Algemeen Nieuws- en Advertenfieblad voor Zeeuwscli-Vlaaaderen. No. 5199. Dinsdag 15 September 1908. 48e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor t? uren op den dag der uitgave ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. De zitting der Staten-Generaal werd Zater- dag door Minister Heemskerk met het gebrui- kelijke ceremonieel gesloten. In zijne sluitingsrede somde de Minister de verschillende in het afgeloopen zittingsjaar tot stand gekomen wetten opals verseheidene internationale verdragen, aanvulling der wet op het arbeidscontract, wijziging der drankwet, teneinde een gelijkvormige toepassing van een harer bepalingen te bevorderen, verbetering der regeling van de minimum-salarissen vanonder- wijzers, wijziging der gemeentewet, vaststelling van een wettelijken tijd en schadeloosstelling aan gewezen schutterij-ambtenaren. Yerder wijziging der pensioenwetten, instal ling eener consignatiekas, maatregelen om bet blijvend gedeelte gedurende April tot Juli op de vereischte sterkte te houden, wijziging der ongevallenwet, aanvulling der boterwet enz. De sluitingsrede werd, behalve door het bureau der Earners en de leden van de com- missie van in- en uitgeleide, welke alien, even- als Minister Heemskerk, in ambtsgewaad waren, door 5 Eerste- en 17 Tweede Kamerleden bijgewoond. Tijdens het voorlezen van de rede door den Minister werd deze van uit de voor- zittersloge gefotografeerd. Op het Binnenhof en bij het paleis was vrij veel publiek op de been om den stoet te zien voorbijrijden, die op de gewone wijze was samen- gesteldeen galarijtuig, voorafgegaan en ge- volgd door een peloton huzaren. Op de tribune der Tweede Earner was slechts weinig publiek aanwezig. TER NEUZEN, 14 September 1908. Heden woei alhier van vele woningen de nationale driekleur. Dit gold het goudenjubile van de Chr. school alhier, tevens de eerste in het z.g. Land van Axel, die 13 Sept. 1858 met 17 leerlingen werd geopend. Thans zijn er in deze streek een lltal dier scholen, met een groot leerlingental. Als herinnering aan dezen dag is aan de Chr. school in de Jozinastraat een mooi ijzeren hek geplaatst, terwijl tegen den zijgevel van het schoolgebouw een siergevel is aangebracht. Heden voormiddag werd in dien gevel de gedenksteen geplaatst. De speelplaats naast de school was eenvoudig versierd. Tegin 11 ure vergaderde aldaar het schoolbestuur en vele leden der ,/Vereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs", benevens talrijke belangstellenden en schoolkinderen. Terwijl zij sprak, had de grijsaard haar strak aangekeken met zijn doordringende, onder stop- pelige wenkbrauwen verborgen oogen. //Alles, allesprevelde hij driftig. //Alsof er nog iets meer bij kon, om mij te bewijzen, dat ik u in een dwangbuis zou moeten sluiten En dat was me nog wel de eenige vrouw, aan wier verstand ik niet twijfelde Maar om het even, Stella Wolksky, gij zijt een heldhaftige ziel, een echte dochter van Polen. Onze vrou- wen zijn alien zinneloos, maar het zijn tenminste verheven gekken". Het meisje reikte hem getroffen de hand. Zij wist, dat zijn mond haar geen hooger lot had kunnen toezwaaien. //En nu gij uw toekomst zoo onverstandig verbroddeld hebt", hervatte hij na een oogen- blik, terwijl hij de glazen van zijn vochtig geworden bril afwreef, //wat gaat gij verder beginnen Naar het Zuiden trekt gij heen, zeidet gij, naar ik geloot z/Ja, tenzij gij mij iets anders aanraadt." z/Eene schoone grap Alsof ik verwachtte dat gij naar mij zoudt luisteren." Te 11 ure werd door den voorzitter der ver- eeniging, den heer J. A. Elaassen, den gedenk steen in den sierlijken nieuwen gevel geplaatst. In den steen is gegrift 1858—13 September 1908." Nadat het Chr. muziekgezelschap //Excelsior" den 68sten Psalm had gespeeld, nam de voor zitter het woord om in een korte rede de betee- kenis van deze plechtigheid uiteen te zecten. Hij wees er op, dat de stichting der school, in 1858 een feit was, van ver strekkende be- teekenis. 50 jaren zijn thans verloopen, jaren van strijd, van teleurstelling, maar ook van bemoediging. Het werk, .in 1858 begonnen, heeft, dank zij den zegen des Heeren, vruchten gedragen en als het Zijn wil is, zal dat ook in de toekomst het geval zijn. Dan zullen als de thans gebouwde flinke gevel door den tijd is vergaan, weer andere bouwers het thans voltooide werk opnieuw opvatten. Spreker bracht dank aan den bouwkundige, den heer L. de Bruijne, voor het doelmatig en sierlijk ontwerpen van den gevel, en voorts aan de uitvoerders, de heeren Gebi-s Dei], met- selaars en J. Meertens, timmerman, voor de wijze waarop zij, tot voile tevredenheid van het bestuur het ontwerp hebber. uitgevoerd. Ten slotte bracht de voorzitter dank aan het gemeentebestuur voor de vertegenwoordiging bij deze plechtigheid, en tevens ook aan het muziekgezelschap //Excelsior" voordeopluistering en voorts aan alle aanwezigen voor hunne belangstelling. Nadat door het muziek was ten gehoore ge- bracht Psalm 103, benevens nogr een muziek- nummer, was de plechtigheid aldaar algeloopen. Des namiddags was te 2 ure eene vergadering belegd in de Geref. kerk, toegankelijk voor alle vrienden en vriendinnen van het Christelijk onderwijs. Deze werd door velen bijgewoond waaronder verschillende belangstellenden van elders. Nadat op verzoek van den voorzitter, den heer Elaassen, de aanwezigen hadden gezongen Ps. 11814, werd de bijeenkomst door den voorzitter geopend met gebed, waarin hij den Allerhoogste dankte voor den zegen geschonken op het werk, voor 50 jaj-en aangevangen, daar thans reeds vele Christelijke Scholen in deze streek bestaan. Daarna gaf de voorzitter een overzicht van de geschiedenis der school alhier, en de nroei- lijkheden waarmede de oprichters hadden te kampen. Nog een der oprichters, de heer A. Scheele, is in leven. Aan hem en de overleden voorstanders der school bracht spreker hulde. Bovenal herdacht hij ook raeester Mulder, die zijne betrekking van onderwijzer aan de stads- Ik zal het in dit geval toch onvoorwaardelijk doen." //Leg mij dan alles eens nader uit, want ik hoor zulke ongelooflijke dingen sedert een kwartier, dat het mijn verstand te boven gaat." //Heel moeielijk te begrijpen is het toch niet. Ziehier de zaakBolislav Eistowsky heeft veel geleden daarginds z/Dat spreekt vanzelf. Voor zijn plezier werd hij er niet naar toe gestuurd." z/En zijn vroeger zoo forsche gezoudheid ging er bij verloren //Wilt gij mij nu ook nog vertellen, dat hij ziek is riep de dokter uit, de handen ten hemel slaande. //Bracht hij nog geen ellende genoeg ten huwelijk mee z/Stel u toch niet onbarmhartiger aan dan gij zi]t, dokter," sprak zij op vriendelijken toon, z/lk weet immers te goed, hoe medelydend gij tegenover uw kranken kunt zijn. Welnu ja, hij is, vrees ik, zeer ongesteld, maar dat is mij slechts een reden te meer geweest, om mijn lot aan het zijne te verbinden. Hij heeft onafge- broken en liefderijke zorgen noodig, maar be halve dat moet ik ook een klimaat vinden, dat geschikt voor hem is en daarin moet gij mij helpen". //Mijzelven medeplichtig maken aan uw onzin V Welnu, ja dan, omdat gij het zijt. Wat heeft annenschool te Zierikzee vaarwel zeide, om hier een werkkring vol moeite en strijd te aanvaarden, waarvan hij later schoone vruchten moclit plukken, daar zijn school bloeide. Steeds is die school, onder zijn opvolger, den heer Eoelmans, in bloei toegenomen. De toestanden zijn veel verbeterd, thans kunnen vrijuit scholen worden opgericht, en er zijn groote reden van dankbaarheid. De woorden van spreker werden met applaus begroet. Daarna verkreeg het woord de eenige over- gebleven stichter, de heer A. Scheele, die in eenvoudige woorden met dankbaarheid in bij- zonderheden de oprichting der Chr. school verhaalde, toen hij met 4 anderen voor ruim 50 iaren samen kwam, om een Chr. school op te richten, omdat zij met het neutrale onder wijs geen vrede hadden. Dikwijls had men er tegen opgezien om de middelen te verkrygen, doch steeds was het werk gezegend. Hij kan geen woorden vinden om de dankbaarheid te vertolken die hem bezielt, nu hij zich al dat werk herinnert, en de groote barmhartigheid Gods door de rijke zegeningen daarop geschonken. Een hartelijk applaus beantwoordde de woorden van spreker. Daarna werd op voorstel van den heer J. J. de Jager onder applaus be- sloteii een telegram van hulde te zenden aan H. M. de Eoningin, van den volgenden inhoud i/Hare Majesteit de Koningin. Besturen van Christelijke scholen in het land van Axel met voorstanders van het Christelijk onderwijs, vergaderd ter viering van het SOjarig jubileum der stichting van de eerste bijzondere school in deze landstreek, biedt op dezen dag Uwe Majesteit eerbiedig hulde en hoopt dat de Heere op Uwe verdere regeering tot in lengte van dagen Zijnen Zegen gebied." Eveneens werd onder applaus besloten ook het volgende telegram te verzenden ,z Dr. KUIJPER Minister van Staat, Den Haag. Besturen van Christelijke scholen in het land van Axel met voorstanders van het Christelijk onderwijs, vergaderd ter viering van vijftigjarig jubileum der oprichting van de eerste Christe lijke school in deze landstreek, erkentelijk voor het vele goede, dat gij zoo tal van jaren voor ons volk hebt verwekt, ook op onderwijs-gebied, bidt u van harte toe, dat het Gode inoge be- hagen uwen arbeid nog lange jaren onder ons te mogen voortzetten." Hierop verkreeg het woord de heer G. Mul der, van Voorschoten, zoon van wijlen //meester" Mulder, die eene episode verhaalde uit het leven die belangwekkende patient Rheumatiek, aan de koude daarginds te danken //Spot niet, mijnheer", zeide Stella, met droef- geeatige stem, //de zaak is waarlijk ernstig. Ik vrees, dat Bolislav tering heeft". z/Tering Hm Dat zit toch niet in zijn familiemaar het is waar, ze springen in de mijnen raar met hun volkje om. Laat eens hooren welke verschijnselen dat doen gelooven leeken in het vak bedriegen zich zoo licht." Stella haastte zich hem een trouw verslag te geven van hetgeen zij door Ramanoff vernomen en ook zelve opgemerkt had. De oude genees- heer luisterde met afgewend gelaat toe, nu en dan een korte vraag tot haar richtende, die zij op heldere wijze beantwoordde. In het eind haalde hij de schouders op. z/Gij kunt naar Nizza gaan, naar Hyeres of naar Bournemouth, al naar gij verlangt" zeide hij, vwat er op aankomt, is een zachte lucht- streek te zoeken." z/En verder vroeg zij hapereud. z/Verder zooveel melk en eieren, als hij slechts op een dag gebruiken kan. Dat is alles." z/Maar welke geneesmiddelen raadt gij aan z/Er zijn er geen," klonk het kortaf, zonder dat hij den moed had haar aan te zien. z/Geen geneesmiddel, in het geheel geen morde zij vol ontzetting, als ging daarmee haar laatste hoop ten gronde. zingen zijns vaders en mededeelingen deed uit den schoolstrijd in de jaren '50, terwijl hij het verder verloop van den schoolstrijd tot op heden schetste, den strijd voor de christelijke school uit de lessen der historie gerechtvaardigd ach- tende. Hij verzocht de aanwezigen te Fs. 116 6. Alsnu verkreeg het woord de heer D. Mulder van Zierikzee, broeder van den voorgaanden spreker. Spreker constateerde dat, hoeveel in 50 jaren alhier ook moge veranderd zijn, de toonaard waarin dit feest werd ingezet en ook werd voortgezet, nog steeds dezelfde is, de ver- eering van Gods naam blijft steeds dezelfde. Hij dankte uit naam van zijne familie voor de eer hem en zijne broeders bewezen, dat zij als kinderen van hunnen vader tot bijwoning van dit feest zijn uitgenoodigd. In het kort bracht deze spreker in herinnering de moeilykheden voor 50 jaren verbonden niet alleen aan het oprichten eener school, maar ook aan het aannemen eener betrekking daaraan verbonden. Na eene beschouwing over den schoolstrijd meende spreker, dat er reden is om dankbaar te zijn voor Gods genade, waar hier de bijzondere school bloeit als vrucht van het geloof der vaderen. Hij wenscht bestuur, onder- wijzers, leerlingen en hunne ouders geluk met het voorrecht dat God hun heden schenkt. In het bijzonder wenscht hij het hoofd der school alhier, den heer Eoelmans geluk, dat hem het voorrecht te beurt viel, hier reeds een kwart eeuw als opvolger van sprekers vader werkzaam te mogen zijn. Daarna verkreeg het woord Ds. J. van den Berg, namens den kerkeraad der Geref. kerk, die betuigde dat het den kerkeraad verheugde in hare tegenwoordige verhouding over de Chr. School te mogen spreken, nu deze, over- eenkomstig de roeping, die school vrij is van kerk en staat, nadat zij om practische redenen vrij is gemaakt van den kerkeraad. die haar vroeger beheerde. Daardoor is de school ook meer gekomen onder het ouderlijk gezag, zoo- als de voorstanders der vrije school dat ook wenschen. Niettemin blijft eene Chr. School voor de kerk van groote beteekenis, omdat daarin het zaad der kerk wordt gestrooid. Na eene uiteenzetting van het standpunt der vrije school tegenover de z.g. neutrale staatsschool wekte spreker de belangstellenden op om hunnen onverdeelden steun aan die school te blijven schenken, daar haar over eenigen tijd gevaren zouden kunnen bedreigen, wegens het uit- blijven van het thans geuoten subsidie, een gevaar dat niet denkbeeldig is. Ook den on- derwijzers drukt hij op het hart daaraan al //Mijn hemel, neen gaf hij ruw ten antwoord, want zijn eigene uitspraak deed hem pijn voor haar. //Ik zou u gemakkelijk allerlei schoone fabels van troost en genezing op de mouw kunnen spelden, maar dat ware slechts een noodelooze wreedheid. Wij staan hier voor een geval, dat geen twijfel overlaat. Graaf Eistowsky is aangetast door volkomenkarakte- riseerende longtering, accidenteel, maar de door u opgenoemde verschijnselen bewijzen mij, dat het kwaad reeds te ver gevorderd is, om hetzelve nog te kunnen stuiten. Wij kunnen zijn leven rekken van herstel is geen sprake meer. 5 Stella antwoordde niettot dusver had zij nog altijd hoop gekoesterddokter Cherwinski had dikwijls wonderen verrichtwaarom zou hij ook haar geluk niet kunnen redden Maar zijn taal liet baar geen hoop meer over. In het eind hief zij het hoofd weer op en vroeg op gesmoorden toon ,/Hoe lang geeft gij hem nog te leven z/Dat is moeilijk te bepalen, zoolang ik hem nog niet onderzocbt heb. Maar in den blinde getast, durf ik wel veronderstellen, dat, zoo gij er in slaagt en dat zult gij doen, hem dage- lijks de noodige eieren en melk te doen ge bruiken, gij hem nog tot het volgende jaar in het leven zult houden." (Wordt vervogd.) "^.1 TER KEIIZEKSCHE fill RUT. Oit blatl ver»rliijnt Kaandai;-, Woensrt»!f- en Vrijdagavond, nit^ezondrrd op Feestdagen. bij de yirma P. J. VAM^MlB_i|AXlBK^te_Teir^Meni8eM^_

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1