A I g e m e e r. Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-VlaandereiL No. 5157 Zaterdag 6 Juni 1908. 48° ^aar^ang. Binnenland. Gemengde berichten. ABONNEMENT: drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: "Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/a en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzending van. advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ESBSTB BLAD. Wegens het Pinksterfeest zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verscbijnen. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is bijeengeroepen tegen Dinsdag 9 dezer, 's namid- dags om half twee. Koningin Sophie, een dochter van Koning Wilhelm I van Wurtemburg, bad omstreeks 1864, na de ontbinding van het oude Stutt- gartsche slagersgilde, den beker die sedert on- beugelijke tijden in het bezit van dat gilde was geweest, gekocht. Later is die gildebeker in het bezit van Koningin Wilhelmina gekomen. Het nieuw opgerichte vleeschhouwersgilde te Stuttgart betreurde het verlies van dat erfstuk en wilde het graag weer gebruiken bij het feest van zijn 25jarig bestaan, dat het in Juli zal vieren. Een van de bestuurders, Karl Seemann, wendde zich daarom tot het kabinet van de Koningin, met het verzoek, om gezegden beker voor het gilde terug te mogen koopen. De heer Seemann kreeg tot antwoord, dat de beker nog op het paleis Het Loo aanwezig was en dat de Koningin hem gaarne aan het gilde ten geschenke gaf. De beker is reeds verzonden en onder het vleeschhouwersgilde te Stuttgart heerscht groote vreugde over de Koninklijke schenking. R.-K. Sanatorium voor longlijders. Ten stadhuize te Maastricht vergaderde onder presidium van Mgr. Dr. Nolens, een aantal Zuid-Limburgsche heeren in verband met de oprichting van een R.-K. Sanatorium voor longlijders. Nadat Mgr. Nolens het doel der vergadering had uiteengezet, werd overgegaan tot de ver- kiezing van een comite. Als bestuursleden werden gekozen de heeren Mr. Bergens, president der rechtbank, president Dr. Ruland, Maastricht, lid van het bouwcomite, vice-presidentDr. Indemans, Maastricht, le secretarisDr. Schmedding, Maastricht, 2e secretaris en Justin Schols, Maastricht, penning- meester. In den breede werd besproken, hoetepropa- gandeeren, terwijl Dr. Indemans mededeelde, dat Dr. Noyons uit Utrecht eerlang een lezing met lichtbeelder. zal komen houden ten bate der inrichting. Uit de debatten bleek verder, dat het plan bestaat, het eerste herstellingsoord in de ora- geving van Harderwijk te doen verrijzen. TER NEUZEN, 5 Juni 1908. Het concours hippique dat, zooals reeds vroeger door ons is gemeld en ook per adver tentie is gepubliceerd, op aanstaanden Dinsdag te Axel zal worden gehouden vanwege de Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderscbe Concours Hip- pique-vereeniging, met steun van de Provin ciate Regelingscommissie en het Zeeuwsch- Belgisch Stamboek, belooft, naar we vernemen, zeer belangwekkend te zullen zijn. Het concours zal worden gehouden op de ruime weide van den heer Ph. J. van Dixhoorn, even buiten Axel. De vereeniging heeft alle mogelijke maat- regelen genomen, om de talrijke vreemdelingen die daar dien dag zullen samenkomen, waardig te ontvangen en het verblijf op het terrein zoo aangenaam mogelijk te maken. We schrijven talrijke vreemdelingen en deze zullen, rekening houdende met de talrijke deel- nemers die zich voor de wedstrijden hebben aangemeld, zeker niet ontbreken, daar hieruit blijkt de belangstelling voor het concours. Er zijn ruim 160 deelnemers ,zoo uit Zeeuwsch- Vlaanderen als uit Belgie, van waar zich uit Selzaete, Kieldrecht, Watervliet en Brussel lief- hebbers aanmeldden. Daar men in Belgie op het gebied der paardenfokkerij onze streken zeer vooruit is, belooft dit dus een interessanten kamp om de prijzen. Het programma omvat niet minder dan 17 verschillende wedstrijden. De heer J. Jansen alhier werd Dinsdag te Cortgene aannemer van de onderhoudswerken aan den calamiteuzen Annapolder, aldaar door het bestuur vau genoemden polder aanbesteed, voor eene som van f 1211. O. m. werd ook ingeschreven door den heer J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor f 1248. Tusschen 5 Juni en 15 September 1908 worden in de Schelde, ter hoogte van het fort ffDe Parel", oefeningen gehouden met onderzee- mijnen. Ten einde ongcvallen te voorkomen mag geen vaartuig, van welke soort ook, gedurende den boven aangegeven termijn zich van zwarte stompe ton No. 58 tot zwarte stompe ton No. 62 buiten het betonde vaarwater begeven. De vaart tusschen den wal en een vaartuig der //Compagnie der Torpilleurs", ten anker liggende in de Scbaar van de Philippe en voerende de seinen voorgeschreven in het laatste lid van art. 13 van het reglement van 24 Juli 1892 betrekkelijk de vaart op de Schelde beneden het Melkhuis, is ten strengste verboden. Ligging fort ,/De Parel" ongeveer51° 16'1 N.b. en 0° 35',3 W.l. (4° 17',8 O.l. van Greenwich). - In de week van 27 Mei tot en met 2 Juni 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 4 gevallen van roodvonk en 4 van diphtheritis, te weten van roodvonk 1 geval te Kruiuingen, 1 te Ylissingen en 2 te Zuidzande van diphtheritis 1 geval te Aardenburg, 1 te Kruiningen, 1 te Ter Neuzen en 1 te Zierikzee. Zaamslag, bestuur van 4 Juni. Heden werd door het de vereeniging ;/In 't belang der landbouwers" aanbesteed de levering van 23600 K. G. mais en 3150 K. G. wikken. De laagste inschrijver voor mais was J. C. Meijer alhier voor f 7,23 en voor wikken G. Klouwers te Ter Neuzen voor 10,90 per 100 K. G. De levering is aan deze inschrijvers gegund. 't Vorige jaar konden wegens geringe deelneming, de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel niet worden gehouden. Thans hebben zich 21 personen aangemeld zoodat voor den a. s. winter het houden van deze oefeningen verzekerd is. Over het algemeen is de deel neming niet groot. Van kinderen en lucifers Te Dedemsvaart vermaakten zich 2 kinderen van den tramchef Migchelsen met het spelen van lucifers. Het eene kind stak een paar stroosprietjes aan, waarmede de kleertjes van het andere kind in aanraking kwamen en vuur vatten. In een oogenblik stonden de kleertjes in brand. De moeder het ongeval opmerkeude greep het kind en hield dit even in 't water, waar- door het vuur spoedig werd gedoofd. Niettemin bekwam het kind ernstige brand- wonden, zoodatgeneeskundige hulp nioest worden ingeroepen. De inktwerper, die in de Oranje-Nassau kazerne te Amsterdam in voorloopig arrest ge- steld is, gedraagt zich niet als een gewone arrestant. Naar men verneemt zit hij als versuft in de politiekamer. Dinsdag weigerde de jongen te eten en kroop hij in een hoek, toen men hem zijn middagmaal kwam brengen. Woensdag- morgen at hij slechts een klein stukje brood. Naar alle waarschijnlijkheid zal de milicien spoedig naar Haarlem overgebracht worden. De proces-stukken zijn reeds aan den auditeur- militair in het 4e mil.-arrondi3sement opge- zondeu. Onweerdiertjes. Men schrijft uit Peize aan de N. Gron. Ct.Zonderlinge diertjes Zaterdagavond na het onweer vond ik op een bloembed tusschen de kleine plantjes een paar sprietjes zoo dik ale een baardhaar, die in voortdurende beweging waren. Beter toekijken- de, merkte ik, dat het wormpjes waren van die dikte en ter lengte van 7 a 8 c.M. Het voorste derde deel was opgericht, als het lichaam van 'n slang kan zijn, en was klaarblijkelijk zoeken- de naar steun, terwijl het achterste tweedetde over den grond lag, zich uiterst moeizaam oe- wegende. In 't geheel vond ik er 4, die ik op spiritus heb gezet. Opmerkelijki is het, dat ik nige jaren geleden, niet ver van bedoeld bloembed, ook na een hevig onweer, een der- gelijk diertje vond, iets dikker en langer. Alle gelijken wel iets op Phreoryctus Menkeanus, waarvan een afbeelding voorkomt in Brehms Thierleben. De justitie te Heerenveen heeft de gevan- genhouding gelast van G. K., te Kuinre, die haar kindje van 4 maanden onverzorgd in de «oning achterliet, terwijl zij stilletjes naar Duitschland trok in gezelschap van 5 kinderen uit haar eerste huwelijk. Deze moeder heeft 14 kinderen gehad eenige jaren geleden verbrandden er 4 van, die ook zonder toezicht door haar in de woning waren achtergelaten. Ruurt de Vries, het slachtoffer van den noodlottigen moordaanslag te Barger Compas- cuum is Woensdagmorgen in het Sophiazieken- huis te Zwolle overleden. Het lijk zou gerechtelijk worden geschouwd. De vermoedelijke dader B. is in hechtenis genomen. Door de Haagsche politie moet, naar men verneemt, op last van de justitie een onderzoek worden ingesteld naar aanleiding van een klacht van den heer M., te Rijswijk, dat hij door be- loften en bedreigingen is bewogen geworden tot het accepteeren van wissels tot een bedrag van 50,000, zonder dat hij iets genoten had. De 47jarige Teuuis Rreugom, werkzaam aan den strandmuur te Scheveningen, werd Dinsdagmiddag onder zijn werk aan het scrand door een zonnesteek getroffeu. Geneeskundige hulp mocht niet baten. Hij bezweek spoedig. De man was weduwnaar en laat 3 kinderen achter. De knecht van iemand te Dinxperlo maakte dezer dagen het schuttersfeest in het Spork mee, doch was zoo dronken, dat hij zich buitensbuis ontkleedde en zijn kleedingstukken hier en daar neerwierp. Bij zijn ontwaken miste hij zijn kleeding, die door gedienstige personen was opgeraapt. Hij kon echter onge kleed niet naar huis keeren en moest nu in een hooiberg kruipen en geduldig afwachten tot een melkrijder hem zijn kleeding bracht. Zijn laatste last Veel spoelt de zee aan, zoo ook hout en steenkolen. En deze worden dan door velen wiens verdiensten te schraal zijn om brandstof te koopen, opgezocht. In den zomer zamelen zij dan al reeds voor den komenden winter. Zoo trok een oude man J. W. geregeld naar het strand van lJmuiden om hout te zamelen Geregeld zag men hem langs den zeeweg daar- been gaan. Zaterdag was hij weder om 10 uur in den morgen heengetrokken om de brandstof te za melen en in den middag met dat heete weer kwam hij terug zwoegend en torsend den zwaren lastdie hem te zwaar was Want plot- seling viel hij dood neer, achterover op zijn bundeltje. Waarom een Drenthsche boerenknecht bij zijn baas wegging. De knecht verteltWe barren vier Londen- sche biggen op 't hok liggen die gruiden als kool, totdat op een goeje Donderdagmorgen een d'r van, een moai, kort en dik zwientje, een beetien sloeg en deierig wor. 's Avonds wies-ie dood en due'k op deel kwam, heurde 'k de baos al roepen wKlaos, want da's mien naom, lang me de zoltzak even an." Dat dee'k en te zaom hebben we doe't zwientie slacht, krabt en in 't zolt zet. Omdat de baos en de vrouwlue d'r van met atten en omda'k niks aans kreeg, hee k t spek holpen opmaoken. Gien veertien daogen laoter kalfde de bonte en doe 't kalf d'r dood ofkwam, was 't eerste wat de baos weer dee, roepen f/Klaos lang me de zoltzak even an." 't Dooie bolkalf gong dezulde weg as't dooie zwien't wur inzolten en opeten. Maor zoo lekker as 't spek smaokte 't niet. Een week later wier de vrouw zien moeder ziek. Zij trilde as een blad en drunk't waoter bie emmers vol. Lang duurde 't dan ook niet, de dokter was nog niet haold of zie har t er toe daon. En doe bin ik wegloopen, want 'k war doods- bang da'k de baos wer zol heuren roepen ,/Klaos lang me de zoltzak even an." (A. Ct.) Te Taarloo (Dr.) is Woensdag de echt- genoote van den heer J. K. aldaar bij het maqhinedorschen door de drijfas van den ros- molen gegrepen en eenige keeren rondgeslingerd. De spoedig geroepen geneeskundige vreesde voor schedelbreuk. Haar toestand is zorg- wekkend. Nieuwe Maasverbinding. Aan den Rotterdamschen Raad is door Burg, en Weth. een belangrijk voorstel ingediend, n. 1. van een nieuwe verbinding tusschen de beide Maasoevers. Een stoorupontdienst zal ingevoerd worden tusschen Yeerhaven en Katendrecht met twee groote booten van 34 meter lengte, waarop 12 bespannen voertuigen, 8 wagens en circa 600 personen kunnen worden meegevoerd. Om de 10 minuten varende zou men 72 voertuigen, 48 handwagens en 3600 personen per uur in elk der beide richtingen kunnen overzetten. De kosten van 2 booten worden op 610,000 geraamd. Tevens wenschen Burg, en Weth. de overzetdiensten van den heer Bohre te naasten op 1 Januari. Van een tweede Maasbrug is voorloopig afgezien wegens de kosten. Onlangs is medegedeeld, dat te Gouda eenige valsche rijksdaalders waren in genomen. beslas; De uitgifte van valsch geld is er nog niet gescuit, blijkens een publicatie van den commissaris van politie, waarbij het publiek wordt verzocht, de politie onverwijld te waar- schuwen, wanneer valsche rijksdaalders ter be- taling worden aangeboden. Deze valsche geldstukken zijn lichter dan echte rijksdaalders, de rand is niet scherp en de munt- stukken hebben een blauwachfigen tint. Ze dragen de beeltenis van Koning Willem II met het° jaartal 1849, en van Koning Willem HI met het jaartal 1870. Een Engelschman had met zijn vrouw plaats genomen in een tramrijtuig van de Beurs naar de Groote Plaats, te St.-.Ioost-ten-Noode. Onderweg heeft een knappe zakkenroller van bet kleed der dame den zak weten af te snijden, waarin 2000 fr. in banknoten staken. De dief was reeds verdwenen toen de diefstal bemerkt werd. In New-Jersey is Zondag een man, die met een luchtballon was opgestegen en met een valscherm zou neerdalen, onder kreten van af- grijzen der duizenden toeschouwers van een hoogte van 2000 voet in de Passai-rivier gevallen en daaruit dood opgehaald. Aan de trapeze was namelijk een groote Amerikaansche vlagbeves- tigd, die in het valscherm verward raakte, zoodat dit niet openging. Een Amerikaansche ingenieur, die een Europeesche reis maakte is te Brussel door 2 Eugelsch sprekende ^heeren," met wie hij toe- vallig(V) had kennis gemaakt en die hem had- den meegelokt naar een slecht befaamd cafe aan de rue de Progres. dronken gemaakt en van zijn portefeuille met 5000 dollars beroofd. Te Straubing, in Pruisen. zijn vier kinderen, die door de ouders terwijl zij naar de kerk waren, werden opgesloten in een kamer, alien verbrand. Het gansche huis ging in de ylammen op. De oorzaak van den brand was onbekend. if rijilitj{avnnil, nHge^nd, rd op Vee^lagen". 1.IJ de ^r.nVf-. J. VAX OB MSBE te Ter V-uz.-n, Oit 111 Jill verscliijnt VH»niul »k-, AVoi-nnila^- en Vi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1