ieuws- en Advertentieblad e r e n. No. 5208. Dinsdag 0 October 1908. 48* Jaargang. filMIEITE Binnenland. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Nenzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,321/g en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekemd. Tel ef 008 No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Men meldt nit Sneek aan de N. R. C. Dr. A. Kuyper werd hier gisterenavond door de anti revolution aire kiesvereeniging met alge- meene stemmen tot candidaat voor de tusschen- tijdsche Kamerverkiezing gekozen. Van wel- ingelichte zijde vernemen we, dat, bijaldien de a.-r. Centrale in den loop der volgende week Dr. Kuyper candideert, deze de candidatuur zonder voorbehoud aanvaardt. In dat geval lijdt het geen twijfel, of de liberalen in het Sneeker district koruen met een tegencandidaat (men noemt reeds Mr. Rink), waardoor het voor die weinige maanden nog op een stemming zal moeten uitloopen. Het //Fr. Dbl.", 't welk er niet zeker van is, dat Dr. A. Kuyper in het district Ommen zal gekozen worden, omdat het nog zal moeten blijken of dit district vroeger voor een staat- kundige partij dan wel voor den heer Van Alphen koos, zegt, dat de antirevolutionairen in het district Sneek, //het wisse voor het onwisse nemend, met niemand anders uitkomen dan met Dr. Kuyper". Dinsdagmiddag a.s. zal de Centrale Antirev. Kiesvereeniging in het district Sneek vergaderen. (Rotterdammer). TER NEUZEN, 5 October 1908. In de op Donderdag a. s. des voormiddags te 10 uur te honden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandelingingekomen stukken voorstellen tot wijziging der verordening op de heffing van schoolgeld voor het openbaar lager onderwijs enz.behandelen reclames hoofde- lijken omslag. Ds eiieuwe sluis. Gisterenvoormiddag is het eerste stoomschip door de voorloopig opengestelde nieuwe schutsluis alhier opgeschut. Het was het Engelsche stoom schip //Ousel", der firma John P. Best Co., met stukgoederen van Glasgow voor Gentbestemd, dat volgens alhier ontvangen telegram was af- geladen met een diepgang waarmede gisteren voormiddag niet langs de oude sluis zou kunnen worden geschut. Het was voor de firma John P. Best, die, Daar we vernamen, ook de primeur had met een barer schepen bij de voorloopige openstelling der haven Zee-Brugge, niet moeilijk, met de honderden schepen die voor haar hier jaarlijks de sluizen passeeren, het zoo te regelen dat een dier schepen op voldoende diepte werd afgeladen om als nummer 1 gebruik te moeten maken van de nieuwe sluis. Dit eerste gebruik der nieuwe sluis door een barer stoomschepen ging van de zijde der firma John P. Best niet onopgemerkt voorbij. De directeur van het kantoor te Gent, de heer Th. Oxley, was daarvoor met zijn oudsten zoon overgekomen, welke heeren, evenals de directeur van het kantoor alhier, de heer Blankers, aan boord van het stoomschip waren gegaan, om den eersten tocht door de sluis mede te maken. Terwijl het stoomschip in de sluis wachtte op het gelijkzetten van het water, werden de havenmeester en de sluismeester, en ook het bedienend sluispersoneel, aan boord genoodigd en werd het stoomschip gepavoiseerd. Heden zijn door de nieuwe sluis 2 van Gent komende stoomschepen afgeschut en opgeschut het van New-Castle voor Gent met kolen ge- laden Eng. s s. Whitewood. Het eerste met voile lading voor Ter Neuzen bestemde stoomschip dat daar langsmoetschutten kwam, door de quarantaine maatregelen, heden morgen te laat en zal eerst morgen kunnen schutten. Het is het s.s. Elisabeth van hier, dat met vlaggen versierd de nieuwe ruime haven binnenvoer en daar ankerde. In het volgend nummer hopen we op de reis van dit stoomschip terug te komen. Naar wij vernemen zullen morgen eenige leden van Gedeputeerde Staten met leden van het IJzendijksche tramcomite een bezoek bren- gen aan Zeeuwsch-Ylaauderen en per automobiel de tramverbinding tusschen Oostelijk en Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, zooals die thans is ont- worpen, opnemen. Naar de Midd. Ct. meldt zullen de heeren in verschillende gemeenten aan het raadhuis afstap- pen. Naar wij vernemen zullen een aantal heeren van het gezelschap alhier overnachten. - In den laten avond van Yrijdag werd brand ontdekt in een in de haven alhier iig- gend scheepje van schipper Kouwijzer van Boschkapelle, dat met ongebluschte kalk was geladen voor den heer P. Platteeuw alhier, en welke lading bestemd was voor de landbouw- vereeniging te Scharendijke. De burgemeester en eenige leden van het bestuur der brandweer waren spoedig aanwezig, waarop maatregelen werden genomen om te trachten de lading over te laden op een naast het vaartuigje liggeude zoldevschuit der aannemers Yan Hattum Blankevoort. Hoewel de vlammen reeds uitsloegen, was de brand spoedig bedwongen. De heer Platteeuw lijdt aanzienlijk nadeel, daar de lading niet verzekerd was en er een groot dekkleed van hem verbrandde. Het scheepje heeft oogen- schijnlijk weinig schade geleden. De oorzaak van het ontstaan van den brand is on bekend. Bij Kon. besluit van 2 dezer is benoemd tot kantonrechter te Hulst, Mr. J. L. W. J. Frencken, thans griffier bij bet kantongerecht te Helmond. Bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen zijn benoemd tot kommies 3e klasse Ingang 1 Cct. Te Sas van Gent C. J. Teir- linck, J. van Iwaarden, A. Yelleman en U. Ram- meloo, alien tijdelijk. Yerplaatst, ingang 16 Oct.de kommies 2e kl., F. J. Kools, van Nieuw-Namen naar Aardenburg. De mosselhandelaars te Philippine kunnen niet erg over het schoone weder van deze dagen roemen. Ofschoon de verzending van mosselen tegenwoordig buitengewoon is, en zelfs verzen- dingen naar Yalencieunes en Parijs plaats hebben, toch moeten zij klagen, want het voor hen gevangen mosselzaad aan de hoofden van Blankenberghe komt bedorven aan en vele be- richten komen dat de verzendingen in onvol- doenden staat hare bestemming bereiken. Mossels weg, transport verloren en de ledige zakken per trein hen aangevoerd voor hunne risico. Axel. Tot zetters van 's Rijks belastingen zijn alhier herbenoemd de heeren Johs. Smies en M. Wolfert. Axel. Wij vernemen dat tot burgemeester dezer gemeente zal worden benoemd de heer J. Huizinga, een bekend propagandist der anti- rev. partij. Sas van Gent, 5 Oct. De 22jarige C. J., stuurman op de telegraaf VII, werd heden- rnorgen vermist en na een paar uur dreggens uit het kanaal waar de stoomboot gelegen had, opgehaald. Na met de andere opvarenden gisteren avond te zijn uitgeweost waren ze aan boord gekomen en hadden zich ter ruste begeven. Ver- moedelijk is de jongeling voor een behoefte weder opgestaan en alsdan ongemerkt overboord gevallen en jammerlijk verdronken. Het lijk werd naar het lijkenhuis op de al- gemeene begraafplaats overgebracht. IJzendijke. Zondagnacht brandde alhier af de landbouwschuur van A. van Houte. De schuur werd met den geheelen inhoud door het vuur verteerd, terwijl ook 17 beesten, waar- onder 10 paarden, in de vlammen omkwamen. De oorziak is onbekend. Groote Internationale Tentoonstelling van Vogelteelt te Gent. De Vogelteeltmaatschappij //Het Neerhof" doet een oproep aan al de vogelkweekers en liefhebbers, ten einde hunne welwillende mede- werking te bekomen voor het welslagen der groote Internationale tentoonstelling van27 tot 30 November aanstaande. Het Comite spaart rnoeite noch kosten om tot eene groote en eenige inrichting te geraken. De zalen van //Het Casino", in welke deze belangrijke tentoonstelling zal plaats grijpen, telt niet minder dan 2-500 vierkante meters. De liefhebbers zullen er alle gemak vinden en zullen er niet alleen de kwaliteit maar ook het getal hunner voortbrengsels kunnen zenden. De giften en Eere-prijzeu zullen door den heer Ach. Heyndrickx, Algemeene Secretaris te Gendbrugge, ontvangen worden. Het Reglement-programma zal in de tweede helft van October verschijnen de liefhebbers die zich voor 15 October als lid laten voor- dragen zullen de voordeelen genieten aan de leden voorbehouden. Vrijdagnacht zonk voor Bruinisse op 15 meter diepte een vaartuigje, geladen met oudijzer. De opvarenden wisteu zich met hun eigen roeiboot te redden. De lading is verzekerdhet scheepje even- wel niet. Door een ongelukkig toeval kreeg Don derdag op de jacht de jachtojlziener onbezol- digd rijksveldwachter K., te Stavenisse, de lading van een geweer in den voet, waardoor twee teenen werden verbrijzeld. Een vierjarig zoontje van den klompen- maker Kroon, te Diemen, is Vrijdag levenloos uit de Keulsche Vaart opgehaald. Vermoedelijk was het kind bij het spelen te water geraakt. Bij het schooumaken van ruiten is Vrij- dagmorgen mevrouw V., te Zutphen, uit de derde verdieping van haar woning aan de markt aldaar gevallen door een vallicbt. Zij kwam in de gang van de benedenverdieping terecht. Haar beide beenen waren gebroken. Donderdagnacht is door de recherche te Haarlem aangehouden een 20jarig dametje, v. R., dat er haar werk van maakte bij verschillende rijwielhandelaren aldaar rijwielen te huren en ze dan, voornamelijk te Amsterdam te beleenen. Vrijdag maakte //de juf" in gezelschap van de rechercheurs Van Halst en Brunt een uit- stapje naar Amsterdam, waar niet minder dan 13 der verduisterde fietsen werden opgedoken. Het ruim 20jarige roeisje is, nadat ze eene bekentenis had afgelegd, voorloopig weer op vrije voeten gelaten. Door den sneltrein, die ongeveer drie uur Nijkerk passeert, is Yrijdagnamiddag nabij den overweg Janplassensteeg de spoorwegarbei- der Boonestroo overreden. De ongelukkige, die pas eeu jaar getrouwd was, werd onmiddellijk gedood. (Hdbl.) Te Oud-Vroenshoven (Limb.) is Yrijdag een kind van ruim 5 jaar, dat op het veld speelde door een kar, die door den grootvader bestuurd werd, overreden. Het kind werd levenloos opgenomen. --- Men meldt aan de N. R. Ct. Aan de waterkeering onder de gemeente Scherpenisse had dezer dagen weder een eigen- aardig geval plaats, zooals reeds werd gemeld. Een gedeelte van den zeedijk, die dit jaar ver- hoogd en verzwaard is over eep zekere lengte zonk aan de landzijde plotseling in tot een diepte van meer dan 4 M. aan de zeezijde bleef de dijk vastzitten, zonder dat er iets aan te bespeuren valt. De waterbouwkundige amb- tenaar van het calamiteuze waterschap was op korten afstand van de inzinking, terwijl de aan- nemer der dijksverhooging in de onmiddellijke nabijheid stond, op enkele meters afstand. Zon der eenige voorteekens begon het dijklichaam te zakken en in enkele minuten was de geheele aardmassa in de diepte, waarbij de grond bin- nenwaarts onder uitgezet is en de bovenlaag opgebersten. Een eigenaardig gezicht levert deze inzinking op, die een uitgestrektheid heeft van 70 M. Op 30 Mei 1.1. had op ongeveer 400 M. afstand aan denzelfden zeedijk eengelijksoortigverschijn- sel plaats, waarbij de inzinking eenuitgebreidhesd had van circa 50 M. Op dit gedeelte is het dijklichaam geheel hersteld en heeft men aan de landzijde eene groote verzwaringaangebracht. Dit geschiedt thans ook aan den dijk bij de laatste inzinking, waarvoor de kosten. over dezen geringen afstand, met inbegrip van die van den dijk zelf natuurlijk, minstens 12,000 zullen beloopen en waarvoor dan ook een enorme massa grond zal moeten vergraven en aange voerd worden. Door de aangrenzende waterschappen Poort- vliet en Houwer zal dit jaar, volgens het regle- ment voor de calamiteuze polders of waterschap pen in Zeeland, in de kosten van beheer, onder- houd en verdediging moeten worden bijgedragen. De vraag is gerezen ot ook het overige deel van den zeedijk niet bedreigd wordt. De onder- grond schijnt niet in orde. Men schrijft uit Rossum aan de Tielsche Ct. Wie gaarne op eenvoudige, wisse manier dieven wil leeren opsporeu, had Maandag op Letwalda, de aanlegplaats voor stoorubooten alhier, moeten zijn. Daar had hij kennis kunnen maken met zeker persoon uit een der omliggende dorpen aan de overzijde der Maas, wien een somraetje geld was ontvreemd en die, zonder de politie er mee in kennis gesteld te hebben, zelf op onderzoek naar zijn vermiste schatten uitging. Zijn reis- plan was met de Nijmeegsche boot naar Rotter dam. Daar kon hij klaarheid in zijn duistere zaak bekomen bij een zoogenaamden duivel- banner. Die zou bem op de hoogte brengen, ja, hem zelfs in een emmer water den persoon laten zien, die den klomp onder de bedstede had geledigd. Dan had onze reiziger daar den dader maar met zijn mes een veeg over't gelaat te geven om hem, thuis gekomen, gemakkelijk te kunnen herkennen. Cm hem maar niet te zeer te verminken zou hij hem een snee in 't oor geven. Bij het verlaten van den verklikker zou hij wel oppassen niet om te zien, want dan ware het plan mislukt. De pastoor had hem deze reis wel afgeraden, maar hij ging er toch op uit. En met welk gevolg Dinsdagmiddag stapte hij hier weer van de boot en wist mede te deelen, dat een vrouwelijk familielid hem had beroofd. Binnen enkele dagen zou die het geld door een ander laten terugbezorgen. Of dit heeft plaats gehad, zijn we nog niet te weten gekomen. Zoo ja, dan mag dien persoon het politiediploma toch wel honoris causa worden uitgereikt Het bezoeken van vergaderingen laat bij de ingezetenen van YYi iferswijk en daar niet alleen, in den regel veel te wenschen. Het afdeelingsbestuur van den Volksbond aldaar heeft het origineele denkbeeld gehad om ter bevordering van het bezoek, een paar hazen onder leden te verloten. Dit lokmiddel heeft goed geholpen want in de Dinsdagavond ge- houden vergadering was het bezoek zeker drie maal zoo groot als anders. Yrijdag even voor 12 uur viel een werk- man van de ZuidhoJlandsche Bierbrouwerij in Den Haag, die bezig was aan het schoonmaken der muren en vensters van het gebouw. van eeu vrij aanzienlijke hoogte door het uitschuiven der ladder, waarop hij zijn werkzaamheden ver- richtte. De zware ladder viel mede en kwam op den ongelukkige terecht, die op de straat- steenen van de binnenplaats was neergekomen. De man leefde nog eenige minuten voor echter medische hulp kon worden ingeroepen, was hij^ bezweken. Hij laat een vrouw met een drietal kinderen onverzorgd achter. (Res. bode.) De ooievaars, welke reeds lang vertrokken waren, zijn thans, zeker door het zeldzaam WS!t Iclad verscliijnt TtlaandAK-i WoensdaS- en I'rijiin^avonil, ait^ezonderil op Feesldas®". b'j de B^ia'ltia P. J". De Burgemeester der gemeente TER NEUZF.N maakt bekend, dat eene Openbare Yergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen BSondertlag' den 8 October ilea voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 5 October 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1