A g e m e e r Wieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. N*. 5173 Donderdag: Juli 1908. Binnenland. 48a Jaargang. FEUXLLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,B21/S en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- Laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Tel efoon No. 25. ADTEETEH TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Blijkens bet afdeelingsverslag der Eerste Kamer over de Oorlogsbegrooting voor 1908 acbtte men tbans bet oogenblik voor een beoordeeling van 's Ministers beleid nog niet gekomen. De hoogere bevelvoering werd uitvoerig be- sproken, ook in verband met een nota van bet lid, generaal Staal, die dat commando anders wil regelen en den souverein recbtens met de leiding van 's lands verdediging wil belasten. Inzake bet blijvend gedeelte erkennen ook de tegenstanders dat de Minister van Oorlog eerlijk overwonnen had en volledig ingelicht had. Vele leden juichten de aangekondigde herzieuing der bevorderingslijst van de offi- cieren toe. Sommige kamerleden, deelnemers aan de Zeeuwsche studiereis, had de wi]ze van vervul- ling der internationale verplichtingen op de Schelde bijzonder getroffen zij wenschten daar een oorlogschip te stationneeren. TER NEUZEN, 15 Juli 1908. Bij Kon. besluit van 8 Jnli 1.1. zijn goedgekeurd de statuten van de vereeniging z/iVluziekgezelschap De Vereenigde Werklieden" te Ter Neuzen. In de Maandagavond gehouden vergadering van de afdeeling Ter Neuzen van de vereeniging Volksonderwijs" werd besloten naar de alge- meene vergadering geeu afgevaardigde te zenden. Voorts werden besproken scboolreisjes. Al- gemeen was men van oordeel dat deze, boewel er niet gering te schatten bezwaren aan ver- bonden zijn, zeer bevorderlijk zijn voor het onderwijs en deverstandhouding tusscben de onder- wijzers en de kinderen en hunne ouders. Bet bestuur verkreeg en aanvaardde de opdracht, om met iiet onderwijzend personeel der openbare scholen omtrent deze zaak in overleg te treden. Zoo mogelijk zag men gaarue nog ditjaar een schoolreis georganiseerd. In de gisteravond gehouden vergadering van bet comite tot inrichting der Huisvlijt- tentoonstelling alhier, werd, nevens het schrijven van den Commissaris der Koningin, dat hij eene verguld zilveren medaille beschikbaar stelt, medegedeeld, dat verscbillende gemeentelijke autoriteiten uit deze gem een te en de omgeving, 2) u O zeker z/Bianca Krepki z/Neen, zij is het niet." z, Dan een harer zusters »Ook deze niet." Eene pijnlijke uitdrukking verving den glim- lach van daareven. //Dan moet het Stella zijn Bolislav knikte toestemmend. De gravin was sprakeloos gebleven. Ditmaal bad de vrees, die haren zoon vervulde, zich ook van haar meester gemaakt. Na verloop van eenige minuten hernam de jongeling z/lk zie wel dat mijn keus u verwondert er valt niets op het jonge meisje aan te merken," haastte zij zich te zeggen. ,/In- tegendeel, toen vier jaar geleden haar moeder zoo zwaar ziek werd, dat zij nacht en dag hulp vereischte en de vader en zoons een pleegzuster wilden ontbieden, smeekte zij bun dit niet te doen, belovende hen te zulien waarschuwen, zoodra haar eigen krachten te kort schoten zoolang een zieke eene dochter aan hare zijde had, mocht er geen sprake wezen van vreemden bijstand, zeide zij en verscheiden achtereenvol- gende maanden verzorgde zij de gravin met voorbeeldelooze toewijding. Tot den dood der moeder toe hield zij alleen die zware taak vol medailles ter uitreiking aan de inzenders be schikbaar stelden. De tentoonstelling zal plaats hebben in een daarvoor gratis door het departement van Oorlog beschikbaar gesteld deel der affuitloods. Maatregelen werden genomen om deze loka- liteit een gezellig aanzien te geven. De muziek- en zangvereenigingen te dezer plaatse hebben hunne medewerking, voor op- luistering van het feest toegezegd. Verschillende firma's hebben het comite in de gelegenheid gesteld om voor de buffetten gratis te profiteeren van hunne producten, wat natuurlijk met genoegen werd aanvaard. Overigens ontving de commissie nog zeer gewaardeerde toezegging voor het arrangeeren van het feestlokaal. Nog steeds worden inzendingen aangekondigd. Een en ander in aanmerking genomen, be- looft de huisvlijttentoonstelling alhier veel belangrijks. Voor de verschillende afdeelingen zijn een aantal dames en heeren uitgenoodigd de jury te vorrnen. Maandag werd te Rilland in de directie- keet door het bestuur der waterkeering van den calamiteusen Zimmermanpolder aanbesteed bet uitvoeren van zinkwerk en steenbestorting aan bovengenoemden polder, (raming f 10.950). Ingeschreven werd door de heeren J. B. Koch te Hansweert voor f 12.420, H. de Kluiver te Sliedrecht voor 11,088, Jac. Jansen te Ter Neuzen voor 10,775 en M. van den Hoek te Ter Neuzen voor f 10,148, aan wien, be- boudens nadere goedkeuring, het werk gegund is. Benoemd tot onder wijzer aan de school te IJzendijke de heer J. Bareman te Hoek. De heer Lippens, marechaussee, gestati- onneerd te Breskens, is benoemd tot gemeente- veldwachter te Nieuw Namen. Tengevolge van het koude en ongestadige weder gedurende het voorjaar liet zoo schrijft men uit Philippine aan de M. Ct. de goede kwaliteit der mosselen dit jaar lang op zich wachten, vandaar dat de verzending tot heden zeer slap is geweest. Thans echter be- gint de kwaliteit zich te verbeteren, dank zij de warme dagen der vorige weken. Daardoor is dan ook de handel aan de Kade alhier, evenals in vorige jaren, weder levendig. Verleden week zijn van hier ongeveer 4000 balen naar het buitenland verzonden. en wie dat gedaan heeft, kan geen slecht hart bezitten, gelijk een ieder haar toesehrijft. Alleen maar, het valt niet te ontkennen, zij is niet zooals anderen, zij heeft zoo iets hoels over zich, onder de hulde, die men haar bewijst. Dezen avond, terwijl er gedanst werd, is zij zeker een half uur achtereen bij mij komen zitten praten. Geen der andere dames heeft daaraan gedacht". z/Ja, ik begrijp, gij meent dat zij dit niet gedaan zou hebben, indien zij bijzonder op mijn gezelschap gesteld ware geweestgij ook zijt bang dat mijne liefde dimmer beantwoord zal worden, laat mij daarom de anderen morgen niet vergezellennog kan niemand de ware reden daarvan vermoeden, gij zelve hadt niets bespeurd en na verloop van eenigen tijd zal ik haar misschien weer vergeten hebben, ter- wjjl haar verder bijzijn voor mij vergif zou zijn. Ziet gij dat blok daar ginds in den haard moeder? Nog is het heel, maar uit de voegen van het hout sijpelen de tranen, het knettert kreunend onder de vlammen en langzaam, heel langzaam verteert het hout, terwijl zij er zich steeds dichter om been kronkelen. Zoo zou het ook gaau met mijn hart, indien het de speelbal werd van een hopelooze liefde. Laat mij haar ontvluchten, nu het nog niet te laat is". De gravin had het hoofd opgeheven en wierp hem een trotscben blik toe. //Z°o gij voor pijn terugschrikt, dan hebt gij gelijk," sprak zij hooghartig, //maar tot dusverr'e heb ik u nooit op dergelijke kleinmoedigheid be- trapt. Zoo gij geestkracht genoeg bezit om uw lot af te wachten en beschouwt die vrouw In het eindverslag der Eerste Kamer, be- treffende de suppletoire begrooting van landbouw enz., werd ten opzidhte van het wetsontwerp betreffende het renteloos voorschot voor den spoorweg BontenisseSelzaete de vraag gedaan op welke wijze de Minister zich den tijdigen aanleg en de exploitatie van een zijlijn tot Sas van Gent dacht te verzekeren. De zelfregistreerende peilschaal te Borssele, zal binnenkort worden opgeruimd. In 1881 werd zij geplaatst, doch hare werking heeft den meesten tijd niet aan de verwachting beantwoord. In de laatste jaren werd zij niet meer gebruikt en geschiedde de waterwaarneming aan de gewone peilschaal. Volgens mededeeling van den Inspecteur van het Loodswezen is de stoommistsirene bij den lichttoren van het hooge geleidelicht te Nieuwe Sluis, Zeegat van Vlissingen, op onge veer51° 24',4 N.b. en 1° 21',7 W.l.(3°31',4 O.l. vaii Greenwich) van 13 tot en met 15 Juli buiteu gebruik gesteld en vervangen door den handmisthoorn. Men schrijft ons uit Gent Jubelfeesten der Melomanen—Gent. Zooals men weet zijn de jubelfeesten ter gelegenheid van het 70jarig bestaan der Melomanen te Gent op eene schitterende wijze begonnen door een Fransch zangfeest welk eene massa vreemde- lingen naar de groote zaal van het Casino heeft doen stroomeu die de befaamde Fransebe zangers geestdriftig hebben toegejuicbt. Zondag 5 Juli had een zeer belangwekkende wedstrijd plaats onder Gentsche koorzangmaatschappijen (gemengd koor). De derde en laatste dag dier prachtige feesten zal gewijd zijn aan een wed strijd voor Belgische koorzangmaatschappijen. A. s. Zondag 19 Juli te 2l/2 uur 's namiddags zal deze luisterrijke uitvoering plaats hebben in het Casino. De wedstrijd zal geopend worden door de Melomanen (190 uitvoerders) welke onder het bestuur van heer Ivanz Uyttenhove, de nieuwe bestuurder der maatschappij zulien zingenLes Emigrants lrlandais vaD Gevaert, een koor waarmede de Melomanen hunne grootste overwinningen behaald hebben. De deelnemende maatschappi]en zijn De Legia van Luik (bestuurder de heer Gerorne, 160 uitvoerders), l'Emuiation van V erviers (be stuurder de heer Duysings, 148 uitvoerders), La Reunion Chorale van Schaerbeek, bestuurder waardig uwe toekomst te deelen, waag dan den kamp. Herinner u, dat de parel van waarde steeds op den bodem der zee rust en dat men haar uit de diepte moet ophalen naar het licht. Het geluk dat iets beteekent, is altijd als de gouden beker, die. door het leven zelf in den bruisenden afgrond geworpen, een moedigen duiker behoett om hem te bemachtigen. Wil men iets van het bestaan verwachten, dan moet men daarmede worstelen. Gevoelt gij de kracht daartoe, welnu beproef den strijd. Zijt gij te zwak, geef dan den strijd op, nog voor hem aan te vangen." Ook het gelaat van den jongeling had een uitdrukking van vastberadenheid gekregen en hij reikte haar de hand met de woorden ,/Gij hebt gelijk, moeder, en ik dank u mij moed te hebben geschonken. ze dank u Ja, ik zal mijn kansen wagen hoe geringer ze zijn, hoe ge- lukkiger ik mij zal achten, zoo ik slagen mag. z/God zegene u, mijn jongen laat u vooral niet te ras ontmoedigen en herinner u dit eene de vrouw, die niet spoedig hare liefde wegscbenkt, zal hare gift ook niet licht weer hernemen zij schat daartoe dat gevoel te hoog." Den volgenden morgen kwam men eerst ten tien ure aan het ontbijt en nadat dit genuttigd was, deed men eene wandeling door het landgoed, Bolislav durfde Stella niet naderen, en terwijl hij bezig was met voorbeeldig geduld naar de eindelooze verhalen van haren vader te luisteren, volgde zijn sombere blik haar onafgebroken. Zij ging voor hem uit, in druk gesprek met Bianca's broeder gewikkeld. Omstreeks drie uur begaf men zich weer op weg. de heer Weyts, 150 uitvoerders), TOrpheon van Brussel (bestuurder de heer Duysburgh, 168 uitvoerders), l'Amitie van Paturages (bestuurder de heer Carpay, 162 uitvoerders). Zooals men ziet, belooft deze wedstrijd de feesten der Melomanen op schitterende wijze te sluiten, ook verwacht men een overgrooten toeloop van liefhebbers, evenals op de twee voorgaande feesten zoo wel van elders en uit de stad. Te 11 uur 's morgens worden de maatschap pij en stoetsgewijze naar het stadhuis geleid waar zij zulien verwelkomd worden door het gemeentebestuur. Sluiskil Nu en dan moet de jeugd het roekeloos spelen op de balken in het kanaal met een nat pak en den schrik bekoopen. Zoo vielen er hier hedenmiddag twee schoolkinderen op die manier in het kanaal. Het mocht den andere makkers gelukken met vereende krachten beide drenkelingen op het droge te halen. Zuidtlorpe, 14 Juli Door de familie Lippens, Belgische grondeigenaars, is besloten een stoom- tram te leggen van Drie Schouwen over deze gemeente naar Moerbeke in aansluiting met den ontworpen tramwegHontenisseBelgischegrens. Verschillende belanghebbende polders hebben besloten een jaarlijksche subsidie te verleenen, zoodat de totstandkoming van de tram ver- zekerd is. Koewacht. Maandag werd ten huize van den heer E. de VIeeschouwer eene tweejaar- lijksche vergadering van ingelanden gehouden van den Riedenpolder. De rekening over 1906/07 en 1907/08 werd onveranderd goedgekeurd, terwijl de begrooting werd vastgesteld voor de dienstjaren 1908/09 en 1909/10. Tot dijkgraaf werd benoemd de heer Hyp. Ysebaert, thans plaatsvervangend dijkgraaf in de plaats van deii heer Henri Ysebaert, die om gezondheidsredenen voor eene herbenoeming niet in aanmerking wenschte te komen. Tot plaatsvervangend dijkgraaf werd gekozen de heer Joh. Kips alhier. Besloten werd aan den plaatsvervangenden dijkgraaf eene jaarwedde toe te kennen van 10 gulden. Daarna werd terzelfde plaatse gehouden de tweejaarlijksche" vergadering van de ingelanden van den polder Nieuw Beoostenblij. In deze veraadering werd besloten eene subsidie te In de verschillende sleden had men zich ver- deeld zoo goed men kon men zou eerst tegen vijf ure aankomen op) den volgenden ridderhof en men had zich daarom van toortsen voorzien, want ten vier ure was het totaal donker in de bosschen, welke men doorkruisen moest. Bolislav had zijne slee aaiigeboden aan Stella en Bianca. Zijn vader en hij dienden tot geleide. z/Zijt gij niet bang voor de wolven, die wij een weinig verder kunnen ontmoeten vroeg graaf Kistowsky glimlachend, terwijl men peil- snel over den gladden, bevroren grondheenscboof. Bianca's schoon gelaat verbleekte een weiuig, doch zij trachtte op moedigen toon ten antwoord te geven „Gij zult niet ougewapend zijn vertrokken en de overige heeren hebben goed geladen revolvers bij zich." z/Er bestaat dan ook hoegenaamd geen vrees", zeide Bolislav, ;/de wolven vertoonen zich hier nooit bij gansche troepen een enkele zwerveling. die van zijn bende is afgedwaald of mogelijk wel door hen verjaagd werd, is spoedig over wonnen. Zijt gij nooit mee geweest op een dergelijke jacht Stella tot wie deze woorden gericht waren, schudde het hoofd. Na eenige oogenblikken sprak Stella: //De moed, om een dergelijke jacht mee te maken, heeft mij altijd ontbroken. Dit schijnt u kinder- achtig toe, en misschien is het dat ook. Ik ben niet bang voor een geweerschot, maar ik vrees dat men mis zal schieten. Niet licht zal ik mijn eerste en laatste jachtpartij vergeten. Het was slechts enkele maanden na den dood Pit b I rail verscliijnt Maandag-, Woensdag-^en Vrijdagavond, uitgezonderd op FeeKdageD. bij de Firms P. J. VAW DK te Ter Kenzen. U "i imwaKMwar Mitnrfiigsgajg O O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1