A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeiiwsch-Vlaaitderen. Binnenland. Gemengde berichten. 5162 Zfiterdair 20 Juni 1908 48e Jaargang. Landbouwberichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/3 en yoor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EBRSTB "RT A ~n EERSTE KAMER. De Eerste Kamer heeft gisteren zonder stemming goedgekeurd de wetsontwerpen tot verhooging der begrooting van Nederlandsch- Indie voor 1908 ten behoeve van de opleiding van inlandsche rechtskundigen en tot wijziging van de reglementen op het beleid der regeering in de kolonien Suriname en Curasao. Naar aanleiding van een vraag van den heer Hovy over bet ingekomen rapport omtrent de toestanden te Timor-Koepang, waarin, naar hem van uit Indie verzekerd wordt, onnauwkeurig- heden voorkomen, of het den Minister van Kolonien ook mogelijk zou zijn het rapport van den officier van justitie te Makasser, Mr. Stok, deswege over te leggen, zeide de Minister, dat hem bet bestaan van dat rapport niet bekend is. Hij zal echter gaarne aan het verzoek van den heer Hovy voldoen, indien de belangen der justitie zich daartegen niet verzetten. De vergadering is verdaagd tot nadere bijeenroeping. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. In bebandeling komt bet wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der wet van 1891 tot regeling der brievenposterij. Dit ontwerp beoogt, onder meer, verlaging van het tarief voor het vervoer van brieven, drukwerken en nieuwsbladen. Het ontwerp verstaat onder nieuwsbladen, gedrukte stukken, minstens eenmaal per maand (vroeger eenmaal per week) verschijnende, als courant of tijdschrift. Voorgesteld wordt voorts, het brievenport voor brieven van niet meer dan 20 gram (thans 15) 5 cent verder wordt voorgesteld een port voor bestelling binnen den kring van het post- of hulppostkantoor van 3 cent, voor brieven van hoogstens 20 gram, terwijl tevens voor bedoelde kringbestelling briefkaarten van U/g cent worden ingevoerd. Het port voor gedrukte stukken wordt be- paald voor een gewicht tot 500 gram op 1 cent per 50 gram of gedeelte daarvan en voor nieuws bladen met of zonder bijvoegsels per nummer voor een gewicht van niet meer dan 50 gram 7s cent en boven 55 tot 150 gram 1 cent. Er wordt geen algemeen debat gevoerd. Na eenige besprekingen wordt goedgekeurd een amendement-Van Nispen tot Sevenaer om, teneinde de onzekerheid weg te nemen of ge- illustreerde bijvoegsels kunnen gerekend worden tot een blad te behooren, te bepalen, dat het vervolg van een nieuwsblad, dat gedeelte, dat in strekking met dat blad overeenstemt of dat op eenigerlei gebied aanvult, ook door de poste- rijen als een deel van het blad zal aangemerkt worden. Verworpen wordt, met 34 tegen 33 stemmen, by art. 4 (port van nieuwsbladen) een amen- dement-Van Nispen, om voor een gewicht van niet meer dan 60 gram 1(2 cent (het Regeerings- ontwerp wil 55 gram) te heffen en 1 cent boven 60 gram tot en met 150 gram. Zulks vooral ten bate van de kleine pers, en omdat het papier van de eene courant en de andere nogal eens verschilt. Het wetsontwerp wordt daarna zonder stem ming goedgekeurd. Goedgekeurd wordt de eonclusie van het veislag der commissie omtrent de inlichtingen op het adres van de erven J. W. Kayser, concessionarissen van den aanleg en de exploitatie van het telefoonnet te Nijmegen, boudende ver zoek tot het verkrijgen eener nieuwe concessie. De eonclusie strekt den Minister in overweging te geven, bij het eindigen der concessie de werken door den Staat te naasten, als ware een nieuwe concessie verleend. Bjj de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging der Motor- en Rijwielwet-1905 wijst de heer Van Karnebeek op de groote stofplaag veroorzaakt door automobielen en verzocht uit- breiding van de bevoegdheid der gemeentebe- sturen om de snelheid te beperken. Spreker acht, dat de gemeentebesturen uitsluitend in de bebouwde kom der gemeente de snelheid mogen beperken. Hij wenscht de bevoegdheid voor Rijk, provincie en gemeente om een maximum- snelheid te bepalen. Minister Bevers zegt ernstig te zullen over wegen een regeling, waarbij ook een snelheids- beperking buiten de bebouwde kom der gemeente mogelijk zal zijn. De heer Ter Laan acht eveneens de stofplaag alleen te bestrijden door een wettelijk maximum snelheidsbepaling. De heer Drucker daarentegen verwacht van zulk een algemeene maximumbepaling geen enkel praktisch resultaat, en blijft het beter achten dat brj de snelheidsbepaling met de plaatselijke omstandigheden rekening wordt ge- houden en bepleit verscherping van de civiel- rechterlijke aansprakelijkheid van de automobiel- rijders. De Minister deelt mee, dat de overweging of het mogelijk is, de gemeentebesturen de bevoegd heid te verleenen, een maximumgewicht te stellen voor auto's op doorgaande wegen, in onderzoek is. Omtrent de civielrechtelijke aansprakelrjk heid is overleg met Justitie gaande. De heer van Sasse van Ysselt stelt voor, de gemeentebesturen de bevoegdheid te verleenen om bestrate voetpaden voor het rijwielverkeer te verbieden met wegneming van de beperkende bepalingen, onder welke thans de gemeentebe sturen die bevoegdheid reeds bezitten. Nadat de Minister dit amendement heeft be- streden, wordt de verdere behandeling van het wetsontwerp aangehouden en besloten, morgen 3 uur een korte vergadering te houden voor een nadere regeling van werkzaamheden. TER NEUZEN, 19 Juui 1908. Bij Kon. besluit van 17 dezer is her- benoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Oostburg de heer J. G. Gerritsen, burgemeester te Breskens. De vlascampagne in Zeeuwsch-Vlaanderen W. D. is, zoo schrijt men ons, weer begonnen. Belgische en ingezeten kooplieden komen bij de vele partijen vlas eens poolshoogte nemen. Toch is de handel nog niet levendig. Zoowel koopers als landbouwers nemen een afwachtende houding aan. V oor puike partijen hoorden we gewagen van 160 a 180 per gemet (44 a 56 c. a.). Voor de betrekking van directeur der N aamlooze ennootscbap Landbouwmaatschap- pij ,/De Bathpolders" hebben zich 159 sollici- tanten aangemeld. In de week van 10 tot en met 16 Juni 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 2 gevallen van roodvonk en 6 van diphtheritis en wel van roodvonk 1 geval te St. Kruis, en 1 te Vhssingen van diphtheritis 2 gevallen te St. Jansteen, 1 te Kruiningen, 1 te Oud-Vossemeer en 2 te Zierikzee. Axel, 17 Juni. In de heden alhier gehouden vergadering van stembevoegde ingelanden van den polder ,/Catharina", welke door alle (12) ingelanden werd bijgewoond, werd hetdijkgeschot vastgesteld op 5,25 per hectare. Herkozen werden als dijkgraaf de heer W. Scheele en als gezworene de heer B. C. Ysebaert. Een vooistel om het aantal hectaren, dat recht geeft tot het uitbrengen van een stem, te verminderen, werd verworpen het aantal bleef bepaald op 8. M estdorpe, 17 Juni. Heden werd ten huize van den heer Aug. Puylaert alhier, ten ver- zoeke der erven van wijlen mej. Stephanie van Acker, door de notanssen Dregmans en Dumoleyn, in het openbaar geveild Koop I, 6,94,80 hectaren bouw- en weiland, en roop 11, 1,44,90 hectare bouw- en weiland. Deze twee perceelen werden in massa gekocht door den heer Alf. de Beleir alhier, voor de som van 12,510. Bij de premiekeuringen in Zeeland wer den Dinsdag te Cortgene geen van de aange- geven dieren voorgebracht. Aangegeven waren 10 merries geboren in 1907, 1 hengst ge- boren in 1906, 7 merries geboren in 19001904 en 8 merries geboren in 1905. Te Hulst werden voorgebracht 8 van de 10 aangegeven merries, geboren in 1907, 4 van de 5 aangegeven hengsten, geboren in 1906 9 van de 16 aangegeven merries, geboren in 19001904, en 2 van de 4 aangegeven mer ries geboren in 1905. Op de jaarlijksche paardenmarkt, gisteren te Middelburg gehouden, was de aanvoer groot. Niet minder dan 275 paarden stonden aan de lijn. De hoedanigheid was over het algemeen vol- doende, bij de jongere dieren goed merkbaar is dat meer zorg aan de fokkerij wordt besteed. De handel was tamelijk goedhet meeren- deel van wat verhandeld werd, werd aangekocht door de commissie voor de verloting. Zij kocht, behalve het paard dat, voor den veerwagen gespannen, met deze den hoofdprijs vormt, 5 paarden van drie jaar en ouder, 6 tweejarige en 7 eenjarige paarden, benevens 28 veulens. De prijzen, die besteed werden, liepen van 130 tot 160 voor veulens en tot 500 voor goede paarden. Aan de markt viel een buitengewoon druk bezoek ten deel. (M. Ct.) Aan Kunst en Eer, het muziekkorps der voormalige dienstdoende schuttery te Zierikzee, waarvan wijlen Mr. J. G. van der Lek de Clercq commandant was, is door dezen 2500, vrij van successierechten, vermaakt. Door het omvallen van een petroleumlamp ontstond bij de wed. v. E. aan den Dijk, te Maurik, een felle brand. Het geheele perceel werd in de asch gelegd en de inboedel ging geheel verloren. Een ziek kind kon nog met veel moeite gered worden. Verzekering dekt de schade. In de Friesche gemeente H. heeft een moeder haar jongste kind afgestaan aan een kinderloos echtpaar uit den arbeidenden stand, voor 40 cent. Te Oldenzaal had op den straatweg naar Bentheim een ongeluk plaats. De landbouwer J. Morsink te De Lutte reed met een wagen met varkens naar de markt. Op den wagen hadden behalve Morsink nog een 2tal landbouwers plaats genomen. Eensklaps begon het paard te steigeren, verbrijzelde met de achterpooten een kistje voor op den wagen waarop M. zat, terwijl het den man het eene been onder de knie totaal stnksloeg. Het paard, dat op hoi sloeg, werd spoedig aan den kant eener sloot tot staan gebracht waardein- zittenden op den grond tuimelden. Morsink werd daarna per rijtuig naar't ziekenhuis aldaar vervoerd. De overigen kwamen er zonder letsel af. Zaterdag zouden eenige knechten van de fabriek van geneesmiddelen van de firma Brocades Stheeman, te Meppel, een bus met vluchtige stoffen openen. Door de gassen, die er uit op- stegen, werden ze min of meer bedwelmd. Een der knechten, Kornelis Sikkens, werd er zoo onpasselijk door, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De man, die pas sedert een maand gehuwd was, is Maandagavond overleden. Zaterdagavond was hij nog met zijn vrouw boodschappen gaan doen. Door de politie te Feijenoord is proces- verbaal opgemaakt tegen den hekwachter der S. S., G. N., wegens het niet tijdig sluiten van de sluitboomen aan den overweg aan de Roozen- spoorstraat, zoodat een sneltrein bij geopende boomen passeerde en door de omwonenden tegen het gevaar moest worden gewaarschuwd. Door een zetkastelein in de Pauwstraat te Arnhem werd eenigen tijd geleden bij de politie aangifte gedaan, dat bij hem door middel van inbraak een bed rag van 215 gestolen was. Het onderzoek van de politie heeft uitgebracht dat den kastelein zelf het geld gestolen en zelf de sporen van braak aangebracht heeft, om op deze wijze een tekort in kas te kunnen ver- heimelijken. De Stuttgartsche Liedertafel zal van 26 Juni tot 1 Augustus een uitstapje in ons land maken en Rotterdam, Den Haag, Scheveningen en Amsterdam bezoeken. H. M. de Koningin heeft zich bereid verklaard een zangersgroet van dit koor in ontvangst te nemen en wel op Yrijdag 31 Juli, in of voor het Paleis Het Loo, alwaar de vereeniging 's middags door de Vorstelijke familie zal worden ontvangen. Als een curiositeit meldt de Zw. Ct., dat een briefkaart, den 13 April 1875 uit Utrecht verzonden naar Diepenheim, op 16 Juni 19t)8, dus rnim 33 jaren later, aan het adres is aan- gekomen. Sinds geruimen tijd miste de heer Broeckx, firma Leiter-Nypels, Groote Staat, te Maastricht, op opverklaarbare wijze geld uit de brandkast, die in zijn prive-kantoor stond. Zondag depo- neerde hij in de brandkast 'n gemerkten rijks- daalder, die Maandag weer uit de brandkast verdwenen was. Onmiddellijk stelde degemeente- politie 'n onderzoek in, en deed huiszoeking in de kamers van het meiden-personeel. Wel werd er niet de vermiste rijksdaalder gevonden, doch verschillende luxe-artikelen kwamen te voor- schijn. In verband met deze vondsten werden gearresteerd de drie gezusters E., alien bij den heer Broeckx in betrekking, het jongste meisje, 15 jaar, als loopmeisje, de beide oudsten, resp. van 20 en 22 jaar, als dienstbode. Het trio is voorloopig in het politiebureau opgesloten. De vermiste rijksdaalder is bij een winkelier in de Groote Staat in beslag genomen, bij wien hij in betaling was gegeven. Te Hengelo (Overijsel) is van 4 tot 14 dezer een volksstemmiug gehouden in zake den verkoop van sterke drank. De uitslag was als volgtUitgebracht werden 3664 vrouwelijke en 3566 mannelijke stemmen, waarvan van onwaarde onderscheidenlijk 60 en 98 en bianco 549 en 589. Er spraken zich 150 vrouwen en 185 mannen uit voor een onbepaald aantal gelegenheden tot verkoop van sterkedrank, 289 vrouwen en 366 mannen wenschten het tegenwoordig aantal on- veranderd te laten, 796 vrouwen en 708 mannen achten vermindering van dit aantal gewenscht, terwijl 1820 vrouwen en 1620 mannen zich verklaarden voor algeheele afschaffing ervan. Weldra zal er een dergelijbe stemming worden gehouden in de gemeente Sappemeer eu Smal- lingerland. Wegens het aanzienlijke drankverbruik in de nabijheid der fabriek Yulcaansoord (blijkens opgave van den inspecteur der directe belastingen, enz. te Doetinchem, werd over het jaar 1907 in de 5 vergunningen om de fabriek 8405 liter gedistilleerd verkocht, of ruim J/8 van het totaal debiet in de gemeente Ambt-Doetinchem) heeft de raad dezer gemeente besloten, een grens om die fabriek te bepalen, binnen welke geen ver gunningen mogen worden verleend. Woensdag is een vervolging ingesteld tegen den brievenbesteller P. R., te Oostzaan. Hem was door iemand, die in den polder werkt, een bedrag ter hand gesteld, met verzoek dit per postwissel aan zijn vrouw te zenden. Een belooning voor de moeite was hem tevens over- handigd. De postbode verzond het geld niet, doch wendde het ten eigen bate aan. R. heeft bekend en is in zijn betrekking geschorst. Het incompleet aan vrijwilligers bij het wapen der cavalerie is zoo groot, dat het eseadron ordonnansen, dat tot nu toe uitsluitend uit vrijwilligers werd gerecruteerd, in de maand October a. s. door militie zal moeten geeom- pleteerd worden. Dit heeft sedert de oprichting van het eseadron in 1881 nog niet plaats gebad. TER SEUMSCHE COURHT. Woensdftg- en VrijdasftTOnd, uitgetonderd op Feestdagen. l»ij de Firma P. J. VAI 1»K SAWBE te Ter leuzen. i i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1