A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. vnxiOEumr No. 5211 Dinsdag 13 October 1908. 48e Jaargang. Binnenland. Gemengde beriehten. EJEBSTE BXjAD. FEUILLETON. 36) ADTEKTED TIEN: tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32x/g en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bflL alle Boekhande- laars, Postdireeteuren en Brievenbusbouders. Telefoon No. 2 5. Inzending-wan advertentien voor werkman aan een 24jarigen arbeider Van 1 Bij directe opgaaf van prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Ingevolge de bevelen van H. M. de Ko- ningin wordt door den hofmaarschalk bekend gemaakt dat, Hare Majesteit tot Haar leedwezen verhinderd is gevolg te geven aan de in den loop van dezen zomer tot Hoogstdezelve gerichte aanvragen om audientie. Vrijdag had te Bergen op Zoom de eerste steenlegging plaats van het krankzinnigenge- sticht Vrederust. Daartoe waren genoodigden voornamelijk uit Zeeland overgekomen. Ds. Don- ner hield de openingsrede. Het gesticht zal over twee jaar voor 550 bedden gereed moeten zijn, het eerste gedeelte moet echter veel eerder betrokken kunnen worden. TER NEUZEN, 12 October 1908. In de Donderdag te Kruiningen gehouden raadsvhrgadering kwam in behandeling een ver- zoek van den heer Ahlstrand te Antwerpen, die pogingen in het werk stelt een stoomboot- dienst AntwerpenBorssele te openen met aanleggingte Ter Neuzen, Hoedekenskerke, Hans- weert, Walsoorden en Bath en door een jaar- lijksche subsidie van de provincie wenscht ge- steund te worden. Burg, en Weth. meenen dat de totstandkoming van dezen stoombootdienst in het belang der streek geacht moet worden. Besloten werd daarvan mededeeling te doen aan het provin- ciaal college. Bij den dienst der directe belastingen enz. zijn met ingang van 1 dezer bevorderdtot kommies der 2e klasse de kommiezen der Be kl. A. A. Tacq te Hontenisse en D. van Bloois en F. Crone te Sas van Gent. Tot onderwijzer aan de openbare school te Gilze (N.-Br.) is tegen 15 October benoemd de heer H. Castenmiller te Stoppeldijk. Uit Hazebroeck wordt gemeldUe broeders van de ehristelijke leer van het St. Jozef-pensionaat te Saint Omer zijn Dins dag per exprestrein 300 leerlingen naar Sluis (Zeeuwsch-Vlaanderen) afgereisd, waar zij een pensionaat van dezelfde soort zullen openen, als zij sedert ongeveer50jareninSt.Omerhadden. ffSl£chts ten halve, mijnheer," stamelde de jonge man. </Wij hebben last u in hechtenis te nemen //Mag ik tenminste weten waarvan men mp beschuldigt zrHet is schier overbodig deze vraag te beant- woorden gij zelf kent beter nog dan wij uw misdrijf. Gij wordt aangeklaagd het hoofd te zijn eener bende anarchisten, die reeds heel wat onheil onder uw leiding stichtte." tfEn mag ik vernemen waarheen gij mij voeren wilt z/Allereerst naar het commissariaat van politie. z/En daarna z/DaarnaIk weet het niet, maar waar- schijnlijk naar de gevangenis te Clairvaux. Thans echter moeten wij beginnenmethuiszoeking te doen wil ons voorgaan door de versehillende vertrekken." Zwijgend gehoorzaamde Bolislav hem. Ter- wijl men hem geen seconde uit het oog verloor werden zijn geschriften in beslag genomen en alle hoeken en gaten aandachtig doorsnuffeld Zoodra dit afgeloopen was en een der agenten de papieren in een pak bijeengebonden hac en hetzelve bij zich stak, hernam de com missaris //Wil ons thans volgen aan de deur wacht een rijtuig." Uit de batardeau, een door dijken afge- sloten stuk heidegrond, toebehoorende aan de Burgerlijke Godshuizen te Gent en gelegen tusschen Wachtebeke en Selzaete. waarop door buizen dezen winter kleigrond is aangevoerd uit de suikerfabriek van den heer Wittouck te Selzaete, zijn dezer dagen voederbeeten ver- kocht. Een partijtje van 11/g H.A. bracht 2000 fr. op. Volgens mededeeling van den Tnspecteur van het Loodswezen is de roode lichtboei No. 38 met wit vast licht met verduisteringen, Nauw van Bath, verlegd op ongeveer51° 23' 42" N.b. en 0° 41' 5" W.l. (4° 11' 59" O.l. van Greenwich) en is een spitse ton No. 87 lijgelegd op ongeveer51° 23' 42" N.b. en 0U 41' 30" W.l.de stompe ton No. 42 en de rood zwart horizontaal gestreepte kogelton No. 43 met kegel zijn onderling van plaats en num- mer verwisseld. In het Schaar van Waarde is de stompe ton No. 3 verlegd op ongeveer51° 23' 56" N.b. en 0° 48' 59" W.l.de stompe ton No. 7 op ongeveer: 51° 23' 25" N.b. en 0° 44' 6" W.l.en de stompe ton No. 8 op ongeveer 51° 23' 19" N.b. en 0° 43' 48" W.l. De spitse tonnen Nos. 4, 5 en 6 zijn verlegd res- pectievelijk op ongeveer 51° 23' 43" N.b. en 0° 44' 54" W.l., 51° 23' 38" N.b. en 0° 44' 32" W.l. en 51° 23' 26" N.b. en 0° 44' 20" W.l., terwijl een spitse ton No. 7 is bijgelegd op ongeveer: 51° 23' 12" N.b. en 0° 43' 54" W.l. In den O.-lijken uitloop van dit schaar is thans middenvaarwaters 31 d.M., aan den stompe- tonskant 20 d.M., en aan den spitsetouskant 28 d.M. water gevondendeze geul verandert echter voortdurend en moet met voorzichtigheid bevaren worden. De sectoren der lage lichten van Rilland en den Reigersbergschen polder zijn gewijzigd als volgt het lage licht van Rilland is zichtbaarwit van benedenwaarts onder den N.wal tot 150 beW. spitse ton No. 34rood tot over spitse ton No. 36 wit tot over spitse ton No. 37 groen tot over lichtboei No. 38verder boven waarts wit het lage licht van den Reigersbergschen polder is zichtbaarrood van benedenwaarts onder den N.wal tot 100 M. beZ. het cylinder- baken beW. Bath groen tot spitse ton No. 37 wit tot lichtboei No. 38 rood tot spitse ton No. 39, en verder bovenwaarts wit. Hoek. Door den WelEerw. heer Ds. A. v. d. Vegt, van Westeremden, is voor het beroep naar de Geref. kerk alhier, bedankt. Stoppeldijk, 11 Oct. Hedenmiddag deed onze fanfare ySt. Cecilia" haar laatste zomer- uitstapje naar den Margretschen dijk en naar Pauluspolder. Bij de leden herbergiers aldaar werd een vroolijk stukje geblazen. Het schoone weder had velen gelokt om van de lustige muziek te genieten. 18jarige met een eenjarig kind in een Te Wolvega is een stuk wortel gestikt. De lGjarige J. de B., die Zondag j.l. in de Spaarndammerstraat te Amsterdam door den I tragi-komisch liefdesdrama afgespeeld. klinkhamer een slag op het hoofd gegeven. De getroffene werd naar het gasthuis vervoerd, waar de doctoren zijn toestand aan- vankelijk niet ernstig inzagen. De man is toen naar Den Haag gebracht. Naar men van daar nu meldt, verkeeit hi) thans in levensgevaar. De hulpofficier van justitie te Hof van Delft heeft proces-verbaal opge- maakt. De dader, die Donderdagochtend weei op het werk wilde komen, maar niet in de fabriek werd toegelaten, moet nog niet gevat zijn. Men schryft aan de N. R. Ct. Er zijn reeds wilde ganzen op den trek waar- genomen en weerprofeten willen, dat het wijst op een te wachten vroegen strengen winter. Maar de koekoek, die anders einde Augustus reeds vertrekt, is de vorige week, op het eind van September, nog met zijn roep gehoord. Te Gouda heeft zich Woensdagavond een politieagent De N. zoodanig met zijn gummistok werd gestagen, dat overbrenging naar het Binnen- gasthuis noodzakelijk was, is Vrijdag door middel van Rontgenstralen onderzocht. De jongen blijkt een dubbele beenbreuk te hebben. Zjjn toestand is gunstig. Door het onderzoek is evenwel niet uitge- maakt, of de breuk door een val, dan wel door een stokslag is veroorzaakt. Het onderzoek met Rontgenstralen zal worden voortgezet en geschiedt op last van de justitie. Door de politie te Enkhuizen is de hand gelegd op een brutale, sluwe oplichtster, een 19jarig meisje, genaamd M. J. T. Deze maakte haar werk van, onder voorwendsel dat zij plotseling gefortuneerd was ge- daardoor de breeveertien liet uit- Een jonge man heeft nl. zijn meisje die, op bevel van haar ouders, het engagement zou moeten verbreken, van haar lokkenprachtontroofd. Zij waren dien avond samen een eind buiten de stad gewandeld. Daar wierp de man zich plotseling op het meisje, bond haar polsen samen en bedreigde haar vervolgens met een mes. Op baar angstkreten verwisselde hp dit wapen met een schaar en knipte daarmede haai lokken Volgens het Dagblad van Gouda wandelden de twee gelieven daarna gemoedelijk naar huis alsof er niets gebeurd was. Haar afgeknipte lokken mocht het meisje mee naar huis nemen, hij behield haar horloge als souvenir. hangen; anderen tot deelneming aan een geld- I De politie heeft tegen het loterij kan te aetten. Zij wis, op diewijaeeen proces-verbaal opgemaakt en het haar ,n beslag slachtoffer te maken, welke zij voor meer dan genomen. er door loterij worden, en ffEen oogwenk nogriep Kistowsky met trillende lippen. //Laat mij tenminste afscheid nemen van mijn vrouw." z/Spoedig dan, want wij hebben geen oogen- blik te verliezende rechter van instructie wacht." Graaf Kistowsky beefde over al zijn leden niet dat hij bevreesd was voor de gevolgen zijner daden hij ook had geweten, dat dit het einde er van kon zijn. Maar Stella Hoe zou hij haar onder de oogen komen, nadat haar voorspelling zich zoo onverbiddelijk bewaarheid had Nu zij door hem veroordeeld zou worden tot verlatenheid tot de duldelooze angsten, waarvoor zij hem zoo vurig gesmeekt had haar te sparen Hij had welstaanshalve gevraagd nog eenmaal in haar bijzijn toegelaten te worden, doch bijna gehoopt, dat de mannen der politie hem die gunst zouden weigeren. •Wat moest hij haar zeggen Was zijn schuld tegenover haar niet duizendmaal grooter dan die, welke hij bedreven had jegens de maatschappij, die zich thans wreekte V En hij zou tegen over haar nimmer weder boete kunnen doen, niets vergoeden Doch de tijd drong, en met koortsachtigen stap ging bij de kamer binnen, waar zij nog altijd overeind stond aan de zijde der wieg. Elke droppel bloed was haar gelaat ontvloden zelfs haar lippen zagen wit, haar oogleden waren nedergeslagenelke trek gaf een onnoemelijke pijn te kennen maar zij weende niet, zij uitte geen enkele klacht. Het was eindelijk tot haar gekomen, het 800 aan geld heeft opgelicht. Met gebruikmaking van eenige gefingeerde adelijke en andere namen van aanzienlijke per- sonen, slaagde zij er in, haar slachtoffers tot de afgifte van het geld te bewegen. Zij is aangehouden en ter beschikking van de justitie te Alkmaar gesteld. In de pletterij voorheen L. J. Enthoven en Co. te Hof van Delft heeft Woensdag een afgrijselijke spook, waartegen zij zoo machteloos gestreden had en dat thans alles mee zou sleuren wat nog orerbleef van haar geluk. Waarover zou zij zich beklagen Bolislav had haar slechts ten halve liefgehad en haar opgeofferd aan zijn Om zich te overtuigen, dat de nachtelijke bewaarder van orde en rust te Gennep behoorlijk zijn ronde doet door de gemeente, is het volgende controle-stelsel ingevoerd Elken nacht wordt een der vroede vaderen uit het bed geklopt, die een bewijs teekent, op welk uur de man zich bij hem heeft aangemeld. Heerlijk voor de Gennepsche raadsleden als 't winter wordt 1 Nog altijd zonder een woord te kunnen uiten, boog zij zich tot hem over en met een oneindig medelijden drukte zij de lippen op zijn neer- gebogen hoofd. Deze eenvoudige daad, waaruit enkel zachtheid en liefde sprak, daar, waar zij wKW RamaDoff zjjn vroow gedood he, rech, gehad had, hema/el verwjjleno,W had door zijn handeliagen waarom er zich zelfs stelpen, voerde zpn yertwijfeling ten top. over te verwonderen En toch, ondanks al haar bitterheid, treurde baar ziel om hem, om haar vernielden arbeid dacht zij aan zijn lot, daarginds tusschen de kille, grauwe kerkermuren, zag zij hem in haar verbeelding reeds wegkwijnen, langzaam maar zeker bij gebrek aan zorgen, aan gezelschap, aan open lucht, aan vrijheid, gelijk een plant wegsterft uit honger naar wat zonneschijn. Zij had de deur weer hooren ontsluiteu, zij bemerkte, dat men op baar toetrad en nog altijd sloeg zij de oogen niet op. Wat kon er nog tot haar komen als alleen grooter ellende Op eens gevoelde zij, hoe haar vingers omklemd werden door een gloeiende hand en vernam zij het enkele woord z/Vergiffenis Aan haar voeten lag Bolislav Kistowsky neer- geknield. Zij zag op hem neder, zonder dat een woord aan haar toegeschroefde keel ontsnapte. z/Vergiffenis herhaalde hij op een toon vol zielsangst. //Gij hadt gelijkik was misdadig tegenover u. Ik smeedde met eigen handen voor u de smartelijkste, wreedste toekomst, daar, waar gij recht hadt op het meest volkomen geluk. En toch, laat mij niet heengaan zonder een woord van verzoening //Stella riep hij uit, wat moet er van u worden, zoo gij alleen blijft Met toonlooze stem en terwijl haar hand als tot een zegening op zijn lokken rustte, gaf zij ten antwoord ,/lk zal leven voor Constantijn, ons pleegkind. De commissaris raakte thans den schouder van den gevangene aan. z/Kom mee, graaf," zeide hij kortai. //Ilet is meer dan tijd ons op weg te begeven. Kistowsky gehoorzaamde en op gesmoorden toon zeide hij ,/Ik ben gereed, heeren. Vergeef mij dat ik u wachten liet." Een minuut later was de jonge vrouw alleen. Lang stond zij daar, roerloos en als geheel verkleurd. De slagen der pendule wekten haar uit haai verdooving, en zij knielde neer naast het wiegje van haar pleegkind en bad voor hem, die haar ontnomen was. Sedert dien tijd volgde zij stap voor stap het lange en ingewikkelde proces. Niet, dat zij zich eenige illusie maakte omtrent den uitslag, maai zij vond er een soort vreemd genoegen in na te gaan in hoeverre hij schuldig was geweest tegen haar, door op steeds onherroepelijke wijze zijn eigen val en haar ellende voor te bereiden. TER SEEZEKSCRE COERAST. 7"; p, VASf OK SAWOK te Ter Weuzen. f. en Vrijdagarond, nitgezonderd op Feeztdagen. bij de I' Dtt bind verschijnt fflaaodag-, Woensdt

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1