AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Loting voor deNatioiMile. No. 5205 Dinsda^ 29 September 1908. Voorbereidend militair onderricht. feui'lletoiT 48e Jaargang. H00FDELS1KEN OMSLAG. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederiand f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e 1 e f o on No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. 31) - rGij gaat te ver, mevrouw riep Ramanoff overeind spriugende. z/Neen, ik ga niet te ver, want watikzegis waarheid, een schandelijke waarheid. Ga thans tot uw vrienden terug en herhaal hun wat een vrouw a heeft durven zeggen. Gij weigert Bolis- lav te redden waartoe dan hem onttrokken aan de hel daarginds, om hem hier ook een langzamen folterdood tegemoet te zenden Leugen, ook uw vriendschap gij hebt geen van alien een hart, slechts eigenliefde." En voor dat hp haar had kunnen antwoorden, was zij verdwenen, om in de eenzaamheid aan haar ontroostbaar gemoed lucht te geven. Toen zij haar echtgenoot aan het middagmaal weerzag, zeide een enkele oogopslag haar, dat Ramanoff hem het tusschen hen gevoerde gesprek had medegedeeld. Hij kwam er echter niet op terug en zijzelve onthield zich van elke zin- speling daarop. Zij had gedaan wat in baar macht stond meer vermocht zij niet. Zoo hij haar niet lief genoeg had, om haar boven het vaderland te verkiezen, dan moest zij zich onder- Bij de Tweede Kamer is ingediend een wets- ontwerp tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd en voorloopige regeling van de bestemming van de opbrengst dier verhooging. Voorgesteld wordt den accijns per hectoliter gedistilleerd ad 50 percent sterkte, bp de wet van 27 Sept. 1892 bepaald op 63 te ver- hoogen tot f 90. Hoewel, na het tot stand van de voorgestelde accijnsverhooging mogelijk eenige versterking van douane-personeel noodzakelijk zal blijken, zal toch in het begin van 1909 wanneer er door het afloopen van de suikercampagne een aantal kommiezen beschikbaar komt waarschijnlijk niet terstond versterking van personeel noodig zijn. Mocht zulks nader blijken wel het geval te zijn, dan zullen tijdig suppletoire credieten daartoe worden aange- vraagd meer dan 1 2 ton gouds zal daarmede echter naar alle waarschijnlijkheid niet gemoeid zijn, terwijl na invoering van de verlaging van den suikeraccijns, vermindering of minder sterke uitbreiding van personeel zal kunnen volgen. Blijkt in werkelijkheid tengevolge van het meevallen van de opbrengst van de audere be- lastingen en inkomsten al of niet gepaard met het opbrengen van meer dan 32,400,000 door den verhoogden gedisiilleerd-accijnsniet het voile bedrag, dat nit dien accijns boven de f 25,800,000 wordt verkregen, noodig om de gewone uitgaven te dekken, dan behoort, naar de meening van den Minister van Finan cial, het resteerende bedrag reeds dadelijk voor de verlaging van den suikeraccijns te worden gereserveerd. werpen, zoowel aan zijn ondank, als aan de nieuwe folteringen, die haar wachtten. Zij ging intusschen voort met haar aange- vangen taak en dat zonder zich te beklagen. Dikwijls. als zij afgemat huiswaarts keerde van al het lijden, dat zij opnieuw aanschouwd had, al de lessen, die zij had ontvangen, vroeg zij zich af: Waartoe? Zal hij zelf niet alles in duigen werpen, zoodra hij hersteld is Maar dan antwoordde onveranderlijk eene stem in haar hart //Om het even Elke dag is winst, elke dag brengt hem een weinig krachten weer. Zoo ik slechts lang voor hem mag zorgen, heel lang, zal hij misschien sterk genoeg zijn, om zelfs der gevangenis weerstaud te bieden." Zoo verliepen de winter en het voorjaar, en zij zelve begou te zien, dat de zomerhitte te Nizza te afmattend voor haar echtgenoot zou zijn, toen hij, op zckeren dag van een wandeling met vrienden huiswaarts keerende, op vroolijken toon zeide »En nu gaan wij toch zeker dit herstellings- oord verlaten Ik verlang er naar, weer het leven van een gezond mensch te gaan leiden." z/Gevoelt gij u dan zooveel beter vroeg zp verheugd. Bepaald is, dat de opbrengst van den ver- 1 oogden gedistilleerd-accijns over 1909 slechts tot ten hoogste zoodanig bedrag aan de midde- Ien ter goedmaking van de uitgaven over 1909 zal worden toegevoegd, als noodig is om de totale opbrengst der middelen te brengen op 194,800,000. TER NEUZEN, 28 September 1908. Nadat gepubliceerd was dat de nieuwe groote sluis alhier met 1 Oct. a. s. voorloopig zou worden opengesteld ten behoeve van schepen die wegens afmeting of diepgang niet langs de Westsluis kunnen opschutten, bestemd voor Gent, werden door den voorzitter van de Kamer van Koophandel en die der Maritime Vereeniging alhier, uit overweging dat daarbij een groot belang onzer haven was betrokken, bij de autoriteiten pogingen aangewend om die open- stelling der sluis ook te verkrijgen voor de groote schepen bestemd voor Ter Neuzen. Bij Ministerieel besluit van 25 dezer is daarop bepaald dat ook die groote schepen voor Ter Neuzen van de nieuwe sluis zullen mogen gebruik maken, voor zoover de schepen voor Gent daardoor geen belemmering ondervinden. (Zie de regeling hierna vermeld). Tot zetters der belastingen alhier zijn herbenoemd de heeren P. Moes en A. H. Donze. De kermisweek behoort weer tot het ver- ledene. Wij willen, ouder gewoonte, daaraan nog eenige regelen wijden, nu het geheel kan overzien worden. In de eerste plaats meenen we te mogen zeggen dat voor liefhebbers van muziek Don- derdagavond iets bijzonders te genieten viel in het //Hotel des Pays-Bas", waar door het Nederlandsch dames concert-orkest, onder directie van mej. Henriette Stips, een keurig programma op artistique wpze werd uitgevoerd. Get was voor het concert-gevend gezelschap te betreuren, dat slechts een klein geboor was opgekomen, maar zij die er waren geDoten ten voile van hetgeen werd gegeven, en spaarden hun applaus niet. De fantaisie //Calvaleria Rusticana" werd gebisseerd. Het bleek hier reeds meermalen dat uitsluitende muziek-avoBden geen groot bezoek trekken, zooveel te minder moet het verwonderen dat het ter gelegenheid van kermis niet druk liep. In den sehouwburg der firma Bakker was het Donderdagavond overvol, bij de uitvoering van het blijspel van Justus van Maurik //Een bittere pil", waarmede het gezelschap grooten bijval genoot. Niet minder was dit Vrijdagavond het geval toen werd opgevoerd het tooneelspel vDe kleine Lord". Dien avond waren alle daarin optredenden bijzonder op dreef, met //O 1 Dank zij uw zorgen, ben ik weer de oude geworden." Zij zag hem aan en baar hart werd beklemd. Veel beter, ja, beter dan hij was toen zi) hem voor het eerst weer terug vond, maar de oude Zou zelfs haar liefde dat wonder ooit kunnen volbrengen Hij hoestte weinig meer, het bloed- opgeven was gestaakt, maar hoe tenger zag hij er nog altijd uit. Een enkele rukwind, en het gebouw van al haar hopen, al haar zwoegen zou omvergeslingerd zijn. vHebt gij er reeds over nagedacht, waar gij heen zoudt willen vroeg zij zacht. z/Ja, naar Parijs. Nu Polen mij ontzegd is, dorst ik er naar, mij op het middenpunt te bevinden. Gij hebt er immers niets tegen Zij dacht hoeveel liever zij met hem in de vrije natuur zou hebben vertoefd op een plek, ver van het gewoel der wereld en ookvan alle samenzweringenmaar zij had geleerd, eigen wenschen als niets te tellen en verzekerde hem, dat zijn wil de hare was. Bolislav hernam//Zeer goed, wij zullen reeds spoedig vertrekken, zoo gij het goed- vindt." z/Wanneer wilt gij //Tegen het eind dezer week. /„Wij zullen beginnen met onzen intrek in een hotel te groote aandacht werd het verloop van het stuk gevolgd en een warm applaus gaf na ieder bedrijf blijk van de tevredenheid der hoorders. Zonder aan het spel der andere optredenden tekort te doen meenen we te mogen aanstippen dat het overgroote succes van dien avond te danken was aan het meesleepend lieve spel van de jongej. G. Bakker (de Kleine Lord) en den heer Kluizenaar (de oude graaf), bovendien mevr. BakkerStoete (de moeder van den Kleinen Lord) niet te vergeten. Zaterdagavond werd opgevoerd het volksstuk z/Jeane, de vrouw uit de volksklasse". Het bezoek was voor dien avond bevredigend en de uitvoering had over het algemeen succes. Vervolgens mogen we zeker niet vergeten melding te maken van de bioscoop van den heer Ant. Wegkamp. Deze is, blijkens het voortdurend drukke bezoek, een bron van ver- maak voor jong en oud. En geen wonder. Genoemde heer doet steeds zijn best om het beste te leveren wat op zijn gebied leverbaar is. We hadden het genoegen meermalen zijn inrichting te bezoeken en daarbij viel het ons op, dat hij over een zeer rijk programma be- schikt. Men kon herhaalde malen de voorstel- lingen bezoeken en toch steeds nieuwe tableaux aanschouwen. Daaronder zijn de mooiste en nieuwste welke vertoond worden en ze zijn be- langwekkend. Onder de comische zouden we geen nummer kunnen noemen dat niet de alge- meene aandacht der toeschouwers vergt. De keuze is zoo rijk, dat het moeilijk is een bepaald nummer te noemen. Evenzoo is het met de dramatische geschiedenissen die in beelden worden geschetst. Deze zijn alle belang- wekkend en de aandacht waarmede deze worden gevolgd is ook zeker voor een groot deel toe te schrijven aan de uitmuntende uiteenzetting der vertoonde beelden, het verhaal der gebeurte- nissen, waardoor het den kijkers gemakkelijk en aangenaam wordt gemaakt hetgeen vertoond wordt, te begrijpen. Zeker zit voor een groot deel in het gelijktijdig met de vertooning ver- halen der gebeurtenis van het voorgestelde het succes van Ant. Wegkamps bioscoop. Zooals we reeds in een vorig nummer aan- atipten, trok ook de kunstglasblazerij veler welverdiende belangstelling. Algemeen vond men het aldaar een interessant kijkje. De souvenir's werden daar met graagte aanvaard. Wat de kijkgelegenheden betreft, brachten ook velen een bezoek aan het panorama en aan het panopticura, waar vele interessante zaken in schilderij en beeld te aanschouwen waren. De carroussel was, als altijd, een aantrekkings- punt voor de jeugd, waarvan velen met leed- wezen de stoomfiets dit jaar ontbeerden. De stoommolen kon, al was daar steeds bezoek het nog maar niet tot de drukte van vroegere jaren terugbrengen, wat zeker geen verwondering zal baren, als men weet dat er dit jaar door nemen en van daaruit zoeken naar een geschikte woning." Zij beijverde zich, in alles zijn wenschen te volbrengen en bepaalde er zich toe, haar leer- meester te vragen om een aanbeveling voor een zijner Parijsche coliega's, onder wiens leiding zij haar studies wenschte voort te zetten. z/Gelooft gij nu, dat ik over de ziekte zal zegevieren vroeg zij, hem doordringend aan- ziende. z/De reeds door u verkregen uitslag is zoo wonderbaar," gaf de geneesheer haar in alle oprechtheid ten antwoord, //dat ik bijna toe- stemmend zou durven antwoorden, maar laat u door geen begin van overwinning misleiden. Indien gij volkomen slagen wilt, dan zal uw taak niet alleen zwaar, maar ook heel lang zijn." i,0 ik zal haar niet moe worden." Zij bereikten Frankrijk's hoofdstad omtrent half Mei, op het tijdstip, dat haar zulk een prachtig uiterlijk geeft, dank zij der in bloei staande kastanjeboomen, talrijke lanen en perken en de trossen seringen en gouden regens, die zich alom over de tuinmuren heenwiegelen. (Wordt vervolgd.) TER SEI/iEKSCHE COERMT. Bit blad verscliijnt IdaandAK-i Woensilrt!,'- en Vrijrtagavond, ailgezondent op Feesfdogen. bij de Firma P. <J. VAM BE SA\BE te Ter Kenzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis dat het late suppletoir kohier van den Hoofdelijlien Omslat; in deze gemeente, voor 1908 in afschrift, gedurende vijf maanden op de secre- tarie der gemeente voor een ieder ter lezing is neder- gelegd. Ter Neuzen, 28 September 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden dat het voorbereidend mili tair onderricht in deze gemeente zal worden gegeven vanaf 1 October a.s. tot en met 31 Januari d.a. v. twee malen per week en wel elken Biusdag en lVoens- dag- van 7 tot 9 uur nam. Ter Neuzen, 26 September 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, brengen ter kennis van belanghebbenden: 1°. dat de loting der voor 1 September van dit jaar in deze gemeente voor de lichting van 1909 voor de militie ingeschrevenen zal plaats hebbenteTER NEUZEN in het raadhuis op Vrijdag, den 16 October 1008, te beginnen des voormiddags te 9 unr (Amsterdamsche tijd) 2". dat, om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrijgen, men moet over leggen een paspoort of ander bewijs van ontslag, of een uittreksel nit het stamboelc of een bewijs van werkeiijken dienst; en dat, ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst, men bovendien moet overleggen een getuigschrift van den Burge meester, waaruit het getal zonen, tot het gezin behoorende, blijkt (art. 51 der Militiewet 1901); 3». dat om vrijstelling te bekomen op grond van te behooren tot twee of meer in hetzelfde jaar geboren broeders men moet overleggen een getuigschrift van den Burgemeester (art. 40 van het Koninklijk besluit van 2 December 1901, Staatsblad no. 230) 4°. dat op Vrijdag den 23 October 1908, des voormiddags van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis door of vanwege delotelingen bij den Burgemeester aanvraag kan geschieden voor het opmaken van de bovengenoemde getuigschriften 5°. dat zij, die op zoodanige vrijstelling aanspraak maken, op laatstgemelden dag in het gemeentehuis moeten verschijnen, vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende meerderjarige personen als getuigen 6°. dat het bewijsstuk, hierboven onder 2o vermeld, zoo het niet reeds bij den Burgemeester berust, tenminste tien dagen voor den dag, waarop de zitting van den MiJitieraad wordt geopend, kan worden ingeleverd bij den Burgemeester der gemeente in welke de loteling, die vrijstelling verlangt wegens eigen mili tairen dienst of wegens broederdienst, voor de militie is ingeschreven (art. 42 voormeld Koninklijk besluit) 7e. dat de opgave van eene reden van vrijstelling bij de loting hem, die vrijgesteld wenscht te worden, niet ontsluat van de verplichting om bij den Militie- raad de reden van vrijstelling in te brengen, het- geen in elk geval bij djt college moet worden gedaan op den later bekend te maken dag in December a.s.; 8°. dat iotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, of wegens ge- mis van de gevorderde lengte voor den Militieraad moeten verschijnenzij, die daarin verhinderd worden wegens ziekte of gebreken en binnen het Rijk wonen, worden onderzocht op de plaats waar zij zict-bevinden, indien, uiterlijk op den dag voor dien, waarop omtrent hen uitspraak moet worden gedaan, bij den Voorziiter van den Militieraad eene ongezegelde geneeskundige verklaring omtrenthur.ne ziekte of gebreken is ontvangen 9°. dat zij die buiten het Rijk zich bevinden en wegens ziekte of gebreken niet in staat zijn voor den MiJitieraad te verschijnen, tenminste tien dagen voor den dag, waarop de Militieraad wordt ge opend, bij den Burgemeester moeten overleggen eene geneeskundige verklaring, als bedoeld bij art. 8 van het Koninklijk besluit van 2 December 1901 (Staatsblad n°. 230). Ter Neuzen, 28 September 1908. Burgemeester en Wethonders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1