A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. No. 5198 Zaterdag 12 September 1908 DRANKWET. Gemerigde berichtem 48e Jaargang Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,B21/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. BEBSTB STjJLJD. Jn eene Woensdag te Amsterdam gehou- den hoofdbestuursvergadering van de vereeniging z/Vergunning" dezeltde die nu in het Paleis voor Volksvlijt de tentoonstelling voor het kofiiehuis- en restauratiebedrijf heeft georgani- seerd werd een motie van afkeuring tegen den Minister van Binnenlandsche Zaken aange- nomen, naar aanleiding van diens houding ten opzichte der vergunninghouders. De vergade- ring vatte haar oordeel samen in de volgende motie z/Het hoofdbestuur, enz., spreekt zijn bevreem- ding en verontwaardiging uit over het in de dagbladen gepubliceerd rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin, in strijd met de bestaande jurisprudentie, aange- raden wordt voor den vervolge een vergunning te weigeren aan hen, die gemeenteraadslid zijn. Het grondt deze bevreemding en verontwaardi ging op het feit, dat de Drankwet ten aan- zien van den vergunninghouder zeer strenge eischen stelt op zakelijk gebied, dat daardoor voor dezen stand reeds meer waarborgen bestaan dan voor ongeveer elke andere klasse van staats- burgersdat bovendien deze klasse aanzienlijk in zedelijk en geestelijk opzicht gestegen is door de middelen, die het in eigen kriug tot vooruitgang en outwikkeling reeds sedert lang aanwendtdat op hen, die thans vergunning houder en gemeenteraadslid zijn in de vele, waaronder groote, gemeenten van ons land, absoluut niets te zeggen valtdat het hoofd bestuur voornoemd dan ook den ernstigen wensch uitspreekt, dat deze nieuwe, onverdiende klap in het aangezicbt der vergunninghouders zal worden ongedaan gemaakt, en gaat over tot de orde van den dag." Te Leiden zijn in beslag genomen twee valsche bankbiljetten van f 60, beide gemerkt J. R. 2934. Woensdagavond is aan de Torenlaan te Blaricum door de laatste tram uit Huizen mejuffrouw S., uit Amsterdam, die aldaar op bezoek was, overreden. Zij struikelde bij het oversteken der rails, waarop de machine haar de beide beenen even boven den voet afreed. Haar toestand is zeer ernstig. Op den Rijksweg nabij Susteren werd Woensdag tegen den avond de 60jarige, bijna doove en daarbij slecht ziende commissionair Gulikes, door een automobiel overreden. De chauffeur hield terstond halt en reed terug naar Sittard om een geneesheer te halen, doch bij zijn kon^st te Susteren (op drie kwartier afstand van Sittard) kon deze slechts den dood con- stateeren. Te Kessel (L.) werd het 21/!>jarig zoontje van den landbouwer H. door een paard in den stal zoodanig getrapt, dat de dood onmiddellijk volgde. In de R. K. kerk (Heike) te Tilburg bleef Donderdag de organist de heer M. Bogaerts plotseling, na het spelen der eerste tonen, ten- gevolge van een hartverlamming dood. Te Maastricht is Woensdag de opperman B. van een 13 meter hoogen steiger gevallen en met een gebroken ruggestreng naar het ge- sticht Calvarienberg overge'oracht. Men schrijft. aan de Tel. Onlangs werd in het kamp van Laren (waar een voltallig regiment infanterie is), de boter ondeugdelijk bevonden. Nu heden weer het vleesch, nog wel wegens tuberculose Beide artikelen werden betrokken uit inrich- tingen onder beheer der militaire intendance. Uit het Westerdok te Amsterdam, is Woensdagnamiddag opgehaald het lijk van een 17jarigen knaap, scheepsjongen aan boord van een stooroschip, liggende in genoemd dok. De jongen was 's morgens per vlet naar den wal gegaan, en keerde niet terug. Hoe het ongeluk gebeurd is, ligt in het duister. Aan de Hout- mankade is Woensdagnamiddag een voetbal- spelende jongen eveneens te water geraakt en verdronken. Men heeft tevergeefs getracht de levensgeesten op te wekken. Te Opmeer (N.-H.) is Woensdagmorgen zekere vrouw Neeltje Mul in een sloot ver dronken. Den brievenbesteller Gussink van 's Heeren- berg zijn te Emmerik door den trein beide beenen afgereden. De man is spoedig overleden. Hij was gehuwd. Uit Oosterhout meldt men aan het Dgbl. v. Nbr.In den nacht van Maandag op Dinsdag j.l. heeft zich alhier aangemeld en is gearresteerd de sedert een paar weken voortvluchtige klerk der posterijen, H. Van Parijs, waarheen hij zich had begeven, is hij, met nog slechts enkele centen op zak. te voet alhier aangekomen. Tijdens de feesten Dinsdagavond in het Ginneken "heeft een iudividu, wiens signalement alleen hieruit bestaat, dat hij een deukhoed dicp over de oogen had, getracht zijn slag te slaan, door, op vijf plaatsen liefst, in te breken en hier en daar, wat van zijn gading was, mede te nemen. O. a. worden horloges, zilvervverk en geld vermist. De marechaussee heeft het ouderzoek in handen. Een gepasporteerd kolouiaal van het O.-I. leger heeft te Enschede bij de politie aangifte gedaan van het vermissen van een biljet van 100 mark, toen hij wegens dronken- schap door de politie werd opgebracht. In verband biermee is de politieagent-brigadier- titulair M., die zoo'n biljet moet hebben ge- wisseld, door den officier van justitie gehoord, na onder geleide naar Almelo te zijn gebracht, vanwaar hij nog niet is teruggekeerd naar zijne woonplaats. Volgens een ingezonden stuk in de Emmer Courant zouden er te Emmer Compascuum en Emmer Erfscbeidenveen niet minder dan acht en zestig clandestienedrankgelegenheden bestaan. Op de rol van de Diusdag gehouden eerste zitting in het nieuwe zittingjaar van de burger- lijke kamer der Haagsche rechtbank kwamen niet minder dan 394 zaken voor Nog altijd gaat men te Bergambacht voort op zeer afkeurenswaardige wijze zijn misnoegen over de afschaffing der kermis door den raad te uiten. De vorige week brandde bij een antirevolu- tionair raadslid de boerenwoning af, waarvan men nog tevergeefs naar de oorzaken zoekt. Thans gingen de kermislustigen aldaar heen en dansten op de puinhoopen. De appels aan de boomen, de eieren in het kippenhok, niets bleef gespaard. Door een rijksveldwachter en een ge- meenteveldwachter is Zaterdagnacht op den straatweg bij de Nachtegaal" onder Lisse, een wielrijder zonder licht aangehouden, die op een vraag antwoordde, dat hij L. J. Z. heette en woouachtig was in deFrankenstraatte Haarlem. Doordat bij een beetje vreemd antwoordde, rregen de beide veldwachters argwaan en staken een gaslantaarn aan in de onmiddellijke nabij- heid. Toen zageu zij, dat de man een lang- werpig voorwerp aan zijn fiets had gebonden, wat bij nader onderzoek een gebogen vijl bleek te zijn; nu wilden zij weten of hij nog meer nij zich had, maar daar moest hij niets van hebben en greep naar zijn zak, doch voor dat men wist wat zijn plan was, had een der politiemannen hem gegrepen en tuimelden zij worstelende over den grond. De man werd gebonden en toen bleek, dat hij in 't bezit was van een geladen zesloops revolver, een bos met 23 loopers en drie eindjes kaars. De bewoners van een villa te Oosterbeek werden in een nacht opgeschrikt door een on- gewoon geluid in de serre. Natuurlijk werd 't eerst gedacht aan dieven. Zenuwachtig trillend werden de nog slapenden gewekt, zoodat in korten tijd alien op de been waren en er een stille, angstige stemming in het nachtelijke uur in de vredige woning heerschte. Goede raad was duur. Wie durft 1De een voor den ander bezat den moed niet zich zelfs te bewegen. De dienstbode was de moedigste en ging zoo hard ze loopen kon de deur uit, den tuin door, d(>a koetsier en eenige bewoners van den Paasch- berg wekken. De mannen togen gewapend met stokken naar de villa. De heer des huizes luidde uit alle macht de bel, doch niemand, die uit zijn schuilhoek te voorscbijn kwam. Een revolverschot, weerklinkend door het hooge geboomte, joeg zelfs den brutalen dief niet op de vlucht. Teneinde raad werd al de menschelijke moed verzameld, en zou de serre doorzocht worden behoedzaam de deuren van slot en grendel ont- daan en door 't flauwe licbt beschenen lag op den grond het stoffelijk overschot van een kanarieeen kat vluchtte door de nu wijd openstaande deur en verdween in het nachtelijk duister, zoo verhaalt de N. Arnh. Gt." Ten huize van den heer W. M. te Oude- water, bevond zich familie met eeu U/gjarig kindje; terwijl men bezig was met het vullen der petroleumlampen, wist de kleine een glaasje met dat vocbt te bemachtigen dronk er uit, waarna het kind bet hevig benauwd kreeg. Door spoedig verleende geneeskundige hulp van Dr. Van Praag Jr., werd de kleine tot braken gebracht. Men hoopt dat zich verder geen nadeelige gevolgen zullen voordoen. Vrijdag vervoegden zich aan het hotel Funckler te Haarlem een heer en een dame; de heer liet zich inschrijven als C. J. Betsny de Geier, courier uit Antwerpen. Zij hadden geen bagage bij zich, die was achtergebleven. Zaterdag werd de rekening niet betaald, doch de man wist bij een stalhouder 50 los te krijgen, betaalde en verdween uit het hotel, om zich nu te vestigen in een ander, aan het Stationsplein te Haarlem. Waar de vrouw bleef, is onbekend. De politie heeft nu de hand op hem gelegd, omdat hij verdacht wordt van tal van verduisteringen in Belgie gepleegd. Dinsdagavond geraakte op de Voorstraat te Utrecht de motor van een automobiel uit Rotterdam defect, waardoor de inzittenden ge- noodzaakt werden uit te stappen. Wijl het voertuig op de tramrails stond, wenkte de eigenaar van de auto den wagenbestuurder van een naderend tramrijtuig stil te houden, doch dit sein werd door den wagenvoerder niet bemerkt, tengevolge waarvan de tramwagen fegen de auto aanbotste. Door den geweldigen schok werd de motor van de auto in werking gebracht en snorde het voertuig zonder be- stuurder over de straat, nu eens links zwenkende dan weder rechts. Gelukkig werd de //losge- broken" auto spoedig achterbaald en kon de motor worden stop gezet. Een haltepaaltje van de tram was met de auto in aanrakinggeweest en afgeknapt. Het tramverkeer ondervond door dit ongeval groot oponthoud. De schade door de botsing van de tram tegen de stilstaande auto aan dit voertuig veroorzaakt, wordt door den eigenaar op f 2000 geschat. De wagenbestuurder van de tram heeft aan de politie opgegeven pas op pi. m. 20 meter afstand de auto, stilstaande op de tramrails, te hebben bemerkt, waarop hij onmiddellijk remde, niet alleen met de handrem, maar ook met de electrische rem. Het mocht hem even- wel niet gelukken den wagen tijdig genoeg tot staan te brengen, wat de botsing onvermiidelijk maakte. De eigenaar van de auto zal intusschen de gemeente aansprakelijk stellen voor de aan zijn voertuig berokkende schade, die z. i. voorkomen had kunnen worden, als de trambestuurder beter op de baan had uitgekeken. Bij raming is die schade voorloopig op f 2000 geschat, het bedrag zal echter door deskundigen nader worden vastgesteld. Grappige Rosiep-voorvallen. Een der conducteurs van de H. I J. 8. M. op het baanvak HelderAlkmaarHaarlem Am sterdam heeft het twijfelachtige voorrecht een gelijken familienaam Xe dragen als de welbe- kende. Nu speelde zich, volgens het Hbld., Vrijdag op het hier bovengenoemde baanvak de volgende scene af. Een paar kooplui, die uit den aard der zaak de conducteurs goed kennen, zoeken te A. hun wagen op. z/Gaat Rosier ook met dezen trein mee", vraagt den een den ander". ,/Ja", is 'tantwoord, ,/ik zag hem nog juist daareven. Hij zit achter iu den trein". De stationschef, die net voorbijloopt, hoort dit gesprek. De trein zet zich in beweging met Rosier er in. Opgepast, denkt de chef. Dat wordt een mooie vangst. En hij geeft on middellijk aan het station Haarlem kennis dat Rosier in den trein zit. De politie wordt gewaarschuwd en als de trein in Haarlem komt staat een heele politie- macht op 't perron klaar om haar slag te slaan. Met arendsoogen worden zij, die de wagens verlaten, gemonsterd en daarna de inzittenden nog eens terdege opgenomen. De beruchte wordt echter niet gevouden. Waar is Rosier? vraagt men. En achter uit den trein kwam hij werkelijk te voorschijn. Maar 't was Frans Rosier niet. En dien wilden ze juist hebben. Politie af! Zaterdagavond bracht te Baarn een grappen- maker heel wat opschudding te weeg. Een bediende uit een bekend hotel deed een rooden zakdoek om den hals en kleedde zich zoo dat hij Frans Rosier zou voorstellen. Vervolgens ging hij naar een bierhal, bestelde een broodje en vroeg naar den weg, waarna hij onder ver- dachte gebaren aan den haal ging. De hulp der politie werd ingeroepen en nu begon een algemeene jacht. Na eenigen tijd werd de vluchtende gevat en naar het politiebureau gebracht. Spoedig was nu de grappenmaker ontmaskerd, waarna deze onder groote hilari- teit op vrije voeten gesteld werd. Bij Alphen liep Maandag een man, die er vreemd uitzag. en //men" dacht, dat hij Rosier was. De man werd gefouilieerd, doch daar iiiets verdachts gevonden werd, werd hij in vrijheid gesteld. De bewoners waren daar echter niet over tevreden zij geloofden stellig dat het de ontvluchte misdadiger was en riepen hem frans na. Op het laatst werd de persoon zoo benauwd. dat hij in de Gouwe sprong. Dadelijk werd bij door de politie er uit gehaald en meege- nomen naar het bureau. Hier bleek duidelijk, dat het Rosier niet was, doch een andere man, die eenigszins in zijn geestvermogens was ge- krenkt, It., uit Rotterdam. Hem werd reisgeld gegeven en per boot vertrok hij nu naar Leiden, om van daar per spoor naar zijn woonplaats te vertrekken. TER \E(7.E\S('HE COIRAST. Hit blad verschijnt llaandag-, Wnensdair- en Vrydagavoiid, nH|fe*oniler«l op FeeattlMnreD. bij de Fiona I". J. VAM WE BAHiBE <e Ter lemen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschriften om verlof tot den ver- koop van alcoholhondenden drank, anderen dan sterken drank van n. HENDRIIi DEN HAMER, van beroep waterklerk, wonende te Ter Neuzen, voor het rechter-lokaal van het perceei plaatselijk gemerkt 85 en gelegen aan de Dijkstraat en b, W1LLEM DE BOKX, van beroep veldarbeider, wonende te Ter Neuzen, voor het linkervoorlokaal van het perceei plaatselijk gemerkt O 43 en gelegen aan den Provincialen weg van Ter Neuzen naar Axel. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlol' schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 9 September 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1