken, dat volgens dezelide berichten nit Willemstad het bestuur van de kolonie zich met groote bedrijvig- heid op mogelijke gebeurlijkheden voorbereidt. De zee-officieren en i-egeeriugsambtenaren nemen echter volkomen geheimhouding in acht. De Parijsche Temps schrijft o. a. De Nederlandsche regeering, die veel hecht aan den steun van Duitschland en die weet, dat deze mogendheid meer dan een andere zou lijden onder de blokkade der Venezolaansche havens, wil geen definitief besluit nemen, alvorens de regeering te Berlijn te hebben geraadpleegd. Het is mogelijk, dat zij ook Frankrijk consulteert over de mogelijkheid eener gemeenschappelijke actie van de mogendheden. TWEEDE EC R M E R, Vergadering van Dinsdag. Besloten wordt, no de begrootingsarbeid begint, ook Maandag te vergaderen om half 2 voorts om tot aan het Kerstfeest de vergade- ringen te doen aanvangen om kwart over 10 zoo min mogelijk avondzittingen te houden en slechts in de alleruiterste noodzakelijkheid ook des Zaterdags te vergaderen. De Indische begrooting is aan de orde ge steld tegen Donderdag ochtend, door aanneming van een voorstel-Van Kol in dien zin, terwijl de Voorzitter had voorgesteld reeds morgen ochtend met de behandeling aan te vangen. De heer Van Kol, ondersteund door den heer Van Vlijmen, meende dat de Kamer, wegens de uitgebreidheid der stukken, nog niet vol- doende voor het debat was voorbereidvan daar zijn voorstel om eerst een dag later te beginnen. Maandagavond is op 72jarigen leeftijd plotseling overieden de heer L. J. Dorst, bur- ,/Luttach riep mij de Slavische koetsier toe, terwijl hij mij toeknikte en met de zweep wees in de richting van het niet ver meer ge- legen stadje, dat aan den voet van Nanos voor ons lag en met zijn zindelijke witte huizen als op de rotsen gebouwd scheen. Weinige minuten later hadden wij Luttach bereikt. Wij reden door een nauwe straat, die slechts ruimte gaf voor een rijtuig en sloegen toen de inrij poort van een groot huis in, dat aan een lang, bijna over de halve straat uistekende ijzeren stang een uithangbord droeg, waarop een gouden tros druiven was geschilderd en mij te Adelsberg als logeinent was aanbevolen. Het rijtuig hield in de donkere poort stil voor een deur, die dadelijk toegang gaf tot een ruime keuken, waar, op den vrij in het midden staanden haard een flink vuur brandde. Ik zag door de deur, dat om dien haard eenige mannen, deels staande, deels op lage stoelen zittend, gegroe^ peerd waren, die nieuwsgierig naar den aan komenden vreemdeling keken. Een eenvoudige, zindelijk gekleede vrouw, die bij den haard bezig was, zette haastig een pot weg eh haastte zich den vreemdeling te gaan verwelkomen gemeester van Stavenisse, tevens lid van den ge- meenteraad en president-kerkvoogd bij de N. H. G. De overledene zal in verschillende opzichten worden gemist. zeer TER NEUZEN, 4 November 1908. De mist braeht de laatste dagen weer groote stoornis in de scheepvaart te weeg, zoodat de Provinciale boot enkele diensten niet kon uitvoeren. Toen het gisterenmorgen opklaarde bleek dat talrijke, zoowel op- als afvavende, schepeu op betrekkelijb geringen afstand, zich op de rivier vo6r o^zq!'haven bewogen. Niettegen- staande die vfblte hborden we tot hiertoe van geen ongevallen^_. Per salonboot ,/Luctor et Emergo" arri- veerde alhier hedenmiddag, komende van Gent, de Belgische commissie voor het verbeteren van de Schelde stroomafwaarts en op de reede van Antwerpen. Het gezelschap, ruim 20 personen, werd te Sas van Gent opgewacht door den hoofd- ingenieur van 's Rijks-Waterstaat, den heer Caland, en den arr.-ingenieur den heer Van Loon, die de heeren bij het bezichtigen van het Nederlandsch deel der kanaalwerken inlichtingen gaven. De ffLuctor et Emergo" voer in de nieuwe sluis, waar de heeren aan wal stapten en de in a'anbouw zijnde electrische centrale bezich- tigden. uifc de nieuwe sluis voer men vervolgens Westsluis, waar het gezelschap weer Van tot de landde. Met daarop de sleepboot //Schellingwoude" werd van uit de Westervoorhaven een tocht gemaakt naar de nieuwe haven. Nadat het gezelschap van dezen tocht terug- kwam verspreidde bet zich door de stad om een en ander, o. m. den Oostelijken kanaalarm met bijbehoorende sluis enz. te bezichtigen. Te 2 ure vereenigden de heeren zich in het vHotel Rotterdam" aan een dejeuner en keerden na afloop naar Gent terug, Wij ontvingen een schrijven van 3 hotel- houders alhier, aanmerking makende op onvol- ledigheid van het bericht omtrent de in- beslagneming van aardappelen bij een hotelhouder aan het station. In verband daarmede melden we nog dat dit plaats had bij den heer O. F. K., die verklaarde de aardappelen van de van diefstal verdachten te hebben gekocht. Een der verdachten is naar het buitenland uitgeweken vriendelijk opende zij het portier om mij bij het uitstappen behulpzaam te zijn. ,/Kan ik een kamer krijgen ,/ZekerWilt u de trappen maar opgaan, antwoordde de waardin in goed, zij het ook scherp geaccentueerd Duitsch. c/Mizfca, wijs mijnheer den weg naar nummer twee Mizka, een slank, aardig meisje, nam mijn reistasch en stokken af en sprong voor mij uit de trappen op, die van de keuken naar de vol- gende verdieping leidden en toen over een lange gang naar nummer twee, waar zij mij de deur opende en toen voor liet gaan. Het was een zeer groote, lage vierkante kamer met twee kleine ramen, die uitzicht gaven op de straat. De groote ruimte leek misschien nog grooter dan zij werkelijk was, daar slechts enkele meu- belen langs de lange wanden stonden. Tusschen de beide vensters stond een ouderwetsche, met bont katoen overtrokken sofa met steile leuning daarboven hing een ovale spiegel met zwart gepolijste lijst, voor de sofa stond een groote uittrek-tafel, waaraan, als zi] uitgetrokken was gemakkelijk 24 menschen konden zitten. Een groote kast van dennenhout, een waschtafel met toebebooren, zes met katoen overtrokken stoelen en een reusachtig ledikant, waarin men slechts kon komen door op een stoel te klimmen vormden het gezainelijk meubilairde Zondag deed de heer J. van den Berg van Ter Neuzen, beroepen predikant bij de Ger. Ge- meente te Feijenoord, aldaar zijn intrede. In de morgengodsdienstoefening werd hij be- vesvigd door Ds. Van Haringen van Katendrecht, die tot tekst had gekozen Jesaja 62 6. Des avonds deed de heer Van den Berg zijn intrede met een preek naar aanleiding van 1 Corinthe 3 9. Beide keeren was het kerkgebouw overvol. Bij Kon. Besl. is krachtens artikelen der lurgerlijke pensioenwet, pensioen verleend aan Mr. P. H. W. van Alphen, kantonrechter te lulst, ten bedrage van 996. De werkman P. te Pauluspolder liet bij let naar bed gaan zijne kleeding bij de kachel laiigen ongetwijfeld te dicht bij, want eenigen tijd nadien werden de menschen wakker door- dat het geheele huisje vol van een verstikken- den rook stondde kleederen waren bijna geheel verkoold, ja zelfs de schoenen hadden reeds vuur gevat. (Zel.) RECHTSZAKEN. De marechaussee te paard van de 4e divisie koninklijke marechaussee A. L. B., standplaats Gorredijk die met verlof te Westdorpe (Z.) zich bevindende, aldaar een dorpeling, na woorden- wisseling, door hem buiten een cafe geworpen, opzettelijk eenige schoppen tegen het lichaam toebracht, waardoor deze pijnlijk werdaangedaan, stond deswege dezer dagen voor den krijgsraad te 's Gravenhage terecht. De krijgsraad nam, ondanks beklaagde's ontkentenis, diens schuld aan en veroordeelde hem ter zake van mishandeling tot drie dagen gevangenisstraf. De uitgever van de //lerseksche Courant" heeft, door de schuld van zetter en corrector, voor den kantonrechter te Goe9 terecht gestaan. In een advertentie in dat blad van een konink- lijk goedgekeurde loterij had de zetter de mede- deeling uitgelaten, dat die loterij koninklijk was goedgekeurd, en de corrector bemerkte de uit- lating niet. Niettegenstaande in het volgend nummer de lout was hersteld, werd proces-ver- baal opgemaakt, en de uitgever hoorde 3 boete of 2 dagen tegen zich eischen. Te Rijssen heeft zich het treurige ver- schijnsel voorgedaau, dat tegen een ruim I3jarig meisje door de politie procesverbaal is opgemaakt moeten worden wegens openbare dronkensehap Te Steenwijk is in den ouderdom van 84 jaar overieden Wiebe Visscher, een man, die geverfde wanden waren versierd, met vier weinig beduidende, veelkleurige platen, ieder voorstel- lende een der werelddeelen, voorgesteld door een in onbevallige houding rustende, afschuwe- lijk leelijke vrouw. Zoo was nummer twee, mijn kamer. Zij noodigde nu juist niet uit tot een lang verblijf, doch maakte een kalen, maar zindelijken indruk. Geen stofje lag op de enkele meubels, de planken waren zindelijk en de nog ziehtbare vouwen van het hagelwitte beddegoed bewezen, dat er dit pas was opgelegd. (,Wil mijnheer hier op de kamer ofbeneden in de heerenzaal eten vroeg Mizka in zeer goed Duitsch. #Ik kom beneden, doch wil mij eerst wasschen." ,/U krijgt dadelijk frisch water." Zij verdweeu, om enkele minuten later terug te komen met een met kristalhelder water ge- vulde groote karaf en twee witte handdoeken, terwijl zij werd gevolgd door twee groote mannen, die ieder een mijner zware reiskoffers op den schouder droegen. Over langzaambeid en weinig stiptheid van bediening kon ik mij in dit Slavische logement niet beklagen. Na mij gewasschen en verkleed te hebben, ging ik naar de gelagkamermijn weg leidde door de keuken, waar om den haard weder eenige mannen zaten of stonden. Zij onder- hielden zich blijkbaar zeer gemoedelijk met de waardin, die onderwijl ijverig in de weer was. als kind in 1825 met het hooge zeewater al daar in een wieg is komen aandrijven De schippersknecht H. W. te Heerenveen overleed Zondag plotseling. Hij was den vo- rigen dag door een anderen knecht mishandeld, waarbij hij aan het hoofd verwond werd. De justitie heeft nu heden een lijkschouwing gelast. De looper P. van de firma B. Co. te Amsterdam haalde Maandagmorgen J 1500 van de Twentsche Bank aldaar. In de Torensteeg moest hij een boodschap doen, waarbij hij tot de ontdekking kwam dat de f 1500 spoorloos iren verdwenen. Hoe, is onbekend. Nader vernemen wij nog dat de looper P. het ontvangen bedrag ad 1500 in de buiten- zak van zijn jas had geborgen. Ter hoogte van de Gasthuismolensteeg gekomen, wenschte hij zich nog te vergewissen of hij dit bedrag nog bij zich had, toen hij tot zijn ontsteltenis be merkte, dat hij deze som niet meer bij zich had. Een quitantie op een andere bankinstelling was eveneens verdwenen. Deze bank werd telepho- nisch van de vermissing hiervan in kennisgesteld. Het bedrag van f 1500 bestond uit 1 bank- biljet van 1000, 1 van 300 en een van 200. Serie en letters dezer biljetten zijn bekend, echter niet de nummers. De verloren zoon. Ruim twee jaar geleden vertrok van Amsterdam naar Amerika een 27jarige man met een van zijn oom geerfd bedrag van 30,000. In den beginne ontving zijn vader brieven, doch daarua veruam hij niets meer. Een onderzoek door tusschenkomst van den Nederlandschen consul te New-York leidde tot niets. Ten slotte ging de vader zelf naar New-York, en na vier dagen vergeefs zoeken liet hij op den hoek eener straat zijn schoenen poetsen. Toen hij den schoenpoetser betaalde, zagen de mannen elkander aan en vader en zoon hadden elkander herkend. De jonge man had zijn vermogen verloren en als schoenpoetser moest hij in zijn onderhoud voorzien. De vader keerde verheugd met zijn wedergevonden zoon dezer dagen te Amsterdam terug. De vermiste kuaap gevonden. Uit Nizza wordt geseiud, dat aldaar is aangehouden een 15jarige knaap uit Holland wiens opsporing door de Nederlandsche justitie was verzocht. Naar wij vernemen moet deze knaap de 16- jarige De V. zijn, die er den 9den October met 4200, toebehoorende aan zijn patroon, de firma Kupsch en Abas te Amsterdam, vandoor ging. Men schreef uit Almelo aan de Zw. Ct. Een gelukkig niet-alledaagsch schouwspel kon men hedenavond in de Molenstraat alhier waar- 1k werd, toen ik door de keuken ging, door alien vriendelijk gegroet. Toen ik, door Mizka den weg gewezen werd, in de gelagkamer kwam, keek is haastig de groote ruimte door. Sierlijk was deinrichting niet, doch de reinheid van de blank geschuurde tafel verzoende met den eenvoud. Er waren slechts enkele gasten. Aan een tafel bij het venster zat alleen een jonge man, die geheel in een courant verdiept scheen. Hij keek slechts even op, toen ik het vertrek binnentrad, doch in dat oogenblik toonde hij mij een opvallend schoon gelaat, dat dadelijk weder achter de courant verdween. Het was een echt Duitsch gezicht. Zulke heldere, blauwe oogen, zulk donkerblond haar vindt men slechts in Duitsch land Schoon was het gelaat, doch de uit- drukking er vau was te ernstig, misschien zelfs te streng, te hard, om prettig te kunnen heeten. Zoover de ruimte der kamer toeliet van den jongen man verwijderd, zaten, om een groote ronde tafel bij de groote kachel, zes of acht heeren hun lange virginia-sigaren rookende bij een glas wijn. De heeren merkten bepaald op, dat ik naar een plaats zocht, want toen ik de kamer binnen trad, schoven zij dicht bp elkaar, een bunner stond zelfs op en schoof, my met de hand uit— noodigende tot hen te komen, een stoel aan de ronde tafel. (Wordt vervolgd). ,fz- TER SEIIZESSCHE (OIRWT. Woensda^- en IrijAagavood, nilgezondenl op Feestdasen, bij de Firma ISit blatl verscbijnt HaandaR., 59 K SAX1B1E (e Ter Seuien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1