A I e m e e n ieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaandarea. o r 51(58 Zaterdag 4 Juli 1908. Landbouwbsrichten. Gemeogde berichten. 48e Jaargang. Binnenland. m ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederlsnd 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,S2lL en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzendinq van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTEiN TIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzellde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. IE3:EIR,i3rP:e3 IBHi-A.!}. T W E E D E K A i¥3 E R. Vergadering van Donderdag. De voorzitter deelt mee, dat de commissie van het Analytisch Verslag benoemd heeft tot directeur van de Tachigraf'ische Inrichting der Kamer, den beer D. A. Zoethout, hoofdredacteur van de //Echo" te Amsterdam. Bij de voortzetting over de Oorlogsbegrooting blijft de heer Ter Laan aandringen op bezuini- erinar 1 en °P goede lichamelijke opvoeding van de j.eugd, welke echter met mag dienstbaar worden gemaakt aan militaire doeleinden. Den Raad van Defensie keurt hij af als een rem tegen pogingen der Earner 'om de militaire lasten te. verminderen. Deze spreker en ook de heer Verhey, sluiten zich aan bij den heer Thomson in diens bestriding van het stelsel der conduite-staten. De heer Verhey verklaart lijnrecht tegenover den Minister te staan in diens deukbeelden over aard en wezen van de beoordeeling van officieren. De heer De isser sluit zich aan bij den wensch van den Minister, dat de heer Duymaer van 1 wist zijn motie inzake de sergeant-majoor- insti ucteurs zou intrekken, indien althans de Minister bereid zou bevonden worden de ver- zekering te geven, dat hij te eeniger tijd uit de overbiijvende 32,000 aan de overblijvende 44 sergeanten-majoor-instructeurs eene tegemoet- koming zal geven. De heer Van Heemstra vraagt of de Minister bereid is de uitbetaling der soldijen in het leger voortaan niet meer om de 5 dagen, maar geregeld des Zaterdags te doen geschieden. De Minister van Ooriog. de replieken beant- woordend, zegt den heerYan Heemstra overweging van diens denkbeeld omtrent de soldij-uitbetaling toe. In zake de conduite-staten deelt de Minister mee, dat hij naar een middel zoekt om het reglement betreffende de inrichting dier staten niet weer bij Ministerieele beschikking te doen vaststellen, doch op een wijze waardoor dat reglement meer stabiel kan worden vastgesteld. Ook zal moeten overwogen worden om de ongunstig beoordeelde officieren een gelegaliseerd afschrift van de beoordeeling te verschaffen. Een commissie van advies is reeds benoemd. Het ligt ook in de bedoeling bezwaren tegen conduite-staten te doen onderzoeken door een commissie van drie geheel buiten de zaak staande, betiouwbare officieren, desnoods gepensioneerden voor den Minister is het niet doenlijk alle reclames, die bij honderdtallen inkomen, grondio1 te onderzoeken. De Minister verklaart zich bereid aan de seigeanten-majoor-instructeurs, die daarvoor door gedrag, ljver en geschiktheid in aanmerking komen, alsnog een tegemoetkoming te verschaffen, doch niet uit het meergenoemde bedrag van 32.000, maar uit den post gratificaties. De Minister betoogt geen tegenstander te zpn van wellicht noodige verbetering der rechts- bedeeling in het leger en zal, waar noodig, zooveel mogelijk ook verbetering aanbrengen. Loch dit kan niet plotseling en wil de Minister, die geen maatregel wenscht te neinen in over- ijling. ook niet plotseling doen. De heer Duymaer van Twist trekt zijn motie omtrent de sergeanten-majoor-instructeurs in. De algemeene beraadslagingen worden »e- sloten. Na de pauze wordt het voorstel van de commissie van rapporteurs om het gewijzigde wetsontwerp tot invoering van een wettelijken tpd. opnieuw in de afdeelingen te onderzoeken, verworpen met. 56 tegen 13 stemmen. Bij de ariikelsgewijze behandeling van de Oorlogsbegrooting licht de heer Ter' Laan een amendement toe, bedoelende de Kaiper te doen uitspreken of zij genoegen neemt met de door den Minister van Ooriog voorgestelde verlenging der herhalingsoefeningen, om te voorkomen dat Z0, die reeds bij het blijvend gedeelte gediend hebben, nog eens even lang voor de herhalings oefeningen in dienst moeten blijven. Dit amendement wordt bestreden door de heeren De Visser, Duymaer van Twist, Tydeman en den Minister. Het werd verdedigd door den heer Verhey. Het amendement- 1'er Laan wordt verworpen met 50 tegen 27 stemmen. - Kindersterfte in Noord-Brabant. De j afdeelingen van de Nederlandsche Maatschappij j ter bevordering der geneeskunde in Noord- j Brabant zijn overeengekomen een ernstig onder- i zoek in te stelien naar de groote kindersterfte in deze provincial Te dien einde zijn aan alle geneeskundigen aldaar gemakkelijke' circul'aires toegezonden, met verzoek bij het overlijden van elk hunner patientjes beneden den leeftijd van een jaar daarop in te vullen enkele gegevens omtrent voeding en verpleging, zindelijkheid en omgeving, beroep, gezondheid en maatschap- pelijken welstand der ouders, het aantal levende en overleden kinderen in hetzelfde gezin en d. e. In elke afdeeling heeft zich, een der leden beschikbaar gesteld tot het verzamelen en later verwerken der ingekomen opgaven het ouderzoek is voorloopig bepaald op een duur van negen maanden. TEK NEUZEN, 3 Juli 1908. In zake het geschil tusschen de gemeente- besturen van Ter Neuzen en Westdorpe over de verdeeling van kosten ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling omtrent toelating van kinderen uit de gemeente Westdorpe op de openbare lagere school te Sluiskil, gemeente Ter Neuzen, is bij Kon. besluit beslist, dat hier niet aanwezig is een geschil waaromtrent door H M., den Raad van State, afd. voor de geschiilen van bestuur, gehoord, behoort te worden beslist en zulks omdat 't hier geldt een geschil over een gewone schuldvordering waarvan de beslissing niet krachtens art. 70 der Grondwet door de Koningin kan worden gegeven, terwijl 't ook geen geschil van bestuur betreft, te beslissen krachtens art. 122 der Ge- meentewet junctis art. 147 en 161 der provin- ciale wet, daar het belang, dat elke gemeente bij de regeling heeft en het aandeel der door leder van haar te betalen kosten bij overeen- komst, die zich aansluit aan de volgens art. 121 der gemeentewet tot stand gebrachte regeling tusschen de gemeente, is vastgesteld. Te 8t. Annaland werd Woeusdag ten o*e- meentehuize door het bestuur der waterkeering van den calamiteuzen Suzannapolder aanbesteed het maken van werken tot verdediging van den onderzeeschen oever en het maken van een ver- bindingsdam aan de waterkeering van bovenwe- noemden polder. Begrooting f 22,387,715.° Hieivooi werd het nunst ingeschreven door den beer J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor 18,695. O. m. werd ook nog ingeschreven door den heer M. van den Hoek te Ter Neuzen voor 18.856. Door ingelanden van den Groot- en Klein Ferdinanduspoider is besloten om in't volgend jaar met keien te bestraten het nog onver- harde zuidelijke deel van de Axelschestraat en het daaraan sluitende, zuidwestwaarts tot het in den polder Beoostenbiij beoosten geleo-en ffOlmendreefje", gedeelte van den dijk tusschen den Groot- en den Klein Ferdinanduspoider, in ce nchting van het doi-p Koewacht. Daar ook reeds in beginsel tot bekeiing van het ,/OImendreefje" zou zijn besloten, zal door de bestratingen in den polder Oud Beoostenbiij bezuiden, waartoe aan de Provinciale Staten een renteloos voorschot is aangevraagd, eene langgewenschte verbinding door harde wegen tot stand zijn gebracht tusschen verschillende deelen van de gemeente Koewacht endespoor- wegstations van den spoorweg Mechelen—Ter Neuzen, te Axel en Kijkuit. In de week van 24 tot en met 30 Juni 1908' zijn in Zeeland voorgekomen 1 geval van typhus en febris typhoi'dea, en wel te Vlissingen 2 van roodvonk, waarvan 1 te Axel en I te Krabbendijke en 4 van diphtheritis, waarvan 1 te Hontenisse, 1 te Kerkwerve, 1 te Vlissingen en 1 te Zierikzee. De //St. Ct." no. 152 bevat een Kon. besluit van den 19den Juni (Staatsblad no 203) bevelende de plaatsing in het Staatsblad van de Neder- landsch-Belgische overeenkoinst betreffende de verbetering van de verlichting en bebakening der Westerschelde. d.d. 's Gravenhage, 8 October 1907. Te Biervliet was Woensdag school A in feestgewaad, daar de heer M. de Huliu zijn zilveren jubile als onderwijzer aan die inrichting vieren mocht. Vele g&schenken en andere blijken van be- langsteiling werden den feestvierende gegeven ten bewijze, dat de Biervlietsche bevolking het werk van een goed onderwijzer, van een kinder- vriend, op prijs stelt. Maandagnamiddag is van de N. V. werf Zeeland te Hansweert, met goed gevolg te water gelaten een schroefboot St. Ursula, bestemd voor den heer J. H. van Loosen. Op dezelfde werf wordt de kiel gelegd voor een staler, rijnschip, groot 1000 ton en bestemd voor den heer J. B de Maeyer te Willebroeck. Zaamslag, 2 Juli. Op de heden alhier ge- houden paarden- en veemarkt waren aangevomd 18 paarden en 26 stuks hoornvee. De premien en medaiiles werden uitgereikt als volgt Voor het grootste aantal paarden van een eige- naar ter markt gebracht, een premie van 2,50 en een verguld zilveren medaille voor het schoonste merriepaard van 3 jaar, aan K. de Koeijer alhier. Een verguld zilveren medaille voor het schoonste merriepaard van 4 jaar of daarboven, aan W. Dieleman te Axel. Voor het beste paard van 2 jaar aan F. de Jonge te Boschkapelle 2,50. Voor het beste paard van 1 jaar aan A. Dieleman aldaar J 2,50. Voor het grootste aantal hoornvee van een eigenaar ter markt gebracht, aan K. Broek- hoven te Ter Neuzen 2,50. Voor de beste baatgevende of kalfdragende koe aan J. Zegers alhier f 5, Voor het vetste stuk hoornvee aan Jan Dees alhier f 5,— Voor den besten springstier aan F. C. van Fraeijeuhove alhier 5,— Varkens en schapen waren niet aangevoerd. In vergelijking met voorgaande jaren was de handel van meer beteekenis. Kloosterzande. Onze kermis isweerachter den rug. Het bezoek is buitengewoon druk ge- weest, wat voor een groot deel zeker moet toegeschreven worden aan het overschoone weder. Er waren op het terrein verschillende kramen en vermakelpkheden, dansiustigen konderi op verschillende plaatsen hun hart ophalen, terwijl de ruime zaal van den heer Weemaes veel te klein was om alle liefhebbers van cafe chantant een plaatsje te geven. De orde is slechts even verstoord door een dronken schipper, die in 't cafe Weemaes wat rumoerig was en belust was op ruzie maken, zoodat hij opgebracht moest worden. De man verzette zich zoo heftig, dat hij eenige gevoelige tikken opliep voor hij goed en wel binnen was. Koewacht, Er wordt tegenwoordig wacht gehouden aan de Belgische grens. De smokke- laars beleven mo'eilijke dagen. Dinsdag werden door de ambtenaren van de brigade Stekene twee kruiwagens aangeslagen. Op den eenen krui- wagen lag een kalf, op den anderen een vet varken. Beide dieren, die frauduleus in Belgie gevoerd waren, werden in beslag genomen en naar St. Nicolaas gevoerd. De geleiders wisten te ontsnappen. Een paar hier aan de grens zeer bekende veesmokkelaars, die met de Belgische justitie nogal een aardige rekening te vereffenen hebben, waagden zich Woensaagmiddag in eene herberg juist over de Nederlandsche grens. De manuen vermaakten zich uitstekend en lieten zich een glaasje bier goed smaken. Jammer voor hen had een Belgiseh ambtenaar hen bespied. Deze waarschuwde zijne collega's en onze smokkelaars werden overvallen, gevangen genomen en geboeid naar bet kantoor der invoerrechten overgebracht. De een is de bekende //Roode Vos," die ontvlucht is uit Hoogstraeten, waar hij 7 jaar op kosten van den Belgischen staat zou //verpleegd" worden. De andere is een zekere Van Megroot, die onlangs tot 30 maanden gevangenisstraf ver- oordeeld is. Hij was naar Duitschland gevlucbt, docli ook daar kon hij het met de politie niet goed vinden, waarom hij naar hier gekomen was. Beide //heeren" zijn Woensdag nog onder goed geleide naar de strafgevangenis van Dendermoirde overgebracht. Op de Algemeene Vergadering van het Neder- landsch Landbouwcomite den 10 Juli a. s. in den Haag te houden, wordt door het Bestuur voorgesteld, dat de vergadering het volgende gewichtige besluit neme Aan het bestuur op te dragen eenerzijds aan de regeering de intrekking van bet ontwerp van wet op de Landbouwongevatlenverzekering van 1905 te verzoeken en anderzijds bij haar aan te dringen op de indiening van een ont werp van wet deze materie betreffende, waarbij alleen de verzekeringsplicht wordf opgelegd, doch onder de noodige waarborgen vrijheid gelaten wordt ten aanzien van de wijze van verzekering. Dinsdag werd in de Nieuwstraat te Middel- burg een juffrouw door een bal, waarmede eenige jongens voetbal speelden, zoodanig aan het oog getroffen, dat zij zich onder geneeskundige be handeling moest stelien. Wij lezen in Van Oirschot's Nieuws- en Advertentieblad In de afgeloopen week vond het zoontje van den heer H. een pakje, inhoudende ruim 1400 Mark (f 840) aan bankpapier. Het couvert dat de som bevatte verwees den heer H. naar de heeren Van Mierlo Zoon, die verklaarden Nederlandsch geld in Duitsch omgezet te hebben, maar de dame niet kenden. Een briefje, eveneens in het pakket, verwees den heer H. naar de bankiersfirma Ingen-Housz en deze kon onmiddellijk zeggen, dat het geld behoorde aan mevr. F. uit de Mauritsstraat, die het zoontje van den heer H. bij gebrek aan een stuk chocolaad, beloonde meteen rijksdaalder, dien de heer H. later door de meid heeft laten terugbezorgen. Mevr. Swagemakers, van het kasteel Groenendaal, te Hilvarenbeek, reed met haar karretje, waarin zich een andere dame met 3jarig kind bevond, doordat de ezel op hoi sloeg. in een sloot langs den Diesenschen weg. Allen werden gered, behalve Heintje de ezel, die als dupe van de historie verdronken was. Een mijnwerker uit Hattingen wilde, met zijn broertje op den rug, de Roer overzwemmen. In het midden zonk hij en verdronk. De knaap werd met veel moeite gered. In een cafe te Rotterdam kreeg Woensdag- middag een bezoeker, een stoker, die met een vakgenoot aan het biljarten was, plotseling twist met de vrouw des huizes. Toen deze van achter de toonbank kwarn gaf hij haar een messteek in den schouder. De vrouw vluchtte naar de biunenkamer, waar de aanvaller haar volgde en meerdere steken in hoofd en hals toebracht. Een matroos, die zich ook in de gelagkamer bevond, kwam tusscheubeide en gaf den stoker met een biljartqueu een geduchten slag op het hoofd, zoodat hem het bloed uit de ooren liep. e" nitgi-znmiiT.! op Feea(dai;en. bij de Firm a P. JJ. VAM B»K ItSBiS <e BBTriMlllii liinrnnnmrmBii m i Tfr Xeuzeo.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1