A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor n. No. 5188. Zaterda^ 15 Augustus 1908. 48° Jaargang Geoiengde berichten. Landbouwberichten. Milk*. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32l/s en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driernaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. EE3R.STE BLAD. TER NEUZEN, 14 Augustus 1908. A an P. Versprille te Groede is toegekend de Koninklijke eereprijs in zilver voor betoonde scbietvaardigheid. In de week van 5 tot en met 11 Augustus 1908 zijn in Zeeland voorgekomen I geval van typhus en t'ebris typhoidea te Nieuwvliet; 6 van roodvonk en 5 van diphtheritiste weten van roodvonk 1 geval te Axel, 3 te I.lzendijke, 1 te Kattendijke en 1 te Middelburg; van diph theritis I geval te Goes, 1 te St. Jansteen, 1 te ler Neuzen, 1 te St. Philipsland en 1 te Stavenisse. - Te Hoedekenskerke is men, onder toezicht van den waterbouwkundigen ambtenaar J. Krijger begonnen met het maken van een glooiing van gewapend beton, systeem //De Muralt". Het werk, dat aangenomen is door den heer J. van Drongelen te Hoek, laat zich, naar men ons schrijft, goed aanzien en is wel een kijkje waard voor hen, die iu den zomertijd een be- zoek komen brengen aan bet ,/Steigerhuis" aldaar. (M. Ct.) De op Woensdag 12 dezer gehouden ver- kooping van den boereninspan van den heer D. Rouw bij Goes ten overstaan van notaris Joh. Pilaar te Goes, brachten acht melkkoeien op de som van 1766 dus gemiddeld ruim f 220 per stuk. Paarden werden verkocht voor 530, f 545, 495 en 490 per stuk. Een tweejarig paard ging voor 410 in andere handen over, terwijl drie jaarlingen verkocht werden voor 270, 280 en f 265. Twee veulens brachten op f 150 en 195. (Tinge, 13 Aug. Door de Belgische Justi- tie en politie werd alhier binnengebracht een persoon, afkomstig uit Stekene, die gevangen genomen was in verband met den diefstal met inbraak bij De Kraker te Axel. Het parket uit Middelburg met de marechaussee uit Hulst stelde bij verschillende herbergiers een onder zoek in. De beschuldigde moet hier namelijk bij een der laatste feesten geweest zijn en geld hebben laten wisselen. Het onderzoek wordt nog voortgezet. Men meldt aan de N. R. C. Het zal velen ongetwijfeld zijn opgevallen, dat de eiken en vooral de jonge loten van het hakhout over het geheele land dit jaar zeer sterk zijn aangetast door een ziekte, die aan de bladeren een wit aanzien geef't. Deze ziekte is de z. g. //lneeldauw," veroorzaakt door een der meeldauwwurmen, of Erysipheeen welke soort het is, kon nog niet worden uitgemaakt, daar de organen, welke voor het bepalen van de soort noodig zijn, eerst later in het jaar ont- staan. Overigens is de naam van de meeldauw- wuim. die tot dusverre hier te lande het meest op eiken voorkomt. ,/Phyllaetinia suffulta," deze leett ook op vele andere loofhoutsoorten. Prof. Dr. Ritsema Bos, die ons omtrent een en ander nader inlichtte, zal naar den soortnaam een nader onderzoek instellen. Gewoonlijk zijn de meeldauwwurmen voor de houtsoorten weinig schadelijk. doch zulks kan er dit jaar niet van gezegd worden, aangezien de ziekte ^ongetwijfeld een meer of minder ernstige belemmering van den groei der eiken tengevolge heeft. Waar de ziekte in kweekerijen optreedt, zal zp te bestriiden zijn door besproeing der jonge eiken met Bordeausche pap. Bij beplantingen zal dit mid del ongetwijfeld ook helpen, doch het zal in de meeste gevallen wel te kostbaar worden, om daarbij algemeene toepassing te vinden. De directie der Ned. Heidemaatschappij verstrekt gaarne nadere inlichtingen. (Adres Nieuwegracht 94 te Utrecht). Be Konvlinder. In het laatst verschenen nummer van //Eigen Haard" komt eene duidelijke afbeelding en korte beschrijving voor van den tegenwoordig zoo veelbesproken nonvlinder. Dit zal er toe bijdragen, dezen vijand der dennebosschen meer bekend te maken en daardoor de bestrijding te vergemakkelijken. Bij Venlo is een jongetje, dat op een kar met klaver had plaats genomen, getroffen door een zeis, welke de landman na het eindigen van zijn werk in de klaver sloeg, om mede naar huis te nemen. Doordien de punt der zeis den jongen in den hals trof, werd een slagader doorgesueden en binnen weinige oogen- blikken was het kind doodgebloed. Dinsdagochtend werd het vischbootje O. 166, dat op de reede van Oostende bezig was met garnalen te vangen, door <jen zee met zooveei geweld tegen den boeg van een nade- rende vischsloep geworpen, dat het lek sprong en oogenblikkelijk vol liep. De opvarendeu, een zekere Hagers met zijn twaalfjarig zoontje, werden door den stroom medegesleurd. De in de nabijheid liggende scheepjes snelden dadelijk ter hulp en slaagden er in den vader te redden doch te vergeefs bleven de pogingen om ook zijn zoontje te redden, otschoon twee iieden te water waren sprongen om het al zwemmende te bereiken. De voortvluchtige S kantoorbediende bij de efiecten-firma B. te Amsterdam, die er met een aanzienlijk bedrag aan coupons van door is gegaan, is gebleken zich te Trouville te be- vinden en niet in Engeland, waar men hem eerst vermoedde. De recherche kwam het te weten uit een brief van hem aan een vriend, zekeren Z. Deze Z. was al vroeger door hem in zijne zaken gehaald. Een zijner superieuren maakte nog kort voor S. op de vlucht ging de opmerking.dat deze veel te veel geld uitgaf, in verhouding tot zijne verdiensten. S vertelde toen, dat Z. hem financieel steunde. Uit den door de recherche onderschepten brief is gebleken dat Z. zelf aan de zaak volkomen onschuldig is. Een dochtertje van C. Staat te Krimpen a. d. Lek zat op een bankje aan den waterkant te breien. Het bankje brak en het kind viel te water. Op het hulpgeroep der andere kinderen kwam de moeder aansnellen, die er bijsprong, wat echter de zaak nog erger maakte. Inroiddels kwamen ekele buren te hulp, die met vereende krachten er in slaagden om moeder en kind weer op het droge te helpen. Het ongeval verwekte een heele sensatie. Inbraak bij een Kamerlid. Woensdag- nacht is er inbraak gepleegd in de villa, door het lid der Tweede Earner Dr. Blooker te Voorburg bewoond. Toen dedienstbodenheden- ochtend in de serre, grenzende aan den tuin, kwamen, vonden zij de deuren daarvan, toegano- gevende tot den tuin, openstaan. De heer des huizes daarvan in kennis gesteld, bevond bij onderzoek dat ongenoode gasten door verbreken van een paneel der tuindeur zich toegang tot dc sene hadden verschaft. Eigenaardig genoeg hadden zij een oaar staande kast, die overvloedio* zilverwerken bevatte. onaangeroerd gelaten, doch een dames-schrjjftafeltje weggenomen, achter in den tuin gebracht en het daar, om ongestoord te zijn, opengebroken. Met een kistje met geld, dat daarin stond, hadden zij zich uit de voeten gemaakt en het schrijftafeltje in den tuin acbter- gelaten. De inhoud, dus werd ons medegedeeld, zal den heeren inbrekers echter niet erg mede- gevallen zijn. Eigenaardig is wel dat de hond van Dr. Blooker, anders een waaksch dier, zich dezen nacht heele- maal niet heeft laten hooren. Ook is 't alsof Dr. Blooker een voorgevoel heeft gehad van hetgeen zijn huis te wachten stond. immers, toevallig had hij gisteren nogal geld in huis gekregen, maar hij had het, tegen zijn gewoonte, niet opgeborgen, doch het dezen nacht maar onder zijn hoofdkussen gelegd. De Mooksche correspondent van de Geld, schrijft Bij den cafehouder Wenting vervoegden zich een paar leden der ,,vlottende plattelandsplaag" oftewel bewoners der woonwagens. Ze vroegen een //maatje". De huisvrouw weigerde dat Onder bedreiging namen ze zelf de jeneverkan uit bet buffet, en bedienden zich. Ongeveer in signalement met deze personen overeenkomende kerels vielen den jongsten knecht van den landbouwer Vos aan, toen hij's avonds van Cuijk terugkeerde. Ze wierpen hem op den grond, bonden hem een lap om den mond en beroofden hem van zijn geld, ongeveer 4 gulden. Ln de worsteling heeft hij nog een paar sneden over zijn kleederen en zijn hand gekregen. Na de berooving lieten ze den jongen liggen en vertrokken in de richting van het veer. Dinsdagochtend is uit een trein, gaande van Amsterdam naar Zandvoort, onder Halfweg een knaapje, dat al spelende tegen het portier leunde, doordat dit openging uit den trein ge vallen. Men trok aan de noodrem, de trein hield stil en wonder boven wonder, bleek het kind geen ernstig letsel te hebben bekomen. Te Th'urntheuning, in Neder-Beieren, was een vrouw van 78 jaar uitgegaan, om bosch- bessen te zoeken. Uit haar mandje gaf zij aan kinderen wat weg. Vier van die kinderen zjjn gestorven. De oude sukkelaarster had, behalve boschbessen, ook bessen van de nachtschaduwe geplukt. Dinsdagavond heeft Wilbur Wright te Le Mans zijn vliegproeven voortgezet. Met een tamelijk groote snelheid (geschat op 65 K.M. per uur) beschreef hij in een tijd van 3 min. 43 sec. in de lucht drie groote cirkels. Maar pas de volgende week zullen de beslissende groote tochten worden ondernomen. Het is er Wilbur Wright voorloopig nog maar om te doen, zijn vliegmachine goed in zijn macht te hebben, voor hij met de groote viuchten begint. Aan een correspondentie in den Parijschen Temps van iemand, die te Le Mans Wilbur Wright heeft zien vliegen, ontleenen wij de volgende ontboezeming Het is niet overdreven, te zeggen dat uit constructief oogpunt de vliegmachine van Far- man en Delagrange de vergelijkiug met de vliegmachine van Wright niet kunnen doorstaan. Ziet men het geacheveerde vliegtoestel van Wright, dan lijken daarbij de machines der Franschen nauwelijks voltooide, op goed geluk in elkaar geflanste, voorloopige toestellen met allerlei draden en staken en zeilen. die aan het toestel van Wright niet voorkomen. Bedriegers hebben in Duitsc-hland de natio- nale inschrijvingen voor Zeppelin te baat ge nomen om hun slag te slaan. Op verscheidene plaatsen zijn geldophalers verschenen, die van huis tot huis de vrijwillige bijdragen gingen inzamelen en zelfs quitanties afgaven, met de nagemaakte handteekening van //Graaf Zeppelin". Onnoodig te zeggen dat van al dat geld geen cent is binnengekomen. Voorts worden goede zaken gemaakt met ,/herinneringen aan den eersten Zeppelin". Het zijn stukjes alluminium met een opschrift, meldend dat zij van den vernielden ballon voort- komen. Met de aldus verkochte stukjes zou men mirjstens twee brdlons kunnen bouwen, terwijl bovendien al het ruetaal van den vernielden ballon dadelijk door Zeppelin's mannen is bijeenge- zameld, en verzonden om te worden versmolten. Daar die stukjes tegen 1 mark verkocht worden en hoogstens een cent of vijf kosten, moet de handelaar mooie zaken maken. Maandagavond daalde een luchtballon neer dicht bij het krachtstation van de electrische tram te Grenoble. Tengevolge van het neer- komen op de electrische draden werden deze vernield, zoodat het tramverkeer een paar uren stil stond. ln den luchtballon zaten Ouervain, onder- directeur van de weerkundige wacht te Zurich, en een zekere Trey. Zij deelden mede, dat een windstoot hun luchtballon te Zurich omhoog gedreven had en zij in een paar uren de Alpen over waren gevlogen. Na alle gevaren, die de twee luchtreizigers te boven waren gekomen, ontgingen zij op het laatste oogenblik ternau- wernood den dood, toen het schuitje tegen den sterk geladen draad van het krachtstation botste. Een landlooper te Genesse nabij Parijs meldde zich bij de gendarmes aan en deelde mede dat hij zijn kameraad op een hoop stroo geworpen en levend verbrand had. Men wilde dit aanvankelijk niet gelooven, maar hield den man toch in voorloopige bewaring, terwijl een onderzoek werd ingesteld. Dit toonde aan, dat het ongeloofelijke verhaal toch waar was. Men vond den kameraad van den landlooper in een greppel met brandwonden bedekt maar nog levend en hij deelde mee, dat zijn metgezel, met wien hij twist had gehad, hem eerst zoo hevig had gestagen dat hij niet meer loopen kon. om hem vervolgens op een hoop hooi te werpen en deze in brand te steken. Het was den ongelukkige nog gelukt weg te kruipen en in de greppel was hij neergestort. Hij is naar een hospitaal te Parijs gebracht. terwijl de dader daar in de gevangenis werd gezet. Te Parijs is weer eens een moord gepleegd, thaus op klaarlichten dag, die in geheim- zinnigheid en brutaliteitinlangnietisgeevenaard. Op den Faubourg Saint Honore, een derdrukste straten van Parijs, in het hartje der stad, woonde sinds 15 jaren een ongeveer 67jarige kant- werkster, de ongehuwde Marie Riand, geboren te Gent, van uiterst achterdochtige natuur, wat wellicht daaraan te wijten was, dat zij een aardig spaarduitje bezat en die slechts hoogst zelden iemand, en dan nog alleen zeer goede bekenden, bij zich ontving. ln de buurt zelf had zij een tamelijk rijke clienteele, daar zij uitnemend de moeilijke kunst van het kantrepareeren verstond. Dinsdag nu, nadat de portierster van het huis, waar de oude dame woonde, haar sinds twee dagen niet had gezien, liet zij de gesloten deur harer apartementen door een smid open- breken en vond het lijk van haar huurster voor- over op den grond uitgestrekt. Het hoofd was door de snede met een vlijm- scherp mes zoo goed als van de romp gescheiden en overal waren sporeu van bloed zichtbaar, terwijl alle meubelen waren opengebroken. Een onmiddellijk door de gehaalde politie ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat het slacht- offer op Zondagmorgen nog eerst haar inkoopen voor het ontbijt was gaan doen, want op het fornuis in de keuken stond nog een cotelette, terwijl een kluit boter nog in het vloei gepakt, op het buffet lag en er in haar slaapkamer een ochtendblad van Zondag werd gevonden. Men tast echter in het duister omtrent de wijze, waarop de moordenaar is binnengekomen. daar op de beide deuren die toegang tot de woning geven, niet 'tminste spoor van braak werd gevonden. Wel loopt, ter hoogte van de etage, waar de vermoorde woonde, een smalle zinkrand om de binnenplaats heen, waarop de vensters harer woning uitkomen, maar het is onmogelijk, dat iemand zich op dien rand kon neerlaten, zouder te kunnen vliegen, of althans door de buren te zijn opgemerkt. Bovendien waren alle ramen gesloten. Men stelt zich dus voor, dat de moordenaar een bekende moet zijn geweest van zijn slacht- offer, dat bij door haar is binnen gelaten en haar toen zij zich om een nog onopgehelderde reden naar de slaapkamer begaf (op den drempel werd haar lijk gevonden) onverhoeds van achter bij de haren heeft gegrepen, en haar met een haal de keel heeft afgesneden. Zelfs geen kreet is gehoord en het onderzoek heeft uitgewezen, dat de vermoorde onmiddellijk moet zijn ge storven. t Pit blad verschijnt Maamlag., Woensdag. eii Vrijflttgavoml. n! op reearilatren. ftlj de Firmi* P. tASI UK HASHE te IVr Keuzeo.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1