A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. No. 5189 Zaterdao: 22 Augustus 1908. 48e Jaargang. (iemengde berichteri. EEBSTE BXjAJD- FEUILLETON. Predikbeurten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f l,321/2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEBTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 21 Augustus 1908. Woensdag, des avonds te 6 ure, werd de buisvlijtteLitoonstelling alhier door den Voor- zitter gesloten, met ongeveer de volgende be- woordingen De tentoonstelling ligt weer achter ons hadden velen onzer weinig hoop op de zaak, anderen waren meer optimistisch gestemd, en zij zijn in hun optimisme niet beschaamd geworden. De tentoonstelling is uitstekend ge- slaagd. Het succes is te danken aan de comite-leden die elk naar zijne krachten werkten voor een doel het welslagen maar ook de inzenders mogen we niet vergeten, zij die met vertrouwen ons de zorg van hunne soms waar- devolle zaken toevertrouwden. Doch, laat ons niet prat gaan op het succes, maar laten we de lessen die deze tentoonstelling ons te leeren heeft gegeven niet vergeten. Veel hebben we ontmoet, veel strijd is er gestreden vele zaken zijn ons duidelijk geworden maar bovenal is ons gebleken* dat, wil zoo'n zaak slagen, er eendracht en vaste leiding moet zijn dat door verschil van inzichten soms botsingen ontstaan die de zaak zouden kunnen schaden en daarom laat ons geleerd hebben dat we soms veel moeten opofferen om de zaak die we dienenjte doen slagen. Laat ons dan ons voordeel doen met het geleerde, veeten vergeten en alien krachtig aaneengesloten, desnoods iets opofferen van eigen meening, om te st.rijden voor die zaken die wij meenen van algemeen belang en in 't belang onzer plaats te zijn. Het hoofd helder en het hart warm voor de zaken die wij voorstaan en wanneer we dan een volgende keer weer te samen komen om iets te ondernemen, ik twijfel er niet aan of we zullen weer succes hebben. Ik beveel mij aan voor uwe medewerking en hiermee sluit ik deze Huisvlijttentoonstelling. Naar we vernemen is de tentoonstelling door ruim 6000 personen bezocht. Gisteren werd alhier in het /Hotel Cen- traal" door den heer W. Sterk, architect te Schore, namens zijne principalen aanbesteed het bouwen van een drietal woonhuizen, land- bouwschuren, varkens- en kippenhokken, wagen- huizen en verder daartoe behoorende werken in de Emanuel- en V alckenissepolders, gemeente W aarde. Hiervoor werd het minst ingeschreven door de heeren M. Knuit te Hansweert, C. Vaes en D. Blankert te Goes voor f 43,490. O. m. werd ook ingeschreven door de heeren D. van de Walle te Hulst voor 50,250, B. 17) Telkens scheen het haar toe, als gevoelde zij zich afgematter, wanneer zij daar kwam, telkens ook kostte het haar grooter moeite van die plek te scheiden, maar haar armen en zieken riepen haar naar de hoofdstad weer en somtijds ook vreesde zij, dat zij zinneloos zou worden. indien zij lang achtereen in deze eenzaamheid vertoefde, waar alles voor haar een herinnering was. Zij was er ditmaal tegen het najaar aan- gekomen, op het oogenblik, dat het bosch zijne tinten vol harmonie aannam, en meer dan ooit afgemat van hetgeeu het leven daarbuiten haar geschonken had, hoopte zij er eenige gemoeds- rust weer te vinden. Dit was ook aanvankelijk het geval geweest, maar sedert eenige dagen scheen het haar toe, als hing haar een ongeluk boven het hoofd, in de lucht hing iets drukkends, iets dat aan den zomer herinnerde en toch geen zomer meer was en haar beklemde. Zij streed er tegen, zichzelf van kinderachtigheid beschuldigende en maakte lange wandelingen en tochten te paard door de bosschen om zich te verstrooien, doch H. Reuliug te Hulst voor f 48,000, J. de Fejjter te Hoek voor 46,544 en C. Bleijenberg te St. Jansteen voor f 46,200 Wij ontvingen nadere inlichtingen omtrent het bericht in ons nummer van 18 dezer aan- gaande de aangitte van A. v. C. te Axel, be- treffende mishandeling door rijkspolitie. Uit de redactie van het bericht kan gelezen worden dat Van C. een klacht heeft ingediend en tegen den brigadier der marechaussee en tegen den onbezoldigd rijksveldwachter. Dit is onjuist. Van C. heeft alleen een klacht ingediend tegen den onbez. rijksveldw. J. v. R.. als zou deze hem een bloedende wonde hebben toegebracht, doch niet tegen den brigadier der marechaussee. Naar wij vernemen schijnt het zeer de vraag te zijn of aan de klacht van Van C. gevolg zal worden gegeven. Wij gelooven dat het hoogst gewenscht zou zijn, in het belang van den betrokkene, dat die zaak voor de rechtbank tot klaarheid werd gebracht. Naar wij vernemen was de brigadier der marechaussee Maliepaard op onderzoek naar den dader van het zoekmaken van een bascule, van een landbouwer onder Axel, bij was vergezeld van den onbezoldigd rijksveldwachter J. v. R. Zij ontmoetten op den Armendijk Van C., die verdacht werd de hand te hebben in de ver- dwijning der bascule. De brigadier hield hem staande en verzocht hetu zijn schoenen uit te trekken, zulks in verband met ontdekte voet- sporen. Van C. was daardoor gebelgd en uitte luide zijn ontevredenheid over het optreden der politie. De brigadier vervolgde zijn weg, de verkla- ringen van Van 0. opteekenende. Later kwam deze bij hem, zeggende dat de onbezoldigd rijks veldwachter J. v. R. hem een wond had toe gebracht. Daar bij meende bij den brigadier geen gunstig oor te zullen ontvangen, deed Van C. aangifte bij de rijkspolitie te Zaamslag. Zaamslag, 21 Aug. Gister werd alhier door de vereeniging //In 't belang der laudbouwers" aanbesteed de levering van 47,100 Kg. super- phosphaat met 18 °/0 of 61,300 Kg. met 14 °/0 en 7800 Kg. lijnkoek. Ingeschreven werd door P. J. van Ardenne te Dordrecht voor super- phosphaat met 14 °/0 2,474/10 G. H. Blon- deelBloem te Aardenburg voor f 2,391/2 J. T. de Moor te Hulst voor 18 f 3,38 en met 14 °/0 2,54 wed. L. Groosman te l.fzen- dijke 18 Y00r 3,16 en 14 °/0 f 2,47 D. Scheele Az. te Ter Neuzen voor f 2,55 met 14 °/0 superphosphaat-maatschappij te Dordrecht voor 3,50 met 18 °/0 en 2,60 niets mocht batenelke morgen vond haar wederom even zwak als den vorigen dag. z/lk vrees, dat ik naar Warschau zal moeten wederkeeren", mompelde zij op zekeren avond, dat zij in de duisternis naar buiten trad, want zij was moedig van natuur en geen nachtelijk donker vermocht haar angst aan te jagen. Zij trad de slotlaan door, langzaam en in gepeins verzonken een laatste nachtvlinder fiadderde langs haar lokken en witte walmen stegen uit de aarde op, om alles met een lijk- kleed te bedekken. Eensklaps bleef zij stil staan zij had het gedruisch van voetstappen vernomen. //Zijt gij het, Paul vroeg zij toch ietwat schuw, want het was een ongewoon iets op dit uur iemand aan treffen. Een man van hooge gestalte trad op haar toe en antwoordde met een haar onbekende stem z/Neen, ik ben Paul niet. Maar gij, zijt gij gravin Wolksky. Zij had zich reeds hersteld van haren schrik en sprak rustig //•la. Wat verlangt gij z/Ik moet n spreken". z/Op dit late uur //Mij werd daaromtrent geen keuze gelaten slechts bij donker kan ik mij aan de menschen vertoonen, want ik ben een balling." z/Stil,fluisterde zij angstig, //men zou u met f 14 °/0 Iman J. van der Have te Rotter dam voor f 3,60 met 18 °/0 P. J. Scheele te Ter Neuzen voor 2,45 met 14 °/0A. Hamelink aldaar voor f 2,67 met 14 °/0 en P. Hoste te St. Loureins voor f 2,39 met 14 °/0 voor lijnkoek Van Ooijen en Co. te Dordrecht voor f 10,75 A. Geluk te Bergen op Zoom voor f 11.69 en Iman J. van der Have voor- noemd voor f 11,50, alles per 100 Kg. Gegund werd aan de wed. Groosman de super- phosphaat met 18 °/0 en aan Van Ooijen en Co. de lijnkoek. Zondag 23 Augustus 1908. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in bare zitting van 21 Aug. de volgende vonnissen uitgesproken J. E., oud 39 j., koetsier te Breda, thans in hechtenis te Middelburg, is wegens verduistering veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden ge- vangenisstraf. Beklaagde was ten laste gelegd dat, toen hij zich eenige weken geleden met een reizende firma in het 4e district bevond en in dienstbaarheid tot die firma stond, waren en paard te hebben verkocht. J. 1. G., oud 22 j., werkman te Cadzand, is wegens mishandeling veroord. tot /lOboeteof 10 dagen hechtenis. F. v. B., oud 49 j., schippersknecht te Yerseke, thans in hechtenis te Middelburg, is wegens meineed vrijgespvoken. Beklaagde stond terecht wegens het afleggen van een valschen eed in een burgerlijke procedure. Door het O. M. was in deze zaak 1 jaar gevangenisstraf geeischt, terwijl kunnen hooren. In dit rampzalig land zijn wij geen oogenblik zeker. Kom meein mijne woning ten minste zijt gij veilig." De man gevoelde zich onwillekeurig getroffen door den moed, waarmee zij hem, een onbekende, die haar nog wel bekend had, dat hij door de speurhonden der politie vervolgd werd, zonder eenige bedenking in haar woning toeliet, en terwijl hij haar zwijgend volgde, vroeg hij zich af, hoe het mogelijk was, dat een dappere ziel zulke nietswaaraige gevoelens kon koesteren als zij deed. Ondanks al haar gebreken was zij dan toch een ware dochter van Polen gebleven Stella was Ramanoff haastig voorgegaan en het. gebouw naderende, opende zij door middel van een sleutel, dien zij bij zich droeg, een kleine zijdeur, waardoor zij hem binnenliet. Daarop weer ging zij hem voor door een smalle gang en outsloot ten laatste een kamer, waar reeds licht brandde. z/Neem plaats," zeide zij, na de stevige deuren van het vertrek op slot te hebben gedraaid. z/Gij bebt thans niets te vreezen." z/Maar gij zelve," kon hij niet nalaten met zekere bewondering uit te roepen. //Zijt gij zoo weinig bevreesd voor uw leven, dat gij niet aavzelt bier, buiten ieders weten om, in den avond een onbekende toe te laten en u met hem op te sluiten Zoo gij een misdadiger voor u hadt, zou hij u kunnen vermoorden, aan den beklaagde ambtshalve als verdediger was toegevoegd Mr. P. J. van Bortel te Oostburg. De rechtbank gelastte beklaagde's invrijheid- stelling. Een ergerlijk staaltje van dieren mishande ling wordt uit Nijmegen gemeld. Daar kwam aan bet station een bezending slacbtpaarden in zoo'n erbarmelijken toestand aan dat maat- regelen moesten genomen worden om de dieren verder lijden te besparen. In een waggon waren 14 paarden bijeen ge- paktdat de dieren bet benauwd hadden, be- hoeft geen betoog. Zelfs een der paarden lag gestikt in den wagen, terwijl 4 anderen er zoo slecht aan toe waren, dat er bijna geen leven meer in zat. Nadat de arme dieren uit den wagen ge- haald waren, vielen er nog drie tegen den grond van uitputting. De overigen moesten op een kar naar de plaats van bestemming vervoerd worden, daar •/.ij bijna niet in staat waren op bun pooten te blijven staan. De dieren waren uit Rotterdam afgezonden en bestemd voor een paardenslager te Nijmegen. De Leerplichtwet in de practijk Er was een jongen, die niet naar school wou, die straatschenderijen deed, die z'n moeder bestal. De moeder stond nu terecht wegens over- treding van de Leerplichtwet. Ze was al bij den Voogdijraad geweest op raad van den onderwijzer. De Voogdijraad had gezegd't was geen jongen om weg te zeoden. Ze was al verhuisd om den jongen uit de buurt van z'n slechte kameraden te brengen. Resultaattegen de moeder wordt een boete geeischt. (Hbl.) Tijdens de afwezigheid van de wed. Van der Veer en hare familie, wonende Van der Duynstraat 8, Amsterdam, heeft een inbreker Woensdagmiddag tusschen 4 en 6 uur een onderzoek in hare woning ingesteld. Na door middel van een valschen sleutel de woning te zijn binnengekomen, werd de linnenkast en bet penantkastje opengebroken. Ontvreemd werd een kistje met geldswaardige papieren, een zil- veren borloge met ketting en een zilveren medaillon, benevens twee kistjes, inhoudende 10 en 30 gulden aan geld. Een buurvrouw zag de deur openstaan en toen zij wilde zien of wellicht een der familie- leden van de wed. v. d. Veer de deur had laten openstaan, sloop haar de inbreker, van wien zij slechts een zeer vaag signalement kan zonder dat ooit iemand iets van zijn komen of gaan zou hebben bespeurd." z/De dood heeft geen verschrikking voo^ mij," antwoordde zij met kalme waardigheid. En hem daarop doordringend aanziende, als om in zijn gelaatstrekkeu eene herinnering aan vroeger dagen terug te vinden, vroeg zij z/Mag ik weten wat u tot mij voerde Indien gij door Rusland of iets anders ongelukkig zijt geworden, aarzel dan niet te spreken. Ik ben altijd gelukkig iemand bij te kunnen staan". z/Ja, gij zijt barmhartig voor alien, die onder de armoe gebukt gaan, gravin," klonk het op somberen toon. //Waarom betoont gij dit zoo weinig voor hen, die naar hooger goed, naar een weinig liefde dorsten Zij zag hem scherp in bet gelaat en antwoordde hooghartig z/Liefde is een schat, waarover men slechts eenmaal in een menschenleven beschikt. Wat weten zij, die mij geen rust laten of ik moet mijn hart wegschenken, zonder de vraag, of ik dat nog niet gedaan heb Zijt gij door een hunner tot mij gezonden, laat mij u dan vooraf verklaren, dat al uwe pogingen vruchteloos zullen zijn". z/Neen, ik kwam met een geheel ander doel vergeef mij dat ik daarvan afweek. Gij herkent. mij zeker niet meer?" (Wordt vervolgd). Hit bind verschijnt Haand»x-, en Vrijdng-nvond, nit|;ezonderd op l^eeHtdnKen. bij de Firma I". J. ¥AM BE SASiHK te Ter Jlienzen. Hervormde Herb. Ter Neuzen. 9 u. en 2 u., Ds. A. Timmerman. Sluiskil. 9 u., geen dienst. Axel. 9 u. en 2 u., Da. J. B. T- Hugenholtz. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. 6. van Dis. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds E. Kaams. Sas van Gent. 9J u., Da. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst. 10 a., Ds. De Boer. Uereformeerde Herken. Ter Neuzen.1 9 u. en 2 u., Ds. J. v. d. Axel A. 9 u. en 2 u., Da. E. H. Broekstra. H. 9 a. en 2 u., Ds. R. v. d. Ramp. Zaamslag A. 9 u. en 2 u., Ds. Scheele van Veere. u H. 9 u. en 2 u., Ds. S. de Vries van Purmerend. Hoek. 9 n. en 2 u., Ds. A. v. d. Vegt v. Westeremden. Gerefitrmeerde gemeente (Vlooswijkatraat). Ter Nenzen. 9 u., 2 u. en 5J u., Ds. A. Janse. Oud-Ciereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5£ u., leeskerk. Lnkaal „Khen-Hallzer" (Kerkhotlaan). Ter Neuzen. 5J u., dhr. J. J. Kense.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1