A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 5171 Zaterda^: 11 »luli 1908. Gemengde berichten. 48p Jaargang. Binnenland ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,B21/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdireeteuren en Brievenbushouders. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ZEUEJEaST'E IBX-iAJD- In de zitting der Provinciale Staten van Noord-Brabant werd medegedeeld dat, naar aan- leiding van een verzoek, door eene commissie tot verkrijging van een verharden verbindings- weg van Zeeland met Noord-Brabant tot Ged. Staten gericht om subsidie in den aanleg van dien weg, deze zich in correspondence hebben gesteld met de Ged. Staten van Zeeland, te kennen gevende, dat het hier betreft een schier uitslui- tend Zeeuwsch belang, en verzoekende te worden ingelicht omtrent den eteun, door de provincie Zeeland aan die commissie voor het beoogde doel toegedacht. Het antwoord van Ged. Staten van Zeeland wordt ingewacht. TER NEUZEN, 10 Juli 1908. Bij Ron. besluit is benoemd tot leeraar in de Fransche taal en letterkunde aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Zierikzee de heer J. Bauwens geboren te Hontenisse. In de week van 1 tot en met 7 Juli 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 2 gevallen van typhus en febris typhoidea 7 van roodvonk en 2 van diphtheritis te weten van typhus en febris typhoidea 1 geval te Groede en 1 te Scherpenisse van roodvonk 3 gevallen te Krab- bendijke en 4 te Westkapelle en van diphtheritis 1 geval te Hulst en 1 te Zierikzee. Volgens mededeeling van deu Inspecteur van het Loodswezen is het groen, rood en witte vaste geleidelicht (lage licht) van Groenendijk, Wester-Schelde, 26,6 M. verplaatst in de richtiug N177°0.en thans zichtbaar rood van beneden- waarts onder den Zuidwal tot ongeveer 40 M. beO. de spitse ton No. 27 wit tot nabij de zwarte lichtboei No. 31 groen tot nabij de stompe ton No. 32 'Wit tot nabij de spitse ton No. 30 verder over deze ton en bovenwaarts rooddekkende het Schor van Baalhoek. Ligging ongeveer 51° 22',4 N.b. en 0° 50',5 W.l. (4° 2',6 0.1. van Greenwich). Het merk dezer lichten N281°0. ineen geeft leiding langs het Konijnenschor tot het Nauw van Bath. Gebruikte varie. 15°West. Sluiskil, 9 Juli. Heden maakten de meisjes der bijzondere school alhier onder leiding der onderwijzeres een pleizierreisje naar JDomburg. Westdorpe. Heden Dinsdag, op den derden kermisdag, vierde de H. Kindsheid alhier haar gewonen jaarlijkschen feestdag. In de weinige jaren dat dit schoone genootschap alhier bestaat ziet men telkens op haar feestdag blijkbaar den grootsten bloei en vooruitgang, dank zij den grooten ijver welke biervoor aan den dag wordt gelegd door de dames zelatricen, vooral de hoofdzelactrice mej. Mathilde van Haelst. Door haar ijver mag het genootschap dit jaar zich verheugen met een vooruitgang van niet minder dan 50 nieuwe leden, welke door den ZeerEerw. heer Pastoor werden aangenomen en de medaille omgehangen, zoodat er thans meer dan 300 kinderen lid te zijn. Wanneer men dezen langen stoet van kleinen ziet opwaarts gaan van school naar kerk, waaronder ver- schillende in Cbineesche kleederdracht, met vaandels en alien met roode wirapels is men bepaald verrukt. A1 de kinderen zongen in de kerk een schoon toepasselijk liedje, getoonzet door den heer Boumans alhier. Openlijk dank aan de ouders der kleinen, want door hunne ruedewerking en steuu toonen zij het heilzame doel van het genootschap ten voile te beseffen. @Lais4*9nsjeB»ec!!i4 4e Tei" S^aaizen. Donderdagmorgen omstreeks half elf ge- beurde op de spoorlijn even voorbij den overweg aan den Ouden Ylissingschen weg te Middelburg een ernstig ongeluk. De wegwerker A. Bosschaart, aan de Abeele woonachtig, was daar werkzaam aan de lijn. Uit de richting Vlissingen naderde een goederen- trein en uit de richting station Middelburg de mailtrein, die ongeveer half elf Middelburg passeert. B., die den mailtrein niet zag aankomen, werd gegrepen, ongeveer twaalf meter meege- sleurd en aan den kant van de spoorbaan geworpen. De mailtrein stopteeen daarin aanwezige dokter, die uitstapte, kon slecht den dood constateeren. De ongelukkige was zwaar aan den hals gewond, verder was hem het rechterbeen onder de knie afgereden en de rechterarm op drie plaatsen gebroken. Eerstgenoemd lichaamsdeel werd later tusschen de rails gevonden. De klompen van den overredene werden een paar honderd meters verder opgeraapt. Het lijk werd per draagbaar naar het station vervoerd, waar een tweetal dokters de lijk- schouwing verrichtten. De dood is, naar vermoed wordt, veroorzaakt, doordat hij met het hoofd tegen een telegraaf- paal geslagen werd. B. was gehuwd en vader van eenjongenvan 15 jaar en verder van kinderen die reeds het huis uit zijn. Een bewoner van de buurtschap het Loo onder Apeldoorn heeft daar 's nachts heel wat opschudding veroorzaakt door de bewoners met luid geklop wakker te maken en psalmen te zingen. Den volgenden dag deed hij allerlei zonder- linge inkoopen en kocht o. a. een huis. Toen hij daar de vensters ging stukslaan werd hem dat door de buren belet. Daarop ging de man zich bij de politie beklagen die het geraden vond hem in bewaring te stellen. Na onderzoek is hij naar de krankzinnigencel in't ziekenhuis overgebracht. Maandagavond, omstreeks 11 uur, reden twee heeren in een auto den kant uit van Den Haag zij moesten naar Rotterdam. Dicht- bij het Haagsche Schouw gekomen, zouden zij de lantaarns van hun auto opnieuw vullen met carbid, iets, wat iedere autohouder ook wel eens zal doen. Op een gegeven oogenblik echter stoud de geheele auto in voile vlam. Aan blusschen viel niet te denken, want na eenige oogen- blikken bleef er niets anders over dan een beetje ijzer en een voorband. Hoe gevaarlijk het is, om kinderen voor zich op een rijwiel te vervoereu, bleek Dinsdagmiddag weer toen een man dit gevaar- lijke kunststuk uithaalde op de llozengracht te Amsterdam. Onder het rijden brak nl. de voorvork van zijn rijwiel, zoodat hij boven op het kind op de straat viel. Het kind werd met een zware wonde aan het hoofd in de Gemeentelijke kliniek op de gedempte Rozen- gracht, hoek Marnixstraat, verbonden. De fiets was in drie stukken gebroken. De giften voor deelneming der afdeeling Zeeland van den A. N. W. B. Toeristeubond voor Nederland, aan deu optocht bij de Bonds- feesten te Haarlem, zijn van dien aard geweest dat de commissie heeft kunnen besluiten alle drie de plannen uit te voeren, nl. het deelnemen met een Walcherschen spelewagen, met een Cadzandsche phaeton en met een groep wielrijders en wielrijdsters in Zeeuwsch costuum. Evenwel is daarbij erop gerekend dat verschillende nog te verwachten giften het reeds ontvangene zullen aanvullen. Namens de ambachtsheerlijkheid van St. Philipsland is Dinsdag het in den nieuwen polder den Slaakpolder,te velde staande koolzaad, eene oppervlakte beslaande van om streeks 7 H.A. verkocht aan gebr. Ooms van Nieuw-Vosmeer voor den prijs van 1640 gla., benevens 10 pCt. onkosten. Bij het station Vogelenzang-Bennebroek kwam een wisselwachter onder eeu rangeerenden goederentrein terecht. Toen de wagens over hem heen gereden waren, bleek hij echter ge- heel ongedeerd te zijn. De man was juist tusschen de rails gevallen maar had in die weinige oogenblikken een ontzettenden angst uitgestaan. In een woning aan de Dubbele buurt te Amsterdam werd Zondag middag brand ont- dekt. Wijl de bewouers afwezig waren trapten de buren de deur in om met eenige emmers water den brand te blusschen. Bij het onder zoek der politie werden kindergoed, lompen en behangselpapier, in petroleum gedrenkt, gevonden. De bewoner is in hechtenis ge- nomeu. De boringen naar ste^nkool te Haaks- bergen, verricht door den mijningenieur den heer Hoeffnagel, hebben tot uu toe een be- vredigend resultaat, daar reeds op 60 meter diepte de bonte zandsteen is aangeboord. Te Winterswijk komt deze formatie op 100 M. diepte voor. Dinsdagnacht is te Deventer overleden de stratenmaker v. R. tengevolge van een zware mishandeling, hem Maandag door den opperman v. M. toegebracht bij een twist. De politie heeft den dader gearresteerd en het lijk ter gerechtelijke schouwing naar het ziekenhuis overgebracht. Bij onderzoek is gebleken dat-de overledene zoo zwaar met een schop en bezemsteel op het hoofd is geslagen, dat hij bewusteloos op deu grond bleef liggen. Sedert is het bewustzijn niet teruggekeerd, des nachts volgde de dood. De justitie uit Zutphen zou te Deventer een onderzoek instellen. Men rneldt uit Amsterdam aan de Dordr. Ct. Sinds Dinsdagmorgen wordt de heer 1. B., commissionair in diamanten, vermist. Hij had voor een bedrag van 30,000 aan diamanten in commissie, hoofdzakelijk toebehoorende aan kleine kooplieden of eigenwerkmakers. Daar deze hem in den laatsten tijd nog al om be- taling lastig vielen, vermoedt men dat hij er van door is. Van het geval is aan de justitie kennis gegeven. Wij vernemen nog, dat de personen welke betrokken zijn bij de financieele moeilijkheden waarin zich de heer B. bevindt, hedenmiddag een otiderhoud zullen hebben met den heer D., zwager van den heer B., daartoe telegra- fisch uit Parijs ontboden. De heer B. rnoet hoogere prijzen voor de diamanten ontvangen hebben dan hij betaald heeft. Bij de debacle is de heer B. M. betrokken voor 10,000, de heer M. Y. voor 11,000 en verschillende audere personen voor kleinere bedragen. Dat treurige zaken wel eens een vermake- lijke zijde hebben, bleek gisfermiddag te's Gra venhage zegt de //N. Ct." Men weet, dat de Haagsche politie sedert eenigen tijd een cam- pagne heeft geopend tegen de z. g. kwartjesvin- ders. Voor de woningen waar zij verblijven, zijn politieposten geplaatst. Gaan de heeren de straat op, dan worden zij overal door de agenten gevolgd, zoodat zij dan geen gelegenheid hebben hun //beroep" uit te oefenen. Toen dan ook twee bekende kwartjesvinders gestationeerd in het Lamgroeu Dinsdagmiddag per fiets een uitstapje wilden maken, werden zij onmiddellijk door twee agenten, eveneens per fiets, gevolgd. Op dit gezelschap minder gesteld, keerden beide vriendeu naar hun huis terug, alweder gevolgd door de twee agenten. Doch nu zij toch aan het rijden waren, bleven zij ten pleiziere van veel pubhek de route Lamgroen, Verver- straatje, Spui en Ammunitiehaven, een uurtje rondpeddelen, steeds achtervolgd door de twee agenten. Het baantjerijden moede, gingen daarop de heeren ergens een hartversterking nemen en trokken ten slotte over het Spui en de Amster- damsche Veerkade, met hun beide oppassers naar het centrum der stad. Dinsdagmiddag werd een grasmaaier uit Barneveld, J. van Asveld, te Naarden in een hooiland, waar hij bezig was geweest gras te maaien, in bewusteloozeu toestand gevonden. Door de politie in een rijtuig gehaald, werd hij naar het station Bussum vervoerd, doch de H. 1J. S. M. weigerde den roan te vervoeren, omdat hij te ziek was, naar de politie ons zegt. Daarop werd de man weder naar Naarden teruggebracht, waar hij in de eel voor vreemde- lingen en passanten door politie-agenten werd verpleegd, doch waar hij eergistermiddag over- leed, zonder familie of vrienden gezien te hebben. De man kon niet verklaren, hoe hij in dien toestand gekomen was. Dr. Poelstra verleende geneeskundige hulp. Uitputting moet de oor- zaak zijn. Woensdag is te Scheveningen bericht uit Lerwich ontvangen, dat de 22jarige matrons v. d. Zwan, varende op den Scheveningschen logger SOH. 247, overboord gevallen is en verdronken bij het hijschen van een zeil. Onze waterlooze Maas. De Maas voor Maastricht illustreert sinds gisteren de klacht van gansch Limburg over hare onbevaarbaar- heid met.drogen humor. Bijna in't midden van 't rivierbed, onder den zesden boog der voetbrug MaastrichtWijk, strekte zich gister- namiddag en strekt zich nog heden een grintveld uit. De spreeuwen wandelden er parmautig rond met de musschen en komen van den kant van het //velu' hun dorst lesschen. Wat ze zonder gevaar voor verdrinken doen kunnen, want daarnaast en onder verscheidene andere bogen stroomde het water niet hooger dan een handbreedte over de grintveldjes. die van de brug af even zichtbaar zijn als hun ,/droge" collega. Een prentbriefkaart ervan, heeren bestuurders van de Maasvereeniging Een prentbriefkaart volgens de idee-Pieters en met de verspreiding daarvan maakt ge meer reclame in den lande voor de gegrondheid van uwen eisch dan met tien vergaderingen en een half dozijn moties. Woensdagmorgen half twaalf kwam huilend uit een perceel in de Lawick van Pabststraat te Arnhem een dienstbode, gevolgd door mevrouw S., die in brand stond. Een kruideniersbediende, op de fiets, sprong vlug op de dame toe en trachtte met zijn jas den brand te dooven, wat hem met veel inoeite gelukte. Daarna kwam hulp van het Diaconessenhuis, en eindelyk de geneesheeren Meihuizen en Roosegaarde. Mevrouw S. is wel ernstig verwond, doch niet levensgevaarlijk. TER KEIIZESSCHE fOIRLVT Ilit bind verscliijnt VIi.hik!lis-, ll'iienen Vrijctngavonrt, nit^czonnerd op F"eeatdaifen. bij de Firma I*. J. III1. SIXBE (e TyrJIfinieB. Zitting van 9 Jnli 1908. Veronrdeeltl zijn: J. B. d. B., arbeider te Sas van Gent, ter zake van zonder verlof van den Burge- meester gelegenheid geven tot het houden van hazard- 8pel op den openbaren weg, tot boete van 3, subs. 2 dagen hechtenis; P. v. D werkman te Ter Nenzen, ter zake van spoorwegovertreding tot boete van 3, subs. 3 dagen hecht. L. M„ winkelier te Hoek, ter zake van stankverwek- kende vloeistof op den openbaren weg werpen, tot eene boete van J 0,50 subs. 1 dag hecht; S. D., herbergier te Axel, ter zake van overireding der brandweerverorde- ning, tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht.E. E. V, milieien te 's Gravenhage; A. D., voermansknecht te Ter Neuzen; A. B, landbouwer te Westdorpe; P. d. D., koopman te Philippine; P. d. C., klerk H. R., voerman, beiden te Selzaete D.v. d. V., landbouwer le Assenede, ter zake van het rijwielen zonder liclit, ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecbt.A. A. G., monteur te Selzaete, ter zake als voren, tot 2 boeten elk van 0,50, subs. 1 dag hecht. voor elke boete. P. F. d. N., landbouwer te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot boete van f 0,50, subs. 1 week tuchtschool; M. d. D, werkvrouw te Ter Neuzen, ter zake van Leer- plichtwetovertreding, bij herhaling, tot boete van f 1, subs. 1 dag hecht.; -R. H., sluisdiaaier te Sluiskil, ter zake van openbare dronkeriscliap en ordeverstoring, tot eene boete van 3, subs 2 dagen hecht. P. v. D., bootwerker; T. S. B. schildersknecht te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; C. L. v. YV.; F. E., bootwerkers te Ter Neuzen, ter zake. als voren, ieder tot eene boete van J' 3 subs. 2 dagen hecht. H. d. L., bakker te St. Jansteen, ter zake als voren, tot eene boete van f subs. 1 dag hecht.; 1. G. K. en J. B., arbeiders te Hoek, ter zake als voren ieder tot eene boete van 2, subs 2 dagen hecht.; J.O., liedjes- zanger, zwervende, ter zake als voren, tot eene boete van J 5, subs. 3 dagen hecht P. J. II., - J. O. v. d. W., bootwerkers; F. K. M. D., koopman te Hoek, van openbare dronkenschap ieder tot eene boete van 5, subs. 3 dagen hecht. voor elke boete;I. C. v. G., varensgezel, ter zake van openbare dronkenschap, tot eene boete van f 15, subs. 3 dagen hecht. C. W.. arbeider te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van 2, subs. 2 weken tuchtschool.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1