A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Eekendmaking. a*©: No. 5187. Dinsdag 18 Augustus 1908. Binnenland. 48e Jaargang. EBB.3TB BL An FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,321/3 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bp aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. NEDERLAND en VENEZUELA. De Londensche Globe verneemt uit New-York, dat te Washington nog steeds (het telegram is van den 14en) besprekingen gaande zijn tusschen het Departement van Staat (buiten- landsche zaken) en den Nederlandschen ver- tegenwoordiger. De Amerikaansche regeering zoo beweert de berichtgever van het Engelsche blad te New-York op gezag van een eollega te Washington zou geen bezwaar hebben geopperd tegen eventueele dwangmaatregelen, door Nederland toe te passen op Venezuela. Te Washington acht men het feit, dat de Nederlandsche regeering het Amerikaansche gouvernement van te voren in de zaak heeft gekend, een streelend bewijs voor de practische waarde van de Monroe-leer. De correspondent van de Globe gaat dan voort ffOp het oogenblik is er niets dat er op wijst, dat er iets bloedigers zal gaan geschieden dan het blokkeeren der Venezolaansche knst door de Nederlandsche marine, een dwangmiddel waar- mee president Castro altijd heeft gespot. Of dingen van ernstiger aard zullen volgen hangt af van president Castro en zijn regeering. Men beweert, dat Castro moet hebben verklaard, dat mocht een Nederlandsch eskader overgaan tot een blokkade hp aan Nederland den oorlog zal verklaren. Dat plan schijnt belachelpk maar lieden hier, die Castro kennen, houden hem tot elke krankzinnigheid in staat. Hi] heeft een belachelijken dunk van de gevechts- waarde van zijn rivier-kanonneerbooten en van 15) Ramanoff zelf sliep verscheidene uren aaneen toen bij ontwaakte. zag hp, dat zijn tochtge- noot nog steeds voortrustte en nu stapelde hij het hout hoogerop, teneinde wat meer warmte te verspreiden daarop verwijderde bij zich om te trachten het een of ander wild te ontdekken. Na verloop van vrij langen tijd gelukte het hem een boschgeit dier streken te schieten en overgelukkig met zijn buit, bracht bij deze naar het vuur terug, waar hij er een bout van begon te braden. Toen hij Bolislav eindelijk wakker maakte, kon hij hem verrassen met dit onverwachte ontbijt. Beiden gevoelden zich door dit krachtige voedsel en de genoten rust geheel en al versterkt en weer zwierven zij verder, om nog voor den avond een hut van boomstammen te bereiken, welke daar opgeslagen was door de vossenjagers van het land. Dit was een zoo beerlijke wijk- plaats, dat zij niet konden gelooven, dat men zich gelukkiger zou hebben gevoeld in een paleis, en Ramanoff zeide, terwijl hij zich opge- ruimd in de handen wreef //Had ik geen gelijk te hopen Wp zijn van nu af zoo goed als gered." //Voor het oogenblik ja," mompelde Bolislav, die zijn vertrouwen nog maar half durfde deelen. z/Neen, voorgoed." z/lk begrijp u niet." de macht zijner troepen om elke troepenmacht, die een inval doet, terug te drijven. Het feit, dat een van Castro's oorlogsschepen op bet eind van de vorige week aan het kruisen was ter hoogte van het Nederlandsche eiland Aruba wekt het vermoeden dat een landing van Vene zolaansche troepen op dat eiland wordt beoogd, voor het geval dat de Nederlandsche oorlogs schepen tot een vijandig optreden mochten overgaan. Zoo'n overval is volkomen uitvoer- baarmaar ook is het zeker, dat in een der- gelijk geval slechts weinig aanvallers ooit Vene zuela zouden terugzien. Het eiland heeft geen versterkingen maar de bevolking heeft onlangs van Curasao wapenen en munitie ontvangen, en een kruiser zal dicht in de buurt worden ge- reed gehouden zoolang de toestand kritiek blijft. Er bestaaD verschillende aanwijgingen voor, dat in Venezuela de vijanden van Castro aan het werk zijnen het is waarschijnlijk dat er een algemeene opstand zal uitbreken, nog voor de Nederlanders tot bandelen zullen zpn over- gegaan." TER NEUZEN, 17 Augustas 1908. Tot hulpsluismeester hij het kanaal Gent Ter Neuzen aan de Oostsluis te Ter Neuzen is benoemd C. Harms te Slniskil. Hem is eervol ontslag verleend alsbrugwach- ter bij dat kanaal. Bij het gisteren in //De Buiten-Societeit" alhier door de Kon. harmonie //St. Cecilia" van Eecloo, directeur de heer P. van Acker, gegeven concert, heeft het gezelschap zijn ouden roem weder op uitmuntende wijze gehandhaafd. Het had met de uitvoering van zijn programma een groot succes. De leden waren in grooten getal opgekomen en spaarden den uitvoerders hun applaus niet. Een uitgelezeff programma werd dan ook op keurige wijze uitgevoerd. Aan het eind werd nog als toegift gespeeld //Moderne Style", welk nummer op aanhoudend geroep werd gebiseerd. Door de spoorwegonderneming Mechelen Ter Neuzen werd over de maand Februari 1908 totaal ontvangen ongeveer f 90,868,45, tegen 76,161,61 over dat tijdvak in 1907. De totale ontvangst vanaf 1 Januari tot en met ultimo Februari 1908 bedroeg ongeveer 169,729,11, tegen 158,996,15, over genoemd tijdvak in 1907. vLuister dan, onverbeterlijke twijfelaar. Wij hebben nog genoeg van het geitenvleesch be- houden voor twee voile dagen en even kalm als lieden, die niets beters in hun leven uit te voeren hebben, zullen wij hier in deze hut blijven, totdat wij volkomen uitgerust zijn. Laat ons aannemen, dat wp overmorgen vroeg weer op weg gaantot dien tijd doen wij niets anders dan van onze vermoeienissen bekomen. Daarna eerst reizen wij verder." //Om ons weer in eene wildernis te bevinden," sprak Kistowsky huiverend. //Misschien maar aan alle lijden komt een eind en zoo wij slechts bij krachten zijn, be reiken wij na twee dagreizen het naastbijliggende dorp. Van dat oogenblik hangt ous behoud af. Zoo wij daar een medelijdend hart aan- treffen, vinden wij er een onderkomen, totdat wij met een hunner kudden verder kunnen Het gansche plan scheen zooveel kans op wel- slagen te hebben, dat Bolislav zich eindelijk gewonnen gaf, en naarmate de uren verliepen en het leger van dorre bladeren in de goed verwarmde hut hem meer en meer vergunde uit te rusten, werd hij als herschapen in een nog wel ziekelijk, maar hoopvol, moedig man. Toch vorderde de verdere tocht door het bosch nog veel van zijn krachtentoen zij hetzelve eindelijk uittraden bevonden zij zich in de onbe- schaduwde onafzienbare steppen, een ljskille Sahara, waar zij nergens een oase zagen verrijzen en bp elken ademtocht de felle noordenwind bunne longen verscheurdemaar Ramanoff gaf den moed niet ophij richtte zich naar de Op het laatst van deze maand wordt te Vlissingen verwacht het ltaliaansche oorlogschip //Etna", een kruiser van 3200 ton, welk schip naar Antwerpen zal opstoomen. Gedurende de maand Juli 1908 kwamen in Zeeland voor 19 gevallen van vlekziekte der varkens en wel 1 geval te Axel (1), 10 te Hengstdpk (1), 4 te Hontenisse (1), 1 te Tholen (1). 1 te Westdorpe (1) en 2 te Wolphaartsdijk (2). De cijfers tusschen haakjes duiden het aantal eigenaren aan onder wier vee de ziekte voorkwam. Wp eindigden het verslag omtrent de vergadering der afdeeling Zeeland van het Ned. Rundvee stamboek, op jl. Vrijdag te Sas van Gent op het punt dat de deelnemers aan de vergadering een bezoek zouden brengen aan de Cooptratieve beetwortelsuikerfabriek. Het gezelschap werd daar door het bestuur en de employe's ontvangen. Bij groepjes werd het gezelschap door de fabriek rondgeleid en omtrent de verschillende machines, benoodigd voor het verwerken van beetwortelen tot suiker, pulp enz. eene verklaring gegeven. Bij ver- nieuwing kwamen wij weer onder den indruk van het grootsche eener zoodanige onderneming. Vooral werd veel aandaeht geschonken aan het nieuwe lokaal dat ten Noorden der fabriek is bijgebouwd, en waar men nog bezig is met het monteeren der 7 machines moetende dienen voor het vervaardigen van een nieuw product de suikerpulp. Nadat een en ander bezichtigd was vereenigde het gezelschap zich op den z. g. suikerzolder, waar het namens het bestuur der fabriek door den voorzitter, den heer Baron Collot d'Escury, welkom werd geheeten. Hij verklaarde dat het hem een genoegen was geweest de excursionisten hier te hebben mogen ontvangen en rondleiden. Hij hoopte dat alien een blijvende herinnering zouden medenemen van de fabriek hoewel de tijd veel te kort was geweest om in bizonderheden te treden. De heer Van Oeveren van Nieuwerkerk wenschte namens alien een woord van dank te brengen aan den voorzitter en den directeur der fabriek voor de hoogst gewaardeerde hulp- vaardigheid en welwillendheid hen betoond. Op hem had de grootsche fabriek een machtige indruk gemaakt. Hij bracht hulde aan de eerste steenleggers en toonde aan wat door samen- werking van landbouwers kan verkregen worden. sterren en sprak steeds van het dorp, dat zij ten laatste moesten bereiken. Met elke schrede werd Bolislav bleeker en bleeker, herhaalde malen gaf hij bloed op doch in zijne oogen was een uitdrukking gekomen, die duidelijk zeideoverwinnen of stervenhij beklaagde zich over niets meer en scheen er nog slechts op bedacht, zijn vriend geen last te geven. Eerst in het gezicht van het dorp istortte hij bewusteloos neer. //Gij zijt een dappere," prevelde Alex, wiens blik door een nevel van tranen verduisterd werd, wen ik zal u redden ondanks uwe machteloosheid." Ofschoon zelf half uitgeput, nam hij Kistowsky in de armen en trad hij aldus het gehucht binnen, om toe te loopen op de eerste hut de beste, die aan het begin van het gehucht verrees. Een oude vrouw stond op den drempel der deur en hij zeide op smeekenden toon //Wij zijn vluchtelingen, die aan het Siberische bosch ontkwamen, heb mededoogen en neem ons op. totdat wij verder kunnen." Zij zag hem onderzoekend aan en antwoordde toen laugzaam z/Ik ben arm, maar nog nooit heb ik geweigerd een evenmensch te helpen. Kom binnen." z/De hemel zegene u ik heb geen penning bij my, doch zoodra wij in Europa terug zijn, zal ik u honderd zilveren roebels terugzenden, daarop geef ik u mijn woord." De oude schudde droefgeestig het hoofd. #Wat zou ik er mee beginnen", mompelde zij, //mijn kinderen zijn dood en ik zelve waehtnog slechts op het einde. Tot daartoe heb ik ge noeg. Het leven heeft my niets meer te schenken. Zeer van pas was bij deze gelegenheid, dat vee- fokkers hareinrichting bezochten,doorhet bestuur reclame gemaakt voor het nieuwe product dat de aanstaande campagne zal worden gemaakt, de hiervoren genoemde gedroogde suikerpulp, waarvan men zulke goede resultaten verwacht, althans langs de wanden van den suikerzolder waren verschillende opschriften met betrekking tot dit product te lezen, als volgt Suikerpulp kan niet bederven en niet ver- valscht worden. Suikerpulp is een kracbtvoeder, het vervangt ma'is, melasse, zemelen, rogge, gerst enz. Suikerpulp brengt gezondheid en eetlust aan. Suikerpulp maakt ossen, schapen en varkens vet en zwaar enz. Tevens een afbeelding van het gedeponeerd fabrieksmerk Protos. Toen het uur van scbeiden naderde, ging men wel voldaan uiteen, de vrienden van elders met de stoomboot die hen te Sas van Gent had aangebracht, en die hen nog juist te Ter Neuzen terugbracht om van de verdere reisgelegenheden te kunnen gebruik maken. Door de vereeniging #Uit het Volk-Voor het Volk" te Middelburg was tegen Zaterdag een festival uitgeschreven met daaraan verbon- den marsch- en banierwedstrijd. Door een vijftiental gezezelschappen werd daaraan deelge- nomen. Om 10 uur in den voormiddag zette de stoet, die op het Stationsplein was opgesteld, zich in beweging, voorafgegaan door het korps kleine tamboers. Het weer was voor dit ftest bijzonder gunstig een vroolijke zonneschijn, een frisch briesje, een en ander verhoogde natuurlijk de door muziek opgewekte stemming. Schitterend blonk het goud der banieren, waaronder zeer fraaie en het koper van de instrumenten, een aardig effect maakte het korps kleine tamboers in hunne kraaknette witte pak- jes en korte blauwe broekjes, omhangen met oranjesjerpverscheidene korpsen in uniform, of met uniform-petten, alles voorafgegaan en gevolgd door eene als altijd onontbeerlijke menigte, door lange rijen van menschen, die zich op de stoepen in de straten hadden opge steld. Na aankomst op de Groote Markt, werd aan de besturen der korpsen in de societeit //De Vergenoeging" de eerewijn aangeboden. Daarna ging het in optocht naar de stads-rijschool, waar de repetitie van het ensemble-nummer plaats had. Hiervoor was uitgekozen de //Marche Is die man, dien gij draagt, uw broeder z/Neen, hij is mijn vriend." (/En gij hebt hem niet overgelaten aan zijn lot Dat is goed. Ik zal trachten hem weer te doen herlevenalleen ongelukkigen helpen elkaar. Hier hebt ge mijn bedhet is wel heel ongemakkelijk, maar leg er hem op neer. Het vuur moet opgestookt wordenzorgt gij daar voor, ik zal in dien tijd een flesch rum gaan halen om hem er mee bij te brengen." Na verloop van een kwartier was hun dit gelukt en at Bolislav met graagte van den ge- droogden visch die hem voorgezet werd, terwijl zijn verkleumde ledematen begonnen te ont- dooien. //Gij zult hier verscheiden dagen moeten ver- toeven," zeide nu de vrouw, die met blijkbaar welgevallen zag, hoe de twee mannen als tot het leven weerkeerden. //Hij is te zwak om de steppen te voet te doorkruisen." a Zoo wij u geen overlast aandoen, zullen wij wachten tot de graaf geheel hersteld is," ant woordde Ramanoff. De oude ziel schudde echter het hoofd. Zij had gezien, dat Bolislav telkens bij het hoesten bloed opgaf. z/Dan vrees ik, dat gij tot den zomer zoudt moeten blijven," zeide zij, wen ik begrijp, dat gij van verlangen brandt de grenzen over te komen. Maar over twee weken trekteen karavaan van hier naar China. Deze manueD leven van de jacht en brengen eenige malen per jaar de huiden der geschoten dieren naar de grenzen over, waar zij weer in ruil allerlei waren voor meenemen. Onder hen bevindt zich mijn broedef- TER 5EI /iE.VSCHE COERAST. Hit bln<l verscliijnt flaandBg., Wfn-nsdas- en Vrij(ln(;nvomi, uitfrezonderd op FeeddaKen. bij de Firma 1". J. VAW UK MSBE le Ter Heoieo. Burgemeester en Wethouders vaD TER NEUZEN brengen ter openbare kennis dat het voornemen bestaat een strook grond groot ongeveer 5 M?. van het perceel kadastraal bekend sectie C no. 4289 gelegen in de Vlooswijkstraat voor het perceel kadastraal bekend sectie C no. 2582 aan den publieken dienst te onttrekken. Bezwaren hiertegen kunnen bij ben worden ingediend voor den 24en Augustus 1908. Ter Neuzen, 17 Augustus 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1