A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. Drankwet. No. 517(5. Donderdap: 23 Juli 1908 Binnenland. feuilletqn. 48e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVdor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor het overige Buitenland f 1,65.. Men abonneert zich bij aile Boekhande- Laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e 1 e f o on No. 2 5. ADVERTEN TIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. EERSTE K A M E R, Vergadering van Dinsdag. Aangenomen wordt een ontwerp tot ver- betering van het landbouwonderwijs. Bp het ontwerp tot reorganisatie van de arbeidsinspectie door aanstelling van een hoofd- inspecteur aan het departemeni, werpt de heer Regout een fonneel bezwaar op de arbeids- en veiligheidswetten voorzien niet in de be- noeming van een chef der arbeids-inspectie. Daardoor schijnt de positie van den anSbtenaar minder onafhankelpk en zeker. Het is nooit de bedoeling geweest ee'n inspecteur aan te stellen, bevoegd in alle districten. Een zakelijk bezwaar is voor spreker, dat de nieuwe ambte- naaidie bv. 2500 gulden meer's jaars ontvangen zal, dan de eminente directeur-generaal van den Landbouw, slechts een klein onderdeel van de afdeeling Landbouw zal beheeren. De nieuwe ambtenaar worde directeur-generaal van de gebeele afdeeling. Voorts gispt spreker de splitting van de afdeeling Arbeid in tal van onderling vrijwel onafhankelijke vertakkingen. Daarom juist is een hoofd voor al die secties noodig. heer Van den Biesen heeft een repertoire inzake de vexdtoire arbeidsinspectie. veel grooter dan omtrent de Woningwet. De arbeids-inspec- teurtjes scbrijven maatregelen voor, zoo plagerig, dat het bedrijf .er onder lpdt, geiijk spreker met voorbeelden aantoont. bpieker wenscht dat de nieuwe hoofdinspec- teui ook daarop toezicht zal oefenen. Een huivering voer Stella door de leden zij scheen een oogwenk te aarzelen en vervolo-de toen bijna onhoorbaar //Hebe gij u niet vergist omtrent het gevoelen, dat die vrouw u toedroeg Hebt gij haar ten- minste van uwe liefde gesproken vOwat haar gevoeiens voor mij betreft, daaromtrent het zij mij geen twpfel over. Mijn weggaan zal haar geen leed doeu." //Wat weet gij daarvan Is het hart van de vrouw geen doolhof, waarin zij zelve slechts bij vluchtige bliksemflikkeringen kan lezen /eg mij wie zij is, graaf, en wellicht zal ik u beter dan gij kunnen vertellen, of gij u niet vergist." vHet ware toch te laat. Ik bid u, laat mij mpn gebeim meenemen." z/En zoo zij zelve u er om vroeg z/Waartoe martelt gij mij noodeloos riep hp uit, ten prooi aan een hevige ontroering. //Zoo gij het niet sedert lang geraden hebt. weinu, hoor het dan. omdat gij het wilt ik heb u lief gekregen, Stella Wolksky, u, van wie ik toch wist, dat geen zachter gevoel ooit uw ziel zou binnensluipen." //En en gij hebt uw besluit genomen gisteren hijgde zij. z/Ja. JMisscbien had ik nog kunnen voort- De heer Stork merkt op, dat de Minister zeer goede reden moest hebben om zijn hoofd- inspecteur buiten de bestaande inspecteurs te kiezen, want zulks zou ontstemming onder de inspecteurs teweeg kunnen brengen. Spreker's ervaring omtrent de arbeidsinspectie is een gunstige, het overleg met de inspecteurs heelt altijd beantwoord aan billijke eischen. De heer Hovy neemt het tegen den heer Van den Biesen evenzeer op voor de arbeids inspectie. De Minister van Landbouw sluit zich aan bij het door de heeren Hovy en Stork ge- sprokene, waar dezen de arbeidsinspectie hebben geprezen. In den breede betoogt spreker de noodzakelijkheid der benoeming van een hoofd- inspecteur. Tot formeele voorbereiding der wetgeving is een ambtenaar noodig. Voor de inspecteurs is deze wetsvoordracht geen slag in het gezicht. Onder de inspecteurs was geen vaste meening omtrent den man, wien de be noeming te beurt moest vallen. In elk geval was in bet korps inspecteurs niemand speciaal aangewezen. Het door den heer Regout aangegeven plan omtrent berziening der Ongevallenwet is niet aanbevelenswaard, immers praktisch onuitvoer- baar. De Minister is de oplossing nabij. Veel kritiek zal spreker daarover moeten hooren, maar hij zal zich dat getroosten, wijl hp niet enkel naar succes streeft, doch naar goede wetten. Na replieken wordt het wetsontwerp /.onder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorts wordt o. m. goedgekeurd de over- eenkomst met 's Gravenhage tot afstand van grond (Schenkweg). Verder worden o. m. nog goedgekeurd het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de Pensioeuwetten 1902 voor land- en zeo- machtde suppletoire Marinebegrooting, voor oprichting van een proefstation voor de ver- lichting te Scheveningen. Daarna vangt de behandeling aan van de definitieve Oorlogsbegrooting voor 1908. De heer Staal leidt de discussie in met een rede, waarin hij o. m. ook bespreekt het zg. incident-Patjjn, en verklaart, dat de heer Patijn in de I weede Kamer //Volkomen geiijk" had gehad, wat de bedoeling met de 2200 man betrof Spreker juicht toe, dat de Minister zoo spoe- dig de kustdefensie ter hand wil nemen hij leven met uw onverschilligheid uw haat kon ik niet dragen." Met een doffen kreet liet Stella zich aan de voeten van den graaf zinken en strekte met hulpeloos gebaar de handen naar hem uit. Waarom straft gij mij zwaarder dan ik ver- diende?" prevelde zij op gebroken toon. „Ik ben sclmldig, het was onvergeeflijk u te be- handelen zooals ik gisteren deed voor al wat gij vooi mij en ook voor mijn armen vader gedaan hadtmaar er komen uren in het leven, waaiop men krankzinnig wordt van vertwijfeling en men het dierbaarste wat men bezit met verwijten zou overladen." Hij poogde haar op te heffen met de woorden z/Ik wil u niet in deze houding voor mij zien. Neen, btella, gij behoeft mijn vergiffenis niet te vrngen. Hoeveel pijn gij mij ook deedt, mpn liefde pleitte u reeds vrij. Alleen zeide deze mij slechts al te goed hoe weinig ik in uw bestaan meetelde." Zij had geweigerd op te staan en snikte onstuimig Weinig? zegt gij, weinig? Maar hebt gij dan niet geraden dat, zoo ik u noodeloos pijnigde, ik mij zelve daarmee een harde boete oplegde Dat, zoo ik u op het oogenblik verfoeide, het met anders geschiedde dan omdat ik mij zelve beschuldigde, gedurende de Jaatste oogenblikken van het bestaan mijns vaders te veel aan u gedacht te hebben //Stella!" riep Kistowsky uit, haar bij de fijne handen grijpeude en haar dwingend naar hem op te zien, wmoet ik daaruit opmaken dat ook gij Neen, het is niet mogelijk, het kan niet zijn zag echter liever niet uitsluitend daartoe de zeemachc aangewezen. De instelling van een Raad van Defensie laat hem koud hij wenscht zich ook in het vervolg alleen te houden aan de militaire Ministersontkent dat voor eerste oefening bij de cavalerie 24 maanden noodig zouden zijn, zooals de Minister wenscht. Dit is ook niet de bedoeling van de Militiewet. De beoordeelingslijsten behoeven niet met alle mogelijke details te worden ingevuld, zoo een ofScier //geschikt" voor bevordering is, zonder meer. De Minister zelf alleen is voor zijn voordrachten verantwoordelijk hij zal zich nooit op een commissie kunnen beroepen. Spreker bestrijdt het stelsel van den Minister, die de inspecteurs onder de beveleu van den kommandant van het veldleger plaatst. Ze behooren onder het direct kommando van den Minister. De heer Van Voorst tot Voorst sluit zich, wat dit laatste betreft, bij den heer Staal aan, ofschoon het hem bevreemdt dat deze eerst nu blijken geeft dit denkbeeld toegedaan te zijn, terwijl hij als Minister in de gelegenheid ge weest was het in praktijk te brengen. De chefs van dienst moeten meer recht- streekschen invloed hebben. De heer Van Loben Sels verdedigt het be- leid van den Minister. De vergadering wordt gesloten. TER NEUZEN, 22 Juli 1908. Aan het comite voor de huisvlijttentoon- stelling alhier zijn thans ook door H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Neder- landen zilveren medailles geschonken. De Minister van Waterstaat heeft bepaald, dat de onafgebroken rusttijd, bedoeld in het eerste lid van art. 126 van het Alg. Regl. voor den dienst op de spoorwegen totdat dienaan- gaande nader door hem zal zijn beschikt, te Ter Neuzen zal kunnen worden beperkt a. tot ten minste 8 uren voor de machinisten en stokers van de diensten 1 en 2 van de Spoor- wegmaatschappij Mechelen—Ter Neuzen; b. tot ten minste 9 uren voor de remmers van dienst 1 van bovengenoemde spoorwegmaat- schappij. Dinsdag slaagde te's Hertogenbosch voor de hoofdakte o. a. de heer P. J. Dobbelaar, onderwijzer te Ter Neuzen. z/Ja, ik had u onbeschrijfelijk lief gekregen." sprak zij fluisterend, //ik heb u nog zoo lief, dat gij mij vermoordt met uwen twpfel, met uW wreed besluit." Al het overige vergetende voor de groote vreugde, die zich plotseling van hem meester had gemaakt, fluisterde hij haar toe z/Mijn liefde, mijn leven! Het leven zal niet lang genoeg wezen om u te danken voor het geluk, dat gij mij schenkt." Het vrouwenhart had daarom het dreigende zwaard niet vergeten, dat boven het dierbaar hoofd opgeheven bleef. z/Als gij mij wezenlijk liethebt, dan zult gij nu niet vertrekken, niet waar?" smeekte zij. Vertrekken herhaalde hij verward, terwijl hij met wanhopig gebaar de lokken van het voorhoofd wegstreek. ;/Ja, ik vergat in mpn blijdschap mijn broeders. de Polen, alles." //Gij zult niet gaan, Bolislav zweer mij, dat gij niet gaan zult." En angstig staarde zij hem aan, alsof van zijn antwoord ook haar leven moest afhangen. Hij schudde zich uit zijn bedwelming wakker. Op zijn gelaat verseheen een uitdrukking van groote vastberadenheid. //Neen, Stella," zeide hij, //het zou onver geeflijk van mij zijn, heel uw bestaan te verduiste- ren door mijn roekeloosheid. Ik kan, helaas mijn eens gegeven woord niet intrekken en op die vergadering ontbreken, maar het zal de laatste wezen, die ik ooit bijwoon, wees daarom trent gerust, en ik zal daarbij nog een uiterste poging aanwenden om mijn vrienden het hope- looze van hun streven te doen inzien." In den tuin van het hoofd van school A wandelde hedenmorgen een waterrat en of zij bang was de leerplichtwet te overtreden, of dat zij bijzondere belangstelling toonde om de opvoedkunde van menschenkinderen te aan- schouwen zulks weten wij niet, doch zij wan delde naar het portaal der hoogste klasse en trad daajna het schoollokaal binnen. Ongevraagd ongeweigerd meende zij en wilde er bij voegen en onopgemerkt, toen plotseling eenige leerlingen haar zagen, zoodat weldra de klasse in opstand was en de rat het wenschelijk achtte om door een gat in den vloer naar de onderwereld terug te keeren. Langzamerhand keerde de rust in school A terug. Bij Kon. besl. is met ingang van 16 Augustus, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Vreeswijk, de heer H. Willemsen, thans commies der telegrafie lste klasse vroeger alhier. Ds. E. H. Broekstra pred. bij de Ger. Kerk A te Axel, heeft een beroep ontvangen uaar die gemeente te Rijnsburg. Gisterenmiddag is naar 't huis van bewa ring te Middelburg overgebracht J. B.,39jaar, vroeger wonende te IJzendijke, gesignaleerd in het //Alg. Politieblad" verdacht van zich in 1906 in Belgie ten nadeele van eenige suiker- fabrikanten aan belangrijke verduistering van geld te hebben schuldig gemaakt. Volgens mededeeling van den Inspecteur van het loodswezen zijn de tijdelijke tonnen BB Nos. 1 en 2, tegen den W.kant van den bol nabij Bath, opgenomen en is de stompe ton No. 44 met afgeknotten kegel, in het vaarwater boven Bath, verlegd op ongeveer51° 23'50" N.b. en 0° 40' 55" W.l. Uit het rood en witte vaste geleidelicht (lage licht) van Bath is de roode sector verwijderd, zoodat dit licht thans geheel wit is. (Zie ,/B. a. Z." No. 283/2202—1906; //Ned. krt." No. 214; ,/Ned.Ll.", 1908, No 60 ,/Gids Ned. kust". 1907, tabel I. biz. 22.) Stoppeldijk. De kermis is weer achter den rug. In vergelijking met andere jaren is ze niet zoo druk geweest als vroeger, wat toege- schreven wordt aan de verandering van den tijd der kermis, die eerst op de beidePinksterdagen werd gevierd. /,0 heb dank voor die belofte gij wentelt mij daarmee een reuzenlast van de ziel," fluis terde zij. z/Maar is het wel noodig, dat gij er zelf's voor dien eenen keer heengaat vHet is onvermijdelijk. Ik kan in eene zaak waarbij auderen hun hoofd op het spel zetten, geen dwaze rol vervullendoch een avond slechts, en ik ben weer vrp tot u te Snellen en alles verder met u en mijn ouders omtrent ons huwelijk te bepalen. ik wil niet, dat gij hier ten prooi zult blijven aan een cenzaamheid, die zeer smartelijk voor u zal zijn." //O mompelde zij met een doffen snik, //dat mijn vader geen getuige meer van onze verloving heeft mogen wezen Hij zou er zich zoozeer over hebben verheugd, want hij droeg u zooveel genegenheid toe, dat ik mij weleeus glimlachend afvroeg, of hij mijn geheim niet zou hebben geraden, en nu is hij heengegaan zonder te vermoeden in welke trouwe handen hij mijn lot overliet." Met veel moeite haalde hij haar nu over nog een weinig rust te nemen, terwijl hij bp den doode zou waken. Toen de broeders eindelijk aankwameu, vonden zij alles tot de teraarde- bestellinggeregeld. Onmiddellijk na afloop dier plechtigheid ver- trok Bolislav, met de belofte reeds den morgen, volgende op de vergadering, Warschau te ver- laten en tot haar terug te keeren. Doordien zijne ouders op Kolnowo weerkwamen, zou hij zich tot hen begeven om hun de groote tijding te brengen, die hun eene blijde verrassing wezen zou. SEUZES llit Mart verachijnt Maandag-, Woensdas- en VrijdaKnvond, ni(Keionderd op Peestdntren. I»ij de Kirm» I". 3. V AW UK 8.1SBK te Ter Keuteo. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoek- schrift van ABRAHAM VAN OVERBEEKE, van beroep winkelier, wonende te Ter Neuzen, om veigunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor ge- bruik elders dan ter plaatse van verkoop in de kelder- localiteit van het perceel plaatselijk gemerkt 36 en ge- legen aan de Wesikolkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van de vergnn- ning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders be- zwaren inbrengen. Ter Neuzen, 21 Juli 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1