A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. N<\ 5164 Donderdap; 25 Juni 1908. 48e Jaargang. Aanbesteding. aanbesteden Binnenland. B@ S&gel fld&?di FEUILLET0N. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32V2 en yoor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADTEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. f Burgemeester en Wethouders van GLINGE (Zeeland), zullen op Dinsdag 30 Juni 1903, des middags 1 are, lokale tijd, in het bavenhuis aan den zeedijk van den Koningin Emmapolder, bij enkeie inschrijving het aan de gemeentehaven maken van Keibestratingen en het plaatsen van 180 MK houten leuning met eenige bykomende werJeen en bij levering van alle materialen en met het onderhond tot 31 December 1908. Aanwijzing op den dag der besteding'smorgens 9 ure 1. t. Bestekken verkrijgbaar vanaf Dinsdag 16 Juni 1908 bij den Gemeente-Secretaris tegen den prijs van dertig cent per exemplaar. RAMUSG f 3100, Clinge, 9 Juni 1908. D. ERCAUTEREN, Burgemeester. 0. KIEBOOM, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Motor- en R ij w i e 1 w e t. De heer Van den Berch van Heemstede be- strijdt het maken van zware bepalingen voor toelating van automobielen op de Rijkswegen in tegenstelling met bet buitenland, waar de automobielen toch wel niet minder gevaarlijk zullen zijn dan in Nederland. Maar het ver- keerde gebruik door woest njdende bestuurders moet tegengegaan worden, en met kracht en daarom geeft bij o. a. in overweging gestrenge- ljjk te werk te gaan door intrekking van het rijbewijs bij onbehoorlijk hard rijden. De Minister zegt toe dat er zoo gestreng mogelijk zal worden opgetreden. Hierna wordt gedebatteerd over een amende- ment van de heeren De Geer c. s., strekkende om voor de gemeentebesturen mogelijk te maken door AMO. 20) VI1J. Fernando della Pesca was een hartstochtelijk, soms wild en ruw man, maar van dieper gevoel, dan zich uiterlijk vermoeden liet. Toen hij voor Eleonora stond, had hij haar blikken doen slaan in zijn binnenste, dat hem zelf eerst volkomen klaar geworden was, toen hij het bericht van Cesar's dood ontving. Voor Eleo nora had hij een diepen hartstocht gevoeld, en niet klein was zijn smart toen die niet beant- woord werd. Maar hij overtuigde zich zelf, dat de woest hartstochtelijke manier van zijn liefdesverklaring het teedere kind meer ver- schrikt dan geroerd moest hebben. Zwaar leed hij, toen ze Cesar haar hand reikte en daarmee iedere hoop vervloog nog eenmaal haar gunst te verwerven. Diep in zijn ziel had het hem gekrenkt, ja verbitterd, dat Eleonora hem voor den moordenaar van Cesar kon houden en hij was naar Ornano gereden met het voor- nemen, harde woorden ite zeggen. Toen hij haar echter voor zich zag, bleek en lijdend, een schaduw van haar zelf, zweeg de haat en het diepste meegevoel beheerschte hem. Ook nu hij huiswaarts reed, stond het zoo vreeselijk veranderde beeld der geliefde voor zijn oog. Hij had, na zijn terugkeer in Ajaccio, Francesco Jrietri opgezocht en zich door dezen over de een maximum-gewicht te bepalen op doorgaande wegen binnen de kom der gemeente voor auto's die aan bepaalde eischen niet voldoen. De heer De Waal Malefijt vreest van het amendement het bezwaar, dat nu de kleinste gemeente bet recht krijgt een doorgaanden weg voor het automobiel-verkeer te sluiten. De Minister neemt het amendement echter over. Het aldus gewijzigde art'ikel, op verzoek van den heer De Waal Malefijt in stemming ge- bracht, wordt aangenomen met 49 tegen 8 stemmen. Hierna komt in behandeling een amendement van den heer Van Citters om, waar het Regeeringsontwerp wil vastgesteld zien een maximum-snelheid, de laagste grens vast te stellen en wel op 10 K.M. in het uur te brengen. De heer De Waal-Malefijt licht een amende ment toe, bedoelende om de beperking van 15 K. M. alleen te doen gelden voor de wegen voor het doorgaand verkeer vereischt en ge- schikt, maar voor de overige wegen de gemeente besturen de vrijheid, die ze thans bevatten, in de bepaling van de snelheid te laten. De heeren Van den Berch van Heemstede en Van Asch van Wijck bestrijden de opname van de maximum-snelheidsbepaling in de wet. Eerstgenoemde betoogt dat, wat de eene ge meente te snel zal vinden, door de andere als te langzaam zal worden beoordeeld,. terwijl laatstgenoemde meer heil verwachtte van streno-e maatregelen tegen onbesuisde chauffeurs en van beter politietoezicht op de wegen. Bij de voortzetting der discussie, betoogt de heer Ter Laan de onmisbaarheid in de wet van een maximum-snelheidsbepaling en herin- nert aan het bekende ongeval met doodelijken afloop aan het kanaal te 's Gravenhage. De Minister van Waterstaat betoogt, tegen- over hen, die op strengere bestraffing aan- drougen, dat in den laatsten tijd de rechtscol- leges vrij strenge straffen opleggen wegens onbesuisd rijden, terwijl verzoeken om gratie van te dier zake veroordeelden werden afgewezen. De Minister verdedigt de maximum-snelheid van 15 K. M., tot welk cijfer de Regeering eerst na rijp beraad is gekomen. 1 enslotte bestrijdt de Minister het amende- ment-Malefijt, dat tweeerlei maximum zou scheppen een voor doorgaande wegen in de kom der gemeente, van 15 K. M. en e'en van bijzondere omstandigheden van den moord laten inlichten, maar ook hierna waren de daad en haar rootieven niet ontrukt aan de duisternis, die hem omringde. Nog iets anders veroorzaakte hem kommer, de ziekte van zijn zuster, die hij vreeselijk veranderd vond. De meening van den ouden Giorgio over den invloed der ,/inal occhio" kon bjj hem geen ingang vinden. Dat echter een diep zieleleed hier de oorzaak was, was voor hem duidelijk. Maar wat veroorzaakte de kwaal Het was hem niet verborgen gebleven, dat Julia een genegenheid voor Cesar koesterde, doch dat bij de afgemeten kalmte, ja koude van haar wezen, deze neiging van zoo'n hartstochte- lijken aard kon zijn, dat zijn huwelijk met Eleonora, zijn beklagenswaardig uiteinde, veran- denngen konden veroorzaken, die zich in haar uiterlijk weerspiegelden, weigerde hij te »e- looven. Zijn zuster was gewoonlijk niet de slavin van zachte aandoeningen of sentimenteele gevoelens, maar bezat meer trotsch dan warm gevoel. Des te onverklaarbaarder was haar leed, indien het werkelijk, zooals de mannen der wetenschap vermoedden, zijn zetel in de ziel had. Voor het slot zijner familie aangekomen, steeg Fernando af, wierp den teugel van zijn paard den rijknecht toe en ging naar den tuin, waar hij zijn zuster dacht te vinden. Uit een prieel blonk hem ook haar licht kleed tegen. Zij zat daar op een boek te staren, dat voor haar op de tafel lag. In gedachten verzonken, merkte zij den stap haars broeders niet en schrok hevig toen hij haar naam riep. een willekeurig getal voor de overige wegen. De heer Tydeman blijft zijn vroeger steeds ingenomen houding omtrent de maximum snelheid, nl. dat het eenige juiste stelsel is algeheele vrijheid in de bepaling van die snel heid, bandhaven. Na verder debat wordt het amendement-Van Citters (10 K.M. maximum) aangenomen met 31 tegen 28 stemmen. Het amendemeDt-Malefijt vervalt hierdoor. Het Regeeringsartikel wordt daarna aange nomen met 39 tegen 21 stemmen. zoodat dus bepaald is, dat de gemeentebesturen kunnen bepalen dat binnen de bebouwde kom der ge meente niet harder dan 10 K.M. in 't uur mag gereden worden. Bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de Pensioenwetten voor land- en zeemacht protesteert de heCr Hugenholtz nogmaals tegen het euvel, dat offi- cieren, hoewel zij reeds pensioengerechtigd zijn, op non-actief in dienst worden gehouden om hun te kunnen toekennen het pensioen, aan een hooger rang verbonden. De Minister van Marine verzekert, dat tegen onbillijkheden en douceurtjes geven gewaakt dient te worden. Echter de Pensioenwet stelt actieven dienst gelijk met non-actieven dienst. Deze bepaling kan trouwens niet gemist worden om onbillijkheden te voorkomen. Men denke slechts aan zeeofficieren, die op non-activiteit worden gesteld wegens het buiten dienst stellen vj.n hun schip. Misbruik maken van de wets- bepaling wordt echter ook door den Minister afgekeurd. De Minister erkent de door den heer Van Vlijmen uitgesproken wenschelijkheid, om mili- tairen, die een burgerlijke Rijksbetrekking in 't zicht hebben, te waarschuwen, dat in hun belang is dat zij, alvorens in bedoelde burger lijke betrekking te treden, ontslag met recht op pensioen uit den militairen dienst vragen. De heeren Hugenholtz en Duymaer van Twist hadden eveneens de billijkheid hiervan betoogd. TER NEUZEN, 24 Juni 1908. Naar we vernemen staan de tramplannen voor de verbinding van Oostelijk en Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen met daarmede in verband staande zijlijnen niet ongunstig. Er bestaat gegronde hoop dat die plannen zoo tijdig bij de Prov. Staten zullen worden ingediend, dat zij i,0," zei hij vriendelijk, //waar waren je ge dachten, Julia Heb ik je uit de hemel gerukt V" Uit het bleeke, schoone gelaat straalden hem de donkere oogen tegen, met een uitdrukking, die hem verschrikte. Er lag iets van krank- zinnigheid in haar blik, dat niet verzacht werd, toen zij schier toonloos antwoordde//Slechts uit de hel." Hij greep naar het boek, het was Dante's //Inferno." z/Wandelen wij met de onsterfelijken door de onderwereld Vergeef, dat ik je naar deze schoone aarde terugriep." //Een schoone aarde, ja," zei ze zacht, half voor zich heen op bitteren toon. Julia was zeer veranderd. Wreed zieleleed spiegelde in haar trekken, sprak uit haar oogen, wier blik vaker in 't vage was gericht dan op haar omgeving. Fernando scheen den bitteren toon harer1 woorden bemerkt te hebben en ging voort z/lk bewonder den Florentijner, maar ik houd niet van hem. Zijn fantasie is mij te gruwelijk. Hoe kan een meisje behagen vinden in //Inferno." z/De schaduwen der onderwereld behagen mij." z/Een vreeselijk behagen." z/Ja," zei ze langzaam en zag in de verte. //Mijn trotsche Julia behoort in het licht van 't frissche leven, in den zonnescbijn van het geluk. Laat den somberen Dante rusten en praat met mij." z/Ja," zei ze nogmaals en keek hem aan. Alsof haar plotseling iets inviel, vroeg ze dan snel z/Vanwaar kom je, Fernando?" in de najaarszitting aan de orde kunnen komen, en na aldaar verkregen gunstige beschik- king het volgend jaar bij de Staten-Generaal. Bij de heden alhier vanwege het Burgerlijk Armbestuur gehouden aanbesteding voor de levering van brood werd ingeschreven door de heeren I. Meijer voor 10,75 en A. Scbeele voor 9,47, per 100 Kg. De levering is aan den minsten inschrijver gegund. Het is meermalen gebeurd tusschen ver- liefden kan het niet altijd rozengeur en mane- scbijn zijn. De ernst van het leven brengt ook somberder beelden. Zoo was het ook bij een paartje te dezer stede. Voor hen, die bij toeval in de gelegenheid waren het in de laatste dagen te aanschouwen, bleek aan de, in plaats van Iieflijke, vijandige blikken en ge- baren, dat er iets haperde. L)it gaf echter nog geen grond om te verwachten dat zich een begin van een drama zou afspelen, zooals gisteren- avond plaats vond. Het was schuttijd en uit de Westsluis ver- trokken verschillende stoomers naar buiten. Een talrijk publiek stond, als naar gewoonte, de vertrekkende booten na te staren. Eens- klaps, een vallende ster gelijk, snelde een vrouwelijke gestalte naar beneden den dijk, en spoedde voort naar den steilen waterkant, waarvan zij naar beneden sprong, in het zilte nat. Dat gaf natuurlijk een groote opschudding. De gedachten, die de verschillende toeschouwers op dat oogenblik bezielden te besehrijven, is onmogelijk. Zonder nu degenen waarvan het niet anders bleek, ten achter te stellen, was het meest practisch de heer A. J. Daelman. Deze zag, van af het sluishoofd, dat het eerstbedoelde meisje in levensgevaar verkeerde. Van die hoogte leek het hem, ook voor de drenkelinge, te gevaarlijk achterna to springen. Hij snelde dus naar beneden, schoot ondertusschen zijn jas uit en sprong het meisje na. Hoewel de toegesnelde redder ook niet aan een onderdom- peling ontkwam, had hij de levensmoede spoedig beet en hield haar boven water. Ondank was ook in deze 's werelds loon, daar het meisje hem in het geheel niet dankbaar bleek dat hij haar gezelschap kwam houden en hem verzocht haar maar los te laten. Daarvoor had de heer D. er echter geen nat pak en misschien nog meer aan gewaagd het malen van 2 stoomschepen maakte het verblijf in het water niet zonder gevaar. Hij hield zich en de drenkelinge #Van 't kasteel Ornano." z/Ornano," herhaalde zij toonloos. z/Ik heb signora Eleonora gesproken en haar mijn deelneming in haar groot ongeluk be- tuigd." z/Hoe draagt zij het?" z/O, Julia," zei hij op een toon vol mede- lijden, //de arme moet zwaar lijden, want slechts de schaduw der zoo beminnelijke Eleonora Pietri bestaathet leed heeft dezen bloemknop doen verwelken." Fernando bemerkte niet, hoe bij zijn woorden een uitdrukking van boozen triumf op Julia's schoon gelaat verscheen als zij het weer naar hem toekeerde, was die trek verdwenen. //Eleonora lijdtzei ze zacht. z/Ja. Wie kan het vreeselijke lijden van deze jonge menschenziel begrijpen, die na een kort geluk den geliefde plotseling ten grave moest zien dalen Uit het zachte lam is door het overweldigende zieleleed een tijgerin gegroeid ik geloof dat zij slechts leeft met de gedachte aan vreeselijke wraak en de moordenaar mag zich wel in acht nemen." Met strakken ernst zei Julia //Ik zou doen als zij." Zjj zag voor zich neer en vroeg dan z/Je haatte Cesar, niet waar, Fernando?" z/Wij stonden, helaas, in't leven ver van elkaar, ook dan nog, als hij mij bij Worth het leven had gered. Onze zielen konden elkaar niet vinden en dat was mijn schuld. Doch wat ik den levende onthield, wil ik den doode wijden en al mijn kracht is er op gericht, den laffen, listigen moordenaar aan het schavot over te leveren." (Wordt vervolgd.) TER HTZEVSdlK COCRAST. IH< Mad verscliijnt Wmmii»a- Woensdag- en Vrij<laSavond, ui<Kexondrril op Kee*<<l»«t-n. bij de Virma P. .1. ViK HK M\I)K If T.-r "agaaungaBBmii" II ■lllll IP I HI Ml IMMMMBMB—B—a

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1