A I g 6 m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5182. Donderdag 6 Augustus 1908 Binnenland. 48e Jaargang. FEUILLETON, ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich by aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADTEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e J e f o on No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Koningin-Emmadag. Op verschillende plaatsen is deze dag Maan- dag met eenigen luister gevierd. Uit Den Haag meldt men daaromtrent De dag was friscb geweest, men had geen klagen, en toen de avond viel, de zon weg- school, ging ook de wind liggen, en had men 't prachtigste weer voor feest-illuminatie en vuurwerk. Onafzienbare drommen menschen gingen, om die beide te zien, op naar het Bosch. Dadelijk bij een halte in 'n tram komen was eenvoudig buitengesloten als ge na vier, vijf trams een plaatsje machtig werd, had ge allerminst reden tot klagen. We kennen menschen, die drie kwartier als 'n lam zoo geduldig wachtten, en toen toch nog hun feestbeenen onder de armen moesten nemen, en zoo naar het Bosch, en later weer naar huis moesten gaan. Het vuurwerk was in een woord schitterend het was niet groot, maar 't slaagde uitnemend. Tegen kwartier voor 10 werd begonnen met een overdaad van Bengaalsch vuur, vuurpijlen, sterren, draaieDde zonnen, zevenklappers, enz. Daarna een gloeiende //Hulde aan de Koningin- moeder',', in schitterend wit licht, smaakvol omlijst. De jaarcijfers van Koningin Emma flankeerden dit groote stuk, dat een mooi begin van het pyrotechnisch feest was, en dat dan ook luide door de duizenden toeschouwers werd toegejuicht. Daarna weer vuurpijlen, vuurzonnen, bloem- fonteinenDe fluitende pijlen hadden nog niets van hun bekoring verlorenmen fluitte met lust mee en later ook vond de //telegraaf dat is de langs koorden horizontaal zich voort- bewegende, en weer terugkeerende, vuurpijlen den gebruikelijken grooten bijval. De volgende groote stukken waren een wind- molen, een majestueuze combinatie van drie draaiende zonnen, en een fraaie Grieksche tempel, die een vurige, gekroonde E. omgaf. Vooral dit laatste nummer, waarbij vuurfonteinen haar kleurige vonkenstroomen uitwierpen, deed geju- bel weerklinken. De Residentie Harmoniekapel, die voor de muziekbegeleiding bij het vuurwerk zorgde, speelde het volkslieden overal op't veld weerklonk toen het nationale lied uit dui zenden keelen 't was een geestdriftig slot Nog even weerklonk een donderende kanonade Een jaar later vernam hij van andere onge- lukkigen den dood zijner moeder. Het eenige, waartoe hij nog de kracht niet had gevonden, was iemand ooit te vragen naar Stella, en toch vervolgde hem haar tooverbeeld bij dag en nachttoch zou hij jaren van zijn bestaan hebben gegeven om nog iets van haar te hooreu, te vernemen dat zij om hem voorttreurde en zich voor altijd afgezonderd bad op haar een- zaam landgoed. Dat verlangen was zelfzuchtig, hij erkende het, maar was zij niet alles wat hem op aarde overbleef? Hadden zij elkander niet onbeschrijfelijk liefgehad Eindelyk werd die dorst naar eenig bericht hem zoo ondragelijk, dat, toen hij wederom eenige nieuwe ballingen uit Polen zag'aankomen, hij, na opzettelijk naar een twintigtal oude kennissen uit betere dagen gevraagd te hebben, schijnbaar onverschillig voortging ,/En de schoone Stella VVolksky, wat is er van haar geworden Zijn toehoorder haalde de schouders op en antwoordde ffEr was nooit veel goeds van haar te ver- wachten." Bolislav voelde alles om zich been rond- dwarrelen. //Is zij ongelukkig mompelde hij. «rO daarvoor is geen noodzij vergenoegt daarna verlieten de toeschouwers weer het Malieveld. Een deel begat zich naar de stad, om daar de teestverlichtingen te gaan zien een ander deel ging het Bosch in, om van het tooverach- tige schouwspel, dat het societeits-gebouw van de ,/Witte" hood, te genieten. Roode, oranje en groene lampions waren daar, fantastisch, tusschen de boomen gehangen, en de entree van de //Tent" prijkte in de schitterende en smaakvolle verlichting van de beproefde, oude vetpotjes. Het bloemstuk, dat cotnmissarissen als een hulde aan de Koningin-moeder in den tuin hadden doen aanrichten, kwam bij de heldere belichting goed uit. De bloemist Morgenstern heeft er alle eer. van gehad In de gei'llumineerde muziektent voerden de grenadiers een mooi feestprogram uit. Was het zoowel in als buiten de societeits- tent buitengewoon druk, ook in de stad bleef tot laat in den avond een groote menigte op de been. De teestverlichtingen voor de depar- tementsgebouwen en voor het stadbuis trokken ook nu weer heel wat kijkers, zoo mede die voor het hotel //des Indes" en voor het hotel //den Ouden Doelen". De stafmuziek van het 4e regiment infanterie voerde in den Dierentuin een feestprogram uit. Ook hier was een keurige feestverlichting. le Baarn werd om 9 uur aangevangen met een uitvoering op het Brinkplein, door de ge- combineerde zangvereenigingen //Baarn's Man- nenkoor" en ,/Cantate Domino." Na afloop begaf een groote menigte, voor- afgegaan door het fanfarekorps //Crescendo," zich naar het station ter verwelkoming van de Koningin-moeder. Onder groot gejuich reed de trein met het salonrijtuig het station binnen. Het fanfarekorps /Crescendo" speelde op het Stationsplein het ,/Oude Wilhelmus." De Koningin-moeder was blijkbaar aange- naam verrast door de hartelijke ontvaugst. In twee open rytuigen werd met gevolg naar Soestdjjk gereden, onder gejuich. s Middags werd in het Prins Hendrikpark te Baarn een bloemencorso gehouden, hetwelk zeer goed geslaagd is. Het getal deelnemers was niet bijzonder groot, maar van de versiering was veel werk gemaakt en het publiek toonde zich zeer tevreden met wat voorbij reed. Te Apeldoorn en op het Loo is Zondag wegens den jaardag van de Koningin-moeder er zich mee anderen ongelukkig te maken. Het is de grootste, on'oarmhartigste coquette, die er leeft." z/Gaat zij dan zooveel uit?" Ja, overal in de wereld is zij even gevierd. Vooreerst om hare schoonheid en dan om haar rijkdom, want de oude graaf liet een reusachtig fortuin achter." z/Leeft zij dan niet meer op het slot z/Neen, dat behoort thans aan den oudsten broeder, die getrouwd is. Stella woont te War- schau, zoodoende kan zij meer uitgaan." Ditmaal vroeg Kistowsky niet verderhij gevoelde zich als wezenloos worden doch de andere hernam na een oogenblik z/Het is waar ooknu gij van haar spreekt, valt mij iets te binnen, dat u belang moet inboezemen. Weet gij wel dat Kolnowo, uw vroeger riddergoed, verkocht is z/Ik wist er niets van," stamelde de onge- lukkige //dus ook dat nog Maar mijne ouders waren rijkhoe hebben mijne zusters dat kunnen toelaten z/Twee uwer zwagers hadden geen lust het over te nemenzij bezaten zelf reeds het een ol andere buiten. Uw oudste zuster had het slot in erfdeel ontvangen, maar haar echtgenoot, Damiroff, verspeelde alles bij de wedrennen en zoo kwam het slot te koop." //En wie kocht het vroeg Bolislav met gesmoorde stem. z/Ja, dat is het wat mij op het onderwerp deed komen. Het zal u ze'ker verbazen Stella Wolksky werd er eigenares van." ,Zij veel gevlagd. Zooals gewoonlijk, werden ook de felicitatie-registers ten paleize druk geteekend en een menigte telegrafische en andere geluk- wenschen kwamen in, zoodat het personeel van het bijpost-en-telegraafkantoor op 't Loo ver- sterkt moest worden. In de ochtend-godsdienst- oefening in de Hofkapel, waarbij ook vele particulieren uit Apeldoorn genoodigd waren, sprak de hofprediker, Dr. Van der Flier. Wegens den Zondag bad ditmaal geen open- baar ieestbetoon plaats. In de garnizoensplaatsen werd Maandag parade gehouden en in meer dan een gemeente werd 's avonds bij het afsteken van vuurwerk hulde gebracht aan de Koningin-moeder bij haar ver- jaardag. NEDERLAND en VENEZUELA. Een der correspondenten van het N. v. d. D. seint Uit New York komt bericht, dat president Castro de scheepvaart op alle Antillen heeft verboden, waardoor de gansche in- en uitvoer naar Venezuela onmogelijk wordt gemaakt. De Engelsche kolonien hebben zich tot de regeering te Londen gewend met het verzoek om hulp. Men schrijft ons van bevoegde zijde uit Amsterdam De tweede grief van president Castro is al bijzonder ongemotiveerd. Het heet toch//Ten- gevolge van de beleediging aan de republiek en de regeering van Venezuela door den Nederland- schen minister-resident aangedaan tengevelge het niet salueeren door de //Gelderland" van de Venezolaansche vlag bij gelegenheid van het afhalen van den minister-resident zal president Castro niet kunnen voortgaan met het onder- houden van vriendschappelijke relaties." Nu herinneren wij er aan, dat in het eerste hoofdstuk van het tweede deel van de Verordeningen van de Koninklijke Marine het reglement op de eerbewijzen en saluten in artikel 17 zegtBinnen het jaar bij her- haling dezelfde reede bezoekende, wordt de vlag der natie, waartoe de reede behoort, door hetzelfde schip of door dezelfde schepen niet andermaal gesalueerd." Wij herinneren er aan, dat de „Gelderland" hetzelfde jaar reeds een bezoek aan Venezuela had gebracht en dat het dus volkomen terecht was, dat de //Gelderland" de Venezolaansche vlag niet salueerde. z/De toewijzing had plaats gehad, toen ik gevangen werd genomen en ik heb er verder niets meer van gehoord, als dat zij het gekocht had met het doel er groote feesten te geven, als zij er des zomers zou zijn." Bolislav Kistowsky liet het hoofd dieper op de borst zinken en hervatte sprakeloos den arbeid, maar de woorden van zijn makker bleven in zijn ooren voortruischen als eene helsche spotternij. floe! terwijl hij hier zwoegde, ten prooi aan de ondragelijkste martelingen, welke een denkend wezen slechts kunnen worden opgelegd, had zij hem zoo geheel en al vergeten, dat zij, niet voldaan door haar leven aan wereldsche vermaken over te geven, ook nog de woning had gekozen, waar hij was grootgebracht, om deze te her- scbeppen in een verblijf van vreugde, in feest- zalen. Dat hij voor haar niet meer bestond, hij mocht er zich nauweiijks over verbazen was hij niet dood voor een ieder, even goed dood alsof hetgraf zich reeds boven hem gesloten had Er waren jaren verloopen sedert zijn vertrek geen enkele lichtstraal van hoop bleef over, dat hij ooit wederkeeren zou, en vol bitterheid erkende hij zelf dat een jonge en gevierde vrouw, die daarbij geen ouders meer bezat, niet heel haar leven aan een banneling getrouw kan blijvendat er een dag moest komen, waarop zij, de oude ketens moede, die verbreken zou om de hand aan te nemen van een ander maar dat zij haar eigen geluk wilde opbouwen op de puinhoopen van het zijne, dat zy feest zou vieren binnen dezelfde muren, waar hij voor Nog meldt men ons Castro weigerde de Nederlandscbe post zelfs voor den Duitschen gezant (die de belangen der Nederlanders behartigt) en verhinderde de communicatie met de //Gelderland". De correspondent van de New-York Herald seinde Maandag uit Willemstad De Nederlandsche kruiser Gelderland, die Zaterdagochtend te La Guaire aankwam heeft geen vergunning gekregen, om met den wal in gemeenschap te komen. De brieven met inlichtingen van den gouvernenr van Curasao aan den Duitschen gezant, die met de beharti- ging van de Nederlandsche belangen is belast, en de brievenzakken uit Curasao werden ook geweigerd. H De forten zullen bemand blijven, zoolang de kruiser in de haven is. Men heeft een boot, met een officier van de Gelderland erin, ver- hinderd aan te leggen. //Men gelooft, dat alle gemeenschap met Vene zuela verbroken is, en dat het eenige middel om haar te herstellen de komst van een vreemd. bij voorkeur een Duitsch oorlogsschip, zal zijn." TER NEUZEN, 5 Augustus 1908. Door H. M. de Koningin is aan mej. M. C. Potboven, wed. P. J. van de Sande, voorden door haar gedreven boekbandel en stoomdruk- kero de onderscheiding verleend tot het inogen voeren van het Koninklyk wapen, eveneens aan den heer J. Jurrij, manufacturier alhier. By de gisteren alhier gehouden verkiezing van 2 notabelen der Ned. Herv. gemeente alhier is gekozen de heer D. van den Ouden. Herstem- ming moet plaats hebben tusschen de heeren C. L. Deij en A. Moggre. Door de Synode is -uit het fonds voor nood- lijdende kerken 2100 beschikbaar gesteld voor het leggen en repareeren van een plafond in de Ned. Herv. Kerk alhier. In de gisteren avond gehouden vergadering van de Oranjevereeniging werden medegedeeld de resultaten verkregen met de onderhandelingen met verschillende vereenigingen enz. alhier, voor het vieren van den a. s. jaardag van H. M. de Koningin. Medegedeeld werd dat zich voor opluistering van den avond hebben beschikbaar gesteld de de muziekvereenigingen //De Vereenigde Werk- lieden" en //Excelsior" benevens de zangver- het eerst van bevrijding voor bet vaderland en ook van liefde gedroomd had, dat was meer dan hij kon verdragen. Van af dien dag sleepte hij zich nog slechts als vernietigd voorteen onheilspellend vuur gloeide in zijne oogen en zijne handen beefden zoodanig, dat de bewakers lachend onder elkander zeiden z/Dat is er weer een voor de wolven". Hij zelf gevoelde hoe zijne krachten hem be- gaven, maar waartoe zou hij zich verdedigd hebben tegen den naderenden dood Hoe eer deze kwam, hoe welkomer hij door hem be- groet zou worden. Gelukkigen alleen kunnen hem duchten. Voor hem, wien niets meer hier op aarde overblijft, zelfs geen uitzicht op eenigen lateren zonneschijn meer, is hij de bevrijding. Twee weken later zakte Kistowsky ineen, op het oogenblik, dat men hem een hevige slag toebracht, om hem voor zijn luiheid te straffen. Dien ganschen morgea had hy slechts nog met stelselmatige beweging de schop gehanteerd. Een breede bloedstroom ontvloeide aan zijne lippen zyn gelaat was lijkkleurig, maar of- schoon hij daar machteloos uitgestrekt lag, had by het bewustzijn en gloeiden de donkere oogen in hunne weggezonken kassen voort". //Smijt hem de mijn nit", gebood de hoofd- opzichter. z/Maar hij leeft nog", riep een waker tegen. z/Dan naar de infirmerie er mee 1" klonk het op meer ruwen toon. z/Maak mij ineens af', smeekte Bolislav met zwakke stem tot de mannen, die hem wegdroegen. (Wordt vervolgd). TER SEEZESSCHE COERMT. Pit blad vcrnchijnt Waanclp.y-, \Woensdag- en Vrijila^avond, uit^zonderd op ■^eesfdag'eii* l»ij de Firina P. J. BE SANBE te Ter Meuzen*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1