A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5170 Donderdag 9 Juli 1908. HIUDEEWET. el van Fidardo 48e Jaargang. OPROEPING voor FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/g en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEETEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. na-inspectie van een verlofganger der Nationale Militie. FERMONT ARTHUR AMANDUS, door AMO. Stom hoorde zij hem aan. .Als hij geeindigd had, vroeg zij „Hij is dood //Hij zal door mijn hand sterven," antwoordde Beppo somber en sloeg de hand aan het wapen, dat hij op den rug droeg. Eleonora zag voor zich neer, de kleine handen balden zich krampachtig. Dan hief ze haar hoofd op en zei met een blik, vol onheilspel- lende bedreiging t, Wie zond den moordenaar uit Beppo haalde de schouders op en keek treurig terzijde. Lang zag zij hem zwijgend aan, doch het was merkbaar hoe heftig het in haar bruiste. De doodelijke steek was door een vasal der Pesca's toegebracht noch de vader, noch Fernando leidden zijn arm. Wie dan Voor haar rees de trotsche gestalte van Julia omhoog, en thans begreep zij den blik van het trotsche oog, dat haar bij de bruiloft verschrikte. Als een blinkende dolkspits had hij haar toen geschenen, en op Cesar was hij gericht geweest. Eindelijk kwam het toon loos van haar lippen ,/Zij, Beppo zij //Ja, signora. Op zachten, maar verschrikkelijken toon klonk hen dan //Zij zal sterven." //Laat wat tijd voorbij gaan, signora, en houd TER NEUZEN, 8 Juli 1908. De Commissaris der Koningin schonk een verguld zilveren medaille voor de huisvlijtten- toonstelling, in Augustus alhier te houden. Met ingang van 16 Aug. a. s. wordt op verzoek de commies-titulair der posterijen entele- grafie J. A. Krijger verplaatst van Ter Neuzen naar Zierikzee. Bij Kon. besluit is aan L. Hangoor, vroeger brievenbesteller alhier, een pensioen toegekend van f 330 'sjaars. - Uit verschillende plaatsen onzer provincie wordt gemeld dat zich de ziekte onder de aardappelen en vlekziekte onder de varkens voordoet. Door het hoofdbestuur der schippersver- eeniging //Schuttevaer" is een adres gericht aan den Minister van Waterstaat, met verzoek het daarheen te willen leiden, dat de tramweg- haven van Zijpe, zooveel dit mogelijk is voor het behoud van schepen en ladingen, voor de schipperij worde toegankelijk gesteld. Men schrijft uit Oostburg Maandagavond was het de laatste kermisdag. Ongeveer half 10 kwam in de herberg van P. M., aan den voormaligen rykstol, een zekere J. Hame- lijnck, (bijgenaamd Jan den Bakker) van Schoon- dijke en zocht woorden met den aldaar zich ook bevindenden jongeling J. Lohman. wonende aan den Bakkersdam, gemeente Waterlaudkerkje. Eensklap3 bracht de eerste den laatste een levens- gevaarlijke wonde met een mes in den buik toe. De getroffene, die nog den tijd had te zeggen //ik ben gestoken," zeeg op een stoel neder. Dr. Herman de Groot, die gelukkig daar in de buurt woont, werd in allerijl gehaald, die den getroffene (wiens darmen door de wonde naar buiten kwameD) verbond. Later werd de ongelukkige per berrie naar het St. Antonius- gestieht, alwaar hij nu verpleegd wordt, over- gebracbt. De dader, een gevaarlijk en gevreesd per- soon, wist nog in het gedrang te ontkomen, doch een kwartier later werd hij in een danstent gearresteerd en gevankelijk naar demarechaussee- kazerne gebracht. Bij informatie gistermorgen aan het gesticht bleek dat de toestand van den getroffene naar omstandigheden redelijk is, maar hij leed ont- zettend veel pijn. Wat de eigenlyke reden tot tweespraak met uw ziel," waarschuwde Beppo. ,/Van mij zult ge hooren. Nog eer het dag is, wandel ik op het spoor van den moordenaar." Hij wendde zich om en ging. Zij ging zitten en staarde voor zich heeu. De nacht daalde zij merkte het niet. Donker was het in de kamer als in haar ziel. Zij stond op en liep haastig op en neer, als een tijgerin in haar kooi. Plotseling bleef zij staan, sloeg de mezzaro om het hoofd, greep den langen dolk, die op de tafel lag, borg hem in haar mouw en ging met Snellen tred het huis uit, achter in den tuin. Haastig ijlde zij door de lanen, tot den muur, die hem omringde een kleine deur week bij haren druk en ze was buiten. De nachtwind woei om haar en van ver drong het bruisen van de Tavignano tot haar door. Zij zag om zich heen, daarboven schenen de lichten van het kasteel Pesca door den nacht. Zij schreed daarop toe, over velden en wegen, drong door struiken, zonder het steken der doornen te voelen. In de jonge vrouw was het Corsicaansche bloed in voile woestheid ontwaakt, rood sche- merde het haar voor de oogen en een gedachte slechts woelde in haar hersenen,/Wraak, wraak voor Cesar Een wensch brandde haar in 't hartden dolk te stooten in de borst harer doodsvijandin. Zi] wist van geen moeheid, voelde geen scherpe steenen, die haar schoeisel verscheurden en de voeten wondden. Als een demon snelde de donkere, van de omgeving nauwelijks te onderscheiden gestalte, door den nacht. deze lage daad is, weet men nog niet. "Yer- moed wordt dat het een oude veete is, omdat de getroffene eens tegen den dader getuigd heeft. De dader is gevankelijk naar Middelburg overgebracht. Hoek, 6 Juli. Heden werd alhier door het bestuur der Chr. school in het dorp aanbesteed het verbouwen van de Chr. school. Hiervoor werd ingeschreven Voor het timmerwerk enz. door de heeren: J. van 't Hoff voor 1220, M. Robijn voor 1076, A. A. van der Wiele voor 1070, J. Robijn voor 1050 en J. de Feij ter voor 985. Voor het metselwerk door de heeren M. W. Nieuwelink voor 980, Jac. Meertens en R. J. de Fouw voor 975 en Jac. Verlinde en C. Vinke voor 961. Voor het schilderwerk door de heeren F. van der Welle voor 250, L.Kiel voor 170,60. Alle inschrijvers wonen te Hoek. De werken zijn voorloopig aan de minste inschrijvers ge- gund. Overslag, 7 Juli. Heden had de Stemming plaats voor 2 leden van den gemeenteraad, wegens periodieke aftreding van den heer H. Gijsel en A. van Laere. Van de 50 kiezers waren 47 opgekomen. De heer Gijsel verkreeg 27 stemmeu, de heer Van Laere 32, terwijl op den heer H. Lammens als derden candidaat 19 stem- men waren uitgebracbt, zoodat de aftredende leden herkozen zijn% Zelden was de belangstelling bij een verkiezing voor een lid van den gemeenteraad zoo algemeen als dezen keer. Provinciale Staten van Zeeiand. Dinsdagavond half acht werd de zomer- vergadering der Prov. Staten door den Com missaris der Koningin. den heer Mr. H. J. Dijckmeester, in naam der Koningin geopend. Alvorens tot de gewoue werkzaamheden over te gaan zeide de Voorzitter ongeveer het vol- gendeOvertuigd dat het een voldoening is elkaar in deze zomervergadering weder te zien, besef ik de teleurstelling met U, dat het tot dusver langst zitting hebbende lid niet meer tegenwoordig is. Den 12 Maart is n.l. de heer W. C. de Smidt op 80jarigen leeftijd te Schoondijke overleden. In 1868 tot lid der Weer hoorde zij het ruischen van de Tavig nano. Zij wist, dat deze rivier haar van Pesca scheidde, maar tegelijkertijd herinnerde zij zich, dat een kleine ijzeren brug zich over den vloed slingerde en het verkeer voor voetgangers tus schen beide oevers mogelijk maakte. Haar oog zocht de duisternis te doorboren, om de brug te ontdekken. Daar drong een mannenstem tot haar door en ze dook in het gras neer, om niet gezien te worden. Door de takken der twijgen voor zich, bemerkte zij thans twee gestalten, een man en nevens diens donkere kleeding een licht vrouwengewaad. Zij luisterde met gespannen aandacht. De twee kwamen nader en nu ver- stond zij ook woorden, duidelijk klonken ze in haar oor. //Ik kon niet anders, signora, ik moet u spreken. Gij weet, dat het gevaar zeer groot is". z/Spreek", zei een vrouwenstem met diepen klank, //wat begeer je van mij Eleonora sidderde, want het was Julia's stem. Wie den klank dezer stem eenmaal ge- hoord had, vergat ze nimmer meer. ,/Ik moet het eiland verlaten, anders ben ik verloren. Ik lach om alles, slechts om een nietmet gendarmen en de lieden der d'Ornano's spot ik, maar Beppo Castrucci is achter mij, den hongerigen bloedhond gelijk, ik ken hem, hij rust niet, eer hij mij voor het geweer heeft. Ik moet de zee tusschen hem en mij brengen en daartoe behoef ik geld. Daarom zond ik u een boodschap." vHeb je", vroeg Julia in algebroken toon, //mijn naam genoemd Staten gekozen, heeft hij bijna 40 jaren in het college gezeten. Hij nam daar een eervolle plaats in om zijn degelijke kennis van provin ciale belangen. In de laatste jaren liet zijn gezondheidstoestand niet meer toe de vergade- ringen geregeld bij te wonen. Zijn nagedach- tenis blijft bij u in eere. (Applaus). Hierna stelde de Voorzitter aan de orde het onderzoek der geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid voor bet district Sluis, den heer P. van Hoate, welk onderzoek werd opgedragen aan eene commissie. bestaande uit de heeren Bolle, De Veer en Moerdijk. Gedurende dat onderzoek werd de zitting ge- schorst. De commissie teruggekeerd zijnde con- cludeerde bij monde van den heer Bolle tot toelating van het nieuw gekozen lid. Dien- overeenkomstig werd besloten. De Voorzitter deelde daarop mede dat de heeren Lucasse en Van Houte wegens onge- steldheid verhinderd zijn de zomervergadering bij te wonen. Verder was bij den aanvang der zitting nog afwezig de heer Hombach, die later ter vergadering kwam. Alsnu werd mededeeling gedaan van inge- komen stukken, welke voor keunisgeving werden aangenomen. Als zijnde ongezegeld werd ter zijde gelegd een adres van M. Goudsmit te 's Gravenhage, om hem te belasten met de restauratie van de tapijtbehangsels in het gerechtsgebouw. Van de hoofdcommissie voor de in 1909 te Zeist te houden groote tuinbouw tentoonstel- ling was een verzoek ingekomen om steun uit de provinciale kas. Dit adres werd gesteld in handen van Ged. Staten om daaromtrent in de najaarsvergade- ring een voorstel te doen. Vervolgens werd overgelegd bet verslag van den toestand der provincie over 1907. Mededeeling werd gedaan dat sedert de vorige vergadering een onderhandsche aanbesteding heeft plaats gehad voor den bouw van een boot voor den provincialen stoombootdienst op de Wester-Schelde, welke bouw is opgedragen aan de machinefabriek //Kinderdijk" te Kinderdijk voor f 162,000. Overeenkomstig de voorstellen van Ged. Staten werd besloten tot aanhouding van a. adressen van de Vereeniging van burgemeesters en secre- tarissen in Zuid- en Noord-Beveland en van het dagelijks bestuur van de A. N. W. B., Toeristenboud voor Nederland, om wijziging van z/Neen, signora, die komt mij niet over de lippen." ,/Hier is geld, breng de zee tusschen jou en den wreker." Hij scheen haar hand te willen grijpen, want op den toon van den diepsten afkeer riep zy ,/Raak my niet aan je hand is rood van zijn bloed, weg weg Met bitterheid antwoordde de man//En wanneer ik den dolk gebruikte, wie heeft hem mij in de hand gedrukt Wie bezwoer mij bij alle trouw, die ik de Pesca's schuldig was, hem te verdelgen, die u beleedigd had Loont ge mij die trouw met verachting vGa, gasteunde zy, ,/Zoek den toorn der menschen te ontloopen, en en in dol gemompel ging het volgende verloren. z/De heilige maagd zij met u, signora," zei Antonio, ;/ik moet voort, mijn weg is lang en mijn voet half verlamd door den sprong in de diepte." Hij keerde zich om, hinkte weg en verdween in den nacht. Julia della Pesca stond alleen. Een donkere doek viel bij haar schouders neer en daaronder schemerde een wit kleed. De handen op het hart gedrukt, stond zij, het hoofd gebogen, bewegingloos. Ieder gesproken woord had Eleonora's oor bereikt, terwijl zij koortsachtig beefde. Het geluid van Antonio's schreden was weg- gestorven en nog altijd stond Julia daar, een standbeeld gelijk. Eleonora hief zich op, den flikkerenden dolk in de hand. z/Moordenaarster klonk het van haar lippen, TER SEEZESSCHE COIRAIT. Sit blntl veraehynt JlaandaK-i Woenadag' en Vrijdairnvond, «ltgfezonderfl op Feeatdaven. bij de Flnna 1*. J. WANT PIC SAmBE te Ter Weazen.^ Bargemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staalsblad no. 222 van 1896) maken bekend dat op heden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van FERNAND LAMARCHE, industrieel, wonende te Brnssel, om vergunning tot het plaatsen van eeD motor met dynamo in een gedeelte van het perceel plaatselijk gemerkt O 216 en gelegen in den Olid Zevenaarpolder, kadastraal sectie F no. 668, tot het in werking brengen van een kogelmolen voor het ver- vaardigen van slakkenmeel en dat Op Maandag, 20 Juli 1908, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegenheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of achriftelijk toe te Jichten. Ter Neuzen, 6 Juli 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. MOES, 1.°. Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelezen de brief van den heer Militie-Commissaris in Zeeland van den 4en Juli 1908, no. 52; roepen bij deze op den verlofganger der Nationale Militie van de lichting 1902, lotingsnummer 6, van het korps genietroepen behoorende tot deze gemeente, om op jflaandag, den 2? Juli aaustaande, des vnor- middatrs tusschen 9 en 12 uur ten huize van den Militie-Commissaris te Middelburg Rotterdamschekade 0 245) voor genoemden Militie-Commissaris teverschij- nen, in uniform gekleed en voorzien van al de door hem van het korps medegebrachte kleeding- en equipe- mentstukken eD zakboekje, tot het maken van na-in spectie, zullende hij bij niet-verschijning de nadeelige gevolgen zich zelven te wijten hebben. Ter Neuzen, 7 Juli 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secrtetaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1