A I g e m e e n N i e u w s- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaiideren. rv* 5172 Dinsdag: 14 Juli 1908. 48e Jaargang. Binnenland. FETJILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie*/ 1,40. Voor Amerika l,32l/2 en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADYEETEUTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. /o,ie. advertentie wordt de Inzending van adveiTentien voor 3 uren op den dag der uitgave. De algemeene vergadering van het Land- bouwcoruite besloot eenparig de regeering te verzoeken om een voorbereiding eener wette- lijke verplichte ongevallen-verzekering van land- bouwbedrijven, met overlatiug der uitvoering aan het particulier initiatief. Door den Minister van Justitie is aan de .voogdijraden een circulaire gericht betreffende de erk^pning van natuurlijke kinderen. Daarin stelt bij de raden in kennis met het stelsel, dat door het gemeentebestuur van Amsterdam in vereeniging met de beide voog dijraden in toepassing is gebracht en verrassende uitkomsten heeft opgeleverd. Sedert de tweede helft van 1906 n.l. wordt (in verband met een verzoek van den secretaris van den voogdijraad Amsterdam II om zoo mogelijk mede te werken tot bevordering der erkenning van natuurlijke kinderen) van wege den burgerlijken stand bij elke aangifte van geboorte van een niet-erkend natuurlijk kind, afgegeven een kaart met uitnoodiging die kaart persoonlijk aan de moeder te overhandigen. Zeer vele moeders voldoen aan het bij gemelde kaart tot haar gericht verzoek en verschijnen, niet zelden met de respec'tieve vaders, op het bureau van den burgerlijken stand, teneinde tot de erkenning over te gaan. Aan de afwezig gebleven moeders wordt na verloop van drie maanden een kaart per post gezonden, en wordt daaraan niet voldaan. dan worden de moeders door den voogdijraad tot erkenning aangespoord en gaan dan dikwijls daartoe over. De gunstige uitkomsten te Amsterdam ver- kregen geven den Minister aanleiding de voogdij raden uit te noodigen, het voorbeeld van de voogdijraden aldaar te volgen en met de ambtenaren van den burgerlijken stand in hun ressort terzake in overleg te treden. Door zijn ambtgenoot van Binnenlandsche De Poolsche adel, in' Lithauen woonachtig, had besloten den langdurigen rouw te verbreken, waarin hij, na den laatsten opstand en diens verschrikkelijke gevolgen, gedompeld was o-e- bleven. Wei beweende men nog steeds de martelaren, voor het vaderland gestorven, en de ongelukkigen. die voortzwoegden in de mijnen van Siberiej maar bet leven heeft zijn eischen de kinderen uit die noodlottige dagen waren tot menschen opgegroeid. en de ouders begrepen dat men hen niet van alle vreugde mocht berooven. Onderling was men dus overeengekomen een winterfeest te geven. Het Poolsche winterfeest draagt een eigen- aardig karakterhet zal onnoodig wezen te zeggen, dat elke familie in die koude streken, waar sneeuw en ijs gedurende zoovele maanden van het jaar meester zijn, verscheidene fraaie of eenvoudige sleden bezit. Ook aan paarden ontbreekt het den landeigenaars niet. Is ei nu een winterfeest op handen, dan worden er zooveel sleden ingespannen als rioodig zijn tot het vervoer der daaraan deelnemende familieleden en hunDe koffers met toiletten. Daarop verlaat het eerste gezin, meestaldat, welks kasteel het verst van een ander ver- wijderd ligt, zijnen haard en begeeft zich op Zaken wordt aan de gemeentebesturen van deze zaak kennis gegeven, met verzoek aan de voogdij raden de gewenschte medewerking te willen verleenen. Het komt den Minister intusschen gewenscht voor dat maatregelen worden getrollen, opdat de namen der betreifende ouders niet tegen hun uitdrukkelijken wil door den ambtenar van den burgerlijken stand aan den voogdijraad worden medegedeeld. TEPt NEUZEN, 13 Juli 1908. In de op Donderdag a.s., des voormiddags te 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de vol" gende punten in behandeling Installatie nieuw benoemd raadslidinge- komen stukken aanbieding gemeenterekening over 190 opmaken voordracht van zetters uitgifte grond in erfpacht aan A. de Jong verzoekschriften ontkeffing hondenbelasting en schoolgeld behandeling planneu schoolbouw. Vrijdagavond werd alhier in het Hotel Centraal bij den heer Visser eene vergadering gehouden der //Oranje-vereenigiug," onder voor- zitterschap van den eere-voorzitter, den heer Geill, burgemeester. Besproken werd een voorstel van het bestuur, om den aanstaanden jaardag van H. M. de Koningin met eenigen luister te vieren. Bij de naar aanleiding van dat voorstel volgende uitvoerige besprekingen bleek men algemeen van meening te zijn, dat de tijds- omstandigheden, wegensde daarop vallende hooge kosten, voor eene algemeene feestviering niet gunstig zijn. Echter zal men pogingen aanwenden om, met medewerking van de alhier bestaande vereeni- gingen, in den avond van dien dag eenife feestelijkheden te doen plaats hebben, n. 1. een optocht en rauziek- en zanguitvoeringen. Daar- voor wordt op eenige financieele medewerking der burgerij gerekend. Ook de medewerking der onderwijzers en schoolkinderen zal daarvoor worden ingeroepen. Voor de eerste klasse der R. H. Burger- school te Middelburg is o. m. nog geslaai'd de jougeheer A. H. de Vos A.Pz., alhier. Het was gisteren maar op het kantje af dat het concert van de gunstig bekende Kon. harmonie //St. Cecilia" van Exaarde, directeur de heer Prudent van Dunne, in de ,/Buiten-Societeit" alhier, kon plaats hebben. In den voormiddag viel een licht regenbuitje, dat, hoezeer er ook weg naar het eerstvolgende slot, waar den gasten een guile ontvangst bereid is. Men haast zich van kleeding te verwisselen, de paarden worden gestald, de sleden onder dak gebracht en men brengt een gezelligen da<r door. Meestal reeds den volgenden morgen laten op hunne beurt de gastheer en de vrouw des huizes inspannen en vertrekt men gezamenlijk naar een derde kasteel, waar men den eersten dag nog slechts talrijk genoeg is tot het geven van een klein diner. eer trekken alien van daar naar een vierde landgoed, en zoo altijd verder, totdat men bij aankomst op het achttiende of twintigste slot de schitterendste partijen kan hebben. Bolislav Kistowsky bewoonde op het tijdstip van dit eerste feest het slot Kolnowo. Zijn ouders hoopten daarin een gelukkige afleiding te vinden voor de altijd sombere gedachten van den jongeling. die gansche dagen achtereen verdiept kon blijven in het herlezen der rampen welke zijn ongelukkig vaderland getroffen hadden. Indien hij niet aan de onafgebroken overpein- zingen ontrukt werd, dachten zij hem te recht in staat een nieuwen opstand in het leven te roepen, en de ondervinding had hun geleerd, hoe vruchteloos elke pogiug daartoe moest zijn, hoe ongelijk de karnp was tusschen de edele duif en den bloeddorstigen gier. Zij koesterden geen vuriger wensch dan dat de jongeling mocht trouweu -en aldus door nieuwe belangen aan de hem vervolgende spook- beelden mocht worden ontrukt. Eerst dan zouden zij hem als gered beschouwen. .aar regen verlangd wordt, den concertmenschen minder te stade kwam. Hoewel des avonds regen- en donderwolken dreigden, was er, dank zij den goeden naam van het gezelschap, een talrijk gehoor aanwezig. Korte oogenblikken viel er gedurende bet concert regen, wat niet verhinderde dat men genoot van de goede uit voering door Exaarde's gezelschap gegeven. Vooral het applaus dat aan de ouverture //Stradeila", de //Fantaisie-varie", voor saxophone- alto en Peter Smoll" ten deel viel, was zeker verdiend. Zaterdagnamiddag had alhier de geannon- ceerde veiling bij executie plaats, van goederen van den heer K., beurtschipper op Rotterdam, die, evenals het vorige jaar. weigerachtig was de premie voor de ongevallenwet te betalen, ten bedrage van ongeveer f 25. Zooals ook uit de door hem geplaatste ad vertentie in ons blad blijkt, heeft hij conscientie- bezwaren tegen het betalen der verzekermgs- premie. De verkooping had ongeveer hetzelfde verloop als die, welke het vorige jaar bij hem werd gehouden. Nadat een paar stoelen aan een gegadigde waren toegewezen, werden 2 koopen gods- dienstige werken geveild, die door bevriende zijde werden aangekocht, voor het bedrag dat nog aan hoofdsom en onkosten te kort kwam, samen ongeveer f 69. De veiling werd door em groot publiek bijgewoond. Door de gemeentepolitie alhier is Vrijdng gearresteerd zekere J. J. v. A., die indertijd door de rechtbank te Middelburg wegens eene vechtpartij te Sas van Gent tot 3 maanden gevangenisstraf is veroordeeld. De bedoelde persoon bad die rekening met de justitie nog niet verelfend en is Zaterdag naar Middelburg getransporteerd, ter beschikking van den officier van justitie. Door den Minister van Waterstaat zijn de volgende studentenderTechnischehoogeschool ge durende 10 Juli tot en met 9 September 1908 benoemd tot buitengewoon opzichter: J. van der Meulen en A. G. Verhoeven, bij de werken tot verbetering van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 Januari 1897 en van 14 Juli 1903, en A. O. Kolff en H. L. Swart bij verschillende werken van het Kanaal door Zuid-Beveland, voornaraelijk bij die voigens bestek no. 205, dienst 1907 1908, wegens de uitvoering van Hij zelf had zich laten meesleepen door de groote toebereidselen voor het feest en voor het oogenblik zijne boeken vergeten, om slechts mee te helpen der ouderlijke woning een luis- terrijk aanzien te geven en de sleden zoo sier- lijk mogelijk op te tooien. Nu echter scheen hij een en al levenslust en Kolnowo bevatte in zijn oog geen schatten ge noeg om het den verwachten gasten zoo aange- naam te maken als hij het wel wenschte. Zijne ouders waren opgetogen van blijdschap over het welslageu hunner pogingen, en ook Bolislav's zusters deelden in hunne vreugde. Ten laatste was de groote dag aangebroken reeds twee gezinnen vormden den stoet, die steeds zou aangroeien en den volgenden morgen door de Kistowsky's met hunne sleden zou worden vermeerderd. Alles op bet kasteel was in rep en roer. Omstreeks drie uren in den namiddag kondigde de hoorn van de boschwachters aan, dat de vrienden naderden, en in een oogwenk was het gansche gezin gereed hen welkom te heeten. De jonge meisjes en bare moeder traden de goed verwarmde en met groene sierplanten getooide vestibule in. De beide heeren stelden zich daarmee niet tevreden,, maar daalden de hooge trap af en wachtten dus de vroolijke reizigers op. Na de soiree zeide de moeder van Bolislav tot hem //Gij ziet er zoo moedeloos uit, dat zou mij toch eene groote teleurstelling zijn, want ik had gehoopt, dat deze bijeenkomst u zou vermaken". voorzieningen aan de schtitkolkmuren en het stortbed in de schutkolk aan de groote schut- sluis te Hansweert. Van de scheepswerf Nicolaas Witsen te Alkmaar is te water gelaten een stalen inspectie- motorboot, genaamd //Ter Neuzen" lang 51 voet, ten dienste van's Rijks waterstaat, voorde werken aan het kanaal Ter Neuzen Gent, en gebouwd voor rekening van de heeren Van Hattum Blaukevoort te Ter Neuzen. De spoorwegonderneming Mechelen - Ter Neuzen ontving over de maand Januari 1908 totaal ongeveer f 78,860.66 tegen 82,8-34,54 in Januari 1907. De ontvangsten per dag en per kilometer bedroegen in eerstgenoemd tijdvak ongeveer 37,41 tegen f 39,29 in laatst- genoemd. Blijkens een in de St. Crt. no. 160 opge- nomen staat van de gevallen van besmettelijke veeziekten in Nederland voorgekomen, gedurende de maand Juni 1908, zijn gedurende dien tijd in Zeeland 4 gevallen van vlekziekte der varkens geconstateerd en wel 1 geval (1) te 's Heer Arendskerke, 1 (1) te Yerseke, 1 (1) te Zaamslag en 1 (1) te Zierikzee. De cijfers tusschen haakjes geplaatst duiden het aantal eigenaren aan, onder wier vee de ziekte voorkwam. Door het hoofdbestuur der schippersver- eeniging //Schuttevaer" is een adres verzonden aan den Minister van Marine, met verzoek wel te willen bevorderen, dat binnen niettelangen tijd tot opruiming van deinhetBrouwershavensche gat gelegen wrakken //Alverton", //Rotte" en z/Reval" worde avergegaan. Bij de dezer dagen gehouden prijsuitdeeling van de academie van kunst- en nijverheid te St. Nicolaas is de eerste prijs voor decoratie- schildereu en de tweede prijs voor hout- en marmerschilderen, tweede leerjaar, toegekend aan den heer P. F. van Dorsselaer Jz. van Lamswaarde, gemeente Hontenisse. Te St. Jansteen is het huisje met schuurtje van P. Martinet afgebrand terwijl de bewoner afwezig was. Ook de inboedel verbrandde. De oorzaak is als gewoonlijk onbekend doch de schade door verzekering gedekt. Philippine. De nieuwe regeling van den postdienst voldoet bij den handel alhier goed Werd vroeger de post eerst des namiddags te 4 ure ontvangen, nu krijgt men de bestelling z/Ik kan ook niet anders zeggen dan dat het feest uitmuntend is gelukt". z/Maar dan z/Wenscht gij, datik mijn innigste gedachlen zal blootleggen, gelijk ik dat tot dusverre altijd deed Ge weet wel hoeveel leed het mij doen zou, wanneer gij iets voor mi] verborgen hieldt". z/Welnu dan, ik vrees dat ik op weg ben mijn hart te verliezen". Mevrouw Kistowsky liet een blijden uitroep hooren. ffDwaze jougen En neemt gij daarom zulk eene sombere uitdrukking aan Maar dat is immers het gelukkigste nieuws dat gij mij hadt kunnen mededeelen //O ik stel mij daaromtrent geen geluk voor. Geen oogenblik zelfs verwacht ik dat zij mijn sympathie zal deelen. En ik wilde dan ook zoo gaarne, onder voorwendsel eener zware verkoudheid of iets dergelijks, van den verderen tocht. afzien. Nu is het nog tijd haar beeUl uit mijne gedachten te verdrijven. Later zal het dat niet meer zijn". De gravin zag hem vol twijfel aan. Zij kon niet gelooven dat men onverschillig voor haar zoon zou blijven. z/lk ben overtuigd, dat gij al te nederig zijt", sprak zij glimlachend. //Gij hebt hier altijd te midden van onze bosschen gewoond, waar wij u door een gouverneur lieten opvoeden, uit vrees dat gij u te Warschau door kameraden zoudt laten overhalen in de eene of andere politieke onderneming deel te nemen". z/Dat is zoo", zeide Bolislav. WoensilftB-- en Vyijilagavond, uitg^zomlerrt op Feestdayen. l»ij tie Firina 1". Jl. VII HE SAttOK «e Te r Aeuzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN tnaakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Hiintlerdag den Juli liMtH, des voorraiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 13 Juli 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1