u K k> U II .li T Ni8uws- en Advertentieblad r No. 5206 i Ronderda^ 1 October 1908. 48p Jaargang. Binnenland. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika l,321/„ en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e 1 e f o on No. 2 5. "5? ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt ae prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van ad.vertent.ien v6or 3 uren op den dag der uitgave. T W E E D E K A M E R, Vergadering van Dinsdag. Zonder stemming wordt, na een korte op- merking van den heer Jansen (den Haag), over het onvoldoende van de som van 15,000 welke verbeurd wordt indien de schepen niet in Holland gebouwd worden, en beantwoovding door Minister Bevers, die deze som niet als een specialen aandrang om hier te lande te doen bouwen, wenschte aangemerkt te zien, het wetsontwerp betreffende een contract met de stoomvaart-mij //Zeeland" voor het vervoer van brievenmalen [f 50,000 voor binnenlandsch vervoer en 4 ton, gewaarborgd, voor Fransch vervoer) goedgekeurd. Donderdag half 2 uur openbare vergadering voor regeling van de werkzaamheden. -- Dezer dagen ontvingen alle legerautori- teiten, die bevoegd zijn den minderen straifen op te leggen, van den Minister van Oorlog een circulaire, waarin hij zijn verlangen te kennen geeft, dat de straffen worden opgelegd eerst na een degelijk onderzoek en dan met kalmte, met overleg, met liefde voor den soldaat. Alle zaken, die tot verlichting dieuen, moeten haar invloed doen gelden. Men moet rekening houden met de personen, die gestraft worden, hun gedrag en antecedenten. Rekening houden ook, dat de tijden en toestanden veranderd zijn en de strafwijze van vroeger voor thans niet meer deugdelijk is. De Minister veroor- deelt het opleggen van vaste straffen. Men kent geen andere tijden meer dan 4, 8 of 14 dagen kwartier-, kamerarrest, politiekamer enz. Waarom geen tijden daartusschen Ook moeten de strafopleggers eraan denken, dat een straf, waarin een Zondag valt, veel zwaarder is, en dat dus de tijd daardoor moet verminderen. TER NEUZEN, 30 September 1008. Bij Kon. besluit is benoemd tot lid van het bestuur der waterkeering van den calamiteuzen polder Nieuw Neuzen, de heer D. Scheele Pz. te Hoek. Bij Kon. besl. is, met ingang van 1 October, de heer J. de Doelder, onder toekenning van eervol ontslag als sluisknecht aan de Westschut- sluis te Ter Neuzen, benoemd tot hulpsluis- meester aan die schutsluis. Zelfs Stella werd door dit schouwspel opge- wekt uit haar voortdurende angsten en wanneer zij, op Bolislav's arm geleund, door den prach- tigen twin der Tuilerieen of door de Champs- Elysees wandelde, of wel zich met hem in hun rijtuig naar het Bois de Boulogne liet brengen, vroeg zij zich bij oogenblikken af, wat er nog aan hun geluk zou kunnen ontbrekeu. Haar oehtenden besteedde zij thans drukker dan ooit aan het volgen der geneeskundige lessen en in den avond studeerde zij zoo hard- nekkig latijn, dat haar echtgenoot dikwijls alleen uit medelijden met haar een wandeling of een rit voorstelde. Aanstonds was zij dan gereed aan zijn ver langen te voldoen maar dan haalde zij des nachts haar schade in, want zij duchtte den volgenden winter en wilde daartegen gewapend zijn. Eens op een avond, dat zij weer haar boeben had opgenomen, zeide haar echtgenoot lachend //Gij zijt toch een ongezellig vrouwtje. Het is waar, gij zit daar trouw aan mijn zijde, maar van een geregeld gesprek komt niets in". //Hebben wij niet een ganschen middag daar- toe vroeg zij, hem de hand reikende. //Dat is hetzelfde niet. Ik heb mij dan ook door vrienden laten overhalen, nog een uurtje met hen te gaan praten". Heden voormiddag kreeg de 2e luitenant Van Loon, van het garnizoen te VTissingen, bevel om met een detachement van 33 onder- officieren en minderen, en vergezeld van een officier van gezondheid, naar hier te vertrekken. De militairen arriveerden alhier hedennamiddag met de prov. boot. Met dezelfde boot vertrok uit Ylissingen een detachement onder bevel van een kapitein, met een sergeant-majoor en 9 minderen naar het fort te Ellewoutsdijk. Verdere orders zijn niet bekend. Men ver- moedt dat het een mobilisatieproef betref't. lledenavond wordt met de prov. boot verwacht een detachement vestingartillerie uit Den Helder. Deze werden reeds met de boot van 5 ure verwacht. Met die boot arriveerde de luitenant-Kolonel Van der Bruggen, uit Den Haag, welke als adjudant is. toSgevoaod aan den luitenant-gene- raal inspecteur der avtillerie. We hadden geen gelegenheid tot nadere in- formatie, doch er loopt'een gerucht dat op de reede ook torpedobooten te verwachten zijn. De manschappen, aan wie hier in de ooriogs- gebouwen niets dan alleen een onderdak, doch noch fou>-age, noch legerstede kan verschaft worden, zullen naar we vernemen bij de inge- zetenen ingekwartierd worden. Heden werd alhier door de marechaussee aangehouden en gevankelijk naar Middelburg overgebracht D. v. d. V., 23 jaar, arbeider te Koewacht, die in 1905 was veroordeeid tot vier maanden gevangenisstraf en deswege in het Algemeen Politiebiad van 1905 stond ge- signaleerd. Heden werd te Middelburg aan het gebouw van het Provinciaal bestuur aanbesteedhet verrichten van baggerwerk op het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen en in de buitenhaven aldaar (raining f 5400). Hiervoor werd ingeschreveu door de heeren A. F. Folker te Sliedrecht voor 4600, K. Bos Az. te Overveen voor 4490, J. L. van Haaften te Sliedrecht voor f 4488 en T. van Haaften te Zalt-Bommel voor f 4444. Tot kommies 3e klasse te Sas van Gent is tegen 1 Oct. benoemd de heer Jac. vanlwaarden, thans arbeider-telegrafist aan het station Krui- ningen—-Yerseke. Volgens mededeeling van den Iuspecteur van het Loodswezen zullen de navolgende z/Bij vrienden en zij was opeens ovei'eind, want de oude vrees had zich opuieuw van haar meester gemaakt. Graaf Kistowsky poogde te schertsen. z/Hoe kunt gij nu zoo kinderachtig zijn, lieve. Mijn leven loopt immers geen gevaar?" Zij was hem genaderd en liet de hand op zijn schouder rusten. z/Bolislav,' zeide zij, hem dwingende haar aan te zien. //Gij zijt goed Cn vriendelijk voor mij geweest sedert ons huwelijk maar 'er zijn uren, waarop ik zou kunnen verlangen, dat gij u niet ontzien had mij te slaan en ongelukkig te makeu, zoo ge slechts het verleden hadt willen vergeten. Dat telkens opnieuw vreezen voor uw veiligheid is mij een pijniging, die alle beschrijving te boven gaat. Zoo gij mij waarlijk lief hebt, wilt gij mij dan de gemoeds- rust niet weergeven door mij te zweren, dat gij voortaan van alle staatkundige komplotten zult afzien O, ik bid u, ik, die nooit weer om iets anders zal vragen." z/Ik ben dus niet vrij meer, met mijn leven te doen wat ik wil bromde hij op ruwen toon. z/Beloof het mij en gij zult voor altijd en in alles volkomcn vrij zijn ik zal u nooit zelfs vragen waar en op welke wijze gij uw tijd doorbrengt, maar heb medelijden dat leven, waarover gij spreekt, behoort het mij niet toe, sedert ik het aan den dood betwistte //O ik wist wel, dat gij mij den een of anderen dag uw weldaden zoudt verwijten riep hij driftig. Zij liet haar hand weer vallen. In dat oogen- blik was hij zelfs in haar oogen zoo klein, dat zij geen woord meer voor hem vond. bakens op de Wester-Schelde van lichten worden voorzien 1. het baken met afgeknotten kegel op het einde van den berm van Biezelingen, op ongeveer 51° 26' 17" N.b. en 0° 57' 18" W.l. 2. het cilinderbaak beW. den hoek van Bath, op ongeveer 51° 24' 0" N.b. en 0° 41' 24" W.l. 3. het baken met schijf op den O.-kant der schorren van Saaftinge, op ongeveer: 51° 21' 48" N.b. en 0° 39' 46" W.l. De topteekens dezer bakens worden, naarmate van den voortgaug der werkzaamhedenafgenomen. Oostburg. Dinsdag werd in tegenwoordig- heid van den Minister van BinnenlaDdsche zaken en verdere autoriteiten en onder groote belang- stelling van het publieb, de nieuwe ambachts- school feestelijk geopend. Bij de aankomst te Breskens werd Mr. Heems- kerk door den burgemeester dier gemeente verwelkomd en liet de muziek zich hooren. Afgehaald door de heeren II. S. Gratama en M. Mijs van Oostburg, reed men per rijtuig over Groede naar Oostburg alwaar men te half 12 uur arriveerde. Aan het raadhuis werd de Minister door de leden van den gemeenteraad ontvangen. Als leerlingen hebben zich een 26tal jonge- lieden aangegeven, verdeeld als volgt16 voor timmeren, 5 voor schilderen en 5 voor smeden. Vrijdag, Zaterdag en Zondag, toen het gebouw ter bezichtiging was, is hiervan een druk ge- bruik gemaakt. Een ieder prees de nette inrichting. Volgens het verslag in de Midd. Ct. waren daarbij genoodigd alien die bij de oprichting tinaucieeleu of anderen steun verleenden, en o.a. aanwezig de beschermheer Mr. P. C. J. Hennequin, de leden der Provinciate Staten in het kiesdistrict Sluis, onder wie het eerelid der vereeniging, de heer H. G. Hammacher, de vertegenwoordigers van het Gedeputeerd college, de heer De Groot, inspecteur van het middelbaar onderwijs, de heer J. G. Gerritsen, eerelid der vereeniging, de heer Van der Worp, directeur der Ambachtsschool te Amersfoort, de dage- lijksche best uren der bijdragende gemeenten enz. enz. Natuurlijk was ook de gemeenteraad van Oostburg met den secretaris aanwezig. Verder waren er versebillende dames tegen- woordig en de leerlingen. De heer Mr. F. J. N. van Dam, voorzitter van het bestuur der vereeniging, riep de aan- Beschaamd over zijn eigene houding, aarzelde hij nog. Met trotsch gebaar wees zij naar de deur der kamer. z/Ga," sprak zij met toonlooze stem. //Gij hebt gelijk ik beging de dwaasheid u lief te hebben. Voortaan zijt gij vrij vrij als de vogel in de luchtvrij zelfs te vernietigen wat mijn werk wasvrij tot mij weer te keeren, als gij opnieuw mijn zorgen zult behoeven." //Stella!" In dien uitroep lag zoowel toorn als droefheid opgesloten. Zij wierp hem een somberen blik toe. i/O zeide zij, #ik begrijp wel, dat het u ergert te zien, dat ik tegen u op durf staan. Het verwondert u, dat ik nog een oovdeel be- hicld, zoo geheel en al heb ik mij weggecijferd. Sedert bijna een jaar heb ik geen gedachte, geen smaak, geen wensch gehad, dien ik niet aan uw wil onderwierp. Als een vrouw waar lijk liefheeft, dan is het aldus dan vindt zij er vreugde in, zich heel klein te maken, zich- zelve als niets meer te tellen, zich te ver- loochenen van 's morgens tot 's avonds maar haar karakter, dat zij in slaap wiegt, blijft in haar voortbestaan en wanneer zij het eindelijk moede wordt haar persoonlijkheid te zien ver- treden, clan ontwaakt deze uit haar sluimering en treedt zij in het voile licht. Gij hebt mij tot gravin Kistowsky gemaakt, en ik was ge- lukkig, dat te zijn. Maar ik ben een Stella Wolksky geweest, en deze boog het hoofd voor geen sterveling. Aan u de keuze tussehen beiden. Het eene, dat u ontslaat van de ver- wezigen een welkom toe en zeide alien dank, die bij de oprichting der school door raad en daad bebben geholpen. Daarop nam de Minister, de heer Mr. Th. Heemskerk, het woord en zeide ongeveer het volgen de Mijnheer de voorzitter, mijne heeren en dames. Het zij mij vergund een enkel woord te spreken. Ten eerste hartelijk dank voor de wijze waarop ik heden in deze streek ontvangen ben. Onmiddellijk bij de uitnoodiging ontwaakte bij mij de begeerte de opening der school bij te wonen en heb ik niet geaarzeld daaraan ge- voig te geven, in de eerste plaatg, om te doen blijken van de ingenomenheid der regeering met het ambachtsonderwijs, waarvan ook mijne beide ambtsvoorgangers blijken gaven, waarvan men hier ook reeds de vruchten plukt. Mij komt daarvan de eer niet toe. In weer wil van den minder gunstige finan- cieelen toestand getroost de regeering zich groote offers. Ieder ambacht, ieder vak, hetzij een groote industrieele onderneming of het kleine ambacht, het is het belang van den arbeider dat hij zijn vak verstaat en daarom is de re-1 geering verheugd dat deze scholen overal ver- rijzen en hoe meer dit geschiedt, des te meer is de regeering overtuigd van de stoffelijke en reeele vruchten. De oprichters dezer school, hoewel een beroep doende op de openbare kas, hebben toch met energie gearbeid, zoodat ze met voldoening op het aanvankelijk slagen mogen terug zien. Hiervoor verdienen zeker de voorzitter en de ijverige secretaris dank. Niet alleen zoo eindigde Mr. Heemskerk verheugde ik mij de opening dezer ambachtsschool bij te wonen, maar ook om een bezoek aan deze streek te kunnen brengen, die, hoe afgelegen ook, toch niet zoo heel moeilijk te bereiken is. (Applaus). Hoewel dicht gelegen bij een vreemd land bespeuren wij toch dat ze vol liefde is voor Nederland. (Applaus). Dit beseft de regeering. Al zijt ge afgelegen, de regeering moet alien gedenken. Dan betuigt spreker nogmaals dank, voor de uitnoodiging en spreekt zijn beste wenschen uit voor Oostburg, voor het 4e district en de am bachtsschool dat zij bloeie tot in lengte van dagen en moge Gods zegen rusten op dit werk Hierop nam de heer M. de Jonge, lid van Gedeputeerde Staten, het woord om in de eerste plaats namens den Commissaris der Koningin diens spijt te betuigen dat hij verhinderd was aan de vriendelijke uitnoodiging te voldoen en verder de beste wenschen te uiten voor den bloei der school. Na de officieele opening der school maakte de Minister nog een rit door de gemeente om bij het raadhuis af te stappen Aldaar werd den heer Heemskerk door het bestuur een de jeuner aangeboden. Met den Minister zaten aan de heeren Jhr. De Casembroot en De Jonge, leden van Gedeputeerde Staten, Mr. Hennequin, beschermheer, het dagelijksch bestuur van Oostburg met den secretaris, de eereleden Hammacher en Gerritsen, de leden der Provin- ciale Staten Erasmus en Yorsterman van Oyen, de inspecteur De Groot, de heeren Van der plichting, mij gelukkig te maken, zal ook mij mijn vrijheid weergeven". z/Zooals gij wilt", sprak hij, verw'oed over haar ongekenden weerstand, //het verwondert mij niet dat vroeg of laat uwe oude natuur weer de bovenhand zou verkrijgen". Zij werd zoo bleek, dat hij er van ontstelde en haar een stoel wilde toeschuiven. z/Ik dank u", zeide zij ijskoud, //ik zagmijn afgod vallen, dat is alles. Maat het is reeds voorbij, zooals alles voorbij gaat". En zij zocht haar eigen vertrek op. Toen zij een half uur later de zitkamer weer betrad, was hij verdwenen. (Wordt vervolgd). l»5t Mad veirschijnt Maandag-, Woensdaff- en Vrijdn^avond, ait^ezondpril op Feesidagen. I>ij de FErma P. J. V 4 V BE SAXBE <e Ter Weuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1