Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5185 Donderda# 13 Augustus 1908 48e •Saargan^. Binnenland. FEUILLETON. De Huisvlijt-Tentoonstelling ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f l,321/2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0.40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Naar het Centr. verneemt, bestaan er ernstige plannen, om in 1913, ter herinnering aan onze onafhankelijkheidsverklaring in 1813, een wereld- tentoonstelling te organiseeren in de hoofdstad of in de residentie. Reeds is men bezig commissies en sub-com- missies te formeeren. TER NEUZEN, 12 Augustus 1908. De in verband met de kanaalwerken alhier besteedde bovenbouw van een electrische centrale is gegund aan de heeren J. van der Velden en G. J. Balkenstein Sr. alhier voor de som van 43,346. Tijdens het lichte onweder van gisteren- middag werd het ijzerwerk van het balkon der woning van den heer J. D. Thielman door den bliksem getroffen en verbrijzeld. Verdere schade werd niet toegebracht. Aan de daarbij betrokken gemeentebesturen is thans plan en teekening gezonden voor een tram BreskensTer Neuzen. Zondagmiddag deed by de Geref. Gem. in de Vlooswijkstraat, alhier Ds. A. Janse, van Barneveld, zijn intrede met de woorden vervat in Openbaring 6 vers 2, na des voormiddags bevestigd te zijn door Ds. J. R. van Oordt van Middelburg, naar aanleiding van 1 Thessal 5 vers 24a. Beide malen was het kerkgebouw zeer vol. Heden had een schildersknecht, werkzaam aan de kazerne in de Nieuwstraat alhier, het ongeluk van een trap te vallen. Deerlijk aan het hoofd gewond werd de roan naar het zieken- huis vervoerd. De heer Van Borssum Waalkes verleende hem de eerste hulp, terwijl de man door Dr. Van de Ree verder geholpen werd. Maandag werd te Ellewoutsdijk aanbe- steed de strandwerken van de polder Everingen met bijlevering van alle benoodigde bouwstoffen. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren Jacobse, Goes voor 3900 A. Karelse, Borssele voor 3850A. Wissekerke, Ellewoutsdijk voor /3400; W. Hokken, Sliedrecht voor/3200; J. de Bree, Ter Neuzen voor f 3035 en J. Jansen Ter Neuzen voor f 2883. Het werk is gegund aan den laagsten in- schrijver. Het was hem echter nog een groote droef- heid, toen op zekeren dag de dokter zijn nieuwen vriend hersteld verklaarde. z/Opgestaan, luiaardriep aanstonds een opzichter, //gij hebt den staat handen vol geld gekost. Aan den arbeid nu, om die schade in te halen." Ramanoff gehoorzaamde stilzwygend. In een oogwenk was hij gekleed, maar nog bij het weggaan wierp hij Bolislav een blik toe, die hem zeide, dat bij op hem wachten zou. Veertien dagen later verliet ook hij het hospi- taal. Wei is waar verscbeurde nog altijd een akelige hoest zijne borst, maar hij was als een ander man geworden en rekende zich tot elke vermoeienis in staat. Het geluk diende hem. Zij werden bij een geplaatst, en op een morgen in het eind van April fluisterde Alex hem in het voorbijgaan toe //Dezen avond, herinner u." "Ik zal er zijn," sprak Kistowsky halfluid. Heel dien dag bleef hij met koortsachtigen ijver aan het werk. Hij was nu slechts be- vreesd voor e'en ding dat hem een straf opgelegd zou worden, die hem beletten zou op de aange- duide plek te wezen. Aan de Christelijke school te Sluiskil is benoemd tot onderwijzeres in de nuttige hand- werken om met 1 Sept. a. s. in functie te treden, mej. C. Vertneulen aldaar. Zij heeft de benoe- ming aangenomen. In de St. Crt no. 187 is opgenomen de wet van den 24sten Juli 1908, houdende toe- kenning van een renteloos voorscbot ten bedrage van een derde der kosten, doch tot geen hooger bedrag dan van 231,667, ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van een spoorweg van Hontenisse naar de Belgische grens in de richting van Selzaete. Het genoemde voorschot wordt, onder te stellen voorwaarden, toegekend aan den con- cessionaris voor den aanleg en de exploitatie van genoemden spoorweg, doch niet, dan uadat door belanghebbenden bij dien aanleg daarvoor, ten genoege van den Minister van Wat.erstaat, voldoende ondersteumng zal zijn verleend, onder geene andere voorwaarden dan waarop de goed- keuring van genoemden Minister zal zijn ver- kregen en nadat de tijdige aanleg en de exploitatie van eene zijlijn tot Sas van Gent ten genoege van genoemden Minister verzekerd is. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot gezworene van den Koninginnepolder A. B. Thomaes, van den Pauliuapolder Th. J. Buysse en A. Bliek, alien te Biervliet en van den Kruispolder Th. C. Vereecken te Hontenisse; verder in het bestuur van den Clarapolder tot dijkgraaf E. Ouelenaere te Philippine en tot gezworene C. Haverbeke te IJzendijke; en in het bestuur van den Hertogin Hedwigepolder tot dijkgraaf A. A. M. Rottier te St. Jansteen en tot gezworene D. Ph. F. Vercauteren en P. L. Meurichij, 'oeiden te Clinge. Te Hoofdplaat is Zondag het festival gehouden, uitgeschreven door het muziekge- zelschap ,/Oefening baart kunst", dat zijn tien- jarig bestaan herdacht. Behalve de feestvierende vereeniging namen daaraan deel acht gezelschappen, waarvan een dat zich aan den zang wijdt. Het weer werkte uitstekend mede, de ge- meente was in feesttooi en er kwamen veel be- zoekers. De vijf geldprijzen vielen bij loting ten deel aan: ^Veronica" van Zuidzande 15, ,/Har- monie" van Oostburg 20, //Uit het Yolk voor bet volk", van Breskens en //Oefening kweekt kennis" van Schoondijke ieder 12,50 en //Nut en genoegen" van Waterlandkerkje 15. V erder geschiedde alles zooals gewoonlijk. Toen het avond geworden was, werd het signaal gegeven tot opberging der gereedschappen en daarna stegen de dwangarbeiders onder streng toezicht hunner bewakers naar boven. Een prachtige sterrenhemel begroette hen by het verlaten der mijn. Kistowsky haalde diep adem. Zou dit een gunstig voorteeken wezen Zou by voor het laatst dit oord van ellende betreden hebben V Nogmaals ontmoette zijn oog den blik van zijn wakkeren lotgenoot. Op Alex' lippen speelde voor het eerst weer een glimlach. Hij ook was dus van hoop vervuld Als een slaapdronkene waggelde hij naar zijne hut en bleef daar in diep gepeins verzonken tot hij meende, dat het oogenblik gekomen was. Daarna sloop hy onhoorbaar zijn armelijke woning uit. Als een dief gleed hij langs' de overige hutten en zoo tot aan den zoom van het bosch, waar zich het teeken des geloofs verhief. Geheel overwonnen door hoop en vrees, welke zijn ziel slingerden, zonk hij neder aan den voet van het kruis en omarmde hetzelve krampachtio-. Daarachter lag het onbekende: de dood waar- schijnlijk, de vrijheid misschien om het even wat het ook wezen mocht, Ramanoff had gelijk gehad alles was beter dan de mijnen. Niet lang had hij gewacht, of er werd een hand op zijn schouders gelegd en de jonge advocaat trad aan zijn zijde. //Gij zijt goed op .tijd geweest," sprak hy, 's Avond werd in den spuiboezem een boob tocht gehouden, terwijl een vuurwerk het feest besloot. Zaanislag, 11 Aug. Dezer dagen wordt in onze gemeente druk gesproken over diefstal welke alhier zou zijn gepleegd terwyl weer anderen van meening zijn, dat geen diefstal heett plaats gehad maar dat deze nog in tijds voorkomen is. De ware lezing is eebter deze. Toen eenigen tijd geleden een huwelijksvoltrekking plaats had, werd de landbouwer met zijn vrouw waar de bruid diende, ter bruiloft uitgenoodigd, waaraan beiden gevolg gaven. In dien zelf'den avond, toen het al tamelijk duister was zag een der knechts over den dijk die langs de hofstede loopt, een manspersoou gaan, welke niet meer te herkennen was. Toen deze persoon den dijk afging en over het weiland koers zette naar de schuur, alwaar hij het hek van den mestput opende en in den paardenstal ging, meende de knecht hierin iets verdachts te zien, waarop hij hulp ging halen aan het huis van een arbeider, welke aldaar in die omgeving woont. Deze ging terstond mee naar die hofstede en begaf zich dadelijk naar voormelden persoon, die in- middels uit de schuur weer over het weiland wegging. Tot zijn groote verbazing herkende de knecht, toen hij deze ongewenschte bezoeker had achterhaald. daarin zijn eigen vader. Er werd echter niets vermist, maar vaststaat dat de landbouwer op dit late bezoek aan zijn schuur en nog wel door iemand die bij hem werkt, niet best te spreken was. te Ter Neuzen. We meenen thans met recht te kunnen zeggen dat de voorspelling in ons vorig nummer, dat deze tentoonstelling wel in den smaak der be- zoekers zou vallen, is bewaarheid. Na den drukken dag van Maandag is het bezoek van gisteren ook zeer druk te noemeu, wel een bewijs van den goeden roep dien van de ten toonstelling uitgaat. Vooral in den namiddag was het zeer vol op de tentoonstelling. Omtrent den dag van Maandag kunnen we nog vermelden dat het des avonds bij het concert dat zou gegeven worden door de orkest- vereeniging /,De Volharding," directeur de heer Andrews, zeer vol liep. In allerijl werden nog zoo veel mogelijk pogingen aangewend om aan de steeds vermeerderende bezoekers een zit- ,/hebt gij zorg gedragen wat proviand bij u te steken z/Ja, ik nam mee wat mij nog aan brood overbleef." ,/Dat is voorloopig voldoende. Onzen dorst zullen wij met sneeuw lesschen. Ik heb boven- dien een bijl bij mi] en een oud pistool met eenige kogels, die ik heb weten te bemachtigen, zonder achterdoeht op te wekken. Mijn arbeid heeft. den Czaar ruimschoots die voorwerpen vergoed, en zij kunnen ons tegenover de dieren van het bosch te pas komen, al was het slechts om een orgali te schieten en op wat dor hout te braden, wat ons voedsel voor een tiental dagen zou verschaffen. Kom mee, wij hebben geen oogenblik te verliezen." Zwijgend begaven zij zich op weg, Ramanoff had zijn maatregelen goed genomen. Hij wist volkomen juist welke richting zij uit moesten en zijn oog, dat hij sedert een maand opzettelijk aan de duisternis had gowend. was scherp ge- noeg om hen door de smalle paden te leiden, zonder hen den draad te doen verliezen, die beiden door dezen doolhof heen moest voeren. Tot den morgen liepen zij voort, zonder de afmatting te gevoelen, die zich wel degelijk van hunne ledematen had meester gemaakt. Bij het aanbreken van den dageraad waren zij reeds zeer ver van Nertchinsk verwijderd, maar thans ook deed de vermoeienis zich ge voelen. //Wij moeten hier ergens zien uit te rusten," sprak Alex, den blik om zich heen latende plaatsje te verschaffen, wat redelijk wel geluk'te. De uitvoering van de verschiUendemuziekstukken had bij de hoorders grooten bijval. Dit was ook het geval met de comische voordrarhten die door de heeren Yerjaal en Leenders ter afwisseling werden gegeven. Voor begeleiding daarvan werd bespeeld de prachtige en mooi klinkende piano, die ter opluistering is inge- zonden door den heer Van Lieshout, piano- fabrikant te Roosendaal. Een opmerkiug werd algemeen omtrent dit concert gemaakt, dat er wat te veel tijd verliep tusschen het uitvoeren der verschillende nummers. De aanwezigen behoefdeu zich echter niet te vervelen, daar de pauze op aangename wijze werd afgewisseld door het in werking stellen der electrische piano van den heer A. Mes, pianofabrikant te Middelburg, die deze met een aantal rollen voor schoone muziekstukken ter opluistering heeft ingezonden voor het amuseeren der bezoekers van de tentoonstelling. Voorts is door den heer Mes ook ingezonden een fraaie salonpiano. Het bespelen der electrische piano trekt de algemeene aandacht der bezoekers. Gisterenavond was het weder druk, bij het concert dat gegeven werd door de zangvereeni- ging ,/Geduld Overwint", directeur de heer Bierle. Door het gemengd koor werden op verdienstelijke wijze een achttal liederen ge- zongen, terwijl verder aan dezen avond welwil- lend werd medegewerkt door den heer Adriaan, humorist en de heeren Huibrecbtsen, viool en Van Beers, piano, alien van Vlissingen. Zoowel de voordrachten van den heer Adriaan, als de solo's voor viool en de pianonummers, werden algemeen toegejuicht. Het 17 nummers tellende programma werd thans, met een half uur pauze onderbroken, vlug afgewerkt. Maandag jl. is door den voorzitter van het uitvoerend comite der Huisvlijt-tentoonstelling aan H. M. de Koningin het volgende telegram verzonden Bij het dejeuner dinatoir door het uitvoerend comite aangeboden aan den heer Commissaris in Zeeland en Mevr. Dijckmeester. werd door den voorzitter hulde en dank gebracht aan IIwe Majesteit en hoogst deszelfs Huis. De Voorzitter, Vax Borssom Waalkes. Hierop werd des avonds het volgende tele gram ontvangen, dat aan de aanwezigen bij het concert werd medegedeeld Van Borssum, Neuzen. Voorzitter Huisvlijt-tentoonstelling. Hare Majesteit de Koningin draagt tni) op U alien hoogstderzelver dank te betnigen voor de uitgebrachte hulde. Adjudant van dienst, Von Muhlen. Was het naar men meende gister op de tentoonstelling reeds druk, dit trok nog niet op het bezoek dat heden aan het tentoonstellings- lokaal te beurtviel. Er kwamen vele vreemde- liugen een kijkje nemen en de toeloop was zoo groot, dat men zelfs gedurende eenigen tijd dwalen. ,/Maar waar, wij zijn niet veilig in de open lucht. De koude is niet hevig genoeg om haar te vreezen, maar wij kunnen door beren of wolven overvallen worden." //Ik weet slechts een middel," zeide Bolislav. z/Laat hooren." z/Wij zullen beurt om beurt een uur slapen. Hij, die waakt, zal zoolang op den uitkijk staan." vDat denkbeeld heett veel goeds en ik neem het aan, mits gij het eerste rust neemto vrees niets, ik zelf zal wat op en neer blijven wandelen dat is voldoende." En vriendelijk dwong hij zijn gezel aan zijnen wil toe te geven. Toen hij ontwaakte, stond de zon reeds hoog aan den hemel. (Wordt vervo'.gd). i>»t verncliijnt WaanilaB-, Woensdag- en I'rijda^avnnd, uit^exonderd op Fe«Ntdai;en. I»lj tie Firma 1". J. WAH 1IK SAA'IIE te Ter leuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1