A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad r 1 voor Zeouwsch-Viaander e n. No. 5158 J Donderdag; 11 Juni 1908. 48e Jaargang. EERSTB BLAD. Eerste Concours-Hippique ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Am'erika 1,321/, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. Tel efoon No. 25. [••-r ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 10 Juni 1908. De St. Ct. no. 132 bevat een Koninklijk besluit van den 19en Mei 1908 betreffende de elassificatie van vestingwerken, waarbij de vesting Neuzen, met wijziging van bet Kon. besluit van 13 Juli 1879 zal bestaan uit de kustbatterij bij genoemde gemeente. Op de perceelen, gelegen in den keel van het werk, beoosten de perceelen kadastraal bekend sectie B, no. 213, en sectie C, no. 2822, en beoosten de lijn, gevormd, in Noordoostelijke richting, door het verlengde van de zuid-ooste- lijke grenslijn van laatstgenoemd perceel, voor zoover dit gevormd wordt door de Westelijke buitenhaven, is, ofschoon zij binnen een ver- boden kring liggen, de wet van 21 December 1853 niet van toepassing. In eene alhier op j. 1. Vrndagavond ge- houden vergadering is opgericht de gymnastiek- vereeniging //Sport staalt spieren". Zondagavond werd alhier in den tuin van z/De Buiten-societeit" een concert gegeven door bet muziekgezelschap //Kunst in't Vermaak" van Gent. Het weder was guur, zoodat een zitje in den tuin wel wat lucbtig was. Niettegen- staande dat, waren een tamelijk groot aantal leden en ge'introduceerden opgekomen, terwijl ook een groot gevolg van het gezelschap aan- wezig was. Dubbel jammer was het daarom, dat zoowel de samenstelling van het programma, als de uitvoering der daarop voorkomende muziek- stukken de opmerking moest ontlokken, dat de vereeniging nog in geenen deele beantwoordt aan het eerste woord van bare zinspreuk. Het Zomerfeest dat alhier door de ge- zamenlijke Christelijke vereenigingen sedert eenige jaren in een der tuinen nabij het station wordt gegeven, heeft burgerrecht verkregen. Steeds irekt het vele bezoekers, zoo van hier als uit de omgeving. Het werd gisteren ge- houden in den tuin van //De Buiten-societeit" en begunstigd door goed weer. Den gebeelen dag door vertoefden velen in den tuin. Te 10 ure werd het openingswoord uitge- sproken door Ds. J. van den Berg alhier, waarna de zangvereeniging //Concordia" van Breskens eene uitvoering gaf. Vervolgens trad als spreker op Ds. A. J. Rozemeijer van Sluis, met bet onderwerp //Zalig in hope, naar Rom. 8 24". In de pauze werd weder eene zanguitvoering gegeven door /Concordia". le half 1 ure werden de spreekbenrten weder vervolgd, en sprak Ds. W. Hoek van Brussel over //De levensboom", daarna Ds. A. Scheele van eere over //Deze wereld ge'oruiken als niet misbruikende". Hiernif werden nog eenige liederen gezongen door de meergenoemde zangvereeniging, die zich verdienstelijk van hare taak kweet. Vervolgens sprak Ds. H. P. Stegenga van Wolfaartsdijk over //Gelooven en zien", eindelijk Ds. R. Hamming van Zaamslag over //Geestdrift", terwijl het slotwoord werd uitgesprokeu door Ds. G. van Dis van Zaamslag. De zang tijdens de spreekbeurten werd be- geleid door het Chr. muziekgezelschap //Excelsioi" van Ter Neuzen. Twee personen uit Rotterdam, die zich alhier hadden laten aanmonsteren op het stoom scbip Helena en een gedeelte der gage hadden ontvangen, wilden daarna weder naar Rotterdam vertrekkeu. Toen zij daarvoor bij de aanleg- plaats der Prov. boot kwamen, werden zij echter aanstonds opgemerkt door den inspecteur van politie, die bij bet aanmonsteren was tegen- woordig geweest, welke hun staande hield. Zij beproefden toen nog te vluchten, doch waren weldra aangehouden. De politie hield hen in arrest tot het stoomschip in de scbutsluis lag om at te schutten en bracht hen toen aan boord Fit Apeldoorn meldt men het plotseling overljjden van den heer Mr. J. G. van Deinse, oud-lid der Tweede Kamer. Van 1894 tot 1901 had hi} zitting voor het district Hontenisse. De overledene was vroeger. notaris te Hulst, lid van den gemeenteraad aldaar en lid der Provinciale Staten van Zeeland. Zaamslag, 9 Juni. Door Ds. J. H. Jonker te Wormerveer is voor het beroep naar kerk B alhier bedanut. te Axel, gegeven door de Oostelijk Zeeu wsch-Vlaaudersche Concours-Hippique vereeniging, gesteund door de Prov. Regelingscommissie en door het Zeeuwsch-Belgisch Stamboek. In de laatste jaren is onder de landbouwers in het land van Axel, de landbouwende streek bij uitnemendheid, een krachtig leven ontstaan uiting gevende door een streven naar verbetering en wetenschappelijke opleiding, waardoor de theorie de praktijk zou kunnen te hulp komen. De in bijna alle gemeenten ingerichte land- bouwcursussen, cursussen in paardenkenois, aan- gelegde proet'velden en wat dies meer zij, gaven daarvan het bewijs. Die beweging werd gesteund door mannen van krachtig initiatief, die reeds vroeger, door in andere streken hun oogen den kost te geven, hadden bemerkt, dat men in deze omgeving nog in vele dingen achteraan stond, dat de tijd die steeds voor- waarts gaat ook op landbouwgebied andere eiscben stelde en dat men bij het verloopen van het getij de bakens moest verzetten. Toen steeds meerderen van deze waarheid doordrongen werden begon men te meenen, dat niet alles ging zooals het zijn moest, dat men de landbouwers meer moest aaneensluiten in vereenigingen die de belangen van den land- bouw behartigden. Een gevolg daarvan was, dat stemmen op- gingen om eene afzonderlijke afdeeling van de Zeeuwsche Landbouwmaatschappij op te richten voor het Land van Axel, dat een gebeel vormde met de afdeeling Hulst. De voormannen dier beweging betoogden, dat door de groote uitge- strektheid der afdeeling de belangen der geheele streek in die eene afdeeling niet voldoende tot haar recht konden komen, vooral niet die der fokkerij. Het ging niet zonder slag of stoothet op- richten dier nieuwe afdeeling daar de afdeeling Hulst slechts ongaarne die mannen, bezield met ijver voor de landbouwbelangen, aan hare af deeling zag ontvallen, maur eindelijk is het er toch toe gekomen. Nu, het moet gezegd en zal wel door iedereen erkend worden de jonge afdeeling Axel is niet de minst ijverige. Herhaaldelijk gaven hare beraadslagingen en besluiten blijk van krachtig jong leven. Dat dit de landbo uwers dezer streek nauwer zou aaneensluiten bleek reeds dadelijk uit het groot aantal dergenen die tot de vereeniging toetraden, doch vroeger geen lid waren van de afdeeling Hulst. Aan haar initiatief was te danken het in- licbten eener paardenmarkt te Axel, met aan- vankelijk succes. Aan het initiatief der voormannen van de Axelsche afdeeling is thans ook weer te danken de opricbting der Concours-Hippique vereeni ging, welke zich voornamelijk ten doel stelt propaganda te maken voor eene goede behan- deling van- en werken met het paard. De tijd van voorbereiding was niet ruim, doch dank zij den ijver ontwikkeld door het bestuur en de leden, wist men alles klaar te krijgen, terwijl het idee in ruimen kring steun ondervond, zelfs uit het buitenland. Men vond een geschikt terrein nabij het station te Axel, eene ruirne weide van den voorzitter der vereeniging, den heer Ph. J. van Dixhoorn te Axel, en er werd besloten aldaar bet concours hippique te houden op den derden Pinksterdag. Het zag er de laatste dagen der vorige week niet gunstig uit. Het leek dat de zomer, nadat deze zich in voile kracht bad laten kennen, ons weer had verlaten. 't Werd echter steeds beter en het weerglas gaf goeden moed. Gisterenmorgen was het, zooals men het maar weuschen kon. Droog en een koel windje, dat de 1 itte der zon zou temperen. Z .o peddelden we in den voormiddag naar Axel, het oude stadje, dat in vroeger eeuwen ook leed onder den strijd tegen het Spaansch gezag waar thans door vele personen met liunne dieren een vreedzamen strijd zou wordengestreden. Het was een aangenamen rit daarheen, z/een gevlogen windje" zouden de schippers zeggen. Waar we uittogen om verslag te geven aangaande een zeker deel van den land- bouw, meenden we ook alvast wel nota te kun nen nemen van een ander deel, de veelbelovende akkers ter weerszijden van den Provincialen weg. De suikerbieten die elders op sommige akkers veel hebben geleden, stonden daar over bet algemeen zeer goed. De aardappelen beloven veel, eveneens de rogge en gerst, alsook het wiuterkoren. Een landbouwer, wien we omtrent den algemeenen toestand informeerden, verklaarde dan ook, dat de vooruitzichten vau den oogst over het algemeen gunstig zijn, dank zij het daarvoor goede weer der laatste tijden. A1 spoedig bereikten we Axel en kwamen op het nabij de spoorbaan gelegen terrein. Aldaar was geplaatst een groote tent, bevat- tende een kamer voor het bestuur en verder de buffetten waar de voorraad geborgen was voor de dorstende belen en bongerige magen die men verwachtte. Voorts was er een groote, flink gebouwde overdekte tribune opgeslagen benevens nog enkele onmisbare tentjes. Van de tenten wapperde lustig de Hollandsche en de Belgische driek'eur, een blijk dat het een werkelijk inter- nationaal concours gold. We werden hartelijk door het bestuur ver- welkomd, met de mededeeling dat men ons ter vergemakkelijking onzer taak in alles zou mede- werken. Er was op het nur van aanvang, 11 uur, nog niet veel publiek aauwezig. Niettegen- staande werd stipt op tijd begonnen, met no. 1 nationale wedstrijd voor de best aangespannen tweewielige vrachtkar, bespannen met een paard, en toebeboorende aan en gereden door voerlieden of door hun personeel. Keuring in stap. Als eischen werden gesteldde beste inspanning, welke wordt geacht te zijn die, waarbij de de zwaarste vracht op de gemakkelijkste manier door het paard kan worden getrokken, zonder dat het tuig bemoeilijkt. Hiervoor kwamen 3 deelnemers uit. De prijzen werden toegekend le pr. f 5, aan H. Dellaert te Axel, 2e pr. 250, aan M. de Put ter te Zaamslag. No. 2. Nationale wedstrijd voor de best ingespannen zware vrachtkar, toebeboorende aan en gereden door voerlieden of door hun personeel. Keuring in stap. Bespannen met 2 paarden. Hiervoor kwam slechts een deelnemer op, nl. M. de Putter van Zaamslag aan wie de le pr. ad 7,50 werd toegekend. No. 3. Nationale wedstrijd voor den best aan gespannen en voorgereden boerenwagen. toe beboorende aan en gereden door landbouwers of do'or hun personeel. In stap en draf. Be spannen met 2 paarden. Hiervoor kwamen uit 5 deelnemers. De Je pr., 7,50, werd toege kend aan J. Cove te Axel en de 2« pr., 4, aan P. Dekker Pz. te Axel. Het was bepaald in deze afdeeling voor de jury niet gemakkelijk' een beslissing te nemen. Het met den tweeden prijs bekroonde span was superieur in het stappen en draven, doch het met den eersten prijs bekroonde was beter van kwaliteit en van bespanning. Deze paarden behooren tot de gunstigst bekenden in O. Z. Vlaanderen. Deze wedstrijd was ook voor nief-deskundigen al iets interessanter. Zeker uit overweging dat, als het er op aan komt, alles bij het voor bekroning in aanruerking komen kan tellen, bad een der deelnemers op zijn wagen een tweetal lief uitgedoschte dames doen plaats nemen. We weten niet of de jury dat ook in aaumerking nam. In deze afdeelingen waren juryleden de beeren C. Scheele, P. Cornelissen en E. van Acker. No. 4. Wedstrijd voor vierwielige rijtuigen. Hiervoor was slechts een der aangegeven deel nemers uitgekomen, nl. L. Wienies te Axel aan wie de 2e pr., 6, werd toegekend. De jury voor deze afdeeling werd gevormd door de heeren H. Piasschaert, J. A. Donze en C. Begheijn. Alsnu werd pauze gehouden. Het Bestuur met de juryleden en genoodigden trok naar de tent om den inwendigen mensck.te versterken, tegen de komende dingen. De heer Van Dixhoorn, de voorzitter. maakte van deze gelegenheid gebruik om, onder het aanbieden van een glas champagne, namens het bestuur dank te betuigen aan alle aanwezigen die op eenigerlei wijze medewerking hadden of zouden verleenen voor het welslagen van het concours-hippique. Hij bracht in heriDnering, dat veel wordt gedaan in bet belang der paarden- fokkerij, rundveefokkerij, zelfs kippen- en koujjnenteelt wordt gesteund door subsidie's uit de openbare kassen, doch dat de inrichters van dit concours van meening waren dat men zich niet slechts bepalen moet tot het fokken van goede dieren, maar dat men Ook blijk moet kunnen geven van een oordeelkundige behan- deling en gebruik dier dieren. Dit denkbeeld voornamelijk had aanleiding gegeven tot de stichting der vereeniging. Spreker betuigde zijne groote tevredenheid, over bet onthaal dat het idee in ruimen kring had ondervonden. Allerwege was medewerking verleend, tot van over onze grenzen. Het was hard werken geweest om alles in orde te krijgen, maar met de hulp van velen was een, naar zijn oordeel bevredigend resultaat verkregen. Ten siotte stelde bij voor, onder het ledigen van het glas, de nieuwe vereeniging den naam te geven, waarmede ze steeds voorloopig is genoemd/,Oostelijk Zeeuwsch-VIaandersche Concours-hippique vereeniging". M^t algemeene teekenen van bijval werden deze woorden begroet. Hierna werd het woord genomen door den heer F. Hombach te Hulst die het bestuur ge- luk wensckte met het genomen initiatief, dat een krachtig element kan brengen in hetgeen met de paardenfokkerij in verband staat. De genomen maatregelen, zoowel als de inrichting van een en ander, verdienen alien lof. Te 1 ure werd de wedstrijd vervolgd met een interessant nummer no. 5. Internationalen wedstrijd voor den best aangespannen boeren wagen, toebehoorende aan en gereden door landbouwers of door hun personeel. Bespannen met 4 paarden. Eischengoede aanspanning en goed voorrijden. Daarvoor waren 5 deelnemers, die elkaar met ernst de zege betwistten. Er waren zeer mooie vierspannen. Vooraan liep een heel mooi span van vier gelijke bruine paarden, voorts was er een vierspan van grijze 2jarige paarden. Van kenners hoorden we, dat bet bepaald respect afdwong, dat iemand met 4 zulke paarden in deze afdeeling durfde uitkomen. Jury als voor no. 1—3. Deze besliste dat de le pr., 10, toekwam aan F. Dekker Pz. te Axel, 2e pr. f 6, aan J. Cove te Axel en 3e pr. f 4 aan L. van Dixhoorn te Axel. Na deze uitspraak stelde een der prijswinners, wien het niet om het geld, maar om de eer te doen was, een extraprijs van f 5 beschikbaar, waardoor dit werd de deide pr. en de vierde werd toegekend aan F. Dekker Fz. te Ter Neuzen. No. 6. Internationale wedstrijd voor den besten bengst (koudbloed ras) en het best aan de hand voorgebracht. Eischen goed exte- rieur, rustig stilstaan, regelmatig stappen en draveD, goed ingespannen en getoilietteerd. Op het goed voorbrengen werd streng gelet. Hiervoor waren 8 deelnemers. Het leek niet gemakkelijk hierin een beslissing te verkrijgen. De jury, bestaande uit de heeren F. Hombach, L. Bogaart en J. Vael besteedde althans geruimen tijd aan het vaststellen van den uitslag van den uitslag en ging blijkbaar zeer nauwkeurig te werk. Ten siotte werden deze toegekend als volgt le pr. zilveren medaille met f 5 K. Wijna te Axel, 2e pr. f 10 (uitgeloofd door den heer F. Hombach) B. C. Puijlaert te Zuiddorpe, KEIIZE ?e/;~ *rV Maanday-, Wnensilag- en VriJdagBvond, iiilsfidiiil»-r/I up Feestdaeeu. Tiij de rirnm P. JT. VAS UK SAKHR «e Ter Nenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1