A I g e m e e n Nieuws- en Ad ve rtentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No, 5193 Dinsdag; 1 iSeptember 1908. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Gemengde berichten. 48e Jaargang. FEUILLETQN. Landhouwberichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor bet overige Bmtenland 1,65. Men abonneert zich by alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Tel efoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. (Tervisie-legging Kiezerslijst.) TER NEUZEN, 31 Augustus 190S. Ter gelegenheid van den 28sten verjaardag van H. M. de Koningin wapperde van talrijke particuliere en openbare gebouwen de driekleur. Zooals uit ons voorgaand nommer blijkt, zijn tegen hedenavond verschillende feestelijkheden georganiseerd. Door de Oranjevereeniging is op de Markt een tijdelijke kiosk opgeslagen, waarop hedenavond concerten zullen worden gegeven. Overigens wordt de jaardag van H. M. de jKoningin heden in verschillende plaatsen van ions land met minder of meerderen luister ge- ^vierd. Ons kort bestek veroorloott niet van alle melding te maken, daarom zij alleen vermeld dat de hoofdsteden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht enz. heden in feestgewaad zijn. In die steden werd heden weinig gewerkt en waren, na 1 uur, de meeste winkels gesloten. Tot sluiting van het seizoen werd gisteren in //De Buiten-Societeit" alhier een concert ge geven door het fanfare-gezelschap „St. Cecile," van St. Nicolaas, directeur de heer Willy de Bondt. Dit laatste concert had, met uitzondering der voorgaande, veel te lijden van het weer. Door den regen en de bij voortduring dreigende wolken was het bezoek aan den tuin klein. Alleen na de pauze, toen de lucht wat helderder werd, brachten nog verschillende Ieden metintroducee's een bezoek aan den tuin. Ondanks het minder gunstige weer, deden de uitvoerdeis hun best bij het ten gehoore brengen der verschillende nummers van het programma waarvoor de hoorders hen door applaus beloonden. Tlij beschikking van den Minister van Wat ex staat is bepaald dat de onafgebroken rusttijd, bedoeld in het eerste lid van art. 126 van het Algemeene Reglement voor den dienst op de spoorwegen, totdat dienaangaande nader zal zijn beschikt, voor den chef van het station Kijkuit, gelegen aan den spoorweg Mechelen 20) Ga zitten en lees," zeide zij kortaf. Ramanoff ontvouwde met bevende hand het papier, dat door een vrouwenhand beschreven was het luidde als voigt //Gij hebt mi) zoo goed als het leven weer- geschonken, Stella, omdat gij reeds als een reddende engel tot mij gekomen waart om mijne kinderen voor armoede te bewaren. Thans hebt gij Kolnowo aangekocht, mijn dierbaar lolnowo, dat door de lichtzinnigheid van myn chtgenoot in vreemde handen was o>°rgegaan. Hoe zal xLx 00jt kunnen danken voor al wat gy reeds uit lfMe tot mijn ongelukkigen broeder gedaan hebtO t dat ik in staat ware, het hem te doen weten t,e trouw hij beraind wordt in het voor hem vloren vaderlandop welke wyze gy voort wit gaan de herinneringen aan a de zynen xn ox, dierbaar ouderlijk huis te Ter Neuzen, tot ten minste 9 uren zal kunnen worden beperkt. Door bovengenoemde spoorwegondex-neming werd over de maand Maart 1908 totaal ontvangen ongeveer 95.838.48, tegen 81.995.46 o°ver die maand in 1907. De totale ontvangsten van af 1 Januari tot en met ultimo xVIaart 1908 bedroe- gen ongeveer 265,567.59, tegen 240.991.61, van dat tijdvak in 1907. Men schrijft ons De verhoogde premie in het havenbedrijf heeft de Rotterdamsche handel zeer ontstemd, maar het gaat niet aan dat de schadepost van 30,000 per maand der Rijks verzekeringsbank wegens onjuiste taxatie, door de belastingbetalenden moet worden bijgepast. Andere havens, ook die van Ter Neuzen, moeten eveneens blijven bestaan, en aan Rotterdam mag de Regeering geen protectie verleenen. De bijzondere ver- hooging van het percentage blykt tot nu alleen voor de Rotterdamsche haven tezijn genomen, waar trouwens de meeste ongevallen in het havenbedrijf voorvalien. Bij Kon. besluit is o. m. benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau de heer H. G. Hammacher, lid van de Prov. Staten te Groede. Door het hoofdbestuur der schippersver- eeniging Schuttevaer is een adres verzonden aan den inspecteur van het loodswezen te Vlissingen, met verzoek te willen bevorderen, dat in het zoogenaamde Stoombootengat beneden Stavenisse een kogelton worde uitgelegd. Op het vei'zoek, om, ten behoeve van de regeling van het scheepvaartverkeer in de voor- havens te x*eeswijk, W emeldinge en Hansweert, naast den sluismeester in die plaatsen een ervaren en met de scheepvaart vertrouwd havenmeester aan te stellen, werd van den Minister van Water- staat een afwijzende beschikking ontvangen. Axel, 31 Aug. Gisteravond ongeveer half tien verkondigde een rosse gloed in het Oosten, dat onder deze gemeente een hevige brand woedde. Het duurde dan ook niet lang of de brand- signalen klonken door de straten en spoedig rukte de brandweer uit naar de bofstede van den landbouwer P. de Bruijne, nabij hetgehucht Kijkuit. De schuur, waarin de geheele oogst was ge- borgen en die door onbekende ooi'zaak ver- moedelijk kwaadwilligheid in brand was geraakt, was bij aankomst reeds een prooi der vlammen geworden, alsmede 9 paarden en een stierkalf. Van het verbrande was de oogst te laag en 8 gemeten vlas en 3 paarden niet verzekerd. De schuur behoorde in eigendom aan den heer G. Wieland te Ter Neuzen. Volgens gerucht is door den onbezoldigd rijksveldwachter J. v. R. op een vluchteud persoon geschoten. vereeuwigen Zijn ballingschap zou er door verzacht worden en hij zou u zegenen crelijk ik niet ophoud dat te doen. De wereld, die u miskent, is niet verheven genoeg om te raden welk een machtig gevoel u onverschillig maakt voor elke andere teeder- heid, en beschuldigt u van wreede behaagzucht, als gij de hand weigert van den een of ander'. Maar zij, die u alles danken, zooals ik, zij die de teedere kieschheid uwer ziel leerdeix kennen, welke ook verder de droefheid van hun lot moge zijn, achten zich gelukkig lang genoeo- •geleefd te hebben om u op hun pad te hebben ontmoet, om de wetenschap in zich om te dragen, dat er op deze donkere aarde nog wezens bestaan zooals gij. Maria Damiroff." De balling had dezen brief tot het einde toe gelezen. Toen hij hem weer aan de jonge vrouw overhandigde, stonden zijn oogen vof tranen. //Ook ik heb u te danken voor de vreugde waarvan Bolislav's zuster spreekt," zeide hij op onvasten toon. //Maar ik heb u tevens vei-- giffenis te vragen, want ik ook, ik heb aan u getwijfeld." Hulst, 31 Aug. Gisteren is een 18jarig meisje van A. de R., dat aan toevallen leed van den zolder gevallen en aan de gevolgen overleden. St. Jansteen. Eene koe van den land bouwer Francies Inghels heeft in 20 maanden 5 kalvers gegeven In September 1906 twee In Augustus 1907 weer twee en dit jaar in Juli een. Wat noodig zal blijven. Te Groningen is Yrijdag in het ziekenhuis overleden de heer O., landbouwer te Oldenhave (Dr.), die onlangs door zijn paard zoo ernstig getrapt werd. Stella reikte hem de hand. z/Ik heb u niets te vergeven," zeide zij, //gij kendet mij zoo weinig en gij ziet hoe zelfs degenen, die mij lief hadden, mij beoor- deelen." z/En nu," zoo ging Stella met vaste stem voort, //blijft mij nog slechts over eene gunst van u te vragen woordelijk aan Bolislav Kistowsky te herhalen wat gij gehoord hebt, hem alles nxee te deelen wat gij zaagt. Laat dit hem genoeg wezen. Zeg hem dat ik hem zijn twijfel vex-geef, maar dat die mijne liefde doodde." //Wilt gij waarlijk dat ik hem dit laatste zeggen zal vroeg Ramanoff, hare hand eer- biedig grijpende. //Mag hij niet sterven met de laatste begoocheling, welke het verhaal van al wat ik zag en hoox'de hem zal schenken z/Sterven, zegt gij Zou hij sterven Maar misschien is hij dan reeds dood het moet lang geleden zijn, sedert gij Siberie verliet en indien hij toenmaals ziek was, zal hij heen- gegaan zijn van de aarde met die wx-eede ver- denking »Neen, stel u gerust, hij zal nog den laatsten troost genieten u onschuldig te weten en edel als gfj zijt." Te Stadskanaal, bij den Onswedderweg, is Vrij dag het tienjarig dochtertje van R. ter Velde door een wagen overreden en spoedig daarna overleden. Vrijdagavond om negen uur verliet de heer V., wonende aan den Haagschen Straatweg onder Heemstede op een bloemkweekery, zijn woning en keerde niet terug. Zaterdagochtend vond zijn personeel hem achter een rietberg liggende, dood en met totaal verbrijzelden schedel. Daar er geen wapen werd gevonden, werd de justitie te Haarlem gewaarschuwd en bij het onderzoek dat deze instelde werden, echter tot nu toe zonder resultaat, de aangrenzende slooten afgedregd. In de nabijheid van bet lijk werden kleine dynamietpatroontjes gevonden. Het personeel deelde mede, dat het den vorigen Zaterdag geen volkomen uitbetaling had gehad. De heer V. woonde pas van Mei af op de kweekerij. De omwonenden hadden om negen uur een luid schot gehoord, doch aan stroopers gedacht. Naar de Nbr. vexmeemt, is de ambtenaar der posteryen H. H., uit Oosterhout, te Ouden- bosch gearresteerd. Ten nadeele van den volkslogementhouder De Haan in de Kleine Drift te Hilversum is een bedrag van f 125 ontvreemd. Te Maastricht is Vrij dag een zevenjarige jongen D. genaamd, al spelende in de Zuid- Willemsvaart geraakt en vex'dronken. Schipper B., uit Elburg, die zich op de Zuiderzee Sevond met een kubboot, is door het omslaan van dit vaartuig verdronken. Donderdagnacht is er ingebroken op den huize //Hof te Laer" van de familie Pillot, wijnhandel, te Zundert. De dieven zijn in den kelder gedrongen, hebben een bus sardijnen geopend en ten deele geledigd, een flesch bier geledigd, een stuk rookvleesch en kaas ontvreemd en zijn, gewapend met een staaf ijzer van de centrale verwarming, naar het kantoor der fxrma gegaan, waar men door verbrijzeling van een ruit is binnengeklommen. Daar zijn voor eenige guldens postzegels en een pax-tijtje sigaren ontvreemd, alsmede is een flesch wijn ten deele uitgedronken. De brandkast heeft men gefor- ceerd, maar niet kunnen openen. Doordat de dieven de werking der lamp niet kenden, hebben ze deze geheel uit elkander genomen en om licht te hebben eenige papieren verbrand. Alle kasten en laadjes waren geopend en doorzocht. De politie is met een en ander in kennis gesteld. Broedertwist. Donderdagavond ongeveer kwart na negen kregen de gebr. E. in de Keizerstraat te Breda kwestie. Al spoedig ging de x-uzie en opgewondenheid zoo ver, dat de eene broeder den andere met een bijl ergerlyke z/Zegt gij dat niet enkel en alleen ommij eene zwakke hoop voor te spiegelen z/lk zweer u, dat ik hem over enkele dagen reeds zal weerzien." z/Maar dan," en zij greep zich aan een meubel vast om niet te vallen, //dan is ook hij ont- komen Alex Ramanoff antwoordde eenvoudig z/Ik had alles aan zijne ouders te danken en heb die hel niet willen verlaten zonder hem." In hetzelfde oogenblik klemden zich twee bran- dende lippen op zijn hand. yO heb dank heb dank stamelde zij. z/Gij weet niet wat het mij was, hem daarginds te weten." z/Laat mij u liever danken mij zoo welsprekend te bewijzen, hoe weinig uw gevoel voor hem gestorven is." z/Waar is hij was al wat zij kon uit brengen. z/In Berlijn, waar ik hem achterliet om geboor te geven aan zijn dringende bede toch het weer zien van mijne vrouw niet uit te stellen." (Wordt vervolgd.) B».t Mart verscl.ijnt Maanrtag., Woensdag- en Vrijdayavond, ui<KexondBrJ op Fee»<daKeD. bij de Fir inn P. jr. VIS OK KAKHf: te Ter %'euwni "—"WW—w iJBBtawm I—— - iwniimMT—MWWIM—1M—~M~~nTimrimrfrain.iww-mm N£Q?ENe6Ster e" Wethouders der gemeente TER Gelet op art. 9 van het Koninkliik besluit van rlen 4 Mei 1896 (Staatsblad No. 76); Brengen hiermede ter openbare kennis, dat de door hen definitief opgemaakte lijst van kiesgerechtigden in die gemeente voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen gedurende acbt dagen, te rekenen van af heden op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Bez waren tegen die lijat, hetzij die den klager, het- zij die andere personen betreffen, kunnen gedurende acid dagen, te rekenen na heden, dus voor den lOen September a.s., bij den Gemeenteraad worden ingebracht. Ter Neuzen, den 1 September 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILI., Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. ■miniu«ii„; .TrergBBtsrTOaaCTicwng- a.,—, Dat de aanwending van eene kalihoudende meststof, met name kainiet of patent-kali, op laaggelegen, veen- achtige gronden, alsmede op zandgronden, die niet jaar in jaar uit sterk met stalmest beme9t woi'den, goede resultaten geeft, is reeds sedert jaren gebleken, behoorde om zoo te zeggen tot de eerste resultaten, door de pioniers op het gebied der landbouwwetenschap ver- kregen en wordt door nieuwe proefnemingen immer weer bevestigd. Doch dat de aanwending van kalimeststoffen op kleigronden ook thans nog, nooit rendabel zou blijken, zooals dat vroeger schijnt te zijn geweest en inderdaad uit de proefnemingen der bedoelde voorgangers bleek, zie, dat is eene andere vraag. In het ,/Beknopte Verslag der land- en tuinbouw- proefvelden over 1904,1905 en 1906" worden daaromtrent mededeelingen gedaan, op opzettelijk genomen proeven steunende, die ons doen zeggen: </Ook de kleigronden zelfs de vrij zware, hebben eene kalibemesting noodig om de hoogste opbrengsten te kunnen geven." Evenwel worden in bedoelde publicatie ook resultaten medegedeeld van proefnemingen, waarbij de aanwending van kali meststoffen op klei geen voordeel geven. Geheel in dezelfde lijn als 't bovenstaande blijkt te liggen wat de bekende heer Van Bijlevelt, landbouw- consulent voor Goedereede en Overllakkee, heeft ervaren. Immers, in het verslag van de vereeniging ,/Laud- bonwonderwijs te Middelharnis" zegt hij, na te hebben medegedeeld, dat hij zich had voorgesteld, de uitkom- sten, verkregen op de pi m. 65 kaliproefvelden in 1907 op genoemd eiland aangelegd, te verzamelen en met de ondervinding, in vorige jaren opgedaan tot een geheel te verwerken, doch dat hij dit plan, ofschoon het reeds een begin van uitvoering had erlangd, wegens ziekte heeft moeten opgeven in dat verslag dan, zegt genoemde deskundige >,Toch vermeen ik, dat alle gegevens mij niet in staat hadden gesteld een goed omlijnde uitspraak te doen, omtrent het al of niet noodige van kalimest op kleigrond. Ik ben evenwel gesterkt in mijne mee- ning, dat voor onze kleigronden, noch den oudei-dom, noch de geaardheid van den bodem, noch sterk ge- dreven teelt van bepaalde cultuurgewassen een basis vormen, waarop met zekerheid een uitspraak kan worden gedaan. Daarom zal het noodig blijven, dat elke landbouwer voor zich zelf, zooveel mogelijk op verschillende ge- wassen en grondsoorten, kleine proeven neemt. Aange- raden is het daarbij, minstens twee jaar achtereen op dezelfde perceelen kali aan te wenden. Het is niet vreemd, dat eerst na voortgezet gebruik de waarde eener mest stof kon bepaald worden." Het komt ons inderdaad voor, dat het nemen van dergelijke kleine proeven nog eenigen tijd noodig zal blijven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1