Telegrafische berichten. prachtige najaarsweer in de war gebracht, teruggckeerd op hun nest op de Paradijshoeve van Gebr. Molendijk te Ridderkerk. Zaterdag was de heer H. te Leiden met zijn 12jarigen zoon gaan visschen met een schuitje in de Zijl. Toen een motorboot langs kwam, vroegen zij vergunning zich aan de boot te mogen vasthouden. Deze vergunning werd verleend, doch door de zuiging schepte het schuitje water, zoodat het zonk en vader en zoon te water geraakten. De bemanning der motorboot spande alle krachten in om de drenkelingen te redden. Het gelukte hun den vader door middel van een haak naar boven te halen, doch de jongen zonk al meer en meer. Nadat men ruim een kwartier had gezocht, werd de jongen dood op- gehaald. De koopman M. V. B. uit Kissingen in Beieren, vertoeft te Rotterdam op zijn doorreis naar New York. Vrijdagavond aan de Wilhel- minakade wandelende, werd hij in zijn moedertaal aangespft>ken door een hem onbekend man, die hem zoo wist te bepraten, dat hij met hem de stad in ging. Deze onbekende, een kwartjesvinder, bracht hem in een cafe in de Zwarte Paarden- staart in het gezelschap van twee andere kwartjesvinders. Het slot van de geschiedenis was dat de kaarten op de proppen kwamen. De bekende kwartjesvinders-true werd in toe- passing gebracht en, na aanvankelijk gewonnen te hebben, verloor de Duitscher achtereenvolgens een kapitaaltje van 6000 mark in bankpapier. l'oen liep hij naar de politie, maar de kwartjes vinders hadden zich met den buit al uit de voeten gemaakt. Te Papendrecht wilde Yrijdagmorgen te half vier de zandschipper Jacob Romijn Jac.zn., van Papendrecht, die met zijn vaartuig binnen de sluizen te Elshout lag, deze sluis uitvaren om op de Lek te komen. Toen het scheepje door de deuren was, liep Romijn naar het achterschip om ook de boot bij te halen. Hierbij moet hij op de eene of andere wijze overboord geraakt zijn, want de knecht hoorde een plons in het water en toesnellende zag hij den schipper niet meer. Onmiddellijk kwamen op zijn geroep nabijliggende schippers te hulp, doch hoe men ook zocht en dregde, buiten de sluis werd niets gevonden. Te half zeven werd bij het dreggen binnen de sluis het lijk van den zoo droevig omgekomen jongen man opgehaaid. Vermoedelijk is hij juist bij het zich sluiten der deuren door de opening gevalien. De ongelukkige was gehuwd en vader van drie kinderen. Te enray is Donderdagmorgen dejeug- dige werkman XV. Maas bij 't iossen van tele- foonpalen aan 't station door neervallende palen zoo ernstig gekwetst, dat hij in den namiddag dientengevolge overleden is. Een ontzettend ongeluk had te Wester- holt bij Nieuwe Pekela plaats. Daar viel bij den sehoenmaker Froling een groote schouw naar beneden. F. en zijn vrouw geraakten er onder, de vrouw werd levenloos onder de puin- hoopen weggehaald, de man was met wonden bedekt, doch leeft nog. Hoe warm het is Het Kon. Nederl. Meteorologisch Instituut te De Bildt doet de volgende mededeeling De maximum temperatuur Vrijdagmiddag (2 October) te De Bildt waargenomen, 26,1 gr. Celsius, is de hoogste, welke sinds 1849 te Utrecht, De Bildt, in October werd opgeteekend en overtreft den vroegeren hoogsten stand voor deze maand, 24,8 gr. C. op 5 October 1886, met 1,3 gr. Alleen op 1 tot 4 Juni en op 24—26 Juli zijn dit jaar hoogere temperaturen voorgekomen. De heer Th. v. Dieren te's Gravenhage houdt zich reeds sedert geruimen tijd bezig met het nemen van proeven, om van een red- dingboot of van een in nood verkeerend vaar tuig af, een lijn naar een vaartuig of naar den wal over te brengen en bezigt daartoe ons infanteriegeweer model 1895. De middelen, welke gebruikt worden, om het doel te bereiken, zijn uiterst eenvoudig. Op de tromp van het geweer wordt een metalen bus geplaatst, waar- in zich een soort schietloodje bevindt, waaraan een dun touwtje is bevestigd, om de eerste verbinding met wal of schip daar te stellen. Bij het atschieten van het geweer zet de kogei zich vast in den daartoe uitgeholden onderkant van't schietloodje op de tromp geplaatst en voert dit, zoomede het in een klein kistjeopgesloten touwtje mede. Is eenmaal de verbinding tot stand gebracht, dan wordt, zooals dit ook nu geschiedt, aan het dunne touwtje een zwaardere lijn en daaraan een reddingkabel bevestigd. De genomen proeven moeten goede resultaten hebben opgeleverd. - Een zestal dames en heeren hadden Don- derdag te Breukelen de teraardebestelling van den heer C. Terpstra, den neef en compagnon van de heeren Van Maurik, sigarenfabrikanten, bijgewoond en zouden tegen zeven uur met een rijtuig van de villa //Groenevecht" der familie Terpstra naar het station vertrekken. Aangezien twee dezer personen, de heeren Justus van Maurik Jzn. en Louis van Maurik van oordeel waren, dat de brug, die van de villa naar den grindweg leidt, mogelijk niet sterk genoeg zou zijn om zulk een zwaar bezet rjjtuig te dragen, besloten zij loopende de villa te verlaten en eerst op den grindweg in het rijtuig plaats te nemen. Juist toen de landauer de brug overreed begon het paard te steigerende heer Justus van Maurik greep het echter bij den teugel, deze eerst weder loslatend, nadat het dier gekalmeerd scheen. Korten tijd later ging het paard plotseling achteruit steigeren, met het noodlottig gevolg, dat het rijtuig van den smallen grindweg af- raakte en in de Yecht terecht kwam. De beide heeren Yan Maurik waren net van plan ook in te stappen. 5tWas zou donker, dat er zelfs op korten afstand vrijwel niets te onder- scheiden vielhet rijtuig met de iazittenden was in de duisternis verdwenen. Weldra bleek, dat de echtgenoote van den heer L. van Maurik, op diens waarschuwende kreten, nog bijtijds uit het rijtuig gesprongen was en dat de heer A. Steinbock, die op de bok was gezeten, eveneens bijtijds den beganen grond bereikt had. Ook de koetsier wist zi«h intijds te redden. De twee inzittende dames, mevrouw Bremer uit Delft en mevrouw Van Blom uit Leiden waren met het rijtuig in de duistere diepte verdwenen. Redding scheen vrijwel onmogelijk, aangezien men geen hand voor oogen zien kon. Toch werd gelukkig door de dochter van de weduwe Terpstra, Meta Terp stra, ontdekt, dat er iemand in de Vecht dreef. en toen is de heer J. van Maurik er in geslaagd deze dame, het bleek mevrouw Bremer te zijn, aan wal te brengen. Maar men slaagde er niet in mevr. Van Blom te redden. Nadat er naar het rijtuig gedoken was, bleek er niemand meer in te zitten het lijk van mevr. Van Blom werd later aan den tegenover gelegen oever opgehaaid. Naar de Tel. mededeelt, is te Velseroord nabij IJmuiden, in een klein huisje aan den Di-iehuizerweg, waarin een oude vrouw, De B., genaamd, en hare dochter samenwonen, door een wethouder, die bij afwezigheid van den burgemeester optrad, ontdekt, dat deze oude vrouw zich daar bevond in bijna geheel naakten toestand, geheel vervuild en met ongedierte overdekt, in een bedstede, die in een hok van 1,90 M. lang en 1,50 M. breed aanwezig was, tot hetwelk de dochter eerst geen toegang wilde verleenen. Een dadelijk ontboden geneesheer verklaarde, dat de toestand van de patient hier geen grondig onderzoek toeliet en dat overbrenging naar een ziekenverpleging noodzakelijk was. Daarvoor was echter toestemming van de patient of van de familie noodig, welke men niet direct kon verkrijgen. Toen den volgenden dag de burgemeester aanwezig was, werd onmiddellijk overgegaan tot onbewoonbaar verklaring van het krot. Yolgens de Tel. zou een klein bezit in geld van de oude vrouw de dochter tot deze afschuwe- lijke behandeling hebben gedreven. Arme oude. Langen tijd was 't al het onderwerp van iederen dag in de Anjeliersstraat te Amsterdam. De stokoude man van 78, die //woonde" in den kelder op 224. In geen maanden had je hem meer gezien en wie eens naar binnen gluurde, zag in het lage, donkere hoi niets dan een onbeschrijfelijke opeenhooping van allerlei rom- mel en vuil. Ging de deur open, dan stroomde het grondwater over den drempel, dat ter hoogte van een halven meter stond, en waarop men de stukken afgebrokkelde vloer zag drijven. Dat de oude man er nog leefde, wist ieder, omdat hij er nog steeds niet uitgedragen was. Hij woonde er met een zoon die den ganschen dag dronken was, en met een dochter, door ellende en armoede te zeer afgestompt en ont- zenuwd, om tenminste aan haar ouden vader de hoogst noodige zorgen te wijden. Maar niemand zag hem meer de laatste maanden, omdat hij in het vochtige hoi zoo rheumatisch was geworden, dat hij zijn vuile legerstee onmogelijk meer kon verlaten. Broer en zuster voorzagen, zoo goed het ging, door bedelen in het onderhoud. Zooals gewoonlijk, werd er veel gepraat over het onhoudbare van den toestand, maar gedaan werd er niets. Totdat dezer dagen een goed- hartige buurvrouw het kloeke besluit nam eens in den gribus door te dringen. Daar vond ze, wadend door het stinkende grondwater, den ongelukkige, hulpeloozen oude op z'n bed in een toestand van zoo verregaande verwaarloozing en schrikkelijke vervuiling, dat het haar ergste verwachtingen nog overtrof. Hij weigerde echter zich te laten vervoeren, omdat hij, zooals hij zeide, gezond was van hart, en hij al 27 jaar in dien kelder had gewoond. Toen werd de geneeskundige dienst erbij gehaald, nadat de oude in een houtloods, aan den overkant op een stoel was gezet, waar hij nu maar geduldig zijn lot zat af te wachten. Medelijdende buurvrouwen verschaften hem brood en koffie, die hij gulzig verslond, en ook een pijpje tabak, waarom hij hulpeloos zat te kreunen. En onderwijl verweten zij den zoon, die er werkloos bij stond, zijn schandelijk gedrag en scholden hem voor //lek jenevervaatje, malle verhuiswagen", enz. Dat duurde zoo tot dat de fietsbrancard kwam, waarin de broeder den ongelukkige vervoerde naar het O. L. V. Gasthuis, om te worden gereinigd. Hier zal hij eenige dagen blijven, maar wat dan met hem zal worden begonnen weet men nog niet. Donderdagnacht zijn de buren uren lang bezig geweest om het water uit den kelder te scheppen, totdat ze het hopelooze vandatwerk inzagen. Bij den grenzeloozen rommel vonden ze o. a. een heele ris doode ratten, die aan touwtjes aan de zoldering waren opgehangen. Vermoedelijk het werk van den dronken zoon. In de buurt doet het gerucht de rondte, dat er een tamelijk groote waarde aan porselein in den kelder aanwezig moet zijn. (Echo.) De kapitein van Kopenick. Yan tijd tot tijd dringen nog nagalmen tot ons door van de tragi-ccmedie, waarin sehoenmaker Voigt op zoo onnavolgbare wijze de hoofdrol vervulde. De ex-kapitein. die thans in Leipzig schijnt te vertoeven, heeft tegenover een medewerker van de Leipz. Abendztg." verklaard, dat er veel nonsens over hem geschreven is. De geld- inzamelingen te zijnen bate hebben maar 2400 mark opgebracht en ook heeft hij geen reuzen- erfenis van een dame gekregenwel heelt men hem een jaarlijksche rente van 100 mark geschonken, maar die hangt van den wil van een nog levend persoon af en kan iederen dag ophouden. Te Boedapest heeft Yoigt overhoop gelegen met zijn impressario, omdat de man er op stond, dat de ex-kapitein in het publiek zou optreden, otschoon dit contractioneel was buiten- gesloten. Toen zijn verblijfplaats in die stad bekend werd, kwam er een gansche zwerm theater-directeuren op hem aanvliegen, maar nooit wil Yoigt zich op een tooneel vertoonen, omdat hij, dus doende, de overheid, die hem nooit zoo mooi behandeld had, in het gezicht zou slaan. Verder vertelde de sehoenmaker, dat men reeds de onmogelijkste voorstellen had gedaan. Ook had men hem aangeraden, toch een schoen- winkel te openen. Maar, zegt Voigt, dan komen er wel honderden om den kapitein van Kopenik aan te staren maar niet om wat te koopen. Wat hij nu doen gaat, weet hij nog niet precies. Hij wacht maar af, tot er iemand hem een aannemelijk en zaakkundig voorstel doet waar niets van reclame in komt. Donderdagochtend vroeg is te Barnes, bij Londen, in den mist een auto met kracht tegen een motorbus aangereden. De bestuurder van de auto werd gedood. Een nieuw Reuter-telegram uit Bombay zegt, dat de lijken van de slachtoffers van de overstrooming in Haiderabad (Deccan) de lucht verpesten en men voor een epidemie vreest. llet is niet na te gaan hoeveel menschen er zijn verdronken, een bericht spreekt zelfs van 10,000. Naar het schijnt, is er geen enkele blanke omgekomen. Op een groote boerderij bij Bourges zijn verleden Dinsdag proeven genomen met rnaai- machines, getrokken door automobielen. De proeven gelukten uilstekend. De tentoonstelling van automobielen in toe- passing voor den landbouw, die dezer dagen te Bourges wordt gehouden, wekt over de heele wereld belangstelling. Een oude veete tusschen 2 schaapherders in het gebergte van Calabria heeft tot een bloedig drama geleid. Een hunner liep met zijn 4 kinderen langs den weg, toen zijn vijand zich eensklaps op den top van een rots vertoonde en met zijn geweer de 4 kinderen een voor een doodschoot, zonder dat de vader, die ongewapeud was, er iets tegen doen kon. De moordenaar ontkwam. Een wijnhandelaar in de Frausche gemeente Saint-Pol wilde bij avond met zijn automobiel uitrijden, toen hij bemerkte, dat het benzine- reservoir ledig was. Hij vulde dit in de garage en liet zich daarbij door zijn moeder met een lamp bijlichten. Het gevolg was, dat de benzine ontplofte en de man, de oude vrouw en een dienstmeisje, dat zich ook in de garage bevond, in brand geraakten. De moeder, die 6o jaar oud is, kwam in de vlammen om, de man en het dienstmeisje wisten de garage nog te ver laten en de straat te bereiken, waar voorbij- gangers de vlammen doofden. Beiden hebben echter zware brandwonden bekomen. Op een vreeselijke wijze werd bij Lausanne een 67jarige man gedood. Bij het passeeren van den overweg geraakte hij met een zijuer voeten tusschen de rails beklemd. Plotseling naderde een trein om de bochthet was hem onmogelijk los te komen. Het hulpgeroep mocht niet baten. De machinist zag wel een vage schaduw, maar het was te laat om te stoppen. De man werd overreden en er bleef slechts een bloedige massa overtusschen de rails vond men nog een stuk van zijn voet, dat was alles. Wilbur Wright heeft den prijs van 5000 frank van de Fransche Luchtvaartvereeniging gewonDen. Tot Woensdagavond met zonsonder- gang was er gelegenheid er naar te dingen. De prijs was hem, die den langsten afstand boven de 5 K.M. zou hebben afgelegd. Welk een vorderingen zijn er al gemaakt, sinds die prijs werd uitgeloofdWilbur Wright heeft den 21sten September 66,6 K.M. gevlogen in 1 u. 31 m. 254/6 s. Luke Wright, de Amerikaansche minister van oorlog, heeft tot 28 Juni 1909 den datum ver- lengd voor de proeven, die de gebr. Wright moeten afleggen, voor de regeering hun uit- vinding koopt. Men zegt, dat de Wrigts plan hebben om voor de Amerikaansche marine een vliegtoestel te maken, dat zich ook op het water zou kunnen bewagen dus een hydro-aeroplaan, een water- en-luchtzwever of, om een ander woord te ge- bruiken, een vaar-en-vliegtoestel of, nog anders, een vlieg-en-vaartuig. Met Orville Wright gaat het goed vooruit, volgens het laatste bericht. De Franschman Wilwiz heeft Woensdag voor het eerst in het opeubaar zijn vliegtoestel be- proefd. Eerst wilde het niet van den grond af, toen ging het even de lucht in maar stortte dadelijk voorover neer en was geheel stuk. Wilwiz bleef ongedeerd. Graaf Zeppelin heeft DonderdagteMunchen in een vergadering van het bestuur van het Duitsche Museum (voor techniek en wetenschap), dat hem tot voorzitter koos, het woord gevoerd over zijn grooten tocht. De landing in Echterdingen was, zei hij, uit- stekend in haar werk gegaan, juist op de plaats waar men wilde neerstrijken en zoo zacht, dat men nauwelijks het landen van de schuitjes be- merkt had. Hij sprak vervolgens over den grooten invloed van de zonnewarmte op de gasverdunning en het gasverlies. Aan den kant van het lucht- schip, die naar de zon toegekeerd is, is de omhoog werkende kracht 60 E.G. per warmtegraad. Zeppelin gelooft, dat die ongewensehte om- hoogwerkende kracht door dynamische middelen, bv. verschuiving van het loopgewicht, als altijd maar allebei de motoren loopen, opgeheven kan worden. De landing te Echterdingen was noodig, omdat het schip met zijn onopgehelderd gebrek aan een motor in zulk een sterke luchtstrooming was gekomen, dat het met den anderen motor niets meer uit kon richten en achteruit begon te drijven. Zeppelin is overtuigd, dat bet ongeluk niet gebeurd zou zijn, indien de soldaten de menigte niet op een afstand hadden gehouden. Doordat het voik teruggedrongen was, stond het lucht- schip als in een kom, waarin de wervelwind werkte als een valwind, die den iuchtbal omhoog hief. De dertig man, die elk schuitje vasthielden, konden het schip niet houden. Het zou alleen te redden geweest zijn, indien het publiek, op een bevel, dichter om het luchtschip heenge- drongen was. Dan zou de wervelwind niet onder het schuitje gekomen zijn en het opgetild hebben. //Men zal misschien zeggen, zeide Zeppe lin dat het lichtvaardig geweest is, om met zoo weinig ondervinding zulk een tocht te ondernemeu. (Tegenspraak.) Ik moet dit vol- komen toegeven. Er waren nog een aantal vraagstukken, die wij niet aan de praktijk getoetst hadden. Maar mijn toestand dwong mij te handelen, zooals ik deed. Mijn geld was op, ik kon niet^ verder werken, ik moest het zoover brengen, dat het rijk zoo spoedig mogelijk mijn schip overnam. 1k had ruimte noodig, om door te kunnen bouwen. De loods is nu ieeg, want het schip is vernietigd. Aan den anderen kant echter heb ik thans de middelen, die het Duitsche volk zoo grootmoedig in mjjne handen gesteld heeft. Men mag overtuigd zijn, dat het Duitsche volk, zoo handelende, voor de ontwikkeling van de luchtvaart werkelijk een groote verdieuste verworven heeft." ^Stormachtige toejuiching.) Inenting in Spanje. In Spanje bestaat tot nu toe nog geen wettelijke regeling van de koepokinentingalleen in een paar ge- meenten wordt het vereischt. Zooals het vroeger in andere landen eveneens gegaan is, zoo is ook hier de bevolking er sterk tegen. Zoo moeten^de artsen en regeeringspersonen die voor inenting moeten zorgen allerlei inoei- ljjkheden overwinnen. Nu is de burgemeester van Madrid op een merkwaardigen inval gekomen speculeeiende op de zucht tot winnen en spelen, die sterk onder het Spaansche volk is verbreid. Uit de gemeentelijke kas heeft hij een loterij opgericht, die een paar jaar zal trekken. De personen, die bewijzen kunnen, dat ze ingeent zijn, kunnen voor niets loten krijgen. (Yox Medicorum). Rotterdam, 5 Oct. De politie heeft heden de hand gelegd op den beeldhouwer B., cie op heeterdaad werd betrapt toen hij valsch geld uitgaf. Er wei'd direct in zijne woning aan de ^Linkerrotte eene huiszoeking gedaan, waar valsche munt en de voor de vervaardiging ge- bezigde instrumenten werden in beslag genomen. Hij is naar het huis van bewaring overgebraeht. Sofia, 5 Oct. Bulgarije is tot een onaf- hankelijk Koninkrijk verklaard. 20 Turksche regimenten staan aan de grenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 2