A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuw-sch-Vlaanderen. No. 5216. Gemengde berichten. Zsterdag 24 October 1908. 48" Jaargang. Binnenland. De Effecten Speelholen. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franeo per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32T/3 en yoor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. TelefooH No. 2 5. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BEBSTB BLAD. T W E E D E K A M E R. Vergadering van Donderdag. Wijziging der Militiewet. Voortgezet wordt het debat over het wets- ontwerp tot invoering van het twee-ploegen- stelsel. De heer Borgesius vraagt aan de Regeering inlicbtingen. Heeft men den waarborg, dat door de samenvloeiing van den eersten oefe- ningstijd met de eerste herhalingsoefening, deze laatste ook inderdaad zal worden afgetrokken van het maximum van 12 weken V Brengt de regeling van het tweegroepenstelsel, in het systeem van den Minister, die het blijvend ge- deelte tot 2 maanden wil terugbrengen, niet mee, dat men nu ook den wettelijken termijn van 4 maanden in 2 maanden verandert Spr. meent van wel. Ook de heer Verhey heeft eenige bezwaren. Proefnemingen acht hij een gevaarlijk bedrijf en de te behalen winst i. c. te gering. De Minister van Oorlog constateert, dat de bespreking van het ontwerp, ondanks bezwaren, waardeerend is geweest. De Minister wijst er op dat het blijvend gedeelte een strijdpunt in het parlement zou blijven telkenmale wanneer eenig militair onderwerp ter sprake zou komen. Daarorn wordt thans bij het wetsontwerp ge- tracht een weg te vinden om die kwestie althans alicht voor eenige jaren te regelen. De verschillende aangevoerde grieven beant- woordende, wijst de Minister op de door het Handelsblad" bij de kompagnieskommandanteu ingestelde, z. i. bedenkelijke enquete. De Minister verdedigt vervolgens uitvoerig het stelsel van de wet, dat tracht den persoon- lijken en financieelen druk zooveel mogelijk te beperken. Het blijvend gedeelte kan niet gemist worden. De Minister is trouwens over- tuigd, dat vele oefeuingen 's winters bet.er dan s zomers tot hun recht komen. De kompag- niesopleiding zal nu verder kunnen verbeteren. Op voorstel van den heer Van Vlijmen wordt besloten hedenavond te vergaderen, indien het debat hedenmiddag niet eindigt. Bij voortzetting van het debat na de pauze, betoogt de Minister, dat hij met inkrimping van het blijvende gedeelte zoover is gegaan als mogelijk is. Op het der Regeering teleurstel- lende advies van den Raad van Defensie ten opzichte van het wetsontwerp, valt veel af te dingen zoo wat betreft de vrees dat de dek- king eener mobilisatie niet voldoende gewaar- borgd zou zijn. De Minister bestrijdt dit. De Minister overweegt verder of verkorting van den dienst bij de bereden wapenen mogelijk is, maar zonder voorafgaand degelijk advie3 zijn van hem geen stappen in die richting te wach- ten. Voorts deelt de Minister nog mee, dat hij bereid is bij een spoedig te verwachten wetswijziging in de wet vast te leggen de bij het onderhavige onderwerp ondernomen proef, om den dienst bij het blijvend gedeelte van 4 tot 2 maanden in te perken. De Minister van Marine deelt mede voorne- mens te zijn de zeemiliciens voor eerste oefe- ning niet langer dan 71/i maand en voor her- halingsoefeningen niet langer dan 5 weken in werkelijken dienst te houden. De Minister van Binnenlandsche Zaken be- antwoordt enkele opmerkingen betreffende den Detensieraad en betoogt verder dat het niet voortdurend houden van voldoende troepen in de kazernes met overeen te brengen is met en grondwettelijken eisch, dat er steeds een zee- en landmacht zij tot bescherming van de belangen van den Staat. Hierna van gen de replieken aan. De heer Ihomson o. m. handhaaft zijn be zwaren A a een repliek van den heer Ter Laan deelt de Voorzitter mee, dat door de Regeering twee wijzigingen in het ontwerp zijn gebrachtlo. vastlegging in de wet van de inkorting van den duur voor het blijvend gedeelte bij de intanterie van 4 tot 2 maanden 2o. een bepaling, dat de herhaliugsoefeningen in 't geheel niet korter dan 9 en niet langer dan 12 weken zullen duren. Vervolgens repliceerden de heeren Eland en Duymaer. NEDERLAND en VENEZUELA. Naar aanleiding van een bericht, als zou eenige verbetering in den bestaanden toestand der spanning tusschen Nederland en Venezuela zijn gekomen, schrijft de Curafaosche Crt. Kunnen de punten van geschil in der minne worden bijgelegd zooveel te beter, mits tevens voldoende waarborg verkregen worde tegen maatregelen van de zijde der Venezolaansche regeering, als die waaronder de kolonie zoo geleden heeft. In de verhouding met onze overburen zou ook hier een hoewel dan uiterst geringe ontspanning zijn te eonstateeren, indien juist is wat wij vernamen, dat de Venezolaansche autoriteiten thans toelaten, dat in Venezuela verblijvende Cura^aonaren rechtstreeks hierheen vertrekken en dat Venezolanen, die zich hier be- vinden, direct van hier uit in die Republiek toegelaten worden. De zonderlinge toestand, dat het vrije verkeer van personen tusschen Curasao en Venezuela door de Venezolaansche autoriteiten niet wordt gedoogd, is nog steeds ongewijzigd. TER NEUZEN, 23 October 1908. De Staatscourant bevat de koninklijk goed- gekeurde statuten der schietvereeniging /,Prins Maurits" te Axel. De Ned. Herv. gemeente te Simonshaven bestelde een pijporgel aan de orgelfabriek van den heer A. S. J. Dekker te Goes. Aan deze zelfde firma is opgedrageu de ver- nieuwing van het drieklaviersorgel in de kerk a/d Looiersgracht te Amsterdam. In de week van 14 tot en met 20 October 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 2 gevallen van typhus en febris typhoidea, waarvan 1 te Hoedekenskerke en 1 te Middelburg10 van roodvonk, waarvan 1 geval te Aardenburg, 2 te Breskens, 2 te Burgh, 2 te Haamstede, 1 te Kruiningen en 2 te Middelburgen van diphtheritis 5 gevallen te Ter Neuzen. In de maand September 1908 zijn, volgens een staat van de gevallen van besmettelijke vee- ziekten opgenomen in de St. Crt. no. 247, in Zeeland voorgekomen 24 gevallen van vlekziekte onder de varkens, waarvan 7 gevallen (1) te Hengstdijk; 14 (6) te Hontenisse2 (1) te Wolphaartsdijk en 1 (1) te Zaamslag. De tusschen haakjes geplaatste cijfers duiden het aantal eigenaren aan, onder wier vee de ziekte voorkwam. In de St. Crt. van gisteren is opgenomen een Kon. besluit van den 17den October 1908, waarbij voor het toezicht, bedoeld in artikel 82 der Ongevallenwet 1901, het Rijk yerdeeld wordt in 9 agentschappen. Het agentschap Middelburg omvat de ge- meenten in deze provinciezoomede eenige gemeenten in de provincie Noord-Brabant. Zaamslag. Doordat de losplaats voor de beeten, die aan het sluisje bij het Hellegat geladen moeten worden, niet meer langs een paar slikwegen, doch geheel over harden weg is te bereiken, is de aanvoer er nog nooit zoo groot geweest als dit jaar. Het vervoer naar en op den steiger der laad- plaats geschiedt geregeld per kipspoor. Bedoelde steiger rust op stevige houten stel- lingen, zoover mogelijk op de helling van den dijk geplaatst, doch nog niet ver genoeg, zooals gebleken is, om de beeten gemakkelijk in de schepen te storten, die wegens den slijkerigen oever, want by elken vloed stroomt het Helle gat onder, er te ver vandaan moeten blijven. Men heeft nu kort en goed dit euvel ver- holpen, door pijlers van beton in den slijkbodem aan te brengen, waarop nu de constructie is gebouwd ter verbreeding van den steiger, waar- door de beeten veel gemakkelijker in de schepen kunnen gestort worden. Men scbat de kosten, die hier dit jaar voor de beeten levering gemaakt zijn op circa 4000. Clinge, 22 Oct. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad waren aan- wezig de voorzitter, 10 leden en de secretaris. Afwezig de heer Th. Praet. Na opening der vergadering en lezing der notulen werden een groot aantal ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Hier- onder was ook de goedkeuring van een in eene vorige vergadering genomen besluit om de presentiegelden der raadsleden te verhoogen. Ook kwam aan de orde een schrijven van het hoofd der o. 1. school in het dorp Clinge, om het aantal uren voor de nuttige handwerken te vermeerderen aan die school en een tweede onderwijzeres aan te stellen. Na eenige discussie werd besloten hieraan gevolg te geven bij eventueele vacature. Tot onderwijzers voor het herhalingsonderwijs werden benoemd de onderwijzers der respectieve scholen. Nog werden goedgekeurd eenige af- en over- schrijvingeu op de begrooting eD werden eenige reclames over den hoofdelijken omslag afgedaan. RECHTSZAKEN. Arroiidissements-Reclitbauk te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van Vrijdag 23 Oct. het volgende vonnis uitgesproken A. A. F., oud 33 j., arbeider te Hontenisse, thans gedetineerd te Middelburg, is wegens mishandeling, den dood tengevolge hebbende, veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf met in minderingbrenging der doorgebrachte hechteuis. Bij bevelschrift van bovengenoemde recht bank is verwezen naar de openbare terecht- zitting de zaak tegen den te Middelburg ge- detineerden werkman F. K. M. D., oud 27 j., en J. L., oud 40 j., zonder beroep, wonende te Ter Neuzen, beiden verdaclit van diefstal. Door den Substituut Officier van Justitie is tegen het vonnis der bovengenoemde rechtbank van der, 9 October j.l., waarbij J. V., oud 18 j., koffiehuisbediende te Middelburg, wegens poging tot moord tot 3 jaren gevangenisstraf werd veroordeeld, hooger beroep aangeteekend. Te Oudelande is eene zwangere vrouw aan bloedvergiltiging overleden. Zij verzuimde tijdig geneeskundige hulp in te roepen. Een knecht van een koperslager te Coe- vorden is door een verandaraam gevallen en was dadelijk dood. De ruim 70jarige vrouw Molenaar geb. Oosthuizen, te Middelie, is Dinsdag iu brand geraakt bij de behandeling van een petroleum- toestel. Na een dag lijden is zij overleden. Maandagmorgen vonden buren zekeren J. H. die in een poort aan de Boschstraat te Breda alleen een bovenkamertje bewoont, onder aan de trap liggen hij gaf geen teekenen van leven meer. Zondagavond omstreeks half elf thuis komende is de ongelukkige waarschijnlijk van de trap gevallen. Dr. Moerel, wiens hulp Maan dagmorgen werd ingeroepen, kon slechts den dood eonstateeren. Wat niet dikwijls voorkomt, gebeurde Dinsdagavond op het hoofdbureel van politie te Dordrecht. Daar kwam n.l. iemand zijn spyt betuigen over een verkeerde daad, die hij ver- richt had. Het was de 50jarige A. R., die mededeelde, dat hij in het midden der maand Juni de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen was ontvlucht en sedert zonder bestaan rondgezworven had. Hij zag nu in verkeerd te hebben gehandeld en verzocht beleefd naar zijn vroeger lustoord te worden teruggebracht. De man werd ter beschikking van de justitie gesteld om volgens zijn verlangen naar Veenhuizen op transport te worden gesteld. Vermoedelyk heeft de koude hem gedreven. Een eerlijke dief. Aangaande den dielstal gepleegd te Asten in den nacht van 10 op 11 dezer, bij den heer P. van Bussel, horlogemaker aldaar, waar 4 gouden en 3 zilveren horloges, een gouden ring, een paar schoenen, benevens pi. m. 5 aan geld werden ontvreemd, melat de 's II.b. Ct., dat Zondag Van Bussel een schrijven ontving van den pastoor te Liessel, om eens bij hem te komen. Daar aangekomen werd hem al het gestolene, behoudens eene kleinigheid, door den pastoor (dezen door den dief ter hand gesteld) wederom teruggegeven. Het is te denken, hoe den heer Van Bussel met een vroolijk gezicht naar Asten toog. Een winstgevend ongeluk. Vier inwonende geneesheeren van een der Brusselsche gasthuizen deden een uitstapje per automobiel. In de Ardennen kwamen zij in botsing met een varken, dat van den schok dood ging. De voerende dokter stopte, betaalde aan den eigenaar de schade en het slachtoffer opladend, reed het gezelschap voort. In de volgende stad verkochten zij het doode varken met 12 fr. winst. Zoo meldt de Patriote. Uit Rome wordt gemeld dat de leger- luchtbal in den omtrek van Novigo, van een hoogte van 250 meters, naar beueden is gestort. De bestuurder, Aguglia, werd doodelijk gekwetst. Een dikke rook hangt boven New-York, die zelfs het licht der zon onderschept. Hij is afkomstig van de boschbranden die op ver schillende plaatsen woeden in de staten New- York, Pensylvanie en Michigan. Ook in Adirondachgebergte woedt een boschbrand, die zich over een breedte van 4 mijlen uitstrekt en 250 mannen trachten het vuur te keeren. Uit Philadelphia wordt gemeld, dat de geheele stad in dikken rook is gehuld. Men ruikt het brandende hout. Alle steden aan den Hudson hebben hinder van den rook en in verscheidene ruoet men overdag het electrische licbt branden. In Tenessee is een merkwaardig brutale misdaad gepleegd. Twee mannen van het ge- recht, uit Preston, waren te Reelfoot-Lake aan gekomen om toezicht te oefenen op de invoering van een nieuwe verordening op de visscherij in het meer. De beide mannen namen bun intrek in een hotel van het plaatsje. Zij zijn toen met geweld ontvoerd en vermoord. Het lijk van een hunner is later aan een boom hangende gevonden. Het was met bogels doorboord. Men verzocht opname voor een onder boven- staanden titel in //De Nieuwe Financier en Kapitalist" gepubliceerd artikel, meenende dat het ook voor onze omgeving nut kon hebben daarop de aandacht te vestigen z/Wy reisden onlangs met iemand die door zijn positie speciaal op de hoogte is van de toestanden op de Zuid-Hollandsche eilanden, en ons in den trein een taadsel ter oplossing voor- legde. Volgens hem droegen alle uiterlijke omstandighedeu er toe bij de zooals bekend is bijna geheel van den landbouw levende bevolking dier eilanden bijzonder welvarend te maken. Goede oogsten, veel gras en hooi, duur vee, dure boteren toch een bijna ongekende malaise. Hoe dat te verklaren Het antwoord was eenvoudig Gespeculeerd in Amerikanen. De daling van verleden jaar heeft de financieele reserves van bijna ons ge heele volk gedecimeerd. Een zonderling verschijnsel is evenwel dat juist sedert de paniek van verleden jaar een betrekkelijk groot aantal nieuwe sterren of moeten wij zeggen nevelvlekken aan het financieele uitspansel verreesde //instelliugen" die men in Engeland en Amerika ^bucket shops" zoude noemen, en die men in onze taal het beste met //dobbelkantoren" of //gokwinkels" kan aanduiden. Kantoren van het type Jac. Bos pas geschorst als lid van den Provincialen Bond Union Bank, London Bank, Algemeen Effeetenkantoor, Andriessen, Holland Amerika Bank, de Kantoren der Loudon and Paris TUB SEIZEJfSCHE (MEANT. ltit blad verscliijnt jWaandag-, Woeasdag- en Vrijdnffavond, nitsezonderd op Feestdasen. bij de Firms P. J. DE MMBE te Ter Semen. 1 1 rT"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1