A 1 g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5151. Zalerdag 23 Mtei 1908. Gemengde berichten. 48e Jaargang. BERSTB BLAD. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32VS en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert. zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADTEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel^meer 0.10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave TER NEUZEN, 22 Mei 1908. Op de voordracbt voor hoofd van school A te Sas van Gent komen voor de heeren E. J. Michielsen te Vlissingen, H. J. Terhegger te Harderwijk en 0. H. Oolaris te Beek. In de week van 13 tot en met 19 Mei zijn in Zeeland voorgekomen 3 gevallen van roodvonk en 5 van diphtheritis te weten van roodvonk 1 geval te Oost- en West-Souburg, 1 te Rilland-Bath en 1 te Sluis van diphtheritis 1 geval te St. Jaristeen, 1 te Sas van Gent, 1 te Stavenisse, 1 te Zaamslag en I te Zierikzee. W estdorpe, 19 Mei. In de heden gehouden vergadering van stembevoegde ingelanden van den lanisvlietpoJder" wees de rekening van het afgeloopen jaar aan inkomsten 35289,775 en uitgaven f 31619,42s, alzoo een goed slot van 670,35. De begrooting voor het jaar 1908/09 werd vastgesteld in ontvang en uitgaaf op 9140,70. In dezen polder werden gedurende de laatste twee jaren ruim 3900 meters steenweg aangelegd. RECHTSZAKEN. Door het gerechtshof te 's Gravenhage werd gisteren vrijgesproken P. J. B., herbergier te Clinge door de rechtbank te Middelburg ver- oordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf wegens het beletten der politie in een ambtshandeling. Maandagmiddag werd het rijtuig van de Koningin en Prins op den Elspeeterweg aange- leden door een auto. De paarden schrokken en liepen aehteruit, zoodat het achterwiel van Jt rijtuig met de auto in aanraking kwam. De inzittenaen kwamen met den schrik en een schrok vrij, en reden dadelijk verder. De Prins mende zelf. Onder Biezelinge brak, bij het zetten van het deksel op een put, de ketting waarin het deksel hing, waardoor drie werklieden, die zich in den put bevonden, vrij ernstig werden ge- kwetst. I e St. Nicolaasga is Donderdagmiddag de veehouder J. Meijer door den bliksem gedood. Te Borger Compascuum geraakten 3 man- nen, die in een bootje over een wijk wilden varen, te water met het gevolg dat J. H. en zijn zoon W. H. verdronken. De derde werd met moeite gered. De landbouwer W., te Vlieghuis, achter Coevorden, reeds lang verdacht van smokkel- handel, is^ Dinsdagnacht door de ambtenaren betrapt. Zijn paard en wagen met 600 K. G. suiker zijn in beslag genomen. Hij zelf ont- kwam door de vlucht. Toen Maandagavond een jongeling uit Doetichem een meisje uit de Silvoldsche buurt won bezoeken en te dien einde langs de dakgoot naar haar kamer klauterde, meende de bewoner met dieven te doen hebben greep zijn geweer, liep naar buiten en schoot den pseudo-inbreker in zijn zitvlak. In het ziekenhuis te Terborg opgenomen, mocht men 'er in slagen reeds 28 hagelkorrels te verwijderen. Dinsdag isdeniet te benijden minnaar naar het ziekenhuis te Arnhem overgebracht. Een druk bezochte uitvoering der Zut- fensche Gymnastiek-vereeniging ,/Olympia", in het feestgebouw te Winterswijk ten voordeele van de Wijkverpleging gegeven, heeft na aftrek van alle onkosten, een batig saldo opgeleverd van 16 centen. Men meldt uit Holten In verband met de verdwijning van ongeveer 1200 uit de kas van het Onderling Veefonds, te Holten, stelde de justitie van Almelo ander- maal een onderzoek in op het gemeentehuis te Holten. Daar werden gehoord de seeretaris- penningmeester van het fonds, de heer A. G. (neef van den preventief gevangen zittenden bur- gemeester), benevens commissarissen. Het resul tant van dat onderzoek was dat G. gevankelijk naar Almelo werd overgebracht. Ook dezege- scbiedenis wordt in Holten druk besproken. Gisteren vergaderde de gemeenteraad van Holten. In die zitting werd het beleid van den gearresteerden burgemeester aan een scherpe kritiek onderworpen. Naar aanleiding eener vraag verklaarde de jongste wethouder dat de wethouders niet voor de financien hebben te zorgen. Een talrijk publiek woonde deze zit ting bij. Te Amsterdam heeft terecht gestaan een smid, die gereden had op een motorrijwiel, dat ffop hoi geslagen was." Hij had het rijwiel te repareeren gekregeu. Hij wilde beproeven, of de machine weer geheel in orde was, maar jawel In vreeselijke vaart vloog hij door de Nes, rec'dtsom de Damstraat in. Daar stond een agent, doch de berijder had wel naar wat anders te kijken dan naar dienaren van de Hermandad. Het noodlot wilde ook nog, dat men juist bezig was, de Damstraat te asfalteeren zoodat het publiek rechts en links net even kon passeeren. Daar verscheen onze vliegende Hollander en verspreidde onder de voorbijgangers die grappig snel op zijde sprongen, schrik en ontsteltenis, schrijft het ,/Hbl." Later gelukte het den bestuurder te stoppen, zij het dan ook niet op de gebruikelijke wijze. Het O. M. meende, een vrij strenge straf te moeten eischen. In straten met zooveel passage heeft iemand, die geacht kan worden zijn machine te kennen, niet te rijden, indien hij niet zeker weet dat alles in orde is en de eisch was f 15 of 5 dagen gevangenis. De Tijd schrijft: Maandagmorgen voor een der loketten onzer administratie (te Amsterdam) een meisje met 'n kleinen hond. Het meisje tevergeefs zoekend naar 't kwartje, dat zij, ter betaling eener ad vertentie in De Morgenpost, bij zich gestoken had en nu spoorloos verdwenen bleek Dan maar weer terug naar huis Tot plotseling, midden op den N. Z. Voorburgwal de hond luid blaffend staan bleef en niet verder wilde Voor het dier lag het vermiste kwartje Het reukorgaan van den hond had het voor- werp, dat zijn meesteres toebehoorde dadelijk herkend. Ongelooflijk als wij niet voor de waar- heid konden instaan. Ongewenschte badgasten Door de politie te Zandvoort zijn in arrest genomen twee Duitschers, die zich des avonds in een paar strandstoelen te slapen hadden ge- legd. Zij bleken zonder middel van bestaan en in Holland gekomen te zijn om werk te zoeken. Bij fouilleering werden bij ieder twee geladen revolvers en verscheidene patronen ge- vonden. Ze zijn gevankelijk naar het huis van bewaring te Haarlem overgebracht, in afwachting van hunne uitlevering. Te Nieuwe Tonge begaf zich de knecht van den landbouwer B. R. met een rolblok, bespanneu met een paard, naar het land. Toen de knecht het paard even onbeheerd liet, om een hek te sluiten, ging het 4jarig dochtertje van B. R. op het rolblok zitten. Eensklaps schoot het paard vooruit tengevolge waarvan de kleine onder het blok geraakte. Vreeselijk gehavend werd het meisje uit haar gevaarlijke positie verlost en huiswaarts gebraoht. Iuge- roepen geneeskundige hulp constateerde, dat bij de kleine geen direct levensgevaar bestaat. De G. C. schrijft: Automobiel-genoegens. Als er sprake is van een automobiel stelt men zich zoo'n gevaarte voor, dat kilometers verslindend over de wegen jaagt, kippen en honden verpletterend en voetgangers beangstigend. Gisteren echter was er op den 's Gravenpolder- schen weg een auto, die meer den indruk gaf van een rheumatischen ouden heer. Zwaar zucbtend bewoog de automobiel zich hortend vooruit en liet zich beschamen door kalme wandelaars, die de auto verwonderd inhaalden en voorbij stapten. De bestuurder beproefde alles om het ding te vermurwen, hij werkte met alle hefboomen, kranen en handles die ondei zijn bereik waren, hij mompelde, verwenschte en zette dan weer een gezicht alsof hij verwachtte dat zijn auto plotseling met een kogelvaart vooruit zou vliegen. Eensklaps steigerde het vehikel, schuddeden kop en stond toen onwrikbaar stil. De bestuurder en zijn vriend sprongen er uit, kropen onder de vierwieler om de booze geesten te bezweren, riepen elkaarallerleiauto-bargoensch toe en kwamen met een rood gezicht en vuile handen weer te voorschijn. Achter de onwillige auto staande bespraken ze het geval en bepeinsden de oorzaak der boosaardigheid van hun rijtuig. Maar de auto was een verraderlijke ffLuder". Toen zij merkte dat haar meesters achter haar rug stonden gaf ze op eens een snorkende gil en holde toen in razende vlucht weg. De automobilisten waren even beteuterd maar onmiddellijk hadden ze hun tramontanen weer bij elkaar en vervolgden schreeuwend en arm- zwaaiend de trouwelooze auto. Het benzine- monster lachte, zooals een auto lachen kan, en hikkend en bibberend knorren, en leverde de twee reizigers het gemeenste koopje dat ooit in een misdadig autogemoed is opgekomen. Met een forsche zwaai liep ze tegen een boom en rochelde van genot. Anderhalf uur later waren atito en reizigers tot een accoord gekomen en kon de tocht worden voortgezet. Aanhouding van een Inbrekersbende. De Haagsche en Rotterdamsche politie hebben Dinsdagavond en Woensdag zeven personen gevangen genomen, die vermoedelijk deel uit- maakten van de groote dievenbende, die onlangs den goudsmidswinkel van den heer Hamme in de Korte Poten leegplunderde. Een hunner heeft Woensdagmiddag reeds een volledige bekentenis afgelegd. De aanleiding tot de ontdekking der bende was, dat Dinsdag de opkooper Gloude van hier bij een opkooper te Rotterdam een groote partij gouden voorwerpen te koop aanbood. De Rotterdamsche politie was zoo gelukkig den geheelen voorraad in beslag te kunnen nemen. Ook de Haagsche opkooper werd gevangen ge nomen. Deze aanhouding leidde tot de ontdekking van het bestaan eener groote dievenbende, waarvan als gemeld, gister en heden door de Haagsche politie reeds zeven leden inbrekers eg opkoopers werden gearresteerd. Een hunner, Heskes, wonende aan het Kortenbosch alhier, werd Dinsdagavond om half 10 aange- houden. Hij onderging dadelijk een scherp verhoor, maar 't mocht aanvankelijk niet ge- lukken hem tot bekentenis te brengen. Ook Woensdagmorgen bleef hij, bij een langdurig verhoor, ontkennen, totdat de heer Hamme, op het politiebureau komende, een zegelring, die de inbreker bij zijn arrestatie droeg, beslist als zijn eigendom herkende, daar hij den ring aan den liukerkant had gesoldeerd. Toen Hes kes zag, dat ontkennen niet meer baatte, be- kende hij mededader te zijn geweest en vertelde uitvoerig hoe de inbraak in haar werk gegaan was. Een aantal personen had's Zondagsavonds in de Poten post gevat om op te letten, wan- neer de winkel verlaten zou worden door het personeel. Toen dit omstreeks 8 uur gebeurde heeft Heskes met behulp van loopers de voor- deur geopend en is met twee anderen naar binnen gegaan. Daar werden de uitstalkasten opengerukt en de gouden voorwerpen uit de etuis genomen, waarna de etuis op een hoop werden gegooid. Verder werd de geldlade opengemaakt en de inhoud daarvan buitgemaakt, de aan den goudsmid ter herstelling gegeven voorwerpen werden uit de zakjes genomen en eveneens meegepakt. De inbrekers zijn hiermee ongeveer een half uur bezig geweest. Van het gestolene, dat een waarde van f 13,000 vertegenwoordigde, is thans reeds voor f 8000 aan gouden voorwerpen in beslag genomen. De sieraden waren onbegrijpelijker- wijze niet versmolten, doch wel voor een ge- deelte zeer beschadigd. Vermoedelijk zijn de gestolen brillanten reeds verkochtbij een opkooper hier ter stede werd echter een ring met vijf brillanten in beslag genomen. Even eens een gouden collier met diamanten bij een zuster van Heskes. Zij droeg het kleinood Woensdagavond op het oogenblik dat de re cherche het in beslag kwam nemen. Eenige leden der bende zijn naar het buiten land uitgeweken hun- aanhouding is evenwel verzocht. Verdacht van heling zijn o. a. nog aangehouden een Haagsche fietshandelaar en Rotterdamsche kleermaker. De politie blijkt met deze aanhouding een prachtige vangst gedaan te hebben. Zij meent dat deze inbrekers eveneens schuldig zijn aan de groote inbraken bij den juwelier Goudsmit en den horlogemaker Overstrijd. Deze heeren zijn aanwezig geweest bij een nader onderzoek dat in tegenwoordigheid van den opkooper Gloude te Rotterdam is gehouden. Twee rechercheurs zijn in verband hiermee naar het buitenland vertrokken. Het gerechtelijk onderzoek zal vermoedelijk opzienbarende feiten aan het licht brengen, daar er in deze zaak personen gemoeid zyn, van wie niet ieder dit zou verwachten. De onvergetelijke schoenmaker van Ko- penick heeft een ernstigen aanval van long- ontsteking gehad. Acht weken lag hij in't ge- vangenis-hospitaal. Thans is hij in zooverre hersteld, dat hij zijn eel weer kan betrekken. Met't dagelijksch werk vlot het echter nog niet erg. De molenaar August Kraus, de man die, buiten zijn weten, de zoogenaamde Negen- bornsche ziekte verspreidde, zal zich wegens het veroorzaken van dood door schuld voor het gerecht te verantwoorden hebben. Van Juni 1906 tot Januari 1908 zijn (wij hebben de zaak vroeger reeds met een enkel woord vermeld) in het dorp Negenborn, in den kreits Hildes- heim, ongeveer honderd gevallen van loodver- giftiging voorgekomen. Langen tijd verkeerde men over den aard van de ziekte in het duister. Zij kwam vooral bij kleine luiden voor en werd Negenbornsche ziekte genoemd, omdat zij tot het dorp van dien naam beperkt bleef. In het begin van dit jaar kreeg een vrouw van een arbeider de ziekte. Zij ging naar het ziekenhuis te Holzminden, en daar ontdekte men, dat zij loodvergiftiging had. Nu was de oorzaak van de andere gevallen spoedig gevonden de mole naar had de seheurer) in zijne molensteenen met gesmolten lood bijgevuld, en tusschen die steenen werd fijn afslijpsel van het metaal zeer innig met het meel dooreengewreven. De fijne ver- deeling maakte het vergiftige lood natuurlijk zooveel te werkzamer. Kortelings heeft men het lijk van een kind, dat aan de ziekte gestorven was, opgegraven. In het darmkanaal vond men lood afgezet. Op grond van dit geval, wordt de onvoorzichtige molenaar nu vervolgd. Men leest in sommige bladen het volgend geheimzinuige bericht uit Berlijn Dicht bij het park van het kasteel van Wachwitz, waar de komnklijke familie van Sakseu tegenwoordig verblijft, heelt men Maan dagmorgen den zwaar gekwetsten Pranschen leeraar der jonge prinsen gevonden. De man had verscheidene messteken ontvangen. Eerst dacht men aan een aanval gewapender- hand, maar weldra kwam men tot de overtui- ging, dat men zich in tegenwoordigheid eener vervulde wraak bevond, voortspruitend uit een of ander avontuur, waarover men het stilzwij- gen bewaart. Hit hlail verwcliijnt naandag-, Woenwrtag. en Vrijifagatond, ui«ge*onderd up Feealda^ea. bij de Firma 1'. J. VAI 1>K iAXBE te Ter IVenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1