A 1 g e m e e n s- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. Verhuring Scheepstimmerwerf. No. 5150 Donderdag: 21 Mei 1908. GEM E ENTER, A A D. Isgel van Fidardo Kamer yan Koophandel en Fabrieken Binnenland. 48p Jaargang. VIEIE&IKIIIRiZIISrQ- FEUILLET0N. Openbare Vergadering ABONNEMENT: drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Yoor en voor Per Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V, het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voo 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden nUar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN bieden in het openbaar TE HUUR aan met kaniheSling en bijbehoo- rende gebouwen, gelegen aan de haven in die gemeente, voor den tijd van een jaar*, ingaande I Juli a.s. Gezegelde inschrijvingsbiljetten moeten met opgave van borgen in gesloten omslag franco worden ingeleverd bij Burgemeester en Wet houders van Ter Neuzen, uiterlijk 10 Juni 1908, 's namiddags drie uup. Ter Neuzen, 19 Mei 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PMOES, L°. Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. M. VERBRUGGE; opgaven van Candidaten, door AMO. 9) ,/Waaraan herken je hem dan '/Aan die inktvlek hier," en zij wees op een kleine zwarte vlek. ,/Wij moeten nablijven, als we er zoo een rnaken." z/Heb je den man later nog gezien i/Neen." Daar die alles was, wat men uit het kind kon krijgen, werden moeder en kind weggezonden. Het uitzicht van den vreemdeling was dus vermoedelijk als volgtklein van gestalte, donket uiterlijk, stekende zwarte oogen, bruine handen, gladgeschoren gezicht, zwarte of donkere jas, jeugdige leeftijd Dit signalement werd aan de aanplakborden gehecht en ieder Werd bevolen aangifte te doen zoo hij ergens een dergelijk pel soon gezien had. In een Duitsche stad van middelbare grootte moest zulk een persoonlijk- heid licht opvallen. C astrucci had zich door den inspecteur laten meedeelen, wat dezen van de ondervraging van de kleine duister was gebleven en verioor zich dan in diep nadenken. Ten tijde van den Franscb-Duitschen oorlog hadden meer dan vijftig gevangen officieren in N. geleefd, die op hun eerewoord zich vrij in de stad mochten bewegen en wien het zelfs vergund was, uit het groot aantal gevangen te Ter Neuzen. op Vrijdag den 22 Mei 1908, 's nam. 7 uur. De Voorzitter A. C. LENSEN. De Secretaris, H. J. VOOREN. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. In behandeling komen de wetsontwerpen tot goedkeuring van een contract met de Stoomvaart- maatschappijen /Nederland" en ,/Rotterdamsche Lloyd" tot vervoer van depost tusschen Nederland en Nederl.-Indie. De heer Van Vuuren verklaart zich voor het ontwerp, dat hij aanvankelijk beschouwde als een verkapt subsidie, van welke meening hi] echter bij nader onderzoek is teruggekomen, zijnde hij thans overtuigd, dat wij eenvoudig vergoeding voor dienstpraestatie geven. Den prijs dien wij hiervoor betalen acht spreker niet te hoog. De heer Hubrecht behoudt zich zijn stem voor in afwachting van nadere Regeeringsin- lichtingen omtrent bet bedrag der compensatie. De heer Van Kol bestrijdt het ontwerp, dat volgens hem wel degelijk een verkapt subsidie is ten nadeele van de gemeenschap. Voorts zette bij uiteen, dat de Javaan, die er absoluut geen belang bij heeft of de brieven onder Neder- landsche vlag vervoerd worden, weer een groot soldaten een tot oppasser te kiezen, mits zij voor het niet ontvluchten van den man borg bleven. Gok een aantal Corsicaansche jagers bevonden zich onder de gevangenen Beppo giug in ge- dachten alien langs die zicb t.oen in de stad ophielden, maar voor Zuid-Franschen of Italianen waren geel gelaat, donkere oogen, bruine handen, kleine gestalte geen bijzondere kenteekenen. Dit paste op de meesten. Twee dingen waren zeker, of de man van den brief, de vermoedelijke dader, woonde in de stad, en had in 1870 d'Ornano en Castrucci en hun betrekking tot het huisje bij de Frankforterpoort leeren kennen, wijl de luitenant dikwijls genoeg zijn verliefden Beppo uit de armen zijner liefste bad moeten rukken, om zich van zijn diensten te verzekeren. Dan moest hij hier te ontdekken zijn. Of hij was op Corsica van d'Ornano's voorgenomen bezoek in N. onderricht en hem hier°vooruit- of nagereisd. Dan moest hij naar alle waarsehijnlijkheid zich toch in een logement hebben opgehouden. Maar de nasporiugen der politie daaromtrent waren zonder gevolg geweest. Toch scheen het hem geen daad van bloedwraak immers aanleiding daartoe was niet gegeven en boven- dien zou een Corsicaansche bioedwreker zijn offer nimmer beroofd hebben. Beppo bezocht de steengroeve, waar de Italianen arbeidden, nam die lieden waar en onderhield zich met hen. Allen waren echter afkomstig van de Zuidelijke helling der Alpen en verston- den zijn Corsicaansch dialect nauwelijks. Geen van hen gaf ook maar in de verte aanleiding deel van de kosten zal moeten opbrengen van bet subsidie. De heer Bogaardt oordeelt, dat dat contract geen subsidie is in den zin van een cadeau en niettemin protectionistisch werkt. Spreker gaac vervolgens na de politieke en ^conomische voordeelen, verbonden aan een postvervoer onder eigen vlag. De heer Bos oordeelt, dat het voorgedragen ^contract in ieder geval een paar ton te duur yoor den Staat is en er dus wel degelijk van subsidieering der betrokken maatschappijen kan worden gesproken. Spreker heeft den indruk gekregen dat de Regeering bij het sluiten van het contract niet krachtig genoeg is opge- treden. De heer Van Citters, het wetsontwerp ver- dedigende, betoogt tegenover laatstgenoemden spreker o. m. dat het postverdrag niet de maat- staf kan zijn voor toe te kennen vergoedingen. De Minister van Koionien ad interim ver- dedigt daarna het voorgedragen contract. Hij oppert daarbij tal van bedenkingen tegen open- bare aanbesteding van den maildienst en schetst de voordeelen, voor een koloniale mogendheid gelegen in het hebben van een eigen verbinding met haar koionien. In deze zaak is niets wat aan een subsidie doet denken. In vergelijking van vroegere contracten is dit contract niet voordeeliger voor de maatschappijen. Na replieken wordt bet wetsontwerp aange- nomen met 34 tegen 30 stemmen. "Zonder beraadslaging en stemming werden verder goedgekeurd de wetsontwerpen tot goed keuring van de te Bern gesloten internationale verdragen nopens het gebruik van witten (gelen) fosforus bij het vervaardigen van Inciters en nopens het verbod van nachtarbeid van vrouwen die in de nijverheid werkzaam zijn. Voorts het ontwerp betreffende een Rijks- bijdrage voor het bouwen van een kei'k te Smyrna, en, na eenig debat, betreffende goed keuring van het tusschen Nederland en Brazilie gesloten verdrag, strekkende tot regeling der gi-ens tusschen Suriname en Brazilie. Bij het wetsontwerp tot subsidieering van aanleg van kunstwegen deelt de Minister van Waterstaat mee, dat de Koningin over een groot gedeelte van den Leidschen straatweg een stuk grond aan dien weg heeft toegevoegd, zoodat daar ter plaatse spoedig een flinke ver- vetering zal worden verkregen. Het wetsontwerp werd goedgekeurd. tot het vermoeden, tot den moord in eenige betrekking te staan. Na openbaarmaking van het signalement van den man, die het kiud den brief gegeven had, meldde zich hij de politie eindelijk een waard aan, uit een voermanslogement in de voorstad. Deze deelde mee, dat een op den in het signalement aangeduide gelijkende persoon acht dagen bij hem had gelogeerdhij had aankomst en vertrek van den man ook zooals de verordeningen het voorschreven opgegeven. De vreemdeling had zich Miihlhaus genoemd en zich voor een Elzasser uitgegeven. Hij sprak weinig en slecht Duitsch. Naar bij zeide, wachtte hij op vrienden, met wie hij de reis naar Rusland ondernemen wilde. Dagelijks was hij meermalen naar het station geloopen, in de hoop, de verwachtte vrienden te zullen aantreffen. Op den dag van den moord had hij te kennen gegeven, niet langer vergeefs te willen wachten en was met zijn geringe bagage naar het station gegaan. Verder wist de waard niets te vertellen, alleen kon hij echter nog eenige nadere aan- duidingen omtrent de persoonlijkheid van zijn gast geven, die echter met de aanwijzingen van het kind geheel overeenstemden. Daar het geringe resultaat van het politie- onderzoek voorloopig geen uitzicht opende, den moordenaar op het spoor te komen, stelde Fran cesco zijn zuster voor, naar het vaderland terug te keeren, waartoe deze zich bereid verklaarde. Men koos den weg over Marseille, en het stoffelijk overschot van Jen doode werd mee- gevoerd, om in bet familiegraf der d'Ornano's zijn laatste rustplaats te vinden. TER NEUZEN, 20 Mei 1908. De* verkiezing voor een lid van den gemeente raad, in de vacature ontstaan door bet ovev- lijden van den heer M. Verbrugge, is door Burg, en Weth. bepaald op 5 Juni a. s. De stemming en herstemming resp. op 16 en 26 Juni d. a. v. Door het Classicaal Bestuur van IJzendijke is in zijne vergadering van heden, 20 Mei, de akte van Godsdienstonderwijzer uitgereikt aan den heer Jozias Millenaar te Ter Neuzen. Door den heer Wildschut, onderwijzer aan de Chr. School voor L. en M. U. L. O. in de Jozinastraat alhier is tegen 1 September a. s. uit zijne betrekking ontslag gevraagd. Heden werd alhier door het waterschap Zuid Kats, St. Anna en Sparks aanbesteed het vervoeren van 175 M3. grint. Dit werd gegund aan den heer F. Dekker Az. voor 60 cent per MB. Verder werd ingeschreven door de heeren L. B. van Kerkvoorde voor 95 cent, A. Diele- inan 0. Beaufort voor 75 cent en C. StofSjn en P. Loof elk voor 65 cent per Ms. De morgenvergadering van de op a. s. Donderdag alhier te bouden Provinciale Zendings- conferentie zal aanvangen te 9% ure. 1. Bidstond. Voorganger Ds. G. Doekes te Nieuwdorp. 2. Inleiding van Dr. L. H. Wagenaar wEen en ander over Temanggoeng en br. Horstman. Daarna gelegenheid tot vragen van inlich- tingen. Er zal pauze zijn van 12—J uur en daarna de middagvergadering. 1. Referaat van Ds. R. Hamming te Zaam- slag. Onderwevp ,/Waarom geijverd voor de Zending Ds. L. Bouma te Middel- z/De onverwinlijke kracht 2. Referaat van burg. Onderwerp der Zending". 3. Referaat van Ds. L. van Loon te Koude- kerke. Onderwerp: vDe vrucht der Zending". Na elk referaat gelegenheid tot gedachten- wisseling. Het vierde zomerfeest van de Chr. vereeni- gingen alhier zal gehouden worden 9 Juni a. s., in de Buiten-Societeit alhier. Als sprekers zullen optreden de heeren Ds. J. van den Berg van Ter Neuzen, Ds. Roozemeijer van Sluis, Ds. W. Hoek van Brussel, Ds. A. Scheele van Veere, Ds. Stegenga van Wolfaartsdijk en Ds. Hamming van Zaamslag. III. Midden in de Corsicaansche bergen, aan den ruischenden Tavignauo, lag de bezitting der d'Ornano's. Op een heuvel verhief zich een, door ouderdom grijs geworden, zeer groot steenen gebouw, welker sterke muren reeds eeuwen lang zoowel den vpand als het water hadden ge- trotseerd. Van den toren, die boog boven het dak uitstak, had men een heerlijk uitzicht op bergen en romantiselie holle boschrijke en vruchtbare dalen. De bezittingen der d'Ornano's waren uitgestrekt, en voor twee jaar was Cesar d'Ornano heer er van geworden. Van de tinnen des torens bemerkte men naar het Zuiden het huis der Pesca's, een familie even oud en gegoed als die der d'Ornano's. De land- lieden zongen nog menige ballade van de ge- vechten, die de burchtheeren, bijgestaan door hun herders en boeren, eens onderling hadden gevoerd. Sinds menschenheugenis was de oude familietwist bijgelegd, maar een vriendschappe- lijke omgang was ondanks dit tusschen d'Ornano en Pesca niet ontstaan. Het sprak van zelf, dat de beide aanzienlijke familien, in de bergen zoowel als te Ajaccio, waar de land-edelen gedurende de laatstejaren den winter plachtten door te brengen, de vormen der wellevendheid jegens elkander in acht namen. Licht had dus het door den gezelligen omgang vereischte samenkomen der beide familien, ge durende hun verblijf in de stad, tot een nauwere betrekking kunnen leiden, zoo niet een onver- klaarbare, wederzijdsche afkeer der jongste, W"en§d»g. en VTiJdagavond, iiitgezcuiderrt op Feestdageii. l»ij de Firmu P. J. VAI IIK Sl\UK te Ter VOOR DEX De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare kennis dat op Vrijdag den ,5 Juni a. s. za! plaats hebben de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, ter voorziening in de vacature ontstaau door het overliiden ▼an den heer dat op dien dag van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Secretaire der gemeente bij den Burgemeester kunnen worden ingeleverd als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der Gemeentewet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voor- letters en de woonplaats van den candidaat en onder- teekend zijn door ten minste dertig kiezers bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing en behoorende tot het district, waarvoor de candidaatstelling geschiedt. De in levering dezer opgaven moet geschieden persoon- lijk door 6en of meer der personen, die de opgave hebben onderteekend. De candidaat kan daarbij tegen- woordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de opgaven bovenvermeld, zijn ter Secretarie der Gemeente kosteloos verkrijgbaar van af heden tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in heriunering arti kel 151 der Kieswet, luidende als volgt: //Hij, die eene opgaaf, als bedoeld in artikel 51 in- ylevert, wetende dat zij is voorzien van handteekeningen //van personen die niet bevoegd zijn tot deelneming »aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, //terwijl zonder die handteekening geen voldoerid aantal //vuor een wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft //met gfevanger.isstraf van ten hoogste drie maanden of //eene geldboete van ten hoogste honderd twinlig gulden. '/Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat //hij niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, »eene voor die verkiezing ter inlevering bestemde opgave, //bedoeld bij urtikel 51, heeft onderteekend." Ter Neuzen, den 19 Mei 1908. De Burgemeester voornoernd, P. MOES, L. B.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1