A I g e m e e n Nieuws- en Advertentiebl uwsch-Vlaandsren. Onderzoek melk. No. 5153 Donderdag: 28 Mei 1908. 48p Jaar^an^ Binnentand. De Ingel FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde aavertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. TWLEDE K A M E il. Vergadering van Dinsdag. Staatsexploitatie van Spoorwegen. Voortgezet worden de beraadslagingen over de] motie-Bos voor staatsexploitatie van spoor wegen. De heer Treub repliceerende stelt tegenover den heer Plate in 't licht, dat uit het stemmen voor de motie volstrekt niet de verpliehting voortvloeit om later mede te gaan met welke regeling van staatsexploitatie ook. Na verdedigd te hebben den weg van het indienen eener motie te zijn opgegaan, ter be- reiking van het beoogde doel, wijst spreker er naar aanleiding van vragen van den heer Plate op, dat bij reeds jaren lang steeds heeft geijverd voor een regeling van Staatsexploitatie met zoo groot mogelijke zelfstandigheid van directie en zoo groot mogelijke onafbankelijkheid van Regeering en Parlement. Een regeling dus welke ook door de heeren Lely en Bos wordt voorgestaan. Besprekende de verhouding ten opzichte van het personeel, vraagt spreker nadrukkelijk in 't belang van het hooghouden van den Staat en ter voorkoming van het wekken van wantrouwen bij het personeel, of de Regeering deelt de meening van den beer Lohman, die de geldig- heid van het Eon. besluit van 1903 dubieus oordeelde en eigenlijk betoogde, dat de Staat met dit besluit, indien de maatschappijen niet willen, feitelijk niets zou kunnen uitrichten. Spreker herinnert er aan, dat de Staat in 1903 een moreele verpliehting tegenover bet personeel heeft aangegaan, en daarom stelt hij prijs om de zienswijze van de Regeering te vernemen. door AMO. De oude heer wendde tbans zijnoogenweernaar zijn dochter, die onbeweeglijk op haar stoel zat. //Het heeft je aangegrepen, Julia"; zei hij medelijdend. vGa wat rusten, mijn kind, je ziet zeer bleek. Het zal wel overgaan." Zij stond op en ging, zonder een woord te zeggen, zonder zich om te wenden, schier werk- tuigelijk de kamer uit. //Ik had het haar voorzichtiger moeten zeggen zij was Cesar zeer genegen", mompelde de oude. //Nu, het mocht niet zoo zijn. Arme jongen, de kogels der Praise® ontkomen, om zoo te sterven Julia schreed, een slaapwandelaarster gelijk, langzaam de gang door, eenige malen met de hand den muur aanrakend, also! zij naar den weg zochtbereikte eindelijk haar kamer, opende de deur sloot die achter zich, en viel toen zwaar op den vloer neder. Nog denzelfclen avond was in den ganschen omtrek de treurmare van d'Ornano's dood be- kend en had ontzetting en diep medelijden gewekt. Ook bij Angelo Pietri, den vader van fileonora, was een telegram met de ongeluks- tijding aangekomen. Den andercn morgen wapperde de zwarte vlag, die den dood van den heer bekeud maakie, Dat er reducties op de vracht bij geheime eontracten bedongen worden, is niet slechts eeu bewering van spreker, maar is reeds in het licht gesteld door Farncombe Sanders, Mees, L. E. Asser, door den Minister Havelaar en eindelijk reeds door den heer Plate zelf. Ten opzichte der groote werkgevers hand, haaft spreker zijn meening dat zij zich //hnllen in het algemeen belang" om hun particulier belaxg te verdedigen. Wat te zeggen van de houdiug van ,/de Nieuwe Courant", die subsidies beurt onder voorwaarde dat de belangen der werkgevers er in verdedigd worden. Spreker legt andermaal uit, hoe de maat schappijen telkens meer op haar kapitaalreke- ning brengen, wat eigenlijk op exploitatiereke- ning thuis hoort. Spreker vindt geen termen om zijn motie in den geest van den heer Aalberse te wijzigen, al is hij natuurlijk van oordeel, dat een finan- cieel onderzoek noodig zal zijn. De toezegging, in dit opzicht reeds door de Regeering gedaan, wordt door spreker gewaardeerd. Op voorstel van den heer Roodhuyzen wordt besloten, na de pauze voort te gaan met de bebandeling van de motie-Bos. De beer Van Karnebeek wil slechts over concrete voorstellen beslissen en heeft noch belang bij, noch een parti-pris tegen Staats exploitatie. De heer Lely wijst er den Minister van Waterstaat op, dat spreker als Minister alles beeft gedaan. noodig om tot voorbereiding te gerakeu van Staatsexploitatie. Spreker verde- digt voorts uit constitutioneel oogpunt het door hem ontwikkelde schema eener organisatie. Met tal van treffende voorbeeldeu stelt spreker den on wil der maatschappijen om noodige, doch niet rendabele werken uit te voeren, in het licht. De heer Van Fitters acht een Staatscommissie min wenschelijk, waar de Regeering reeds een onderzoek had toegezegd. De heer Aalberse wijst er op, dat bij een motie tot Staatsexploitatie van spoorwegen in Engelsch-Iudie werd verzocht, zoo spoedig mogelijk tot Staatsexploitatie over te gaan z/rekening houdende met den finaneieelen toe- stand". Dit bijvoegsel zou de motie-Bos dus niet ontsieren. De Staat behoort zijn moment tot naasting zelf te kiezen en zich ten slotte de naasting niet door de maatschappijen doen opdrijven. van den toren van het kasteel der d'Ornano's overal in het land de treurige tijding verkon- digend. Spoedig kwamen ze van alle zijden de vrienden, de boeren, de beambten en arbeiders in dienst der d'Ornano's, om te vernemen, wat er gebeurd was De oude Pietri was in't kasteel aanwezig om de bezoeken te ontvangen. Ter- wijl eenige voorname naburen bij hem vertoefden, verzameiden zich op het plein wel meer dan twintig bedienden van Cesar. Onder hen trokken vooral de schilderachtige gestalten der herders de aandacht, die, met hun onafscheide- lijke geweren op den rug, van de bergen waren gedaald. Op de trekken van alien lag droeve ernst en slechts zacht onderhielden ze zich met elkander. Eindelijk reden zij, die in het huis hadden vertoefd weg, door den ouden Petri tot aan het plein uitgeleid. Toen hij zich omkeerde, ging een grijsge- baarde geitenhoeder op hem toe. nam den hoed af en zei//Angelo Pietri, zeg ons wat die zwarte vlag op den toren van het kasteel be- duidt." Andere aanwezigen drongen zich om den spreker, op alle gezichten lag smart en trouwe ernst. //Die vlag beteekent", antwoordde de aange- sprokene op een toon, die zijn innerlijke ont- roering verried, „dat Cesar d'Ornano, de eige- naar van dit huis, den dood is ingegaan." Een diep zwijgen volgde op deze woorden, men hoorde slechts het ademhalen der mannen, die als standbeelden op het plein stonden. Dan i nam de grijze herder weer het woord //Wil De heer Plate handhaaft zijn standpunt. Ten slotte wordt de motie-Bos verworpen met 46 tegen 39 stemmen, en aangenomen de motie-Nolens, tot instelling van een Staatscom missie voor de spoorwegen. Het Visscherij-ontwerp, is na de pauze. bij tweede lezing aangenomen, zonder hoofdelijke stemming. TER NEUZEN, 27 Mei 1908. Met ingang van 1 Juni is de postbode A. Mannaart te Hoek benoemd tot brieven- en telegrambesteller alhier. In den tuin van //De Buiten-Societeit" alhier zal pp Dinsdag 9 Juni a. s. worden gehouden het vierde zomerfeest van de gezamenlijke Chr. vereenigingen te Ter Neuzen. Als sprekers zullen optreden de heeren Ds. J. van den Berg te Ter Neuzen, Ds. A. J. Roozemeijer te Sluis, Ds. W. Hoek te Brussel Ds. A. Scbeele te Veere, Ds. H. P. Stegenga te Wolfaartsdijk, Ds. R. Hamming te Zaamslag en Ds. G. van Dis te Zaamslag. In de pauze zal zich doen hooren de zang- vereeniging //Concordia" van Breskens. In de Dinsdag te Ter Neuzen gehouden ver gadering van den Pierssenspolder werd besloten het tractement van den ontvanger-griffier te verminderen van 75 op 50. Daarna werd n». eenige stemmingen, bij herstemming gekozen de heer P. J. Scheele met 9 stemmen. De heer Sturm verkreeg er 8, terwijl er 1 bianco gestemd had. De candidaten voor gezworenen zijn de heeren H. van Doeselaar te Hoek, D. Scheele Az. te Ter Neuzen en K. Dees te Hoek. De ontvangsten bedroegen f 1814,89 en de uitgaven 1523,36, alzoo een batig saldo van 291,53. Heden werd alhier in het ,/Nederlandscb logement" door het bestuur van den calamiteuzen polder Nieuw Neuzen aanbesteed a. Het herstel, de vernieuwing en het onder- houd tot 30 April 1909, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken, raming f 6121. Hiervoor werd ingeschreven door R. Verschelling te Ter Neuzen voor 6325, H. Jansen Jz. te Middelburg voor f 6800, J. de Jonge te Middelburg voor 6262, K. de Vos te Ter Neuzen voor f 6150, J. Linden- je ons niet zeggen, Angelo Pietri, hoe Cesar den dood gevonden heeft //Hij is door een moordenaarshand gevallen en heeft onder een dolksteek het leven gelaten." Een gedempt geluid steeg uit de kelen der mannen, sprekende van verrassing en toorn. z/Cesar is onder een dolk gevallen Had hij in het land der Tedeschi een doodsvijand vroeg Thomasso. „I)e misdaad is nog in duister gehuld, man nen, niemand weet tot nu, wie haar bedreven heeft. Doch de politie is werkzaam en mijn zoon Francesco en Beppo Castrucci zijn daar, waar de daad gebeurd is, om den moordenaar te volgen." z/Hm," zei Thomasso weder. Beppo is daar, dat is goed, hij zal den moordenaar zoeken. Gij ziet ons treurig, Angelo Pietri, wij alien beminden Cesar en hadden gaarne ons leven voor hem gelaten." De mannen knikten zwijgend. Pietri wist, hoozeer de ruwe, eenvoudige lieden Cesar vereerden en een ernstig trouw- hartig zwijgen, hun gebaren, spraken hem van hun smart. z/Hoe draagt de jonge meesteres het vroeg Thomasso nogmaals. z/lk heb slechts een zeer beknopt bericht van mijn zoon ontvangen. Hoe mijn arm kind het draagt -ik weet het niet. De stoot heeft haar mee getroffen", zeide de oude heer be- wogen. Thomasso knikte, dan reikte hij Pietri, de bruine, ruwe hand. /Niemand had gedacht, dat zoo spoedig weder de rouwvlag boven het bergh Cz. te Wemeldinge voor 6040, J. de Meester te Hoek voor f 6027, D. de Doelder te Ter Neuzen voor 6000, J. F. Adriaansens- Polfliet te Walsoorden voor 5900, Jac. van Drongelen te Hoek voor f 5890, Jan de Bree Fz. te Ter Neuzen voor f 5775 en Jan Jansen te Ter Neuzen voor 5762. b. H et verhoogen en verz waren van den zeedijk. tusschen de dijkpalen 0 en 3 over eene lengte van 300 M. en tusschen de dijkpalen 32 en 35 over eene lengte van 240 M., raming f 2587. Hiervoor werd ingeschreven door D. de Doelder te Ter Neuzen voor 2650, R. Verschelling te Ter Neuzen voor j 2520, Jac. de Meester te Hoek voor f 2289, Jan Lindenbergh Cz. te Wemeldinge voor 2189, J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor 2070, Job. Wolfert te Hoek voor 1999, Jac. van Drongelen te Hoek voor j 1990 en J. F. Adriaansens-Polfliet te Walsoorden voor f 1945. Gegund aan de minste inschrijvers. Maandag belette het weder den heer Farman met zijn vliegmachine op het terrein naast het nieuwe dok te Gent uit te vliegen en moest het toestel in den hangar blijven. Tegen den regen is het niet bestand. Gisteren leek het dat de vele nieuwsgierigen, die zelfs van ver atgelegen plaatsen naar het terrein waren gekomen, opnieuw zouden worden teleurgesteld het waaide nog te hard. Hieruit leidden wij af, dat de vliegmachine nog alles- behalve volmaakt is, daar zij slechts bp zeer gunstige omstandigheden werken kan. Echter, na 5 ure begon de wind te vermin deren, het gevaarte, dat velen wel al uit de afbeeldingeu in de tijdschriften zullen kennen werd naar buiten gereden en de heer Farman besloot een tochtje te doen in rechte lijn tegen wind in, dus zonder keerpunt. De twee eerste malen bereikte hij geen noemenswaardige hoocte, nog geen meter boven het terrein. Dit °kwarn door de korte baan. Voor de derde proefiieming werd ongeveer de dubbele afstand genomen en toen bereikte de heer Farman onder luide toejuichingen eene hoogte van ongeveer 4 meter. Het is verwonderingwekkend dat een metalen schroef op de luchtlagen een zoodanige drukking kan uitoefenen, dat het gevaarte met een snel- heid als die wij aanschouwden tegen den wind in wordt voortgestuwd. Overigens is het zien van het zweven niet bepaald belangwekkend, daar men kasteel d'Ornano zou waaien. Zoodra je ons noodig hebt, Angelo Pietri, roep ons en we zullen alien klaar zyn. Kom," zei hij tot de andere herders, //dit is een dag van jammer voor het land, kom Van Beppo Castrucci zullen we meer hooren." De herders wierpen zich op hun paarden en reden weg. Pietri drukte nog eenige achterge- bleven lieden de hand en ging het huis binnen. Dan verlieten ook de anderen, zachtkens fluis- terend, het slotplein. Diep ontroerd was de geheele herders- en arbeidersbevolking random het kasteel d Ornano. De plotselinge, geheimzinnige dood van den jongen heer in den vreemde nam hun fantasie geheel in beslag en wonderbare geruchten deden de ronde. Uit Duitschland had men ook aan het gerecht te Ajaccio aanwijzingen doen toekomen, dat naar alle waarschijnlijkheid de hand van een Corsicaan den dolk gevoerd had en daar deze in de couranten overgingen, wist men daarvan ook spoedig in de bergen van d'Ornano. De boeren, herders en arbeiders staken de hoofden samen de naam Fernando della Pesca werd eerst gefluisterd, klonk dan luider en spoedig noemden alle aanhangers der d'Ornano's Pesca als den moordenaar. Dat hij Cesar niet vriende- lijk gezind was wist men. Toevallige omstan digheden, vooral deze, dat Fernando ten tijde van den moord ook in 't buitenland verkeerde, schenen de veidenking te bevestigen en er was onder de boeren en herders der d'Ornano's geen, die niet bereid geweest zou zijn, den moordenaar een kogel door het hoofd te jagen Oit bind verseliijnt JIaandai;., Woensdag- en Vrijdayavonil, nileeznnderd op Feestdasen. bij de Firma I*. J. VAS BE SANBE te Ter A'euzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter algemeene kennis dat in de plaats van den in hunne bekendmaking van 19 dezer betreffende een fehouden melkonderzoek voorkomenden naam A. DE OUW, moet worden gelezen 1ACS. DE FOUW. Ter Neuzen, 27 Mei 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. MOES, L°. Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1