A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad voor s c h - No. 5215- Buitenland. feuilleton. Binnenland. Donderdag 22 October 1908. 48e .Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland J 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f l,321/g en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhaude- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No' 25,Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. In 2 telegrammen kon men gister lezen over de mobilisatie van het Turksche leger tegen Boelgarije. In 't eene vertelde de Turksche gezant te Parijs, dat de regeering te Konstantinopel bevel had gegeven tot mobilisatie, doch dit later weer had afgelast, terwijl in het andere de Turksche Minister van Buitenlandsche Zaken tegensprak dat het mobilisatiebevel gegeven was. Naoempasja. Turksch gezant te Parijs, heeft nu aan een redacteur van de //Temps" daarotu- trent belangrijker meedeelingen gedaan. Mijn regeering had aan haar gezanten te Londen, Parijs, Petersburg, Rome, Berlijn en Weenen opgedragen, de regeeringen opmerk- zaam te maken op de buitengewone militaire maatregelen van Boelgarije. De Porte ver- klaarde, dat zij het Turksche leger niet op voet van oorlog bracht, rnaar zij verzocht de mogendheden, te willen bewerken, dat de Boelgaarsche regeering zich eveneens zou ont- houden van oorlogstoebereidselen. Wij wachten het antwoord af op dit verzoek. Meer kon ik u niet zeggen, want ik wist zelt niet meer. Toen ik gister-avond thuis kwam, vond ik een bericht van mijn regeering met de opdracht, bekend te maken, dat de Turksche regeering in tegenstelling met hetgeen daarover verluidde, geen bevel tot mobilisatie gegeven had. Dat dementi, ging Naoempasja voort, drukt niet de volstrekt ware werkelijkheid uit, maar in een haastige nota, met een dringende kennis- geving, kan men zich niet overgeven aan uiteen- zettingen en vertoogen en ik begrijp heel goed, uat de telegrammen, met allerlei bijzonderheden, dat er bv. 50 locomotieven van den Anatoli- schen spoorweg klaar staan voor troepenver- oer en^ met^ de bevestiging van het bericht uat de orte Zaterdagmorgen bevel gegeven had tot mobilisatie, dat door dit alles twijfel ge- rezen is aan de juistheid van de door mij ge- dane tegenspraak. De Oostersche crisis ontwikkelt zich echter zoo snel, dat de kwesties van dag tot dag en van uur tot uur rijzen en zich wijzigen. En zoo is het dan ook, dat de //Temps" goed ingelicht was, terwijl mijn tegenspraak toch ook ten voile op de waarheid berustte. Het is juist, dat mijn regeering besloten had z/Wij beiden zullen hem zoodanig aan ons ketenen door onze liefde, dat hij er niet weer opnieuw aan zal denken, ons te verlaten," fluis- terde zij het knaapje toe, dat in zijn wiegje met een bloem speelde. Tot eenig antwoord rukte het kind de roos aan stukken. Zij sidderde. Zou het ook aldus met haar teederheia gaan Op den avond van den 13en JUH trad de directeur van Clairvaux, Bolislav's eel binnen en sprak opgeruimd §0ede tijHing te brengen, graaf. VV1 u §ereed maken de president der republiek verleent u, met het oog op uw wankelende gezondheid, kwijtsch elding van straf Wil u gereed maken mij te volgen. Men wacht u reeds buiten. z/Vrij stamelde de balling, „vrii "Wie heeft dat bewerkt J 6 //Ik weet van niets maar heb een stork ver- moeden, dat het de persoon zal zijn, die u buiten de muren der gevangenis opwacht." z/En wie is dat ,/Raadt gij het niet? Uw edele, trouwe, bewonderenswaardige vrouw." //Stellariep de graaf uit, zich het gelaat met de handen bedekkende. ,/Ja, dat is harer alle noodige maatregelen te nemen, dat he- plan van mobilisatie was vastgesteld, dat er inlichtingen en orders waren gezonden aan de spoorwegbesturen. Die geheime besluiteu zijn uitgelekt en zoo had de beriehtgever van de //Temps" er van gehoord. Hij had dus gelijk. Maar wat waar was Zaterdagmorgen, was niet meer waar Zaterdagavond. Het opgemaakt plan was op zij gezet. Waarom Omdat wij eindehjk Zaterdagavond de verzeke- ring hebben ontvangen van Boelgarije, die wij hadden gevraagd. Ik heb geen recht u er meer over te zeg gen. Maar ik heb genoeg gezegd om ver- trouwen te wekken in de gegrondheid van de verklaring, die ik op order van mijn regeering heb uitgegeven. In den tijd van twee etmalen zal de toe- stand zich sterk ten guuste van den vrede wijzigen. Reeds is er een telegram uit Sofia gekomen, meldende dat het besluit om een deel der reservisten op te roepen, Zaterdag, in- getrokken is. Dat is het begin en de bevesti ging van de verzekeringen die wij van Boel garije hadden gevraagd. Tot zoover de Turksche gezant. Wemogen daaruit nu zeker wel vaststellen, dat een oorlog tusschen lurkije en Boelgarije Zaterdagavond bijna een voldongen feit was. Gelukkigerwijze kwamen de berichten uit Sofia nog tijdig ge noeg aan, om de mobilisatie te stuiten. Men zou zoo oppervlakkig kunnen mec-nen, dat Oostenrijk-Hongarije wel tevreden zou kunnen zijn met het program van de Balkan- samenkomst. 'tLijkt er echter niet naar. De Oostenrijkers zijn bevreesd, dat Servie een stuk van Bosnie-Herzegowina krijgt. Men luistere maar eens naar wat de groote Weensche bladen te vertellen hebben. Er wordt in 't program over een schadeloos- stelling aan Servie gesproken, aldus luidt bun uitgangspunt. Waar moet die vandaan komen vragen ze om strijd. Toch niet van Turkije, want dat is in strijd met de bedoelingen van hen die de conferentie willen van Oostenrijk dan Men zou het wel willen, want, volgens de //Neue Freie Presse" heeft in hetoorspron- kelijke artikel van het program gestaan, dat die schadevergoeding uit een wijziging der grenzen van Bosnie en Herzegowina ten gunste van Servie en Montenegro zou bestaan. Nu is die ziasnede, als te gevaarlijk, op aandringen van Frankrijk wel weggelaten, maar de wensch waardig, altijd dezelfde. O gij hebt gelijk, ik mag haar niet laten wachten." Zij zelf stond daar bevend aan het portier van het rijtuig en, zonder zich den tijd te gunnen hem te omhelzen, dwong zij hem in te stijgen, terwijl zij den bestuurder nog vol innig- heid voor zijn goede diensten dankte. Een kwartier later bevonden zij zich in hun woning, waar reeds alles voor hun afreis gereed was. Dan eerst, bij het gaslicht, kon zij zich rekenschap geven van de verwoestingen opnieuw op hem aangericht door de wreede opsluiting, waaraan hij zoovele maanden lang onderworpen was geweest. Zelfs toen hij uit Siberie weder- keerde, was hij niet zoo vervallen als thans, en die kuch, die korte, droge kuch, sneed haar door merg en been. Maar Bolislav wilde thans aan niets anders denken als aan het geluk, haar weer gevonden te hebben en keurde al haar plannen goed zoodat zij den volgenden morgen naar Engeland vertrokken, waar zij te Bourne mouth een villa huurden met het oog op het klimaat aldaar, zoo heilzaam voor teringlijders. Het jaar dat zij aldaar doorbrachten, behoorde tot de gelukkigste huns levens. Constantiin was tot een beeldschoon kind opgegroeid, dat ook door zijn pleegvader vergood werd, en er scheen niets meer aan hun geluk te ontbreken. Dank zij Stella's wetenschap en liefde, was zelfs de gevreesde ziekte andermaal overwonnen. Nooit scheen Bolislav zoo wel geweest te zijn, als toen hij haar den daaropvolgenden zomer overhaalde, een reis door lerland te maken. Zjj zelve was liever in hun kleine, lachende woning gebleven, waaraan zich voor haar zooveel naar iets dergelijks schijnt intusschen gebleven te zijn, waarbij vergeten wordt dat Servie nim mer ook maar een schijn van recht op Bosnie gehad heeft. Gelukkig voor Oostenrijk, dat Duitschlanc er evenzoo over denkt. In een telegram van het //Fremdenbl." uit Berlijn wordt gezegd, dat in regeeringskringen het verzoek om schade vergoeding een vreemden indruk maakt. De Fransche iezing van dit punt van het Engelsch Russische voorstel maakt het niet twijfelachtig dat met schavergoeding gebiedsuitbreiding be doeld wordt. Die is echter alleen van Turkije en Oostenrijk-Hongarije te verkrijgen. Daartoe wil Duitschland niet meewerken, wijl men in Londen die vergoedingen niet van Turkije wil, blijft alleen de Donau-monarchie over. Men doet de vraag, wie dan toch gerechtigd zou zijn om vergoeding te verlangen. En het ant woord luidtTurkije, en geenszins Servie en Montenegro. Dat is wel juist geredeneerd, maar zij, die zoo denken, vergeten, dat op 't program ook voorstellen voorkomen om Turkije schadevergoe ding te geven. Wil men dit met alle geweld over 't hoofd zien Ilertogs, de burgemeester van Antwerpen, is plotseling overleden. De burgemeester woon- •de Zondagmiddag een feest bij ter eere van het vijftienjarig bestaan der gymnastiekvereeniging Volkskring in de Harmonie. Het was vier uiy, toen de burgemeester op eens angstwekkend bleek werd. Hij zeeg neer in zijn stoel. Men bracht hem in een zijkamer, eenige minuten later was hij overleden. Alphons Hertogs was 6 Februari 1843 te Antwerpen geboren. Hij was nog maar even twee jaar burgemeester van Antwerpen. Op 31 Juli 1906 werd hij tot opvolger van den on- vergetelijken Jan van Ryswyck benoemd. In 1887 was Hertogs lid van den gemeenteraad geworden en in 1891 wethouder van openbare werken. Algemeen prijst men den arbeid, door Hertogs verricht als voorzitter van de commissie voor de internationale Antwerpsche tentoonstel- ling, in 1894. Desondanks werd hij in 1895 niet als gemeenteraadslid herkozen. Pas in 1903 kreeg hij een zetel in den raad terug. Men heeft Hertogs wel verweten, en met name de liberalen hebben Hertogs verweten dat hij, zoete herinneringen verbonden, maar zij schreef zijn rusteloosheid aan zijn ziekte toe en wilde hem niet tegenstreven, zoodat zij dan ook ein- digden met den winter in de hoofdstad van het Groene Eiland door te brengen. Hier echter deed zich opnieuw een ommekeer voor, die haar zoowel verontrustte als bedroefde. Haar echtgenoot begon wederom alleen uit te gaan en bleef dikwijls gansche avonden af- wezig, terwijl zij, aan een ombestemde vrees ten prooi, op zijne tehuiskomst wachtte. z/Niet waar, Bolislav," zeide zij op zekeren avond, half beschaamd over haar eigen vermoe- den, //dat eene zult gij nooit weder doen, ik ran er gerust op wezen //O zeker," sprak hij haastig, haar aan het lart drukkende. En zij geloofde hem zij was zoo gelukkig let te doen. Eenige weken later, juist toen zij den knaap ter ruste had gelegd, liet zich een man bij haar aanmelden die verzekerde haar zonder uitstel te moeten spreken. Zij liet hem aanstonds bij zich toe, meenende, dat haar echtgenoot eenig leed mocht zijn geschied. Het was een man uit het volk, met sluw, ongunstig gelaat. Zijne kleine oogen schenen laar te doorboren, toen hij vroeg //Zijn wij alleen?" z/Spreek gerust. Geen mijner dienstboden ran ons hooren." //Dan is het goed," hervatte de man, »want wat ik te zeggen heb, is niet voor andere ooren bestemd. Ze zeggen, mevrouw, dat gij als liberaal, de benoeming tot burgemeester aan- nam van een clericaal ministerie. Hertogs was als burgemeester met hart en ziel de belangen van de stad toegewijd. Tijdens de twisten tusschen arbeiders en patroons in het havenbedrijf in den zomer van verleden jaar, was Hertogs onvermoeid in de weer, de partijen te verzoenen. Zijn houding wekte toen de algemeene sympathie. Een kunstenaar, een man van het woord, zooals zijn voorganger is Hertogs niet geweest. Maar een onverpoosde werker, een man van de daad. Soms zat hij van 's morgens zeven tot tegen den avond aan een stuk op zijn bureau. Ilij werkte meer dan nuttig was voor zijn reeds sedert eenige jaren bedreigde gezondheid. Te Antwerpen was de bevolking zeer onder den indruk van het sterfgeval. Het gymnastiek- feest werd aanstonds gestaakt. TWEEDE K A E R. Yergadering van 20 October. Interpellatie Werkloosheid. Het debat over de interpellatie-Troelstra, en de raoties van dezen en van den heer Treub. wordt voortgezet. De Minister van Binnenlandsche Zaken zet zijn Vrijdag jl. afgebroken rede voort. Hij merkt op, dat de kwestie van het heffen eener speciale werkloosheids-belasting door de ge- meenten, en wel van de werkgevers, zou kunnen verworpen worden bij het thans bij den Raad van State aanhangige wetsontwerp tot verruiming van het belastinggebied der gemeenten. De Minister merkt, in verband met de vragen, of er iets gedaan kan worden tot werkver- schaffing, en tot bevordering van landverhuizing op, dat er Regeeringssteun aan corporaties, op dit gebied werkzaam, zou kunnen overwogen worden,- doch niet voor deze der Regeering kenbaar maken dat zij Rijkssteun kunnen aan- vaarden zonder eigen levensvatbaarheid in gevaar te brengen. Wat te-werk-stelling aan Rijks werken be- treft, wijst de Minister er op dat een groot aantal werkloozen niet aan werken, vallende buiten hun vakken, kan te werk gesteld worden. Tegen aansporingen van Regeeringswege aan de gemeenten om de uitvoering van werken te bespoedigen, bestaat geen overwegend bezwaar erg op uw man gesteld zijt, en ik kom u vragen hoeveel zijn leven u waard is z/Zijn leven Ja, zijn leven," antwoordde de ellendeling. //Het zou mij slechts een woord kosten, hem bij de overheid te gaan aanklagen en daarvoor een ronde som te ontvangen. Maar ik verklik niet gaarne mijn landgenooten en ze zijn even goed als de graaf bij de zaak betrokken. Zoo gij mij dus laat ons zeggen drie duizend pond sterling belooft, znl ik er genoegen mee nemen en vertrek ik met dat geld naar Amerika." z/Ik geloof u niet," sprak de jonge vrouw hooghartig. //Waaraan zou graaf Kistowsky zich met mogelijkheid hebben schuldig gemaakt //O Dat zult gij morgen niet meer vragen, als het gouvernementshuis in de lucht is ge- sprongen, met al wie zich daarin bevinden." Stella kromp ineen, maar sprak nog altijd z/lk gelof u niet. Bewijs wat gij zegt." z/Dat zal ik doen, zoo gij mij wilt volgen; de vergadering is nog in vollen gangik weet, hoe mij tot die zaal een weg te banen zoo gij slechts een dichten sluier voor doet, zal men u houden voor mijn vrouw, die evenals de anderen dikwijls de bijeenkomsten der fenians rijwoont." De fenians herhaalde de ongelukkige. //Mijn echtgenoot behoort tot de fenians //Hij is sedert weken een onzer hoofden." z/Ik herhaal u, dat het laster is." z/Zeer wel, dan wensch ik u een goeden avond en begeef ik mij naar de politie." (Wordt vervolgd). ^^^afl-^ersclijlntJWaandag., Woensdag- en I rijdagavoml, uitgeiomterd op Feestdaigen. bij de Firma P. J. VAS DE SAXJttK <e Xer Weuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1