No. 5159. A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Herhaalde Oproeping. 0UDEEWIJZEH Gemengde berichten. Zaterdag; 13 Juni 1908. 48e Jaargan^. HBBSTB BLAD. Aanbesteding. aanbesteden: Binnenland. Landbouwberichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,_. Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- Laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. xnzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde a'dvertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN roepen op sollicitanten naar de betrekking van met verplichte akte voor de Fransche taal, op eene jaarwedde volgens de nog niet gewijzigde verordening van J 550,— met 4 vierjaarlijksche verhoogingen wegens dienstjaren van 50,— Voor het onderwijs in de Fransche taal wordt bovendien 100, 'sjaai^ genoten. btukken intezenden aan den Burgemeester voor 29 Juni 9908. Ter Neuzen, 10 Juni 1908. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van CLINGE (Zeeland) zullen op Dinsdag 30 Juni 1903, des middags 1 arelokale tijdin het havenhuis aan den zeedijk van den K o n i n o- i n Emmapolder, bij enkele inschrijving liet aan de gemeentehaven maken van f£eihestraiingen en het plaatsen van 180 M\ houten leuning met eenige bijkomende werken en bijlevering van alle materialen en met het onderhoud tot 31 December 1908. Aanwijzing op den dagderbesteding'smorgens 9 ure 1. t. Bestekken verkrijgbaar vanaf Dinsdag 16 Juni 1908 bij den Gemeente-Secretaris tegen den prijs van dertig cent per exemplaar. jRAMIN G f3055,— Clinge, 9 Juni 1908. D. YERCAUTEREN, Burgemeester. 0. K1EB00M, Secretaris. TWEEDE K A M E R. Vergadering van Donderdag. Voortgezet worden de replieken naar aan- leiding van de bespreking van den toestand der Rijkswerklieden. De heer Passtoors houdt vol, dat de loonen dei pai ticuliere bakkersgezellen hooger zijn dan die van de Rijkswerklieden in dit vak, en dat de arbeiderswoningen in Den Haag goedkooper zijn dan in Amsterdam. De heer Helsdingen vreest, dat de in uitzicht gestelde permanente commissie zich zal schuiven tusschen de Regeering en de vakorganisatie, en deze laatste tot een lijdelijke rol zal doemen. Bij sluit zich overigens volkomen aan bij de overtuiging van den heer Nolting, dat de groepsvertegenwoordiging als een fiasco is te besehouwen. Hij diingt er nog op aan, dat de Regeering een termijn zou stellen, binnen welken de Staats- commissie met haar arbeid gereed moet komen, opdat de Rijkswerklieden niet te lang op de ver- beteringen, waarnaar zij verlangend uitzien, zullen behoeven te wachten. Met den heer Passtoors dringt spreker er veider op aan, het perisioen niet te doen be- dragen de helft, doch tweederde van het loon, en gaf nader in overweging, de boeten te be- stemmen voor een foods tot bestrijding der tuberculose onder de Rijkswerklieden! Ook de heer Schokking verdedigt de groeps vertegenwoordiging, die nog in haar opkomst is en aan welke dus nog niet den eisch van volmaaktheid mag gesteld worden. (De heer Roodhuyzen interrumpeertMaar ze kan niet tot volmaaktheid komen, want de Regeering drukt haar in de geboorte dood En spreker hoopt dat de Regeering, zoover dit met den dienst is overeen te brengen, aan de groepsvertegenwoordiging zoodanige vrijheic van beweging schenke, dat de Regeering den waarborg hebbe, dat de grieven der werklieden haar werkelijk ter oore komen kunnen. De Minister van Oorlog meent, dat het niet de gewoonte is een Staatscommissie te binden aan een termijn voor 't gereedkomen met haar aibeid, maar vertrouwt toch, dat zij spoed zal maken. De Minister van Marine tracht o. a: nog aan te toonen uit loonstaten van 1891-1901, dat van bijna alle mindere geemployeerden de loonen verhoogd zijn. De heer Passtoors zou de groepsvertegen woordiging zoo willen zien georganiseerd, dat het stelsel van evenredige vertegenwoordming werd aangenomen. De bespreking omtrent den toestand der Rijks werklieden was hiermede geeindigd. Aan de orde kwam thans het wetsontwerp tot verrekening van den goeden staat der voor- name rivieren en stroomen des Rijks. Deheer Van Nispen (Nijmegen) heeft bezwaren tegen dit ontwerp, dat, voorstellende herziening van ons rivierrecht, geen rekening houdt met de tegenwoordige opvattingen en te groote macht toekent aan de administratie. De heer Van Dedem betoont zich minder pessimistisch. TER NEUZEN, 12 Juni 1908. In de St. Crt. no. 134 zijn opgenomen de opnchtmgsakten van de N. V. AVerf Zeeland voorheen onder de firma Gebroeders Ribbens t. uakker en Co. te Hansweert, en van de N. V. Nederlandsche Phosphaatmaatschappij te Ter Neuzen. J Eerstgenoemde vennootschap heeft ten doel het bouwen, verbouwen, herstellen, schoonmaken, koopen en verkoopen van schepen en vaartuicen en al wat verder tot het bedrijf van een scheeps- bouwwerf kan gerekend worden in de meest mtgeDieirle beteekenis en is aangegaan voor den tijd van 30 jaren. Bet kapitaal bedraao-t 100,000. lot commissarissen zijn benoemd de heeren Mr. P. Dieleman, C. Ribbens, K. Ribbens, J A van Rompu, J. F. A. M. van Waesberghe J A Vertregt en P. J. Scheele, en tot directeur,' belast met de administratie, de heer P. Wisse boekhouder te Hansweert. Laatstgenoemde vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaar, aanvan- gende op den dag waarop de Koninklijke be- williging op de akte is verleend en eindigende 31 December 1957, behoudens vroegere out- binding. J1?* ^Pltaal df vennootschap bedraagt 1.000,000, verdeeld in 2000 aaudeelen. ieder van 500, welke alle worden uitce</even en waarvan er 400 zjjn geplaatst bij de"oprichters. lot commissarissen zijn benoemd de heeren J. V. van antfort te Ter Neuzen, E. G. Martens te Londen, F. G. M. en J. O. A. Kiessling beiden ^te Antwerpen en tot directeur de heer U. D. balomonson te Londen. De yoltooiing der verbeteringswerkenaan het kanaal Gent—Ter Neuzen gaat weer een stap vooruit door de aangekondigde aanbeste ding yoor het verbreeden van het deel van het kanaal, gelegen tusschen Selzaete en de Neder landsche grens. Raming fr. 758,464,69. i ooq de rT6e,k Van 3 tot en met 9 Juni 1J0S zijn in Zeeland voorgekomen, 1 geval van typhus en febns typhoidea en wel te Stavenisse 3 van roodvonk en 7 van diphtheritiste weten van roodvonk 1 geval te Axel, 1 te Kruiningen en 1 te O. en YV. Souburg en van diphtheritis 3 gevallen te Graauw en Langendam 3 te Ter Neuzen en 1 te Westkapelle. RECHTSZAKEN. De rechtbank heeft in hare zitting van 12 Juni het volgende vonnis uitgesproken J. J. v. A., oud 20 j., arbeider te Sas van Gent, is wegens mishandeling veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. V oor den Hoogen Raad werd Dinsdag behandeld het cassatie-beroep van den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kanton- gerecht te Oostburg tegen een vonnis van dat kantongerecht, waarbij R. F., 18 jaar, zonder beroep te Middelburg, was ontslagen van rechts- vervolging ter zake van het buiten noodzaak berijden met een rijwiel van de Klinkerstraat te Schoondijke, zijnde het tot voetpad bestemde trottoir, gelegen naast den rijweg van een rijks- weg, in strijd met art. 42 der algemeene politie- verordening dier gemeente. Het ontslag van rechtsvervolging berustte op de stelling dat volgens artikel 6 der Motor- en Rijwielwet rijkswegen niet voor rijwielen gesloten mogen worden verklaard. Daartegen voerde de ambtenaar van het Openbaar Ministerie nu aan, dat een klinkerstraat, welke is eene trottoir, niet is een rijksweg. Adv.-Gen. Mr. Ort was van oordeel dat uit het feit, dat een voetpad is een weg. nog niet kan worden afgeleid dat dit voetpad, het- welk langs een rijksweg loopt, ook een rijksweg is. Advocaat-generaal meende echter dat in elk geval het feit niet strafbaar is, omdat de verordening niet voorschrijft de door art. 8 der Motor- en Rijwielwet geeischte aanduiding van het gesloten verklaard zijn der wegen door waarschuwingsborden. Het vonnis moest dus, zij het ook op andere gronden, gehandhaafd worden. Uitspraak 29 Juni. ®m te onthouden, lengevolge van de afschaffing der kermis is het te Dirksland Donderdag en Zaterdag vrij rumoerig geweestop enkele plaatsen zijn de ruiten ingegooid. Daarom waren er een tiental militairen gerequireerd om den 2den Pinksterdag de orde te handhaven. Een Hagenaar, een berucht dronkaard, heeft getracht zijn vrouw te vergiftigen, door in een kop koffie, die de vrouw voor zich had ingeschonken, zuringzout te doen, toen zij zich even verwijderde. De vrouw proefde echter een onaangename smaak aan de koffie, vertrouwde de zaak niet en deed aangifte bij de politie. De kotfie werd in beslag genomen en de man tijdelijk in be waring gesteld. Na verhoor werd de aangehoudene, als ver- dacht van poging tot moord, ter beschikking van de justitie gesteld. - Aan de Weesinrichting te Neerbosch liggen de ziekenzalen vol. De meeste zieken hebben mazelen, waaraan ook niet meer school- gaanden lijden. Enkele kinderen zijn in de laatste dagen overleden. Onder deze omstandig- heden is besloten, geen jaarfeest te bouden, dat steeds in Juni, ter gelegenheid van de algemeene vergadering, vele oud-verpleegden en belangstellenden in de Weesinrichting bij- een bracht. Voor de nationale collecte werd de laatste week f 1150,50 ontvangen, waaronder een gift uit Rotterdam van 1000. De opbrengst is nu tot f 94,800 gestegen. Woensdagnamiddag is de 14jarige A. Besters bij het zwemmen in de Ligne, bij Steenbergen, verdronken. Woensdagmiddag werd in een sloot te Franeker het lijk gevonden van een ongeveer 20jarig meisje, dat sinds den vorigen avond werd vermist. Woensdagmorgen zou de lift uit het hotel Adriaan te Amsterdam, dat thans gesloopt wordt, door den liftenmaker, in overleg met den aannemer en slooper, uit het gebouw worden verwijderd. De 20 meter hoog staande en 2 a 300 K. G. wegende lift wilde niet naar beneden, waarop den slooper gevraagd werd eenige mannen be- schikbaar te stellen. Een 7tal, onder wie zich de zoon van den slooper bevond, ging er in. Op dat oogenblik sloeg de lift met zulk een kracht naar beneden, dat het dak van de lift atvloog en de werklieden door den schok eenige meters boven het dak uitvlogen. Wonder boven wonder werden slechts 2 man ernstig gewond. Een van hen brak zijn been. Beiden werden naar het Binnengasthuis vervoerd. Te Hoornsterzwaag, in de Friesche gemeente Schoterland, is Maandag uit de Compagnonsvaart opgehaald het lijk van den milicien J. R. D., in garnizoen te Amersfoort. Hij was Zaterdag- avond overgekomen met verlof, doch heeft de woning zijner ouders te Hoornsterzwaag niet bereikt. Toen Dinsdagmorgen de motorboot van de stoombootonderneming Meijer en Co. te Does- burg arriveerde, wilde een der opvarenden aan wal stappen eer nog de boot aangelegd was. Hierbij had hij het ongeluk te struikelen in zijn val zich aan een der losbalken vasthoudende, werd hij tusschen den wal en de boot gedrukt, zoodat de ongelukkige door het vaartuig ver- pletterd werd. De overledene laat zijn vrouw met 5 kinderen achter. Zekere B. was met de Pinksterdagen nit Duitschland gekomen om deze bij een broeder te Arnhem gezellig door te brengen. Na een nacht slapen onder het broederlijke dak miste B. 's morgens, volgens zijn zeggen, 400 Mark. Dinsdagavond is te Katwijk aan Zee door een wagen, beladen met netten, een elfjarig meisje overreden. Het kind was terstond dood. Te Scheemda (Oldambt) trad begin Mei een jonge landbouwer in het huwelijk en trac- teerde, zooals de treurige gewoonte in deze streken meebrengt, zijn dienstpersoneel zoodanig op sterken drank, dat de 30jarige arbeider Meerman het met den dood moest bekoopen. Een streug gerechtelijk onderzoek, indertijd iugesteld, heeft thans geleid tot het instellen van een strafver- volging tegen den betrokken landbouwer. Uit de Haagscbe kroniek in de N. Gron. Ct. //Van financieele operaties gesproken we beleven op dit gebied in onze gegoede stad de zonderlingste dingen Onlangs deed een kassiersfirma, aan het hoofd waarvan een beheerend vennoot stond, bij de rechtbank eene aanvrage tot surseance van be- taling. Haar schuld bedroeg ongeveer f 80,000 haar vorderingen gingen dit bedrag maar weinig te boven. Dergelijke feiten komen meer voor en zoudeu de vermelding niet waard zijn. Maar het komische van dit geval is, dat de clienten van het in moeilijkheden verkeerende kassiers- TER SEIIZESSCHE COURMT. Feesldagen. bij de Firms 1*. J. VIS UE liSHE (e Ter 1'euzen. Dat men met chilisal peter vooral bij bieten pvachtige resultaten kan krijgen, is van algemeene bekendheid. 300, 400, soms zells 500 K.G. rendeeren veelal nog op suikerpeen. In Zeeland zijn proeven genomen, waarbij zes baaltjes nog financieel voordeelgaven. Intusscben acht de Kijkslandbouwleeraar voor die provincie het niet raadzaain, hooger te gaan dan 400 K.G., hoogstens oOO K.G. per H.A. Doch dit een en an der was bij vele lezers reeds be- kend. Waarop tot heden minder werd gelet Op't feit dat zich na eene bemesting met chilisalpeter in den regel belangrijk meer loof ontwikkelt, dat als veevoeder eene belangrijke waarde vertegenwoordigt //meermalen kan men het verkoopen voor 60 per H.A. en zelfs daarboven," zegt het on langs van Regeeringswege ver- schenen Beknopt Verslag der Land- en Tuinbouw- proefvelden over 1904, 1905 en 1906. Dit dienen dus de boeren wel te onthouden. Also'ok, wat er in eenen adem aan wordt toegevoeerd. 't Is dit //Beschikt men over veel bietenloof, zoo is men ge- noodzaakt direct eene llinke massa in te kuilendit geelt wel is waar een met onbelangrijk verlies aan droge stof, doch een half ei is ook hier beter dan een leege dop en het ei blijft in den regel wel meer dan voor de hellt gevuld. De rest wordt groen vervoederd werpt men den voorraad op een hoop, dan verliest het blad spoedig z'n frischheid en begint dan te rotten. Zoo mogelijk spreidt men het in eene dunne laag over een hoek graslanddit geeft wel iets meer werk doch het ioof blijft dan vele dagen geheel frisch. Tegen vorst is bietenloof niet bestand." Doch hierover zeggen we later nog wel eens wat. v oorloopig zij 't genoeg er aan te herinneren, dat men op de bieten ook n u nog wel chilisalpeter kan uit- strooien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1