A I g e m e e n Nieows- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No, 5190 Dinsdag 25 Augustus 1908. Binnenland. Gemengde berichten. n 48e Jaargang. F E DIL L E T ON*.' IJ ABONNE.ME.NT: Per drie maanden binnen Ter Netizen f 1,Franco per post i Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Tel efoon No. 25. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. NEDERLAHD en VENEZUELA. Het Nat.-Histor. weekblad //Nederlandsche Stemmen", heeft een oproeping gepubliceerd, waarbi] bewijzen van instemming worden ge- vraagd met wat het blad strijden tegen den Jan Saliegeest noemt. Die Jan Saliegeest zou moeten blijken uit het //dralen" onzer regeering om maatregelen te nemen tegen Castro. Het blad dringt op krachtig doortasten aan een aanzetting tot den oorlog dus. vDaaraan doen wij niet mee", zegt de //N. R. Ct". //Integendeel ontraden wij ten sterkste deze beweging te steunen. Aan Nederland, het land waar het Vredes- paleis gebouwd w'ordt, waar de Vredescon- gressen hun vergaderingen houden, waar het internationale bureau gevestigd is, dat tot griffie dient van het Permanente Hof van Arbitrage aan Nederland, het middelpunt der Vredesbe- weging, zou het wel in de laatste plaats voegen, van Nederland zou het wel in de laatste plaats verwacht worden, dat het tot een oorlog besloot, zonder dat ernstig getracht was het geschil langs diplomatieken weg tot een goed eindete brengen. -x Dien weg wenscht dan ookde'Netlerlandsche regeering allereerst in te slaan. Haar stand- punt daarbij is nog kort geleden do#r onzen Minister van 'Buitenlandsehe zaken in hetonder- houd, dat hij den medewerker van de Parijsehe //New-York Herald" toestond, uiteengezet. Wij hopen en vertrouwen, dat de regeering zich door de thans op touw gezette beweging, die wij overigens niet gelooven, dat bij ons volk grooten weerklank zal vinden, niet van dezen weg zal laten afdringen". ,/Andere bladen, als de ,/N. Ct.", het ,/Vad." en de //Arnh. Ct." uiten zieh in denzelt'den geest. Wij sluiten ons daar geheel bij aan. Verschiliende Fransche bladen hebben hun instemming betuigd met een optreden van Nederland tegenover Venezuela dat den val van Castro tengevolge zou hebben. Ook bij de Fransche regeering zou zulk een optreden syrn- patkie vinden. De //N. Herald" (Parijsehe uitgave) bevat een telegram uit New-York, waarin medege- deeld wordt dat de correspondent te Caracas van hetzelfde blad zegt dat president Castro, vooruitloopende op krachtdadige maatregelen onzerzijds, de kustverdediging in staat van tegen- //Ik herinner mij niet, u vroeger ooit gezien te hebben", zeide Stella, die vergeets dat ver- magerd gelaat met den langen donkeren baard bestudeerd had. „Het valt licht te begrijpen ik heb u slechts eenmaal ontmoet en ben sedert dien zomer verandeid. Misschien zegt zelfs mijn naam u niets meer. Ik beet Alex Ramanoff". Stella s schoone gelaatstrekken drukten plotse- ling een hevige ontroering uit. //Alex Ramanoff", herhaalde zij op gesmoor- den toon. Maar dan zijt gij uit Siberie out- vlucht". Hij boog toestemmend het hoofd. z/En gij hebt bet gewaagd Polen te betreden stamelde zij verschrikt. z/lk moest wel, want ik vertrouwde de post niet in dit ongelukkige land, en mijn vrouw was in Warschau achtergebleven." //Zoodat gij in de hoofdstad geweest zijt I/O Slechts zeer kort, den tijd om haar weer te zien." Langs Ramanoffs ingevallen kaken rolden een paar groote tranen. //Ja, zeer kort,' zeide hij op zachten toon. //Nooit zal ik den avond van gisteren vergeten. Ik had juist voor haar woning post gevat, niet goed wetende hoe er bionen te treden, uit vrees dat een der bedienden mij aan de politie ver- weer heeft gebracbt en dat mede de Venezo- laansche zeemacht te Puerto Cabello aan een grondig onderzoek wordt onderworpen. De //Ciudadano", een blad dat te Maracaibo verschijnt, bevat, naar de ,/N. Y? Herald" uit Willemstad verneemt, een artikel waarin gezwd wordt, dat het blacf van .'dien naam te Puerto Cabello van meening is dat //de /roem en^*e waardigheid van de Venezolaar>selie natfe ver- bieden betrekkingen te onderhouden met de Cura^aoenaars die ifl Venezuela wohen en die niet uit hrft land zijn gezet omdat dhver^chting der Venezol^nen een voldoende straf is y«5or het volk vah dit ellendige eiland d$t ni$t waard is dat er op gelet wordt". Verder bevat dit ,fraaie artikel rfog eenige minder vleiende zinsneden over onz^ Koningin. De stoomboot //Christiansted" bericht dat de bevoiking van Aruba te hoop liep bij de aan- komst van het Venezolaansche kustwachtvaartuig, dat den consul kwam afhalen. De vrienden van den consul kalmeerdeh bet volk dat zich voor het consuiaat had vdjrzameld. g TER NEUZEN, .24 Augustus'1908. HedennaUiiddag had op de begraafplaatg alhier een droeve plechtigheid plaats.. leden der afdeeling van //Schuttevaer"-- vereenigden zichl n. 1. bij de groeve vaii wijlen hunnen voovzitter den heer M. Verbrugge, voor de onthullfng van den gedenksteen, door de vereeniging gewijd aan de nagedachtenis van den overledene. Bij het graf waren tegen woordig de schoon- vader en zwagers van den overledene, benevens vele belangstellenden. De secretaris der vereeniging, de heer N. J. Harte, nam het woord over van den fungd voor- zitter, den heer J. Tollenaar Sr., wien de aan- aoening belette te spreken, om in gevoelvolle woorden den overleden voorzitter te herdenken, in zijn bulpvaardigheid en werkzaamheid. //Schuttevaer" heeft zijne dankbaarheid willen vertolken door een blijvend monument, dat thans is voltooid, en dat thans door de vereeniging aan de famiiie wordt overgedragen. Namens zijne zuster, mevr. de weduwe Ver brugge-Van der Hooft, die door familieomstan- digheden hier niet tegenwoordig kon zijn, dankte de Eerw. heer G. A. van der Hooft, predikant te Domburg, de vereeniging voor de bulde gebracbt aan den overledene, eene hulde die men hem liever na tientallen jaren zou koopen moeht, toen de voordeur geopend werd en zij zelve den drempel overstapte. Weet gij waarheen zij op weg was? Naar de kerk, waar ons huwelijk ingezegend was geworden, en gedurende den geheelen avond- dienst stond ik in de schaduw eener kolom verborgen, terwijl zij voort bad voor mij. Nadat ae dienst was afgeloopen en de meeste parochi- anen vertrokken waren, naderde ik haar en knielde ik ueer op een bidstoel aan haar zij. Haar rozenkrans, dien zjj van mij ontvangen had, hing over de leuning naar beneden af, en plotseling greep ik hem vast en bracht het kruis aan den mond, waarop zij zoo dikwijls de lippen had gedrukt. Verstomd over de ver- metelheid van een vreemdeling, hief zij den blik tot mij op. Onze oogen ontmoetten elkander en zij werd zoo bleek, dat ik vreesde haar gedood te hebben maar haar angst voor mijn behoud zegepraalde over elke zwakheid en zich aanstonds herstellende prevelde zij: z/Geen woord, geen gebaar zelfs, volg mij slechts." En wankelend ging zij mij voor. Evenals gij ontsloot zij mij de huisdeur en de mij bekende woning, en toen, o toen was alle lijden vergeten en kon ik nog slechts hare vergiffenis afsmeeken voor mijn deelnemen aan een samenzwering. Ik vertrok nog dezen nacht en vind haar morgen aan gene zijde der grenzen weer, om niet meer hier beneden van elkander te gaan. Doch ik vraag u verschooning u zoolang met mijn eigen geschiedenis bezig te hebben gehouden." z/Zeg dat niet," viel Stella hem haastig in gebracbt hebben, daar zijn leven op jeugdigen leeftijd werd afgesneden. Hij verklaarde dat de famiiie dankbaar het monument aanvaardt. Het monument bestaat uit een verticalen znil, waarin bovenaan een schip is uitgebijteld. Een witmarmeren plaat bevat de opdracht, terwijl daarop is aangebracht het portret van den overledene. Ds. J. van den Berg, predikant bij de Geref. kerk alhier, heeft een beroep ontvangen naar die gemeente te Feijenoord. Voor het examen hootdakte is o. m. ge- slaagd de heer P. Tazelaar, vroeger onderwijzer aan school B alhier, thans te Kapelle. Voor het examen acte Fransche taal is o. m. geslaagd de heer J. Aarts te Hulst en mej. C. Willemsen te Groede. Bij Kon. besluit is met ingang van 11 Sept. a. s. herbenoemd tot burgemeester der gemeente Hengstdijk, de heer C. van Esbroeck. Bij het dezer dagen gehouden examen van de Association Musical" te Gent, is het loffelijk getuigschrift voor piano uitgereikt aan mej. A. Visser te Walsoorden, leerlinge van den heer P. C. van Delft, gedipl. muziek- onderwijzer te Kloosterzande. Door het college van kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv. gemeente Breskens is, naar aanleiding van een aanvraag van het ge- meentebestuur tot het afstaan van de kerkelnke gesloten begraatplaats tot het bouwen eener open bare school, besloten een referendum uit te schrijven. Daaraan zullen alle hootden van gezinneneu daarmede gelijkgestelden kunnen deelnemen. Met die volksstemming beoogt men niet een uitspraak te laten doen over het afstaan van den grond als zoodauig, maar een zich uitspreken van de ingezetenen over het beginsel van het laten rusten der graven. (Br. Crt.) Sas vail' Gent. Alhier doet zich ook de gevreesde vlekziekte onder de varkens voor. Vrijdag werd een aan die ziekte gestorven varken, wegende ongeveer 300 pond, onder politietoezicht begraven. Een groot verlies voor den arbeider die zich aanvankelijk verheugde binnen een paar maanden een mooi slachtvarken te hebben. Nog enkele varkens zijn aan de ziekte lijdende. de rede. //Ik beef voor uw behoud. Die tocht over de grenzen levert zoovele en zulke ern- stige gevaren op." z/Dat weet ik, maar ik trok ze reeds een maal over om bet vaderland weer binnen te dringen ditmaal ook zal ik trachten mij bij een bende smokkelaars aan te sluiten. Zij hebben beloofd op mij te wachten en die lieden kennen de meest onbegaanbare wegen indien wij, wat de hemel verhoede. slaags mochten raken met de douaniers, welnu, dan zal ik ten- minste mijne vrijheid duur verkoopen." Al het bloed, dat gij vergieten mocht, zou niet bij machte wezen een enkele traan uwer vrouw te drogen, bedenk dat wel." //Gij begrijpt toch ^eker wel, dat ik niet in Polen kan blijven." z/Ja, dat begrijp ik maar wees voorzichtig. Zijt gij wel voorzien van dat wat meer dan wapenen vermag Hebt gij geld, veel geld bij u De meeste lieden van dat gehalte zijn om te koopen. Zeg het mij eerlijkhet zou mij zulk een vreugde zijn tot uwe redding mee te mogen werken later, veel later als gij een winstgevende betrekking hebt, geeft gij het voor mij aan de annen weer. Ik heb hier duizend roebels iiggen wilt gij ze hebben Onder Polen mag in uren als deze geen valsche schaamte overblijven." Alex Ramanoff had haar aandachtig gade- geslagen, terwijl zij sprak, en gevoelde zich diep getroffen door het warm gevoel, dat zoo weldadig nit den blik harer anders zoo koude oogen sprak. Hij gaf dan ook op schorren toon ten antwoord Westdorpe. Heden werden de verschiliende lijsten, waarmede deze week aan de huizen ge- collecteerd is, ter stichting van een algetneen ziekenfouds voor onze gemeente, bijeengebracht, en bleek te zijn ingeteekend voor een bedrag van 484,50. Op eene eerstvolgendealgemeene vergadering zal een bestuur gekozen worden. Lamswaarde. Zaterdag j. 1. is het gebouw der Cooperatieve Boerenleenbank alhier in ge- brnik genomen. Het is een waar sieraad der gemeente en doet zoowel den architect, den heer Wisse te Zaamslag, als den aannemer, den heer Boeijkens alhier. alle eer aan. De benedenverdieping bevat eene wachtkamer, kantoor, bestuurskamer en de brand- en in- braakvrije kluis, alle even ruim en doelmatig nog bevat deze verdieping een ruim vertrek, dat tot verschiliende doeleinden kan worden gebruikt. De bovenverdieping bestaat uit eene zeer mime zaal. die voor de algemeene vergaderingen en andere doeleinden kan worden gebruikt. Donderdagavond omstreeks half elf is de bliksem geslagen in de landbonwschuur van den heer J. van Arenthals, pachter van het kroondomein, te Cortgene. De schuur is met haar geheelen inhoud, waaronder vele land- bouwgereedschappen, een groote partij vlas, tarwe en erwten, verbrand. Een schaap en 25 duiven kwamen mede in de vlammen om. Het woonhuis en het wagenhuis bleven, door de hulp der brandweer, behouden. Alles was verzekerd. YTrij dag morgen ontstond te Hansweert door onbekende oorzaak brand in het wacbtlokaal der sluisbeambten, waarin het kantoor van den sluismeester is gevestigd. De aanwezige docu- menten, het uurwerk en het mechanisme der peilschaal zijn totaal verloren. Het eenige, dat gered werd, is het brand- bluschapparaat. (Midd. Ct.) In den nacht van Donderdag op Vrijdag werd de scbuur van M. R. te Serooskerke dotir den bliksem getroffen. De brandspuit was spoedig aanwezig om te blusschen. Daar er geen water te krijgen was kon niet verhinderd worden, dat het belen- dende woonhuis mede een prooi der vlammen werd. Het hnishouden is voor een goed deel gered kunnen worden. Huis, schuur en inboedel zijn verzekerd. Wederom is er Vrijdagavond te Rozendaal ingebroken op den Gastelschen weg. Thans is eehter de dader ontdekt en herkend. De mare- chaussee heeft reeds de hand op hem gelegd en vermoedt in hem een der daders van de vorige dietstallen te hebben. z/Ik dank u, gravinik heb alles bij mij wat ik behoef maar uw goedheid zal ik daarom niet licht vergeten en zij maakt mij de taak, waartoe ik herwaarts kwam, slechts zooveel te zwaarder." Stella verbleekte, doch vroeg op moedigen toon //Zeg me, welke zij is. Het lot heett zoo weinig medelijden met mij gehad, dat ik gewoon raak aan zijne slagen." z/Zooals ik u zeide, ben ik uit Siberie gevlucht z/Jaen reeds had ik u willen vragen naar vriendendie gij daar allicht ontmoet hebt." Ondanks haarzelve beefde haar stem koorbaar. vEen banner, die in de mijnen zooveel als mijn broeder werd, heeft mij bevolen tot u te gaan." z/Bolislav Kistowsky," stotterde zij. //Hij is dus nog in leven z/Gij hebt goed geraden, het is graaf Kistowsky die mij zendt.." (Wordt vervolgd.) - TER SEllZEHSCHE (IHIItVT. I»it hi ml veri.cli.Jnt Waandag.. Woensdag- en Vrijdagavond, nit^ezonderd op Fee8tdai;eii. bij de Firma P. J. VAM OK l.lfDE te Ter Semen. s

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1