T u Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaantieren. No. 5207 Zaterdag 3 October 1908. Gemengde berichten. 48* Jaargang. Binnenland. Landbouwberichten. ABONNEMENT: Per di'ie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,321/2 en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elk en regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ZEIEBiBTIE] In weerwil van vroegere aanschrijvingen aan de burgemeesters, is uit de i-apporten van de arbeidsinspecteurs tot dusver niet gebleken dat het toezicht op de naleving der Arbeidswet van de zijde der gemeente-politie eenigszins is verbeterd in de gemeenten, voor welke die aan schrijvingen het meest noodig waren. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is daarom tot de Commissarissen der Koningin het verzoek gei'icht, de burgemeesters, in het bijzonder die van laatslbedoelde gemeenten, genoemde aanschrijvingen nogmaals in herinne- ring te brengen, en met nadruk, te wijzen op de verplichtingen, die op de gemeentepolitie rusten in zake het toezicht op de naleving der Arbeidswet. NEDERLAND en VENEZUELA. Volgens den correspondent der Koln. Zeitung op Curasao verluidt daar, dat president Castro geweigerd zou hebben van den JDuitschen gezant een tweede nota van Nederland over het con flict aan te nemen, aangezien deze slechts in het algemeen de Nederlandsche belangen kan waarnemen. De nota zou door een Hollaudschen specialen gezant moeten worden aangeboden. Het Hbl. zegt naar aanleiding daarvan Indien dit bericht juist mocht blijken, zou het wel bijna onmogelijk worden met president Castro langs minnelijken weg tot een schikking te komen. De dwaasheid van den eisch springt in het oog. President Castro, die niet alleen den heer De Reus uitzette, maar al onze consuls het exequatur ontnam, die dus op dit oogenblik geen vertegenwoordiger van Nederland in zijn land duldt, zou nu verlangen, dat een Nederlandsch zaakgelastigde tot hem kwam, op gevaar af, dat ook deze uit het land werd gezet Zoolang de betrekkingen niet officieel weer aangeknoopt zijn, waartoe in het volkenrechtelijk verkeer van de welwillende diensten van een vertegenwoordiger van een ander land gebruik pleegt te worden gemaakt, kan geen vertegen woordiger van ons land zich naar Venezuela begeven. Tenzij een andere mogendheid alsnog haar vriendschappelijke tusschenkomst aanbiedt, en beide partijen geneigd zijn daarvan gebruik te maken, schijnt een minnelijke oplossing van het geschil, wij herhalen het, niet wel meer mogelyk. Aangenomen natuurlijk, dat het bericht der Kolnische juist is. Een paar analyses. Mij werd gevraagd naar de bemestingswaarde van beer. Nu heb ik ook reeds vroeger gewezen op t feit, dat beer als zoodanig geenszins op een lijn gesteld mag worden met stalmest. In vergelijking daarmee is het veel te arm aan kali, terwijl bovendien het pbosphorzuurgehalte van beer beneden dat van stalmest blijft. Een drietal analyses, ontleend aan no. I der oflicieele Verslagen en Mededeelingen van 1908 toonen dit ook weer duidelijk aan. Hier volgen ze I bevatte 0,49 percent totaal stikstof. 0,27 stikstof als ammoniak. 0,18 in mineraalzuur oplosbaar phos- phorzuur. 0)25 in water oplosbaar kali. 11. 0,20 percent totaal stikstof. 0,12 n stikstof als ammoniak. 0,08 ,i in mineraalzuur oplosbaar phos- phorzuur. 0,18 in water oplosbaar kali. III. 0,55 percent totaal stikstof. 0,24 stikstof als ammoniak. 0,24 in mineraalzuur oplosbaar phos- phorzuur. 0,29 u in water oplosbaar kali. Bedenkt men hierbij, dat planten meer kali behoeven dan stikstof, sommige zelfs heel veel meer, dan volgt daar als van zelf uit, dat beer verre van een zoogenaamde volledige meststof blijkt. Wil men er dat van maken, zoo is toevoe- ging van deze of gene kalihoudende meststof beslist noodig. En veeltijds mag ook wat super niet achterwege blijven. Zij die nog al eens graag met beer werken, mogen dit in hun oor knoopen. We wezen ook in een vroeger opstelletje al op de noodzakelijke aanvulling. De enkele analyses, hierboven aangehaald, doen 't zelfde. Ze zeggen 't klaar, opdat beer tot z'n recht kome, moet er minstens wat kali- mest by. Vuurwerk Een heer, wonende Nieuwe Kijk in 't Jat- straat te Groningen miste telkens sigaren uit zijn droogtrommel als de werkvrouw was ge- weest. Hij ging de overgebleven sigaren eens tellen en jawel, Vrydagavonds miste hij er weder vijf. Dat was verdacht. Hij liet nu vijf klapsigaren maken, welke uiterlyk niets verschilden van die in het kistje. Deze vijf werden tusschen de andere sigaren ingelegd. En weer miste hij er Vrijdagsavonds eenige, dezen keer 13, waaronder vier klapsigaren. Den volgenden Vrijdag kwam de werkvrouw terug. Zij was echter opmerkelijk stil en het kistje was onaangeroerd gelaten Het zesjarig zoontje van M. S., in de Groenewoudsche straat te Tilburg, dat Dins- dagavond van een boerenkar viel en toen een hersenschudding kreeg, is Donderdagmorgen aan de gevolgen overleden. In de gommerij van de firma Enschede en Zonen te Haarlem viel Woensdag een 40- jarige werkman achterover van zijn machine. Hij was op slag dood. Te Weert Boshoven (Limb.) nam Woens dag G., een jongen van 12 jaar, een met bagel geladen geweer van den zolder en legde uit gekheid op zijn 22jarige zuster aan. Het schot ging af en trof het meisje in het gelaat. Na een uur lijdens trad de dood in. Te Markvelde werd Maandag de dienstbode Leentje Scholten door een dorschmachine de beide beenen verbrijzeld. Dinsdagavond is zij in het ziekenhuis te Lochem overleden. Een milicien met verlof te Nieuw-Vennep thuis zijnde, had een paar geweerpatronen mee- gebracht. Zijn broeder klemde er een van tus schen een bankschroef en sloeg ze met een hamer af. Het gevolg was, dat de huls met kracht uit elkaar sloeg en de stukken er van voor een groot deel in een zijner handen kwamen. Oogenblikkelijk werd de hulp ingeroepen van den geneesheer, die een aantal stukjes koper uit de hand moest verwijderen, waarna deze verbonden werd. Ook bekwam de onvoorzichtige enkele verwon- dingen in 't gelaat. Door 't ongeval is hij bovendien tot werke- loosheid gedoemd. Gevaarlijk speeJgoed De polderjongen C. IL, uit Hardinxveld, die werkzaam was bij den aanleg van de tramlijn van Ooltgensplaat naar Middelharnis, had verleden week Donderdag het ongeluk, tusschen de wagens van een zandtrein te geraken, waardoor hij vreeselijk aan het onderlijf gewond werd. Eergistermorgen is hij tengevolge daarvan bezweken. f -Te Godschalksoord bij Oud-Beierland waren Uaandag de heeren M. en N. aan het fietsen waarbij laatstgenoemde in onbeduideude botsing kwam met den per fiets naar zijn garnizoen te Dordrecht terugkeerenden pontonnier G. Deze maakte zich daarover zoo boos, dat bij den heer N. te lijf wilde, maar hem niet meer kunnende inhalen, wierp hij zich op den heer M., dien hij de bajonet in de zijde stak. Bij den molenaar A. Kluit binnengedragen, is de getroffene aan de bekomen verwonding over leden. De dader, die als een vechtersbaas bekend staat, werd onder hevig verzet gear- resteerd en haar de gevangenis te Dordrecht overgebracht. De D. Ct. deelt nader mede dat de heer N. die met zijn vriend M. per rijwiel langs den weg reed, het ongeluk had den vader van den pontonnier J. van D. tegen het lijf te rijden, waarover deze zich boos maakte. Toen de heer M., die van zijn rijwiel was gestapt om de beide personen, die onder den invloed van sterken drank waren, niet eveneens aan te rijden, opmerkte dat het gebeurde niet de moeite waard was om zich er zoo over op te winden, trok de pon tonnier zijn bajonet en gaf daarmede M. een steek in de zijde. De vermoedelijke dader maakte zich uit de voeten, terwijl de gewonde in eene naburige woning binnengebracbt en daar verbonden werd, vanwaar hij later naar het ziekenhuis te Rotterdam is vervoerd. Naar het blad verneemt is de wond niet levensge- vaarlijk. De verdachte, die beweert zoo dronken i zijn geweest dat hij zich van de geheele geschiedenis niets kan berinneren, is Maandag- ochtend in de kazerne te Dordrecht in voorloopig arrest gesteld, terwijl het proces-verbaal van het gebeurde door de justitie te Dordrecht aan den militaireu rechter is doorgezonden. Men meldt aan de Leeuw. Ct. uit Den Haag Bij een glas- en inbraakverzekering-maat- schappij heeft zich Zondagmiddag iets geheel eigenaardigs voorgedaan. De heer M., een groot aaudeelhouder, schreef op eigen gelegen- heid een vergadering van aandeelhouders uit de gewone kon niet doorgaan wegens ziekte der commissarissen, die aan de beurt van af- treden waren. Hij verdeelde zyn aandeelen onder eenige personen, die met de maatschap- pij niets te maken hadden, ja zelfs moeten er twee gefingeerd wezen. Op die onwettige vergadering werden nieuwe commissarissen gekozen en de beide directeuren in Den Haag en Amsterdam ontslagen. Met de nieuwe zoogenaamde commissarissen begaf hij zich daarop naar het kantoor der maat- schappij, kwam dit binnen tegen den wil der directie en verzegelde de brandkasten. Tevens publiceerde hij een advertentie in eenige bladen, meldende dat de directeuren waren ontslagen. Deze lieten eerst de z. g. commissarissen van hun bureau verwijderen en verbraken daarop kalm de zegels. Door hen werd verder bij de politie een aanklacht ingediend wegens huisvredebreuk en een civiele procedure begonnen om een schade- vergoeding van 25,000. Uit zekerheid lieten ze meteen beslag leggen op de 57,000 aan deelen, welke door den heer M. ten bureele waren gedeponeerd, om toegang te krijgen tot de ter elfder ure uitgestelde aandeelhoudersvergade- ring, welke door den heer M. op eigen gelegen- heid thans is gehouden. Uit het kamp bij Laren, waar het lOe regiment infanterie de afgeloopeu week kam- peerde, verneemt men een alleraardigst voorval. Na de overwinning behaald te hebben, in vij- andelijk land, zou het lOe reg. inf. om machts- vertoon te maken tegenover de bevolking, die de troepen vijandig gezind was, een militairen marsch maken door verschilleude steden. Dit was gebeurd en de troep had zich neerge- vlijd om te rusten. Nabij den weg, die door de heide liep, stond de commandant van het lOe reg. inf. kolonel Neeteson. Een burger-wielrijder naderde in de verte op den weg en passeerde de rustende troepen Doch tegenover den kolonel gekomen, haalde hij uit zijn zak plots een revolver tevoorschijn en schoot op deze legerautoriteit. Toen ventre a terre er van door, hij kwam te vallen, liet de fiets in den steek en rende zoo weg. Er ontstond een paniek, alien sprongen op. En de ordonnansen en andere militairen, die in de nabijheid van den kolonel stonden, storm- den den burger acbterna en hieven sabel of handen met een dreigend gebaar op. Alge meen dacht men aan een aanslag op den kolonel In 't belang der veiligheid trad nu de luite- nant der wielrijders op, die bij de z. g. aan- slagplaats stond, liet de vervolging staken en beduidde, dat 't geval verband hield met den geest der oefeningeen inwouer van het over- wonnen land, zou nl. een aanslag plegen op het leven van den kolonel. De burger was een lid van het wielrijderskorps Toen alge- meene vroolijkheidDat kan men begrijpen. En ook de kolonel lachte mee. Want die wist er alles van. Men meldt uit Amsterdam In de Falckstraat no. 5 heeft de heer Wannen een rijwielzaak. In den nacht van Zaterdag op Zondag n.l. zag de politie dat een tweetal onbekenden de deur van de werkplaats welke een eind verder de straat in, op no. 11, gevestigd is, forceerde. Men wist dat in de bergplaats geen groote waarde aanwezig was, waarom men de heeren kalmpjes hun gang liet gaan. Na eenigen tijd trok het tweetal onverrichterzake af. Kort daarop kwamen zij met een valschen sleutel terug en probeerden hun slag op no. 5 te slaan. De sleutel scheen echter nog niet pasklaar te zyn gemaakt waarom zij wederom zonder succes huiswaarts keerden. Een en ander gescbiedde onder het oog der recherche, die het oogenblik waarop zij het drietal op heeterdaad konden betrappen, met ongeduld afwachtte. Dat kwam gisteravond. Juist toen de dieven den nu passenden sleutel in het slot hadden gestoken en binnengedrongen, werden zij in de rugzijde geattaqueerd door drie rechereheurs, terwijl uit het trapportaal nog een vierde politiebeambte te voorschijn kwam die kort te voren als dronken man de straat was binnengekomen, en zich onder aan de trap had laten neervallen. De inbrekers waren nu spoedig geknipt ondanks hun vei'zet. In hunne zakken werden verschillende hulpmid- delen van hun bedrijf gevonden. In Dordrecht houdt op bepaalde dagen in de week een waterdokter zitting, die aan tal van ingezetenen van Sliedrecht, Giessendam, Hardinxveld en omstreken zijn adviezen geeft aangaande hunne kwalenalleen op vertoon van een fleschje urine. Op die dagen kan men 's morgens aan de gasfabriek te Sliedrecht een vrouw op de boot zien stappen, rijkelijk van flescbjes met het genoemde vocht voorzien. Eenige dagen later ontvangt de patient de medicijuen per post uit Den Haag. De heer D. Vis, te Giessendam, vroeg aan zyn huis- dokter, welke waarde hij moest hechten aan de praktijk van dezen wonderdokter. De arts (Dr. Graftdijk), die volkomen gezond is, vult een medicijnfleschje met zijn eigen urine, ver- mengt deze met twee druppels roode iukt en laat dit mengsel by den dokter(?) bezorgen. Het advies volgt spoedig. Het luidde „Zijn bloed zit aan het water. Gal en lever aangedaan, de koorts en zwaar in de zijde. Het is onbegrijpelijk, dat iemand met zulk water nog buiten loopt". 24 uur later komt per post een groote fleseh medicijnen voor D. Vis. Onkosten f 2,45. Nadat een hevige brand in de pulpfabriek vDe Mark" te Oudenbosch, directeur de heer Van Rossum, gebluscht was, vond men op een der zolders het bijna geheel verkoolde lijk van den 26jarigen arbeider R. Nageli. De man had zich vermoedelijk voor het uitbreken van den brand op den zolder te slapen gelegd. De vlammen hadden nu spoedig in den vloer van den zolder, waarop Nageli lag te slapen, een gat gebrand. N. viel door de zoldering Hit blad vemhijBt naandag., WoensdaS'. en Vr<j<fi>g[avoud, nitgezonderd up Feeslda^en. bij de Firina E*. J. EAS EEK SAXBE <e Ter Semea.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1