A A I g e m e e n en Advertentieblad voor s c h - V I a No. 5196 Dinsdag 8 September 1908. S- 48e Jaargang. Binnenland. EEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika l,321/3 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYEETEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,1C Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bet Stsbl. no. 296 bevat een Kon. besluit van den 3den September, betreffende de opening der gewone vergadering van de Staten-Generaal. Daarbij is het volgende bepaald de gewone zitting van de Staten-Generaal wordt op Dinsdag 15 September 1908, des namiddags te een uur, in eene vereenigde vergadering der beide Kamers geopend door eene Commissie van Hr. Ms. wege, waartoe worden benoemd de Ministers, boofden van ministerieele departementen. Een opening van de gewone vergadering der Staten-generaal door de ministers, als commissie vanwege Hare Majesteit de Koningin, is sedert 1890 niet meer voorgekomen. In dat jaar verrichtte het toenmalige mini- sterie de plechtigheid wegens de ziekt.e van Koning Willem ILL Na 1890 heeft Koningin Emma als Regentes van bet Koninkrijk teiken jare de Troonrede gebouden tot het jaar 1898, sedert wanneer H. M. Koningin Wilhelmina zich van die grond- wettige taak kweet. De gewone stoet, welke de Koningin op haar weg naar het Binnenhof en terug omgeeft, zal dit jaar achterwege blijven. De Ministers zullen zich in galarijtuigen van het Hof, voorafgegaan en gesloten door pelo- tons huzaren, van het Kon. Paleis naar het gebouw der Tweede Kamer begeven door de Hoogstraat en langs het Buitenhof en terug over den Vijverberg. Naar men uit 's Gravenhage meldt, strekt het antwoord van onze regeering op de tweede nota van Venezuela om, met betrachting van groote inschikkelijkheid, den weg tot een vreedzame bijlegging der bestaande wederzijdsche grieven open te houden. De gewisselde nota's zullen aan de Staten- Generaal worden medegedeeld onmiddellijk na den aanvang der gewone zitting. Met zekerheid kunnen we mededeelen, dat het Sanatorium //Sonnevanck", nabij Har- derwijk, uitgaande van de Vereeniging tot Cbristelijk hulpbetoon aan tuberculose-iijders, 8 October a.s. voor patienten zal worden geopend. De geneesheer-directeur, Dr. J. Hekman, wiens adres tot 1 Oct. a.s. te Zuidbroek, daarna te Harderwijk is, zal gaarne alle gewenschte inlichtingen verschaffen. //Ik ken de gevoelens niet, die uw zuster haar eenmaal toedroeghet is mogelijk, dat ook zii zich door de afgunst der wereld liet misleiden, maar ik las een brief van haar, waar- in zij gravin Wolksky in de teederste bewoor- dingen bedankt voor den aankoop van Kolnowo en tevens terugkomt op het feit, dat zij haar redde op het oogenblik toen Damiroff alles ver- speeld had, door voor hare kinderen te zorgen." Er ontstond een diepe stilte in bet vertrek. Stella was op een stoel aan den ingang der kamer neergevallen en had de oogen gesloten om Bolislav's vernedering niet te zien, en hij zelf scheen in hevigen zielestrijd gedompeld en het duurde eenigen tijd, aleer hij kon vragen //En gij staat mij bij uw eer in voor de waarheid van dit alles?" //Bij mijn eer," antwoordde Raman off beslist. //Bet is wellaat ons alleen". Alex gehoorzaamde. Hij gevoelde, dat hij geen getuige van hun onderhoud mocht zijn. Zijn taak was afgeloopen en, zonder zijn vriend ook maar een enkelen blik te gunnen, boog hij vol eerbied voor Stella en verwijderde zich. Reeds had de deur zich achter hem gesloten en^ nog altijd wilde er geen woord over Kistows- ky's lippen komen. //Stella zeide hij ten laatste, ik heb u rnis- kend en vraag n verschooning daarvoor. Het In de op Donderdag 17 September te Utrecht te houden vergadering van de hoofd- afdeeling //Zoetwatervisscherij" der Ned. Heide- maatschappij zal o. a. een voorstel van het dagelijksch bestuur dier hoofdafdeeling behandeld worden, om te beslniten een premie te stellen op het dooden van reigers en aalscholvers en het uithalen van nesten dezer vogels. Volgens raming zou f 1000 jaarlijks daarvoor noodig zijn, en aan de regeering zou dan het verzoek gericht worden met dit bedrag het jaarlijkseh subsidie te verhoogen, dat de Ned. Heidemaat- schappij ontvangt voor het bevorderen der zoet watervisscherij. TER NEUZEN, 7 September 1908. Ds. J. van den Berg, predikant bij de Geref. kerk alhier, heeft het beroep naar die kerk te Feijenoord aangenomen. Het concert gisterenavond door het muziek- gezelschap //De Vereenigde VVerklieden" gegeven in den tuin van den heer Joz. de Feijter, ten voordeele van haar instrumentenfonds, mag goed geslaagd heeteu. Hoewel het weer zich minder gunstig liet aanzien, bleef het droog, en werd de tuin door velen bezocht. De verschillende muziekstukken werden goed uitgevoerd. Vooral de voor het eerst uitgevoerde //Marche Populaire" had veel bijval. Wat het financieel resultaat aangaat kan de vereeniging weer ervaren dat vele kleintjes ook een bevredigend bedrag vormen. De gezagvoerder van het alhier van Gent aangekomen Duitsche stoomschip //Marie Glaeser", dat hier in 't kanaal lag, riep Zater- dagmorgen de hulp in van de gemeentepolitie en wel oradat twee matrozen van de bemanning van gemeld schip wegens wangedrag waren ontslagen, en nu den gezagvoerder te lijf wilden. De inspecteur van politie begaf zich met eenige agenten aan boord, en bij inzage van de monsterrol bleek, dat ee'n der beide belhamels een Nederlander was, een zekere A. v. d. E., geboren te Dordrecht. De politie, als altijd zeer nieuwsgierig, nam dezen sinjeur mede naar het bureau, en kwam toen tot de voor den man onaangenarae ont- dekking, dat hij in December 1905 door de Rotterdamsche rechtbank is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf wegens mishandeling lijden verbittert den mensch, wanneer hij niet godsdienstig is. Bij ons kan voortaan geen genegenheid meer zijn, doch dit zal mij niet verhinderen u tot mijn jongsten dag te zegenen voor datgene, wat gij voor de mijnen hebt verricht." Zij hief thans den vochtigen blik naar hem op. z/Waarom kan er geen genegenheid zijn vroeg zij. z/Omdat tusschen ons mijne verdenkincen liggen en z/En V" herhaalde zij. z/Omdat onze doode liefde tusschen ons verrijst. Onverschilligen kunnen aan elkander leeren hechten, vijanden weer vrienden worden, maar vooi de liefde is hier beneden geen verrijzenis. Haar kilheid verwijdert voor altijd degenen, die elkander eenmaal dierbaar waren van el- kaars hart en woonstede." z/Dus wilt gij liever, dat ik gaan zal?" Ja, want wat zouden wij elkander noc te zeggen hebben, nadat de zoetste woorden, die de eene mensch den ander toe kan fluisteren, tusschen ons gesproken werden //Gij haat mij dus wel zeer, dat gij mij niet eens aan uwe zijde wilt dulden z/lk heb het recht niet meer u te haten, dus alles tusschen ons is gedaan." //Het is wel, ik zal gaan," sprak zij op zachten toon en opstaande, tfad zij naar hem toe. Het was nu geheel en al avond geworden, zoodat hij de uitdrukkiDg van haar gelaat niet kon zien, toen zij vervolzde //Maar ik heb u nog eerst een vriendschapsdienst te vragen, dien gij mij van arnbtenaren, en om zich aan die straf te onttrekken is gevlucht naar het buitenland. Hij is heden overgebracht naar Middelburg om ter beschikking van de justitie te worden gesteld. Bij Kon. besl. van 2 dezer is als blijk van goedkeuring en tevredenheid de zilveren eere- penning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan J.J. Harte, agent van politie derde klasse te Rotterdam, geboren te Ter Neuzen, wegens de door hem met levensgevaar verrichtte reddingen van 2 drenke lingen respectievelijk uit het water van de Coolvest aldaar, op 23 Mei en uit het water van de Delftsche vaart op 31 Mei. In het kanaal door Walcheren in de ge- meente Koudekerke is Zondagmorgen het lijk gevonden van een 21jarige persoon uit Oost- en West-Souburg, die sedert Koninginnedag werd vermist. Zondagmiddag werd in het Schuttershof te Middelburg een meeting voor algemeen kies- recht gehouden, uitgeschreven door de Middel- burgsche Bestuurders'oond. Medewerking werd verleend door de afdeelingeu Middelburg, Vlis- singen. Goes. lerseke, Ter Neuzen en Aardenburg der S. D. A. P. Nog waren tegenwoordig afgevaardigden van de bootwerkersvereeniging z/Recht en Plicht" te Ter Neuzeu en van de arbeiders-kiesvereeniging te Dreischor. Als sprekers traden op de heeren N. van Hinte uit Rotterdam en Mr. G. W. Sannes uit Middelburg. Na afloop van de meeting werd, voorafgegaan door een muziekkorps, een optocht met ontplooide banieren door een gedeelte der stad gehouden. Donderdag heeft met goed gevolg de proeftocht plaats gehad met de aan de naam- looze vennootschap werf //Zealand" te Hansweert voor rekening van den heer J. H. van Loosen te Tiel gebouwde sleepboot //St. Ursula". Aan de vennootschap is thans weer de levering opge^lragen van een llijnschip, groot 360 last. Yolgens een in de St. Crt. opgenomen staat van gevallen van besmettelijke veeziekten zijn gedurende de maand Augustus 1908 in Zeeland voorgekomen 41 gevallen van vlekziekte der varkensen wel7 te Colijnsplaat (7) 1 te Heinkenszand (1); 3 te Hontenisse (3); 9 te Ossenisse (7); 1 te Sas van Gent (1); 15 te Westdorpe (15) en 5 te Wolphaartsdpk (5). niet weigeren zult, indien gij wezenlijk mocht meenen, dat gij mij een vergoeding schuldig zijt voor uw ongegronden twijfel. z/Spreek Ik zal gehoorzamen." zeide hij, niet zonder eenige bevreemding. z/Heb dank voor die belofte en vergeef mij, zoo ik een kiesche zaak moet aanroeren. loen uwe ouders stierven gij kunt dat niet weten, omdat u nooit eenig schrijven bereikte lieten zij voor het bijna onmogelijke geval, dat gij ooit weder zoudt keeren, zoowel Kolnowo alsook een aanzienlijk kapitaal aan uwe oudste zuster na, om het u weder af te staau. Damiroft heeft de zwakheid gehad ook dat alles prijs te geven aan zijn hartstocht, en nu gij terug- gekomen zijt, zal Maria tot wanhoop gedreven worden door de gedachte, dat gij bestolen zijt geworden. Laat mij haar dit leed besparen, schenk mij het recht alles in haar plaats te herstellen. Ik ben zoo rijk, dat ik het zelfs niet gevoelen zal, dat er eenige verandering komt in mijn fortuin. Neem Kolnowo aan en tevens hetgcen uwe ouders u daarbij nalieten. Bolislav stond voor haareen brandend rood bedekte zijn gelaat. Hij snakte naar adem. //Gij hebt mij dus bezocht om mij aan mijne armoede te herinneren, om mij eene aalmoes te geven bromde hij. Stella vergat de nieuwe pijn, die hij aan- deed, voor zi]n eigen lijden en voor het eerst zijn hand grijpende, bad zij z/Neem slechts in alien eenvoud mijn voorstel aan. Wat begin ik voor mij, met de oude dierbare landgoed, dat ik slechts in Maria's plaats voor u bewaarde De cijfers tusschen haakjes duiden het aantal eigenaren aan, onder wier vee de ziekte voorkwam. Axel, 7 Sept. Bij Kon. besluit van 19 Aug. is op voordracht van de Ministers van Binnen- landsche Zaken, Oorlog en Justitie aan het bestuur van de schietvereeniging //Prins Maurits" alhier toestemming verleend tot oprichting dezer vereeniging, terwijl het verzoek voor de erken- ning als rechtspersoon opnieuw aan het depar- tement van Justitie is gerenvoyeerd. Axel, 7 Sept. Ter herdenking van de lOjarige troonsbestijging van H. M. de Koningin gaf de afdeeling Volksweerbaarheid" alhier Zaterdag op het marktplein eene uitvoering. Door de af'deeling //Klein maar dapper" werden des namiddags 3 uur heel netjes eenige vrije- en ordeoefeningen uitgevoerd, gevolgd door spring- oefeningen met en zonder stok. Om 5 uur trad de afdeeling //Volksweerbaarheid" op met hetzelfde programma, aangevuld met nog eenige militaire oefeningen, welke bij afwisseling werden uitgevoerd onder de tonen van //Concordia". Eene talrijke menigte volgde met belangstel- ling deze eerste openbare uitvoering. Voorafgegaan door //Concordia" trok's avonds een lichtstoet door de straten, waaraan ongeveer 300 kinderen deelnamen met lampions en waarin een transparant werd gedragen aan de voorzijde met de woorden //Leve de Koningin" en aan de achterzijde //Allen weerbaar". Het bestuur van //Volksweerbaarheid" heeft voldoening gehad van het door haar georgani- seerde, goed geslaagde feest. Sas van Gent. De sluisknecht D. de Smidt trot Zondagmiddag een ongeluk bij het dicht- draaien der sluisdeuren. Door de zuiging der boot die opgeschut was gingen de deuren met zulk een kracht dicht dat hij de spaak waarmede gedraaid wordt niet kon houden en hij hiervan een slag kreeg tegen den arm en de zijde, zoo hevig dat hij eenige meters ver werd wegge- slagen. Spoedig werd door dokter Temmerman geneeskundige hulpverleend en ,naar we vernamen, geen zware inwendige kneuzingen geconstateerd. RECliTSZAKEN. Arrondissements-Reclitbank te Middelburg. Bij bevelschrift der bovengenoemde rechtbank is rechtsiugang met bevel tot gevangenhouding en instructie verleend tegen A. v. C., oud 22 jaren, zonder beroep, woneude te Axel, thans gedetineerd in het huis van bewaring te Middel- omdat ik ijdel genoeg was te gij mij misschien noodig kondet /.Waartoe zijt gij dan gekomen vroeg hij, zich dicht over haar heenbuigende om te trachten ondanks de schemering in haar blik te lezen. Zij sloeg de oogen neer. z/Bespaar mij de vernedering het u te zeggen," fluisterde zij. vNeen, gij zult spreken" riep hij gebiedend. z/Ik wil u eindelijk kennen zooals gij zijt." z/Ik was gekomen," antwoordde Stella bijna onhoorbaar en achterv.ittredend, als wilde zij hem ontvluchten, //omdat ik vernomen had, dat gij ziek waart, meenen, dat hebben z/Als verpleegster Een nieuwe rol voor u spotte Bolislav. Onder dien laatsten geeselslag hief zij het hoofd op en zag hem hooghartig aan, terwijl zij trotseh ten antwoord gaf //Misschien maar gij zijt de eenige, die het recht mist mij van dien wensch een verwijt te maken en gij zult thans aanhooren wat mij tot dat verlangen dreef. Het zullen mijn laatste woorden zijn, want daarna is ook de jongste schakel tussghen ons verbroken. Ik was in weerwil van tijd, van scheiding en zelfs van hoon den man blijven liefhebben, die alleen mijn lyirt bezeten heeft en toen ik zijn terug- keer vernam en wist dat hij niet tot mij kon komen, ging ik tot hem, met het vooruemen hem te zeggengij hebt aan mij getwijfeld, uwe eigene liefde is dood, maar de nijne is groot genoeg voor ons beiden, laat mij voortaan aan uwe zijde in uw ballingsckapdoe uw lang gegeven woord gestand. Dat was de zwakheid, die mij tot u dreefvaarwel thans, lii^hlnd verscfiijnt TlmmilWoensduS- en Vrijilasavonil, nltgnxonderd op Feeitdagen, bij de KirIIIa I*. J. IAI ME 8AKWE te Ter IVeuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1