T A I g e m e e n Nieuws- en Advertentie Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5195 Zsterdag; 5 September 1908. Gemengde berichten. 48p Jaargang. Binnenland. Landbouwberichten. T ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32T/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters, worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. EBRSTE IBID-AED. NEDERLAND en VENEZUELA. De Curafaosche Ct. verneemt, dat de douane- chef te La Guayra, die zicb met Hr. Ms. z/Gelderland" in verbinding bad gesteld, door afzending van een sloep naar dien oorlogsbodem, door president Castro uit zijn betrekking is ontslagen. De Cur. Ct. van 14 Augustus schrijft Reeds de vorige week werd verteld, dat Vene zuela geen passagiers uit Ourafao zou toelaten. Men wist echter niet met zekerheid te zeggen, of bet bericht waar was en in hoeverre de maatregel zou worden toegepast. Bij terugkeer van den Amerikaanschen stoomer //Maracaibo", op Zondag 1.1., bleek, dat het bericht juist was en dat de maatregel op een ieder toepasselijk was, zelfs op Venezolanen, die zich hier in- scbepen. Het gebeurde toch, dat twee heeren, geboren Venezolanen, die zich hier met bestemming naar Maracaibo op gemeld stoomschip hadden inge- scheept, ter plaatse van bestemming niet werden toegelaten. Een bunner, die n. b. te Maracaibo een handelshuis heeft, ging nog denzelfden dag met de //Maracaibo" door naar New-York, ten- einde zich daar met bestemming naar Venezuela in te schepen. Het 11 Augustus verschenen publicatieblad van Curasao bevat de volgende proclamatie, waarbij ter kennis van de ingezetenen wordt gebracht een mededeeling van H. M. de Konin- gin der Nederlanden, betreffende den heersehenden toestand in de kolonie Curafao De gouverneur van Curafao, met bijzondere dankbaarheid zonder verwijl gevolg gevende aan de hoogst vereerende telegrafisch van Z.Exc. den Minister van Kolonien ontvangen opdracht, brengt hierbij ter kennis van de be- volking der kolonie Curafao, dat H. M. de Koningin der Nederlanden, volledig bekend met den toestand der kolonie, dien toestand met diep leedwezen gadeslaat en dat H. M. Hoogstderzelver aandacht en die van Hare Raads- lieden aan de verbetering daarvan wijdt. Gedaan te Willemstad, den llden Augustus 1908. J. 0. DE JONG V. B. D. De Vrijmoedige teekent hierbij aan z/Deze proclamatie vestige bij ieder onzer de overtuiging, dat de Nederlandsche regeering niet met onverschilligbeid den toestand gade slaat, waarin onze geliefde kolonie door onver- dienden haat en kleinzielige wraakzucht gebracht is en dat de gewenscbte uitkomst wellicht niet lang meer op zich zal laten wachten. TER NEUZEN, 4 September 1908. Men schrijft uit Breskens Na het binnenkomen der boot om zeven uur Dinsdag bad een reiziger, de heer S. uit Sluis, zijn parapluie vergeten. Teruggaande had hij het ongeluk te water te geraken, tusschen boot en ponton. De heer A. de Munck, besteller van de boot, sprong oogenblikkelijk, geheel gekleed, zelfs met oliejas en waterlaarzen aan, te water en had het geluk den drenkeling, die anders ongetwijfeld onder de boot zou zijn verdronken, te grijpen. De drenkeling kwam zoodoende met een nat pak er van af en werd heden morgen door zijn vader uit Sluis afgehaald. Dat de redder een welverdienden dank oogstte, valt te begrijpen. Sas van Gent. Woensdagavond tijdens een hevige onweersbui voer de Noorsche stoomboot //Orn," komende van Gent, alhier uit de sluis. Tengevolge van den hevigen wind, liep het ledige schip uit zijn roer en kwam terecht op het vaste gedeelte van de draaibrug, dat hierdoor nogal belangrijk beschadigd werd. Onder stor ting van een borgtocht groot 4000,kon de boot de reis voortzetten. Westdorpe. In de heden gehouden vergade- ring van den gemeeuteraad waren tegenwoordig de voorzitter, alle leden en de secretaris. De notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Met algemeene stemmen (1 brieve was in bianco) werd tot wethouder herbenoemd de heer D. B. van Acker, periodiek aftredend. Een missive van Ged. Staten houdende kennis- geving dat zij berusten in het besluit van 6 Augustus j. 1. tot toekenning van een subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur voor 1909 uit de gemeentekas tot een bedrag van 900, Werd voor kennisgeving aangenomen. Nadat nog de gemeentebegrooting voor 1909 was vastgesteld in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van 14245,845 werd de vergadering, niets meer te verhandelen zijnde, door den voor zitter gesloten. VLEKZiEKTE, In vele streken van Duitschland en ook in ons land treedt bijna jaarlijks eene gevreesde ziekte onder de varkens op, die nu eens een boosaardig, dan weer een minder boosaardig verloop heeft. De ziekte treedt meestal plotse- ling op de dieren verliezen den moed, de eet- lust en probeeren zich in het stroo te begraven. De mest wordt breiig, de lichaamstemperatuur wordt zeer hoog en spoedig treden roode vlekken te voorschijn. De meeste aan vlekziekte lijdende varkens gaan na een zeer korten tijd ten groude. Binnen de 4 dagen na het ziek worden sterven de meesten. Sommigen schijnen te beteren, maar sterven later toch. Slechts zeer weinigen door- staan de ziekte, en krijgeu 24 weken na het ziek worden hunne gezondheid weer terug. Hoe ouder het varken, hoe minder ontvan- kelijk het voor de ziekte is. Men wil wel dat varkens boven de 3 jaar niet meer door de vlekziekte aangetast worden. Veredeling van het ras geeft ook ten opzichte der vlekziekte eene verzwakking tengevolge. Vooral de edele Engelsche' rassen zijn zeer zwak er tegen. De vlekziekte is een bodemziekte. Niet de lucht is draagster der besmettende bacterien, maar de grond herbergt de smetstof. De smet- stof is een bacil, die verbazend veel overeen- komst vertoont met een bacil die bij onze huis- muis een epidemie verwekken kan. Het is dan ook een bekend feit, dat de muizen overbrengers zijn kunnen van de vlekziekte. Niet de veld- muis, maar wel de huismuis. Het is dus met het oog op de bestrijding der vlekziekte van het grootste belang ook de huismuis te verdelgen. De Rijksseruminrichting te Rotterdam verstrekt hiervoor kosteloos aan den aanvrager een zeer goed middel. Bij latere gelegenheid hoop ik hierop nog wel eens terug te komen. Waarschijnlijk wordt de vlekziekte overge- plant van uit het darmkanaal, d. w. z. de bacil met het voedsel opgenomen, en zoo van uit het darmkanaal zijn weg vindend in het lichaam. Voorbehoedmiddelen tegen de vlekziekte zijn, zooals reeds is opgemerkt, het verdelgen der muizen, maar bovenal ook, een groote zorg voor goede hokken. In stallen die aan strenge hygienische eischen voldoen, wat betreft de temperatuur, de ventilatie en de rioleering treedt zeer zelden de vlekziekte op. Ook een goede verlichting werkt in het nadeel der bacil. Naast deze hygienische bestrijdigsmid- delen of beter gezegd voorkomingsmiddelen, heeft de serum-therapie ons een perfect middel aan de hand gedaan, om de vlekziekte zoowel te voorkomen als te genezen. Het is de vindingrijkheid van Pasteur die hier den weg wees. Hij ontdekte dat de bacil die bij het varken de vlekziekte verwekt, wel dezelide werking bleef behouden, maar veel minder sterk, wanneer zij geleeld had in een konijn. Nam hij dus een cultuur van vlekziektebacillen en entte hij daarmede een konijn, dan werd dit beest ziek. De vlekziektebacillen ontwikkelden zich in het i bloed van dat konijn, en hij was in staat door van dit bloed af te tappen, een lymphe tebereiden, die de vlekziektebacil herbergde, maar in veel geringere mate werkzaam was. VeroorlooLmij eene vergelijking. Er is een strijd tusschen het varken en de vlekziektebacil. Een strijd op leven en dood. Sommige varkens kunnen dien strijd volhouden en de bacil overwinnen. Zoo'n varken is niet ontvankelijk voor de ziekte. Maar men kan zich ten strijde oefenen. Door voortdurend ten oorlog te trekken wordt de soldaat gevormd, bekwaam in den strijd en wordt zijn kans om te overwinnen grooter, vooral wanneer hij eerst tegen een zwakken vijand te kampen heeft. Neemt deze dan steeds in sterkte toe, dan hindert hem dit niet, daar hij zoo geoefend wordt en steeds den sterkste blijken zal. Welnu Entte Pasteur een gezond varken met de lymphe van een aan vlekziekte lijdend konijutje, dan bracht hij een zwakken vijand met het varken samen, die best kon overwonnen worden. De bacil gepasseerd door een duif nam in sterkte toe. Entte hij daarna datzelfde varken met deze lymphe, dan kon het varken dezeu sterkeren vijand ook afweren. En brak dan later een epidemie uit, dan was het geente varken door oefening sterk genoeg ook dezen zeer ster- ken vijand het hoofd te bieden. Het varken was immuun geworden voor de vlekziekte. Dit principe van Pasteur is door de latere wetenschap min of meer gewijzigd. Het zijn thans de methoden van Dr. Lorenz van Darm- stad en van Dr. Remy van Mannheim die het meest worden gevolgd. We vinden echter in beide methoden het denkbeeld van Pasteur vol- komen terug. Deze enting heeft bewezen te zijn een uitstekeud middel tegen de vlekziekte. Zoowel een middel ter genezing van reeds aan- wezige ziekte (curatieve enting), als een middel ter voorkoming van te verwachten ziekte (pre- ventieve enting). En waar mij reeds zoo menig- maal werd gevraagd hoe ik over de enting tegen vlekziekte dacht, wil ik hier eenige cijfers mededeelen, waaruit het gemakkelijk zijn zal voor zich zelf een oordeel te vormen. Weten- schappelijk de kwestie beschouwen zou hier niet op zijn plaats zijn. De praktische uitkomst zij hier voor ons doel volkomen voldoende. In 1904 werden in ons land 30255 gezonde varkens ingeent (preventieve enting) en 2284 varkens die van vlekziekte verdacht werden (nood-enting), terwijl 1247 aan vlekziekte lijdende dieren werden ingeent (curatieve enting.) In het geheel dus 33786 varkens. Van de eerste werden slechts 120 ziek, dit is 0,4 en het sterftecijfer bedroeg slechts 0,08 Van de 2284 varkens die verdacht werden bleven 96,8 gezond en slechts 3 stierf. Van de 1247 lijdende varkens herstelden er 1114; 7 stuks werdeu geslacht en 109 stierven dat is 8,75 In 1906 werden 177775 varkens aan de en ting onderworpen. Dit wijst op een zeer groote toename der enting. Hiervan werden er 152307 ingeent, terwijl ze nog gezond waren. Van deze bieef 99,4 van de ziekte verschoond, slechts 0,6 werd aangetast. Deze cijfers bevestigen voorzeker wat men van zoo menigen kant hoort zeggen, dat de preventieve enting voor vlekziekte bewaard, zelfs dan wanneer de ziekt'e sterk optreedt. Bovendien. van de 0,6 dat toch werd aange tast, herstelden nog 69,2 zoodat van de 1 52307 varkens die preventief waren ingeent, er slechts 0,12 stierven, van de verdachte varkens in 1906, die werden ingeent, stierven er slechts 1 °/0- Dit wijst toch ook hier op groot succes. 8779 zieke varkens werden in 1906 met serum bebandeld. Hiervan herstelde 87,5 °4, terwijl 1,3 onvolkomen herstelde en 11,2 over- leed of in nood geslacht ^verd. Neemt men bovengenoemde cijfers in over- weging en houdt men rekenschap met de om- standigheid, dat de varkensziekte onder de niet ingeenfe varkens in 1906 enorme schade heeft veroorzaakt, dan mag men bij globale berekening aannemen, dat door de inenting tegen de vlek ziekte voor een waarde van een millioen gulden werd gered. Door politie-maatregelen is tegen de vlekziekte weinig te doen vooral niet wanneer de ziekte een heerschend karakter heeft aangenomen. De inenting is zonder twijfel het eenige middel om de vai'kens tegen de ziekte te vrijwaren. De cijfers bewijzen het volkomen. Men drale dus niet, maar grijpe met beide handen dit redmiddel aan. A. Z. Een gunstig voorteeken In de geschiedenis van ons land en niet min der in die van het Huis van Oranje, is men gewoon, dat de goede voorteekenen uit Den Briel komen. Welnu, in verband met de stille hoop, welke heel ons volk voor een vurig ge- wenschte gebeurtenis koestert, was het een eigenaardig gezicht, om door de straten van Den Briel een ooievaaar te zien wandelen, ge heel met oranje versierd en omkranst. Het is een echt Nederlandsche ooievaar, die nog nooit Egypte gezien heeft. Zelfs zit er wat van de onstuimigheid der oude Nederland sche zeevaarders in. Want hij wilde, evenals die, al vroeg uit het nest, en schijnt toen op zijn eersten uittocht schipbreuk geleden te heb- ben, tenminste, de heer Langeveld vond hem liggende bij een sloot, waar zijn bezeerde poot wat opgelapt werd en waar hij nu sedert vele weken zich zoo rustig onder de menschen be- weegt, dat hij met zijn kleinen meester, een zoontje van den heer Langeveld, kalm overal heenwandelt, en op 31 Augustus als geluks- bode een tocht door heel de stad maakte. Omtrent het faillissement van den zich nog steeds in hechtenis bevindenden ex-burge- meester van Holten, kan men melden, dat de totale schuld 30.000 bedraagt. De onroerende goederen zijn geschat op f 6300 en het geheele actief zal f 8600 be- dragen, zoodat na aftrek van onkosten ongeveer 20 pCt,. zal kunnen worden uitgekeerd. De gemeente Holten heeft bij den curator Mr. Houck een rekening ingeleverd van ruim 3200, zijnde de som ten nadeele van de gemeente ontvreemd. Dit bedrag moet echter geenszins het eindcijfer aangeven van de ontvreemde gelden. Slechts van die gevallen waar men de verduistering van gelden kon bewijzen, heeft men een vorde- ring ingediend. De inktwerper De krijgsraad te Haarlem behandelde de zaak van den Amsterdamschen inktwerper. De conclusie van de deskundigen strekt tot on- toerekenbaarverklaring wegens ziekelijke neiging. Te Hengeloo (Overijsel) is een assistent- chef bij bet station aldaar in hechtenis genomen, als verdacht van diefstal van ongeveer 70 uit een geldkist in het station. Te Zevenbergen is de vrouw van S., doordat zij met haar kleederen te dicht bij een petroleumtoestel kwam, in brand geraakt. Haar man deed zijn best om de vlammen te blusschen, docli kreeg daarby zelf vrij ernstige brand- wonden. Een der buren, die op het geschreeuw kwam toesnellen, slaagde er in met een nat vloerkleed te vlammen te dooven. De vrouw heeft echter zulke ernstige brand- wonden opgeloopen, dat haar toestand niet zonder gevaar is. Vereenvoudigde spelling In verband met de begonnen of voorgenomen invoering der nieuwe spelling aan bijzondere scholen in het district Winschoten, vroeg het schoolbestuur der bijzondere school te Meeden o. a. het oordeel hierover van prof. Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper. Beiden ontraden voorloopig de invoering der nieuwe spelling, Dr. Kuyper in krasse bewoor- dingen. Deze toch noemt invoering stellig verkeerd. la^wmmmsamas^issaanxssaamBaaBBaaKaaBawmmtsaiBSBsaaBmssmmaaaBtmettxBaBa^miamB^^iam Bit bind verschijnt naanilag-, Wnensilaf.. en Vrijrf ng-nvond, niigezonderd op ICeestdajjen. bij de Firnia i"« J. WAHf BK SAXBE te Ter 1'emen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1