A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5204 Zaterdag 26 September 1908. Binnenland. Gemengde berichten. 48e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. EBRSTE BLAD. De Minister van Oorlog heeft aan de chefs der korpsen een schrijven gezonden waarin hij mededeelt, dat het in zijn voornemen ligt, na den Minister van Justitie dienaangaande te hebben gehoord, voor elke kazerne en voor elk militair gebouw een of meer onderofficieren, die bereid zijn de functie van onbezoldigd Rijks- veldwachter te aanvaarden, daartoe bovendien bijzonder geschikt worden geacht en den leef- tijd van 23 jaar hebben bereikt, te doen aan- stellen als zoodanig. TER NEUZEN, 25 September 1908. De heer H. D. van Diggelen, commies- titulair bp de posterijen en telegrafie alhier, wordt met ingang van 1 October verplaatst naar het post en telegraafkantoor te Maas- sluis. Volgens eene mededeeling in de bijlagen der Staatsbegrooting voor 1909 is door den heer Mr. J. Adriaanse te Middelburg een con- cessie aangevraagd voor het aanleggen van een stoomtram HansweertKruiningenWemel- dinge. Het doel van deze aanvrage, die reeds in Februari jl. werd gedaan, is om te Kruiningen verbinding met den Staatsspoor te krijgen, terwijl men ook Yerseke in de voorgenomen lijn wil opnemen. Dezer dagen werd nog gemeld dat een nieuwe verbinding tusschen Hansweert en Antwerpen zou tot stand komen. De berichten daaromtrent waren ons nog te vaag om daarvan melding te maken. Thans schrijft men aan de G. Crt. uit de //tneest vertrouwbare bron" dat het succes van dien nieuwen stoombootdienst is verzekerd en dat het plan is om, behalve te Hansweert, ook aan te leggen te Hoedekenskerke, Borssele en Ter Neuzen. Men tracht nu aandeelen te plaatsen voor deze nieuwe onderneming. Van de werf der firma A. Kalkman te Capelle a/d IJsel (Keeten) is met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip: //St. Paulus", groot ongeveer 700 ton, gebouwd voor rekening van den heer P. de Bakker te Ter Neuzen. Naar we in de //Gazette van Gent" lezen in een bericht over de werkzaamheden aan het kanaal van Gent naar Ter Neuzen is men dicht bij Selzaete begonnen met het leggen van het ijzeren geraamte der spoorwegbrug, waarvan het metselwerk reeds geruimen tijd voltooid is. A. v. O., te Axel, als verdacht van braud- stichting onlangs naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht, is Woensdag j.l. in vrijheid gesteld. De betrekkingen van gemeente-arts te Biervliet en Hoofdplaat komen met 1 Oct. a.s. vacant door het vertrek, om gezondheidsredenen, van den heer J. Groen, geneeskundigete Biervliet. Tot hoofd der school te Sluis is door den Raad benoemd de heer H. M. Kerpestein aldaar. Met ingang van 1 Oct. is benoemd tot assistent bij het rijkslaridbouwproefstation te Goes Dr. A. D. Berkhout aldaar. De St. Ct. bevat een opgave van het aantal gevallen van besmettelijke ziekten in de week van 16 tot en met 22 Sept. In Zeeland kwamen vocr 6 gevallen van typhus en febris typhoidea, en wel een te Breskens, Oud-Vossemeer, Stavenisse, Vlissingen, Vrouwepolder en Yerseke; 3 van roodvonk, een te Breskens, Eede en Schoondijke en 3 van diphtheritis en wel een te St. Jansteen, Sas van Gent en Zaamslag. VVestdorpe. Tot zetters van 's Rijks directe belastingen zijn alhier benoemd de heer D. de Jonghe, aftredend, en de heer A. L. de Munck. St. Jansteen, 24 Sept. Te Stekene zakte zekere Piet Wagenaer achter zijne kar gaande, plotseling ineen en bleef op de plaats dood. Opmerking verdient, dat ook zijn broer enkele maanden geleden in de kerk te Stekene, een plotselingen dood stierf- Niet van gediend. Toen door den burgemeester van Eemnes namens den gemeenteraad bij gelegenheid van zijn 40jarig jubileum aan het hoofd der open- bare school een geschenk werd aangeboden weigerde deze Een Duitscher uit Oldenburg verloor Dinsdag in een koffiehuis aan den Schiedam- schen Dijk te Rotterdam 2800 mark aan valsche kaartspelers. Verdacht van medeplich- tigheid is aangehouden een koopman, wonende in de Warmoesstraat te Amsterdam. Dinsdagavond had aan den Hem nabij Schoonhoven, een droevig voorval plaats Het 7jarig zoontje van den landbouwer H. Daas was 's avonds 7 uur nog niet thuis. On geveer halfzeven was hij nog bij zijn vader op het land geweest en deze had hem gezegd naar huis te gaan. Toen de vader thuiskwam was zijn zoontje er nog niet en direct werd het ergste gevreesd verdronken. Men toog er op uit met lantaarns en stokken en werd het water op verschillende plaatsen doorzocht, doch niets werd men van het ventje gewaar. Tot eindelijk de landbouwer A. Schouten een paar klompjes in de wetering zag drijven en begreep dat de jongen verdronken moest zijn. Men vond hem met het hoofd naar beneden rechtop in het water staan. Direct werd alles in bet werk gesteld de levensgeesten op te wekken, doch nfets mocht baten. Toen besloot men den jongen thuis te brengen waar de moeder radelcos van smart den jongen ontving. De ontboden geneesheer, kon slechts den dood constateeren. Het vorig jaar is te Heemskerk de kermis afgeschaft en in plaats daarvan een Koninginne- dag in 't leven geroepen, welke de vorige week gevierd werd met volksfeesten en een lichtstoet. De raad had hiervoor f 50 subsidie verleend, onder beding dat het feest buiten de herbergen zou blijven. Toen des avonds de stoet ontbonden werd, was het reeds de gewone sluitingstijd, 10 uur, en de cafe's werden dadelijk ontruimd. Hieruit vloeide een botsing met de politie voort, waarbij vooral onschuldigen klappen opliepen, en algemeen het optreden der politie gelaakt wordt. Maandag trok de jeugd zingende door de gemeente en 's avonds lokte dit groote volks- verzamelingen uiten toen op herhaalde aan- maning van den burgemeester men niet uit elkander wilde gaan, en naar de politie met een steen werd geworpen, werd de menigte uiteen gedreven. In omliggende tuinen werden eenige schoten gelost door opgeschoten jongens. Dinsdagavond hebben de relletjes zich niet herhaald, doch men betwijfelt of het de volgende week, de eigenlijke kermisweek, wel zoo kalm zal afloopen. -- Een kras oudje: Dezer dagen kan men te Herwijnen dagelijks een man van .96 jaar op den akker zien werken. Hij is goed gezond, al zijn organen zijn nog uitstekend en de eetlust is best. Een man moest een stier afhalen, welke per boot van Purmerend-aan het Abattoir te Amsterdam was aangevoerd. Hij werd door het dier met kracht tegen de verschansing ge- drukt, daarna op de horens genomen en op de boot geslingerd. De man is in het O.-L. Vrouwe-Gasthuis opgenomen. De wijnkooper Heinrich Klein te Landau in de Palts is wegens het vervalschen van zijn wijn tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. Honderdnegentig voeders wijn ter waarde van 60,000 mk. zijn, om uitgegoten te worden. in beslag genomen. Twee medeplichtigen kregen twee maanden en veertien dagen gevangenis straf. De uitvinder der briefkaarten is te Ass- manshausen in de Rijnprovincie overleden. Hij heette Schwartz en was drukker. Hoewel zijn uitvinding zich in den meest letterlijken zin van het woord over den geheelen aardbodem verspreid had, was de naam van den uitvinder vrijwel onbekend gebleven. Een Parijzenaar die een paar weken ge leden een reis door den Elzas deed in automobiel, had uit voorzichtigheid behalve den gewonen hoorn ook een trompetter, die bij elken hoek zijn komst aankondigde Te Straatsburg zag hij, op het geluid zijner trompet, een militairen post naar buiten komen en het geweer presenteeren. Een paar straten verder, bij een kazerne gebeurde het zelfde, en bij een derden wachtpost nogmaals. In het begin was hij over die onverwachte hulde wel eenigszins gevleid, maar eindelijk was hij er niet erg gerust meer over en hij vroeg naar de oorzaak ervan in zijn hotel. De beizer was in de stad en de soldaten wisten dat Z.M. op zijn auto door een trompetter ver- gezeld is. Toen de Parijzenaar zijn trompet liet hooren, dachten de soldaten dat hun keizer kwam. De reiziger zag voortaan van zijn trompet at, tot hij uit de nabijheid van den keizer ver- wiiderd was. Sluwe oplichters Een heer komt in een juwelierswinkel te Parijs en vraagt ringen te zien. Terwijl hij zijn keus doet, komen twee beambten der geheime politie binnen en zeggen in den klant een slimmen dief te herkennen, naar wien zij reeds lang zoeken. En om den juwelier te overtuigen, onderzoeken zij den klant en vinden in zijn bezit een diamanten speld, die hij reeds weg had gemoffeld. z/Ziet ge welWij betrappen hem op heeterdaadMijnheer, wees zoo goed, die speld met de ringen, welke hij wilde koopen, samen in te pakken, zij moeten als overtuigings- stukken dienen. Wij zullen ze ter griffie neer- leggen en morgen zult ge bij den onderzoeks- rechter worden geroepen om uw klacht te doen en uw juweelen terug te krijgen." De twee agenten boeiden den dief, en namen hem mee, evenals de ringen, maar de juwelier wacht nog altijd vruchteloos op een oproeping van den onderzoeksrechter. Terwijl voor Orville Wright in de Yer- eenigde Staten een nationale inschrijving is geopend, naar het voorbeeld in Duitschland ten aanzien van graaf Zeppelin gegeven, heeft Wilbur Wright (om zijn broeder wat op te monteren, naar hij zei) van Le Mans uit een opstijging volbracht, welke 91 min 25 sec. ge- duurd heeft. Wilbur Wright heeft verklaard nu gemakkelijk een reisgenoot te kunnen mee- nemen voor een tweetal vlucbten van vijftig kil. conform aan de eischen van het contract der maatschappij die zijn brevet zal koopen. Wilbur Wright vloog Maandagavond toen't reeds donker was al maar rond en toen hij eindelijk daalde, werd hij toegejuicht door een geestdrif- tige menigte, onder welke zich de gezant der "Vereenigde Staten bevond, die hem hartelijk gelukwenschte. Onder de trekvogels, die het barre jaar- getijde onder de palmen langs den Nijloever of in de groote lanen, die naar de Pyramiden voeren, doorbrengen, merkt men ook de kwik- staart op. Dit vogeltje nu beschrijft bij zijn vlucht altoos een boog en legt telkens slechts korte afstauden af om weer op den grond te komen en verder te wippen. Een raadsel schijnt het, hoe zoo'n vogeltje over den grooten plas is gekomen. De Bedoeinen vertellen dat deze vogeltjes veel te zwak zijn om door eigen kracht de lange zeereis te kunnen maken. Dat ge- voelen ze zelf wel en daarom wachten ze op ooievaars, kraanvogels of andere groote trek vogels en zetten zich op hun rug om zoo over de zee gedragen te worden. De groote vogels schijnen zich gaarne met die taak te belasten en vermaak te scheppen iu het vroolijk getjilp hunner kleine ruiters gedurende den tocht. Deze zonderlinge geschiedenis wordt door de Bedoeinen niet uit den duim gezogenimmers de aardrijkskundige Peterman maakt er in zjjn z/Reizen in het Oosten" op de volgende wijze gewag van De Zweedsche reiziger Hedenborg heeft op het eiland Rhodus een zeer belang- rijke ontdekking gedaan. Hij hoorde meermalen in den herfst bij de nadering van groote zwermen ooievaars het gezang van kleine vogels, zonder ze te zien. Eens volgde hij zoo'n zwerm en zag, toen de ooievaars op den grond kwamen, een menigte kleine vogels van hun rug vliegen, die ongetwijteld zoo over de zee moeten gekomen zijn. De afstand was even wel te groot om met zekerheid te kunnen zeggen, tot welke soort deze vogeltjes behoorden". Spion aan boord van een duikboot. De correspondent van de //Daily Express" te Plymouth seint onder de noodige reserve het volgende eigenaardige voorval Een officier, wien het commando over een nieuw soort duikboot, type C, was opgedragen, kwam den dag voor het vertrek in groot tenu aan boord, om manschappen en vaartuig te in- specteeren. Onder voorwendsel, dat hij zich voor het eerst in zijn leven op dit model duik boot bevond, liet hij zich alles nauwkeurig uit- leggen en stelde tal van technische vragen, die natuurlijk beantwoord werden. Bij zijn vertrek beloofde hij den volgenden ochtend terug te zullen komen. Eenige uren later verscheen luitenant nummero twee. Hij wist door zijn papieren te bewijzen, dat hij den commandeerenden officier was. Zijn voorganger bleek eenvoudig een spion geweest te zijn, die op handige manier kennis gemaakt had met de nieuwe boot. In marine-kringen bewaart men, weliswaar, diep stilzwijgen over het geheele voorval, doch de talrijke voorzorgsmaatregelen op de reede van Ohatan, bij het te water laten van een tweede duikboot genomen, wijzen op de een of andere gebeurtenis van den aard als boven vermeld. Dezer dagen overleed te New-Aork de Italiaansche millionair Morosini, over wien de merkwaardigste verhalen in omloop waren, als gevolg van het door hem geleide kluizenaars- leven. Gedurende de laatste tien jaar werd niemand te zijnen huize ontvangen. Het prach- tige paleis, door den millionair en zijn gezin bewoond was dan ook in geheel New-York be- kend als //the House of mystery" nu na den dood van den eigenaar, is eindelijk het geheim van zijn leven geopenbaard. Tien jaar geleden, op het tijdstip dus, dat de woning voor een ieder gesloten werd, had de jongste dochter van den millionair, een beeld- schoon meisje, het ongeluk door een hond ge- beten te worden en wel zoo, dat haar gezicht geheel en al geschonden was. Teneinde zijn dochter het grievend medelijden van 't publiek te besparen, onttrok de millionair zich voortaan geheel aan zijn drukke conversatie. Niemand, behalve de naaste familieleden, heeft miss Moro sini ooit meer aanscbouwd. Alle spiegels werden uit de woning verwijderd. en nooit roerde men de vreeselijke gebeurtenis iu haar tegenwoordig- heid aan. Een andere dochter ontvlucbtte, ter wille harer liefde, het ouderlijk huis en voorzag door pianolessen in haar onderhoud. Morosini wilde haar niet meer als kind erkenneu. Thans blijkt echter, dat zij zijn voornaamste erfgename is. Een derde dochter werd jaren geleden door een politieagent. van een wissen dood gered. De man liet zich eenigen tijd geleden van zijn vrouw scheiden en denkt binnenkort met de dollarprinses in 't huwelijksbootje te stappen. TER SEEZESSCHE (OIIHST. DO bind verxrhylit IMaandag-, Woensdaif- en Vryslagavond, nitapiniidi nl op

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1