A I g e m e e r s- en Adverterstieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5203 Oonderda^; 24 September 1908. 48- Jaargang. Binnenland. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V2 en voor bet overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e I e f o on No. 2 5. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Naar gemeldt wordt zou de wijziging in de postwet 1 Oct. a. s. worden ingevoerd. Blijkens een uit Nederlandsch-Indie ont vangen telegram is in Karangasem (Bali) een kruitmagazijn, dat geledigd werd ontploft. Daarbij zijn 5 Europeesche en 8 inlandscbe militairen gedood of vermist. 6 Europeesche en 7 inlandsche militairen werden gewond. Allen waren beneden den rang van officier. Visschen met den hengel. Het bestuur van den Algemeenen Hengelaars- bond heeft tot den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid een adres gericht met verzoek, met of zouder overleg met den Minister van Justitie maatregelen te willen nemen, dat er een duidelijke definitie verkregen wordt wat een ieder onder de bij art. 577 en 579 B.W. bedoelde wateren te verstaan heeft, zonder afhankelijk te moeten zijn van opvatting van ambtenaren bedoeld bij art. 35 van het Wets- ontwerp tot regeling der visscherijen". TER NEUZEN, 23 September 1908. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Oct. benoemd tot opzichter van den rijkswater- staat der 4<ie klasse, de heer J. A. A. Gilles te Ter Neuzen. Wie ter gelegenheid van de kermis iets interessants wil zien, verzuime niet een bezoek te brengen aan het naast het wafelkraam staande eenvoudige tentje van den heer H. Meijer, de kunstglasblazerij en spinnerij. Wat de heer Meijer daar te zien geeft wekt bepaald de verbazing van alien die te voren niet wisten dat met het broze glas kan gewerkt worden zooals die heer te aanschouwen geeft. Ver- schillende voorwerpen ziet men daar van glas vervaardigen, dat op eenvoudige wijze tot smelt- hitte wordt gebracht, het zou tooverij gelijken als men niet in de gelegenheid was om waar te nemen dat bet handwerk is. Met zijn sou venirs is de heer Meijer niet zuinig. De schouwburg van de firma Bakker was Maandagavond redelijk bezet ter gelegenheid van^de opvoering van het tooneelspel //Visschers Eer", dat verdienstelijk werd gespeeld. Het was jammer dat de zeer hevige en aanhoudende 29) Op zekeren middag, dat zij iets vroeger dan gewoonlpk huiswaarts keerde, want het was pas twaalf uur geslagen en gewoonlijk was zij eerst om half een gereed, was zij hoogst ver baasd, Bolislav niet te vinden. lie dienstboden zeiden haar, dat hij bezoek van twee haar on- bekende heeren ontvangen had en met hen was uitgegaan. ,/Landgenooten waarschijnlijk" dacht Stella, verheugd over de blijdschap, welke dat weerzien hem veroorzaakt moest hebben, en toen zij hem in het eind terug zag komen, Iiep zlj hem een eindweegs tegemoet, om des te eerder het goede nieuws te hooren. Maar hij bewaarde het stilzwijgen over bun komst. Dit ontging der jonge vrouw niet en zij*vroee let wat gejaagd 6 //Gij hebt toch geen slechte tijding ontvansren met waar ,/Neen, liefste, waarom?" klonk het verbaasd. //Zie lk er dan somber uit #Dat nietmaar ik dacht dat gij mij op- zettehjkhet door u ontvangen bezoek verzweegt." Graal Kistowsky lachte eenigszins gedwonnen en antwoordde //Gij zult nog aan onze dienstboden moeten leeren, zich niet met ons doen en laten te be- moeien, zie ik." //Maar, Bolislav riep zij verdrietig uit, ,/het stortbui op het laatst der vertooning belette het spel te volgen en ook het verblijf in de tent minder genietelijk maakte. Dinsdagavond was de tent overvol. Opge- voerd werd //Amsterdam bij dag en bij nacht", een stuk bewerkt naar den roman van Justus van Maurik //Jan Smeets". De vertolking van dit aangrijpend stukje Amsterdanisch volksleven liet niets te wenschen en had bij de talrijke hoorders groot succes. Dit was ook het geval met de klueht //Een glas water of hij is niet jaloersch". Dinsdagavond zijn de eerste voorstellingen gegeven in de electro-bioskoop van den heer Wegkamp aan de Axelsche brug. Het liep al reeds storm, voor de verschilleude vertooningeu. Er is weer veel interessants te zien. De verklaring omtrent de vertoonde beelden verhoogt het effect ten zeerste. De hedennamiddag in deze en voornoemde inricht.ing gegeven kindervoorstellingen werden goed bezocht. Gisterenavond is bij de kanaalwerken weer een noodlottig ongeluk voorgekomen. Ongeveer 9 ure is bij de brug over den nieuwen kauaal- arm een zolderschuit, waarmede steenen werden vervoerd voor het bestorten van een zinkstuk in de voorhaven, door het verschuiven van steenen, gekanteld. De 2 opvarenden geraakten daardoor in het kanaal te water. Een hunner wist zich te redden, doch de ander, de 23jarige H. Imkje, thuis behoorende te Werkendam, verdronk. Na 3 uren dreggen is het lijk opgehaald. Bij Kon. besluit is herbenoemd tot kanton- rechter-plaatsvervanger in het kanton Hulst de heer F. J. L. M. van Waesberghe te Hulst. De /Revue Oniverselle", uitgegeven te Brussel, schrijft in een artikel over de groote maritieme agentschappen, o. m. //Aan hen die getracht hebben de relaties van ons land met het buitenland steeds meer uit te bieiden, de verbinding met alle deelen der wereld gemakkehjker te maken, de schepen naar ons land te trekken, die voorheen de voordeelen van den handel naar andere landstreken brachteu, aan deze makelaars, steeds op de bres staande, zorgvuldig de resultaten berekenend, de inter- nationale industrie nauwer aan elkaar verbindend, de uiteenloopende belangen op den aardbol bij elkaar brengende, komt het grootste deel toe van het succes en de ontwikkeling van onzen handel met het buitenland. was immers zoo natuurlij^^TikTu^^^ waar gij gebleven waart en zij moesten mij wel antwoorden. Waren het Polen, die u bezochten?" z/Een Pool en een Rus." z/Zonderling tweetal, dat zoo weinig bij elkander voegtD ,/Deze beiden verstonden elkanderuitstekend. Alle twee zijn vroeger het slachtoffer geweest der verdrukking onzer beulen. z/Kendet gij hen reeds vNeen, maar zij hadden van mij gehoord." //En zij zochten u zeker op, oni van u het verhaal van uw lijden te hooren jrJuist." Ei was iets in den toon van Bolislav's stem, dat haar verontrusttezij wist zelve niet waarom, en toen zij het vertrek hadden betreden, waar het tweede ontbijt hen wachtte, keerde zij zich plotseling tot hem en hem de beide handen toestekende, zei zij smeekend Geloof niet, dat ik u de wet zou willen stellen, Bolislav, gij zijt zooveel wijzer en beter dan ik, en nergens beboort gij zoo vrij te zijn als in uw eigen huis, maar dit eene bid ik u in naam onzer liefde laat het verleden nimmer her lieden vernietigen. Gij zijt zwaar verou- gelijkt geworden, dat is waar. Nooit zal mijn hart of mijn verstand vergoelijking vinden voor de tiiannie, die u zooveel deed lijden, uw ge- zondheid knakte, u het vaderland ontnam, doch laat haar nooit weder in staat zijn, uw toekomst te verduisteren thans laat men u ongemoeid, gij tenminste van vriiheid, van zonneschijn omringdeenige onvoorzichtigheid echter, en ook dit gouveruement wordt u vijandig, ook Deze Laten we nu in dit overzicht, dat gegeven wordt ter bevordering der industrieele en handels- betrekkingen van Belgie, eenige regelen wijden aan een der meest belangrijke handelshuizen der stad Gent, n.l. het huis T. Nolson Co., met zijn groot arbeidsveld. Opgericht in 1902 met een kapitaal van fr. 200,000, werd weldra de N. Y. //Ghent-Lloyd" gesticht, met een kapitaal van een millioen franc, waarvan zij de gevolmachtigde bestuurders zijny.. Wij merken op dat de waarde der eigendommen van de //Ghent-Lloyd" d.w.z. de waarde der schepen, die de vloot der N. Y. vormen, fr. 1,600,000 bedraagt. Deze schepen ten getale van 6, laten we hieronder volgen met vermelding der tonneninhoud s.s. in aanbouw A 3500 ton. B 3500 Zelandia1550 t/ Belgica1400 Ben Macdui 800 Flandria600 schepen varen onder Belgische vlag en maken dus deel uit der handelsvloot, die wij reeds bezitten en waarvan zoovelen eene groote uitbreiding verwachten. De firma T. Nolson Co. voert groote hoe- veelheden Engelsche kolen en buitenlandsch hout in. Wat het hout betreft, kunnen wij opmerken, dat de toestand voor Gent sedert eenige jaren meer en meer vooruit gaat. Voegen wij aan het voorafgaande, dat in het bijzonder de reederij aangaat, nog toe, dat de firma T. Nolson Co., ook uitoefent de scheeps- makelarij, bevrachting, vervoer, en verder alles wat betrekking heeft op maritieme on- dernemijigen. De schepen der GhentLloyd oefenen gere- gelde diensten uit tusschen Gent en St. Peters burg, met minstens 4 reizen per maand, 3 maal per maand tusschen Gent en Riga, eens per maand tusschen Gent en Windau/Libau. Verder is er een geregelde dienst van tweemaal der week tusschen Brugge en Rotterdam vice-versa. Ook vertegenwoordigt de firma Nolson ver- schillende zeeverzekeringmaatschappijen. Zij heeft bijkantoren te Antwerpen, Brugge, Zee- brugge, Ostende en Ter Neuzen. De oorzaak lende maatschappijen is te vinden in de oplet van den vooruitgang van verschil- hier loopt gij gevaar. Zijn wij niet gelukkig genoeg, om aan het lot te vergeven wat het ons aan pijn gebracht heeft? Laat ons al het- geen achter ons ligt vergeten". //Vergeten I" herhaalde Kistowsky somber, vik wilde, dat ik het vermocht. Gij kunt het, gij, omdat gij een engel van goedheid zijt en ook, omdat gij niet met eigen oogen aanschouwdet wat daarginds geleden wordt in die hel, die door bloeddorstige wezens voor hun evenmenschen werd ontsloten. Mijn eigen lijden kan ik ver geten, omdat daarop, dank zij uw liefde, een hemel volgde, maar de folteringen der duizenden, die achterbleven en nooit weer een zonnestraal op hun pad zullen zien gloren, zijn te afgrijselijk, dan dat ik haar uit de gedachte bannen kan." z/Ik begrijp u daaromtrent, maar wat ver- moogt gij daartegen z/Dat zal Ramanoff u Ramanoffriep zij dan bier?" z/Neen, maar hij zal spoedig komen." z/Toch bij ons, niet waar z/Dat geloof ik niet, hij schrijft mij, zijn voile vrijheid te willen behouden." z/Alsof hij bier aan banden zou worden gelegd." z/Misschien vreest hij wel den drang, dien zijne echtgenoote hem zou willen opleggen," ant woordde Kistowsky glimlachend. //O zie mij zoo verbaasd niet aan. Alex is nog veel meer dan ik vervuld van het gevoel vanvergelding, dat gij in mij laakt. In Siberie reeds werd hij verteerd door den brandenden dorst, zoowel zichzelven als ons vaderland te wreken, en ver- denk ik hem vandaar te Geneve niet stil te hebben spoedig zeggen." verheugd uit. vIs bij tendheid die voortdurend besteed wordt orn de handelsbetrekkingen te verbeteren die er bestaan tusschen de meest verschilleude landstreken, in de prijzenswaardige zorg waarmede eene firma die zich bezighoudt met transporten, tracht in den kring van zijne werkzaamheid de goede- ren te doen komen, die van daaruit. zich zullen verspreiden naar de plaatsen van verbruik, het standvastige verlangen, om ons te begiftigen met de meest belangrijke vreemde industrieele inrichtingen. Dat is, voor wat betreft de transport-onder- nemingen, het geheim van hun kracht en van hun succes. Blijkens een voorts opgenomen staat was de invoer van hout uit de Oost- en de Witte Zee te Gent door meergenoemde firma gedurende de jaren 1905, 1906 en 1907, resp. als volgt aantal schepen 38, 52 en 70 tonnemaat 37,180 53.349 379.089 percentage van den geheelen invoer16.4, 21.3 en 29.6. Hr. Ms. //Reinier Claeszen", die op de werf //de Schelde" verschillende belangrijke voor- zieuingen heeft ondergaan, zou deze week op de rivier, in de richting van Ter Neuzen, gaan proefstoomen, welke proeftochten heden een aanvang nemen. Onder de gemeente Hoek had een arbeider bij het rooien van aardappelen een buitenkansje. Hij spitte ook een rond voorwerp op dat bij nadere beschouwing een rijksdaalder bleek te zijn. Te Hoek heeft de Unie-collecte opgebracht 103,65, te Zaamslag was dit bedrag 335,50. De luchtbalJon waarover onze correspon dent van Clinge in ons vorig nummer schreef en die, bij het over dat dorp zweven schade toebracht aan eenige huizen, door het slepende anker, is Zondagmiddag in de nabijheid van 's Heer Arendskerke op een stuk weiland van de hofstede Schenge neergekomen. Ze was om half elf te Brussel opgestegen en in het mandje bevonden zich mevrouw Charles de Moor .en de beeren George de Coninck en Honore de Moor van Dieghem bij Brussel. Daar de wind hen naar zee dreef, achtten de luchtvaarders het geraden te dalen. Tevergeefs hadden zij in hoogere luchtlagen naar een andere windrichting gezocht. De ballon werd ingepakt en per wagen naar het station vervoerd, terwijl de luchtreizigers met den treiu naar Ylissingen vertrokken, om van daar over Ter Neuzen huiswaarts te keeren. gezeten en hier alleen om staatkundige redenen heen te komen. Het kan zijn dat ik mij vergis, maar ik geloof het zeker." z/En zijn vrouw? Zou zij daar vrede mee nemen z/Het zal wel moeten, als hij het wil. In elk geval komt hij slechts voor kort, want zij blijft hem in Zwitserland opwachten." Zij zetten zich daarop aan tafel, doch het gesprek over alledaagsche zaken wilde niet vlotten, beiden vreesden evenzeer nogmaals het onderwerp aan te roeren, dat toch bun gedachten het meest vervulde. Dezelfde week nog kwam hun vriend te Nizza aan hij bracht reeds den eersten avond bij hen door, maar weigerde ten stelligste hun gastvrij heid. Voor het overige was hij bijzonder opgewekt en vertelde hun, dat hij naar de kust was ge- komen, teneinde er een professor te spreken, die hem inlichtingen moest verstrekken, noodig voor een werk, dat hij bezig was te schrijven. z/En hoe draagt uw vrouw de eenzaamheid vroeg Stella glimlachend. i/O zeer moedigzij heeft daarbij geen tijd, zich met mijn politieke zaken in te laten." z/Waarom niet?" vroeg Stella snel. //Is het dan niet mogelijk rustig af te wachten, of de Voorzienigheid ons land geen betere dagen zendt z/Indien wij daar werkeloos naar bleven uitzien, zouden zij nooit aanbreken. Maar ik ben hier niet gekomen om u met politiek te vermoeien. Laat ons over iets aangenamers spreken." (Wordt vervolgd.) 3>1< hll*d verschijnt Maantlag., Woenaditg. en Vrijd»eavond, <iUg»-ii>n<|er(l op VeeittdaEen. bij de Firma 1". J. VIS UE SASHE <e Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1