A g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5192 Zaterdag 29 Augustus 1908. EIHTEBAAD. Gemengde berichten. 48e .laargang. EHHEaSTE BLAD. Predikbeurten. ABONNEMENT Per drie maandenbinnen Ter Neuzen 1,Franco per post Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bi) aJle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Tel efflon No. 25. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 28 Ausugtus 1908. In de op Dinsdag 1 September a.s. des voormid- dags te 10 uur te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandelingbenoeming wethouder, ingekomen stukken, aangehouden zaken, be noeming lid commissie van fabricage, vast- stelling eerste suppletoir kohier hoofdelijken omslag. - Ter gelegenheid van den jaardag van H. M. de Koningin op a. s. Maandag, zullen alhier, op initiatief der Oranjevereeniging, in den avond eenige feestelijkheden plaats hebben. Ten behoeve der te geven concerten zal door die vereeniging op de Markt een kiosk worden gebouwd. Te 5 ure zullen de feestelijkheden worden geopend door het uitvoeren van den ,/Klepper- marsch", gecomponeerd door den heer A. Eeck- hout, directeur van het muziekgezelschap ffDe Vereenigde Werklieden", door genoemd gezel- schap, met medewerking van ruim 150 kinderen. Vervolgens zal een muzikale omgang door de stad worden gehouden. Te 61/3 ure zullen de //Jonge Ter Neuzen- sche Gymnasten" leerlingen van den door de afd. Ter Neuzen van //Volksweerbaarheid" ge- geven gymnastiek-cursus, op de Markt eene uitvoering geven, bestaande in vrije- en orde- oefeningen, staaf- en brugoefeningen. Voorts zullen op de Markt concerten worden gegeven Van 8 9 ure door de gemengde zangver- eeniging yGeduld Overwint" en van 9 10 ure door het muziekgezelschap ffDe Vereenigde Werklieden". Door laatstgenoemd gezelschap zal het vol gende programma worden uitgevoerd /Isabel la". ouverture, //La Belle Rose", mazurka, L. Pynnaert,/Une Corbeille de Fleurs", fantaisie, Rodolphe //Clairette", polka pour bugle, Strau- wen//Souvenir de Campine", fantaisie cham- petre, M. Krein, en //Boteanu", marche Roumano Beige, V. Turine. Vanwege de zangvereeniging ,/Geduld Over wint wordt ons voor bovengenoemd concert het volgende programma medegedeeld //Volks- lied", Wilms //Zangersbede", F. Pijper ,/Feest- zang Fr. Silcher//Lorelei", Fr. Silcher ,/Wals", ,,'8 Herders Zondagslied", C. Kreutzer; //Scheiden", F. Mendelssohn-Bar- tboldy; //Wilbelmus". Oude zetting. Naar wij vernemen heeft de Chr. muziek- vereeniging //Excelsior", die ook hare mede werking had toegezegd, in verband met dit jaar in het gezelschap plaats gehad hebbende veranderingen nader besloten ditmaal nog niet aan de feestviering deel te nemen. JJij de te Apeldoorn onder hooge bescher- ming van het Kon. huis gehouden Nationale landbouwtentoonstelling is de lste prijs, een verguld zilveren medaille voor de schoonste en beste Roza en Groenkraag Reuzenbeet toegekend aan onzen stadgenoot, den beer G. Klouwers, zaadkweeker alhier. Naar men ons meldt werd door de bezoekers der tentoonstelling voor die exemplaren veei belangstelliug getoond. De Minister van Oorlog brengt ter kennis van autoriteiten. enz. dat het blad n°. 54 (Neuzen) der chromotopografische kaart des rijks op de schaal van 1 50,000 is afgedrukt en verkrijgbaar gesteld. Sedert drie dagen bevond zich in een loge- ruent bier ter plaatse een jonge man, genaamd M. C. de C., afkomstig uit Vlissingen. Woens- dag 26 dezer maakte hrj in een herberg kenris met een varensgezel uit Hoofdplaat die van hier naar Antwerpen moest, en een bij zich hebbend rijwiel in bewaring liet in het //Cafe De Gentsc'he Vaart", bij J. J. Bliek, met de bedoeling om dat den volgenden dag daar weer terug te halen. Onze Vlissinger had gelegenheid gevonden om naam en voornaam van den eigenaar van het rijwiel te weten te komen, en toen deze per spoor vertrokken was, ging hij in de na- bijheid van het station een cafe binnen vroeg daar papier en enveloppe, en schreef een briefje aan J. J. Bliek, waarin hij verzocht het rijwiel aan hem, M. C. de 0., af te geven, en onder- teekende dit valschelijk met den naam van den eigenaar van het rijwiel A. de S. en begaf zich daarraede naar de herberg van J. J. Bliek, waar hem het rijwiel werd afgegeven, niet beter wetende of de eigenaar had zelf dat briefje geschreven. Eenmaal in 't bezit van het rijwiel, trachtte hij het zoo spoedig mogelijk te gelde te maken en juist toen hij er den rijwielwinkel van de Gebr. Kaan mede wilde binnengaan, werd hij door den inspecteur van politie geknipt en in arrest gesteld. Heden, Vrijdagmorgen, is hij overgebracht naar Middelburg ter beschikking der justitie. Nader vernemen wij dat de doorbraak van den ringdijk der Axelsche vlakte, waardoor een groote zandafschniving in het zijkanaal naar de Axelsche Sassing ontstond, is veroorzaakt door de aanhoudende regens in het begin dezer week. Aanstonds is door de aannemers der kanaalwerken een zuiger in working gesteld om het ingevloeide zand op te ruimen, terwijl de dijk hersteld is. Heden was de vaart weer vrij en konden de schepen van de Sassing afvaren. Hoek, 28 Aug. De dag, waarop door Gebr. Kaan alhier met hun personeel een reisje naar Antwerpen werd gemaakt, behoort wederom tot het verledene. Met reeht mag worden gezegd, dat het voor de werklieden, en tevens voor Gebr. Kaan zelf, een onvergetelijken dag is geweest, waardoor de band van vriendschap tusschen patroons en personeel, on tegen zeggelijk wederom hechter is geworden. Ten voile blijkt hieruit, de goede verstandhouding tusschen personeel en patroons. Dat iedereen zich kostelijk heeft vermaakt, behoeft geen betoog. Moeite noch kosten werden gespaard, om den dag zoo aangenaam mogelijk te maken, en aan iedereen de merkwaardigheden van de stad Antwerpen te laten zien. Benevens dierentuin en het museum van oudheden, werden ver- sehillende maatscbappelijke instellingen bezocht. Reeds des morgens bij aankomst te Antwerpen, was voor een ontbijt gezorgd en des namiddags werd het personeel een heerlijk middagmaal aangeboden. Na nog verschillende publieke vermakelijkheden bezocht te hebben, keerden alien boogst voldaan huiswaarts. Moge dit tot voorbeeld strekken voor andere firma s. en tevens leiden tot ware plichtsbe- trachting van het personeel tegenoverdepatroons. St. Jansteen, 28 Aug. De raad besloot in beginsel tot verkoop der openbare school in het dorp, welke thans leeg staat. RECHTSZAKEN. Ammdissements-Rechtbauk te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 28 Aug. de volgende vonnissen uitgesproken E. V., oud 18 j., veldarbeider te IJzendijke, thans gedetineerd te Middelburg, is wegens be- dreiging met brandstichting, veroordeefd tot 6 maanden gevangenisstraf met mindering van bet voorarrest. S. S., oud 38 j., bootwerker, zonder vaste woonplaats, thans in hechtenis, is wegens land- looperij veroord. tot 3 dagen hecht. oud 19 j., koopman te Kieldrecht (Belgie), is wegens diefstal veroord. tot 7 dagen gevangenisstraf. E. 4., oud 24 j., arbeider te Hontenisse, is wegens vernieling veroord. tot 10 boete, subs. 10 dagen hecbt. H. P. G., oud 13 j., zonder beroep te Ter Neuzen, is wegens mishandeling veroord. tot 15 boete subs. 10 dagen tuchtschool. C. v. d. K., oud 30 j., varensgezel en W. A. B., oud 41 j bootwerker, beiden te Ter Neuzen, zijn wegens mishandeling veroord. ieder tot f 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. A. H. M., oud 52 j., slager te IJzendijke, beklaagd van beleediging van een ambtenaar, ontslagen van rechtsvervolging. J. D. M., oud 19 j., voerraansknecht te Ter Neuzen, beklaagd van mishandeling, vrij- gesproken. Bij bevelschrift van bovengenoemde rechtbank is naar de openbare terechtzitting verwezen de zaak tegen A. F., oud 33 jaren, arbeider, geboren te Hontenisse, laatst gewoond hebbende te Osterfeld in Duitschland, thans gedetineerd, beklaagd van mishandeling met doodelijken afloop, aldaar gepleegd. Zondag 30 Augustus 1908. Dinsdagavoud zou te Loosdrecbt de 64jarige vrouw van den werkman G. v. S. in een roei- bootje de Vecht oversteken, om haar man van de overzijde af te halen. Varende bemerkte zij niet de komst van een stoomboot, hoewel haar man door hard te schreeuwen en de boot door signalen haar aandacht daarop trachten te ves- tigen. De boot kon niet tijdig meer omhalen of stoppen, het bootje werd aangevaren en de vrouw viel te water. Zij werd onmiddellijk opgebaald, de levensgeesten waren toen nog niet geheel geweken, maar spoedig trad de dood in. Woensdagnamiddag omstreeks 4 uur is aan het Slot- Vliet te Leeuwarden het 3jarig knaapje T. M. spelende te water geraakt en verdronken, of liever in de modder gestikt. Niemand schijnt opgemerkt te hebben, dat het kind te water geraakte. De moeder had al eenigen tijd in de buurt gezocht, maar kon het kind niet vinden. lemand, die met een sehouw voorbij voer, ontdekte den knaap met het hoofd naar beneden in het slijk. Omtrent de inbraak, gepleegd in het kantoor van Musis Sacrum te Arnhem, verneemt de N. A. Ct. nog het volgende De inbraak is ongeveer drie uur in den nacht gepleegdde pendule op het schrijfbureau van den heer Simon dat opengebroken werd, is op dat uur blijven stilstaan. Omstreeks kwart na twee is de heer Simon alvorens zich ter ruste te begeven nog in zijn kantoor geweest. De dief heeft zich, zooals reeds is gemeld, toegang verschaft door een der kantoorramen open te schuiven eenige sporen aan den muur wijzen daarop. Er doet zich bij deze inbraak een omstandig- heid voor, waardoor het zeer de vraag wordt, of wel een beroepsinbreker hier aan het werk is geweest. De dief heeft toch alleen het schrijf bureau geforceerd en volstrekt geen acht ge stagen op de brandkast die vlak bij het bureau staat. Dan is het zeer opmerkelijk, dat de in- houd van het bureau volstrekt niet overhoop is gehaald. De dief heeft er zich toe bepaald om de loketkast open te breken en daaruit te nemen een cassette met 50 gouden tientjes, brieven enz. alsmede een revolver met patronen. Van de laden is er geen enkele doorzocht, of zelfs maar opengetrokken. Nu doet zich het geval voor, dat niemand, behalve de eigenaar wist, dat zich in de cassette geld bevond. Het doel van den dief schijnt te zijn geweest om de daarin geborgen correspon- dentie machtig te worden, welke voor sommige personen belang heeft. Toen hij tevens geld vond, heeft hij dit ook meegepakt. Uit Eys (Wittem) wordt aan de //Limb. Koerier" geschreven Maandagmorgen werd ons anders zoo rustig en vreedzaam dorp in opschudding gebracht door de tijding, dat er alhier een afschuweiijke moord had plaats gehad. Zekere Jan Eymael, die met zijn broer en zuster samenwoont, was Zondagavond even uitgegaan, en 's morgens bij 't ontwaken nog niet thuis dit ongewone uit- blijven wekte groote ongerustheid bij zijne zuster 6p en even uitgaande ongeveer 70 Meter van hunne woning, op het voetpadje bij het cafe Laumen, vlak bij de kerk, vond zij tot hare groote ontsteltenis het verminkte lijk van haren broeder, dat daar lag uitgestrekt met zijn parapluie nog open en in de hand, en de andere hand nog in zijn zak het lijk vertoonde slechts een groote gapende wonde aan het hoofd, die door een slag of steek van achteren moet zijn toegebracht waardoor hij is ten val gekomen, en welke zoo hevig moet zijn geweest dat de dood onmiddellijk moet zijn ingetredendaar in 't geheel geen teeken aanwezig was dat het slachtoffer zich ook't geringste maar zou verroerd hebben. Zoo als hij gevallen was met het gezicht op den grond, lag hij daar uitgestrekt. Omstreek negen uur Zondagavond is hij wel- gemoed het cafe Laumen, waar geen andere bezoekers meer aanwezig waren, uitgegaan de moordenaar moet hem toen op het voormelde padje opgewacht hebben, of hem van achteren gevolgd zijn en hem geheel onverwachts den doodenden slag hebben toegebracht. Wegens den geweldigden regeu en de duister- nis van Zondagavond, vertoonde zich bijna nie mand buiten, en daaraan is het waarschijnlijk te wijten, dat dit drama eerst 's morgens ont- dekt is en ook niemand iets gezien of gehoord heeft wat anders in dat vroege avondnur, midden in de kom van ons dorp bijna niet mogelijk zoude geweest zijn. De marecbaussees uit Gulpen werden dadelijk verwittigd en waren reeds een uur na't vinden van het lijk ter plaatse en stelden een ijverig onderzoek in dat echter tot nog toe weinig aan het licht bracht. De vermoorde was ongehuwd, van beroep schrijnwerker en ongeveer 57 jaar oud, alom geacht en bemind. Het heele dorp is dan ook ten zeerste verontwaardigd over deze snoode daad, en neemt innig deel in deze droeve gebeurtenis. Woensdagmorgen halfnegen waren eenige bezoekers der badinrichtingen aan het Zwarte- water te Zwolle getuige van een eigenaardige plechtigheid. Drie mannen en twee vrouwen vervoegden zich aan de kostelooze badinrichting. De vrou wen gingen in een kamertje en kwamen een voor een in een blauwen mantel gehuld te voorschijn, waarop zij zich successievelijk te water begaven. Een der mannen plaatste zich op het trapje en doopte ze na onderdompe- ling met het uitspreken der woorden //Op last van den Verlosser doop ik u, enz." Nadat het geval bij de autoriteiten bekend was geworden, is den badmeester aanzegging gedaan te zorgen, dat zulks niet meer in of nabij de gemeentelijke badinrichtingen plaats vinde. (Zw. Ct.) TKH \EI ms< HE (MRAST. Wit Mat! vergchijnt Maandag-, Woengdag- en Vrijrtagnvond, aitKezonderit op Feestdaeen. hij de Pinna P. J. V AW l»K SW'BE te Ter ttenzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen llinsdug den 1 September des veormiddags te 10 nre. Ter Neuzen, den 28 Augustas 1908. De Burgemeester voornoemd, P. MOES IA Ilervorinde Herk. Ter Neazen. 9 u. en 2 u., Ds. A. Timmerman. Sluiskil. 9 u., dhr. H. J. v. d. Ouden. Axel. 9 u. en 2 u., Ds. J. B. T. Hugenholtz. Zaamslag. 9 u„ geen dienst en 2 n., Ds. G. van Dis, H. Doop. Hoek. 9 n.. Us. G. v. Dis v. Zaamslag en 2 n., geen dienst. Sas van Gent. 9£ u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hnlst. 10 u., Da. De Boer. f»erefor ineerile Herken. Ter Neuzen. 9 n. en 2 u., Ds. Z. Hoek van Dnisbnrg en 's avonds u., Ds. Z. Hoek, rede in het belang van zijn arbeid in Duitschland. Axel A. 9 n. en 2 u., Ds. E H. Broekstra. B. 9 n. en 2 u., Ds. R. v. d. Kainp. Zaamslag A. 9 n. en 2 u., Ds. Elzinga van Ivampen. h B. 9 u. en 2 u.. dhr. L. P. Krijger, opnd. aan de Vrije Universiteit. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. J. v. d. Berg v. Ter Neuzen. (lereforineerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzea. 9 u., 2 u. en 5$ u., Ds. A. Janse. Oud-Gereforineerde geineeute (Vlooswijkstraat). Ter Nenzen. 9 u., 2 n. en 5£ u., Ds. M. Ruben. l,okital „Eben-Hai;zerM (Kerklioflaanj. Ter Neazen. 5£ u., dhr. J. J. Kense.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1