A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor ZeeiiwsGb-Viaanderen. vhrx«oii: No. 5214 Dinsdag 20 October 1908. Buitenland. Binnenland. 48e Jaargang. FEUILLETON. ABO^NEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/3 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirectenren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10- Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. De Russiscbe Minister van Buitenlandsche Zaken heeft te Londen de zaken afgehandeld, en goed. afgehandeld ook, zouden we zoo zeggen, en gaat thans te Parijs en Berlijn om daar met de Ministers van Buitenlandsche zaken de Balkan-aangelegenheden verder te regelen, nadat deze natuurlijk vooraf door de gezanten zijn voorbereid. De Britsche pers is heel wel ingenomen met den loop der gebeurtenissen. De voornaamste kranten begroeten met welgevallen het samen- gaan van Engeland, Rusland en Frankrijk op den Balkan, gelijk gebleken is uit de samenvatting, die Minister Grey van de voorloopige uitkomsten van zijn onderhandelingen met Frankrijk en Rusland aan de pers verstrekt heeft. De groote bladen prijzen Rusland om zijn zelfopoffering, met name in zake de kwestie van den Bosporus en Dardanellen, en geven te kennen, dat de Engelsche regeering daartegen- over Rusland moet helpen de knellende be- perkingen zoo spoedig mogelijk uit den weg te ruimen. Tevens stelt men in het licht, dat alle moeilijk- heden met de conferentie nog niet uit den weg zijn, al mogen Frankrijk, Rusland en Engeland het nu voorloopig eens zijn. De //Daily Chronicle" verklaart, dat, indien de mogendheden het voorgestelde program ten uitvoer kunnen leggen, zij er in zullen slagen, een vraagstuk, haast even moeilijk als de kwadratuur van den eirkel, op te lossen. De //Standard" betoogt, dat alles nu afhangt van de houding van Duitschland. Het is echter schier ondenkbaar, dat Duitschland zou weigeren zich bij een conferentie aan te sluiten, die tot doel heeft de onschendbaarheid van internationale traktaten te handhaven, hoe ook de houding van Oostenrijk-Hongarije ten deze moge zijn. Het is vrij zeker, dat Italie zal meegaan. Doet Duitschland mee, dan is de conferentie verzekerd. De correspondent van de //Daily Tel." seint uit Konstantinopel Ofschoon de Turksche regeering het betreurt, dat Engeland thans geneigd schijnt te zijn, om Servie een schadevergoeding te verleenen, zal zij niettemin de bijeenroeping van een congres met instemming begroeten, indien op het program staat de geldelijke schadeloosstelling van Turkije, 39) //Gij vraagt zooveel, zoo ontzaglijk veel, mevrouw vDe president der republiek heeft het recht genade uit te oefenen." //Dat heeft hij, toch kan hij geen misbruik maken van die macht." //De 14e Juli nadertdien dag is het volk zoo blij gestemd, dat het gaarne daden van barmhartigheid ziet. O, ik bid u, zoo ge ooit in uw leven hebt liefgehad, help mij het eenige wezen behouden, dat mij zoo dierbaar is." //Maar bedenk hoe schuldig uw echtgenoot yDat is zooniemand erkent het helaas zoozeer als ik. Dikwijls heb ik gewenscht, dat ook mijn vaderlandsliefde en mijn mede- lijden met de verdrukten krachtig genoeg mochten zijn, om mij aan zijn streven deel te doen nemen, ik zou er dan minder onder hebben geleden maar het was tevergeefs, ik ben te veel vrouw om niet te huiveren voor alle kom- plotten, alle samenspanningen. Bedenk echter, dat zoo graaf Kistowsky er zich aan overgaf het ook was, omdat hij, en dat buiten zijn schuld, daar ginds in Siberie het onbeschrijfe- lijke heeft geleden, dat fay zijn ouders, zijn vaderland, zijn vermogen, zjjn gezondheid ver- loor, enkel en alleen, omdat men hem aantrof op een vergadering, waar hij zijn al te vurige zonder dat afbreuk wordt gedaan aan Turkije's waardigheid. Het Turksche volk deelt niet in die opvatting van zijn regeering. Het vindt, dat Engelhnd de roovers behoorde te dwingen het geroofde goed terug te geven. Over de troepenbewegingen in Turkije heeft de Turksche Minister van Oorlog't een en ander verklaard. Hij zei, dat de berichten over mobilisatie van het 2e en 3e legerkorps, alsmede in Smyrna en A'idin en op andere punten, volkomen ongegrond waren. Er zijn alleen drie bataljons naar Macedonie gezonden om gapingen aan te vullen en de rust te handhaven. De Minister zei, dat Boelgarije de troepen aan de grenzen aanzienlijk had versterkt, een zaak die Turkije zou noodzaken hetzelfde te doen. Boelgarije zou zelfs kanonnen, levensbehoeften en bommen naar eenige grensforten hebben gezonden. Al wilde de Minister gaarne aan- nemen, dat de berichten eenigszins overdreven waren, hij moest er toch rekening mee houden tot hem het tegendeel gebleken zou zijn. De chef van den generalen staf liet zich in den- zelfden geest uit. Van gezaghebbende Boelgaarsche zijde her- haalt men inmiddels de verzekering, dat Boelgarije de grenstroepen hoegenaamd niet versterkt heeft en dat er geen verzendingen naar de grenzen hebben plaats gehad. De persman, aan wien dit alles verteld werd, opperde het denkbeeld van een Turksch-Boel- gaarsch verbond. Minister Riza-pasja en de chef van den staf lieten zich gunstig over dat denkbeeld uit. De New-York Herald (Parijsche editie) verneerat uit Willemstad, dat president Castro het invoerrecht op stearine heeft verhoogd. Dit wordt beschouwd als eeu vijandige zet, tegen Nederland bedoeld, wijl de in Venezuela inge- voerde stearine hoofdzakelijk uit Nederland kornt. Naar gemeld wordt is door Dr. Kuyper bedankt voor de verkiezing tot lid der Tweede Kamer voor het district Sneek en zou hij die voor het district Ommen aannemen. De Standaard vermeldt den brief van Dr. Kuyper waarin hij aan het bestuur der centrale anti- revolutionaire kiesvereeniging mededeeling doet van zijne beslissing betreffende het district Sneek en de beweegredenen die hem daartoe hebben geleid. landgenooten kwam aansporen toch van alle pogingen tot opstand af te zien. Verbittering hierna is verklaarbaar, al moge men haar ook in haar uitingen niet kunnen verontschuldigen." z/Nooit werd hopeloozer zaak door welspre- kender pleitster verdedigd, mevrouwmaar waarlijk //Oweiger bet niet mijn bede aan zijne excellentie over te brengen riep zij handen- wringend uit. z/lk beloof u integendeel het te zullen doen maar ik moet u voorbereiden op een weigering. U hoop voor te spiegelen, ware hier misdadig, gravin." De jonge vrouw gevoelde zich aan de bitterste vertwijfeling ten prooi. vWat zal ik dan aanvangen mompelde zij als tot zichzelve. //Ik kan hem toch niet overlaten aan zijn loto dat iernand gevonden werd, die mij zijn vrijheid hielp verwerven, niets, neen niets, zou mij daarvoor te veel zijn." Haar toehoorder had haar op eens een door- borenden blik toegeworpen en daarna weder de oogen nedergeslagen, terwijl hij aandachtig de figuren van het tapijt scheen te bestudeeren. Tusschen hen was een diepe, pijnlijke stilte ontstaan. Ten laatste hernam hij bijna fluisterend Ik zou eigenlijk aldus niet tot u mogen spreken, mevrouw, want mijne nauwe betrekking tot zijne excellentie dwingt mij, als man van eer, mij op dubbel kiesche wijze te onthouden van elke inmenging in regeeringszaken maar ik heb diep medelijden met u en ik wil er wel in toestemmen, u toe te vertrouwen, dat er De commissaris der Koningin in de pro- vincie Noord-Brabant heeft, in verband met het feit dat de veiligheid in de provincie, vooral in het Zuidwestelijke deel er van, in den laatsten tijd heel veel te wenschen laat, een circulaire ge- richt aan alle burgemeesters in dat gewest, waarin wordt aangespoord om de politieverordening op de herbergen en tapperijen, en in het bijzonder de bepalingen betreffende het sluitingsuur, gestreng te handhaven, en, zoo noodig, de hulp daarbij in te roepen der marechaussee, alsmede scherp te doen toezien op de logementen en daarin vertoevende gasten. Het hoofdbestuur der schippersvereeniging //Sehuttevaer" verzond een adres aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, met verzoek het daarheen te leiden, dat ook de schipperskinderen in de Leerplichtwet worden opgenomen en dat bovendien, waar zulks noodig mocht blijken, de staat ondersteuning geeft, om die kinderen het bezoek der school mogelijk te maken. TER NEUZEN, 19 October 1908. Naar wij vernemen, contracteerde de heer A. C. Lensen alhier, met de firma Craig Taylor Co Ltd., te Stockton on Tees, voor den bouw van een stalen schroefstoomschip, lang 287 voet, breed 44 voet, en hoi 21 voet, dat op een diepgang van 18 voet 2 duim 3730 tons zal laden. Dit stoomschip zal einde April 1909 in de vaart worden gebracht. Naar ons heden bleek loopt alhier een gerucht dat zich aan boord van het Ned. s.s. Jenny, in lading te St. Petersburg, een geval van cholera zou hebben voorgedaan. Bij informatie ten kantore der reederij alhier, die ook nog heden een telegram van den gezag- voerder ontving, bleek ons dat dit gerucht onwaar is. Zaterdag j.l. werd aanbesteed door den R. K. Boerenbond te Vcekel (Uden), de levenng van pl.m. 130.000 Kg. superphosphaat 14 °/0. Minste inschrijver was de heer A. Hamelink, alhier, tegen den prijs van f 2,41, aan wien de levering is opgedragen. Door den heer P. Barentsen te Oostburg is tegen 1 Januari a.s. eervol ontslag aange- vraagd, als directeur van en onderwijzer aan de normaallessen aldaar. iernand anders is, die veel invloed bezit en u misschien zou kunnen helpen." i/OHeb dankHeb dankZeg mij zijn naam." z/Dat is, helaas een geheim, dat ik niet ver- raden magdoch ik kan meer doen, ik kan zelf met hem spreken en hem uwe belangen aanbevelen." Ja, doe dat, ik smeek u, doe dat, mijnheer, en ik zal u mijn gansche leven zegenen." De jonge man glimlachte droevig. z/Zeg dat niet al te spoedig, gravin," hernam hij, //want ik heb u nog niet gezegd tot welke offers u dat zou nopen. De man, van wien ik spreek, is arm, hij leeft van een betrekking, die hij voor u in de waagschaal zou stellen het is dus niet onwaarschijnlijk, dat hij voor die ver van gemakkelijke taak een hooge som zal vragen." z/Wat bekommer ik mij daarom Ben ik niet rijk?" z/Hoeveel zou het u waard zijn Natuurlijk zal ik vooraf bepalen, dat de som alleen dan zal worden uitgekeerd, wanneer men mocht slagen." z/Hoeveel het behoud van mijn echtgenoot mij waard zou zijn Alles. O Zeg gij zelf wat die onbekende zou moeten hebben." De schoonzoon van den president dacht een oogenblik na. z/Laat ons veronderstellen viermaal honderd duizend francs sprak hij met een liehte aarzeling. z/Den dag, waarop ik van u het bericht ont- vang, dat mijn echtgenoot genade zal ontvangen, zal ik zelve u die som overhandigen. Het is niet te veel voor zijne vrijheid." //Wees dan gerust, gravin ik durf u bijna vast Koewacht. Zondagnamiddag werd in de openbare school aan den Ouden Molen eene vergadering gehouden van de vereeniging Tot onderlinge Bijstand". Van de 80 leden waren er slechts een twintigtal opgekomen. De voor- zitter, de heer E. L. Plasschaert zette uiteen, wat het bestuur gedaan had om de vereeniging tot stand en tot bloei te brengendat alle pogingen om o. a. een varkensvereeniging in het leven te roepen waren mislukt, waarom bij het bestuur de lust verdwenen was en voorstelde de vereeniging te ontbinden, vooral nu oek thans weer de opkomst zoo gering was. De kapelaan, de Eerw. heer Van Eeckeren, bracht een woord van lof toe aan het bestuur voor de vele moeite, die het zich getroost had. Nanog eenige besprekingen werd de vereeniging met algemeene stemmen voor ontbonden verklaard en werd de geinde contributie terugbetaald. Philippine. Bij de verkiezing voor een lid van den gemeenteraad alhier is, als eenige candidaat, gekozen verklaard het aftredend lid de heer F. Dhooge. Biervliet. In de afgeloopen week werd in de Nederl. Herv. kerk een huwelijk kerkelijk inge- zegend, wat in geen 26 jaar was voorgevallen. Die plecbtigheid werd door een groot aantal belangstellenden bijgewoond. Bij afwezigheid van den leeraar der gemeente verrichtte de heer Noest, predikant der Hoofdplaatsche ge meente, deze hier ongewone kerkelijkeinzegening. Biervliet. Een meisje van 13 jaar heeft aan H. M. de Koningin toestemming ge- vraagd tot het aangaan van een huwelijk. RECHTSZAKER. Vrijdag werd voor de rechtbank te Middelburg de zaak behandeld tegen A. A. F., woneude te Hontenisse, thans in hechtenis te Middelburg. Hij werd beklaagd dat hij op of omstreeks 28 Maart 1908 te Osterfeld, in Westfalen, als Nederlander, met het oogmerk om Lambertus van der Spank zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, althans om hem te mishandelen, dien man met een mes in den rug heeft gestoken, tengevolge waarvan deze is overleden, in elk geval zwaar en levensgevaarlijk is verwond geworden. In deze zaak waren 7 getuigen en deskun- digen, alien in Duitschland woonachtig, gedag- vaard. Als verdediger trad op de heer Mr. J. Adriaanse, advocaat te Middelburg. beloven, dat uw wensch vervuld zal worden." Duizelend van geluk liet zij zich door hem naar het rijtuig teruggeleiden, en terwijl zij huiswaarts werd gevoerd, glimlachte zij vroolijk over zijn vermoeden, dat de losprijs haar te hoog mocht hebben toegeschenen. Ook al had zij de helft van haar vermogen moeten afstaan, om Bolislav aan den dood te ontrukken, zij zou niet geaarzeld hebben. De sombere man staarde van zijn zijde het rijtuig na hij was er ver af een teeder gemoed te bezitlen en toch kon hij zich niet onthouden vol bewondering en ontzag aan zijn bezoekster te denken. z/Zouden onze vrouwen ook aldus kunnen lief- hebben vroeg hij zich bitter af. //Ik geloof het nietmaar zijn wij het ook wel waard Veertien dagen later, een tijdsverloop, dat Stella een eeuwigheid had toegeschenen, ontving zij van hem het volgende schrjjven //Indien gij morgenmiddag ten drie ure mij met een bezoek wilt vereeren, zal ik mij gelukkig rekenen u mondeling te bevestigen, dat uw echt genoot op 14 Juli aanstaande in vrijheid zal worden gesteld, op uitdrukkelijke voorwaarde echter, dat hij nooit weer den Franschen bodem betreden zal en binnen vier-en-twintig uren na zijn ontslag uit de gevangenis, dit rijk zal verlaten." Den volgenden avond was gravin Kistowsky viermaal honderdduizend francs armer, maar hoeveel rijker tevens in haar hart. (Wordt vervolgd). TER SEIIZE5SCHE COURASIT I UolUll ct iciii cii on uiicvcuuuouvuucio. »oa>a^^ai<"ap J I I I- I n n m Bit bind verscliijnt fflaandag., Hneiisiiaf- eu Vrijclagavond, uitg-ezonrterd op Feestdagen. bij de Firm a P. 3. VjIX BBS SASDE te Ter Senien. .■i I—II .III Itia1/ IPII IIH.I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1