A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VlaandereiL No. 5149 Dinsdasr !9 Mei 1908 48- Jaargang. B§ Isgd ?&a Fiia^io Yereeniging tot Ziekenverzorging, EERSTB BLAD. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32% en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTED TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voo 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 18 Mei 1908. Zaterdagvoermiddag maakten de manschap- pen der 3e compagnie van het 39ste landweer- bataljon een militairen marsch naar 't gehucht Reuzenhoek. By terugkomst werden zij door hun comman dant, den kapitein Muller, hartelijk toegesproken. De kapitein verklaarde in hun, evenals in hunne collega's der le compagnie, het volste vertrouwen te stellen, en twijfelde er niet aan, of zij zouden in tijden van nood, als ware Zeeuwen, den vaderlandschen bodem weten te verdedigen. Nadat de kapitein alien een gelukkig weerzien van hunne huisgenooten en familieleden had toegewenscht, eindigde hij zijne toespraak met een driewerf //Leve de Koningin waarmede alien instemden. Ook onder deze manschappen heerschte een goeden geest ten opzichte van hun officieren en kader, aangezien zij nog een herhaald ,/Leve de Kapitein en de Onderofficieren," aanhieven. Half twee ure werd afgepresenteerd en de compagnie ontbonden. - Donderdag 21 Mei zal te Ter Neuzen de zendingsconferentie der Ger. kerken in de provincie Zeeland worden gehouden. Wrj wareu in de gelegenheid een kijkje te nernen in de Eerste Zeeuwsche electrische koffiebranderij //Ideal" van de firma wed. A. H. Donze alhier. Wij zagen daar de verschillende machines in werking, die benut worden voor de bereiding der rauwe boonen, van het tijdstip dat zij in den grooten verwarmden cylinder worden uitgestort, tot ze gebrand, voor aflevering gereed, in de balen worden opgevangen. Vooral wanneer men hoort verklaren hoe het volgens de oude methode toeging, toen ook een zeer vermoeiend werk, krijgt men respect voor de werking dezer machines, die, veel secuurder dan vroeger, het branden op een derde van den vroegeren tijd verrichten. Bovenal is de groote mate van zuiverheid der boonen die men verkrijgt een voordeel dezer machine, die voorzeker voor de onderneemster wel gunstige resultaten zal afwerpen. Gisterenvoormiddag arriveerde alhier de salon-boot //Alice" van den dienst Gent-Selzaete, o. m. met zich voerende de Heidelbergsche Musicusvereeniging uit Gent. Door een 12tal der reizigers was een orkest gevormd dat in den tuin der //Buiten-societeit", waar het geheele gezelschap heen trok, eene matinee gaf. Uit de verschillende muziekstukken die ten gehoore werden gebracht bleek, dat men met meesters op hun instrument te doen had. De leden of huisgenooten van de leden der societeit waren bij dit matinee, dat van 12 1 ure duurde, in beperkten getale aanwezig. Hierna togen 8) door AMO. De vrouw noemde haar naam en ging voort z/Dit sturopertje hier heeft den vreemden heer die vermoord is, den brief gegeven, waarvan in de krant staat, maar wy hebben het, waar- achtig waar, eerst gisteravond vernomen, dat het aangegeven moest worden." Allen luisterden met aandacht en keken naar het angstig blikkende kind. z/Nu, vertel het maar, vrouw," moedigde Wagner haar aan. /fAch, mijnheer de inspecteur, Dinsdag kwam Lina uit school met een twintigpenningstuk in de hand. Toen ik haar vroeg, van wien ze dat had, zei ze, dat een heer het haar op de straat had gegeven, omdat zij een anderen heer een brief overhandigd had. Het kwam my wel wat zonderling voor, maar het kind bleef er by. Nu hebben wij gisteren van de buren de reizigers naar de stad en later naar het strand om aldaar, volgens de bekendmaking op een groot plakbiljet een wedstrijd te houden in krabbenvangen, opgeluisterd door muziek. V e vernamen dat het zich blijkbaar zeer amu- seerende gezelschap aan het strand zich heeft opgehouden, het ontbrak ons echter aan gele genheid om iets van den uitslag van den prijs- kamp te vernemen. Omstreeks 4 ure in den namiddag is het gezelschap vertrokken. Heden vernamen wij, dat de heeren Gebr. Kaan, geld ontvangende van een kassiers- kantoor alhier, bemerkten, dat een hen uitbe- taald briefje van 50 frs. hetzelfde was, dat onlangs by de inbraak op hun kantoor, uit den lessenaar is ontvreemd. Duidelijke kenteekenen lieten geen twijfel omtrent het briefje. Na- tuurlijk werd aanstonds aan de politie daarvan kennis gegeven en koesterde men de hoop, dat deze ontdekking tot die van den dader zou leiden. Een onderzoek volgde, waarbij bleek dat de kassier die het briefje aan de Gebr. Kaan uit- betaalde, het alhier van een collega had ont- vangen, die bad het weer van een koopman onder deze gemeente, welke het daags na den nacht van den die fatal, had ontvangen op de Markt te Axel, van een bekenden koopman, zekeren B. te Belcele (nabij St. Nicolaas), die ook eafehouder is. Met behulp van de Belgische justitie heeft de commandant der marechaussee alhier den bedoelden koopman kunnen ondervragen. Deze verklaarde echter niets te kunnen zeggen, zich zelf niets meer te herinneren dat hij op dien dag met een biljet als het hem vertoonde, betaald had. Hij neemt ook wel eens geld mede uit de lade van 't cafe zoodat de mo- gelijkheid niet zou uitgesloten zijn, dat het des morgens was ontvangen. Dit spoor heeft geen verder resultaat opgeleverd, ofschoon men daarop, begrijpelijkerwijze, goeden moed had. Gisterenavond omstreeks 9 uur zijn door drie personen komende vanaf deNieuwe draaibrug langs den Kanaaldyk tot aan Ter Neuzen ver schillende glasruiten vernield van de lantaarns en gebouwen aan dien weg staande. De marechaussee hiernaar onderzoek doende heeft de vermoedelijke daders tot bekeDtenis ge bracht, die hunne baldadigheid wel zullen moeten boeten. Het zijn J. d. R., A. v. H. en Fr. D. Hedennamiddag, terwijl de brug over den Oostelijken kanaalarm open stond en een aantal menschen voor het passeeren stonden te wachten, vestigde eensklaps de brugdraaier de aandacht der aan de Rosegracht staanden op een in het water vallend kind. Dat was ineens een heele consternatie, men riep alles dooreen, niemand der omstanders kon zwemmen en spoedige hulp was noodig, daar het kind reeds begon te zinken. Terzelfdertijd kwam daar per Sets aangereden de schilder P. v. J., die aanbood om hem, aan gehoord, dat de politie naar degene zocht, die een brief afgegeven had en dat moet dit stum- pertje geweest zijn." z/Kom eens hier, kleine," zei de inspecteur vriendeljjk tot het kind, //en geef me eens een hand." Schuchter kwam het kind nader en reikte hem de hand. Wagner streek haar over de wangen en zei: ,/Twintig penning heeft de man je gegeven z/Ja, twintig penning." Wien moest je dan den brief geven *Den heer, die bij het rijtuig stood." //Voor bet //Noordduitsche Hof?" Ja, daar stond het rijtuig." z/Hoe kwam je daar?" //Ik kwam uit school en bleef staan, om de schoone dame te zien." z/Zat die nog in het rijtuig, toen je den brief overbrengen zou z/Neen, die was reeds uitgestegen en in huis gegaan er zat niemand meer in." z/En toen zei de man, dat je den heer by het rjjtuig den brief moest geven z/Ja, dat zy hij." zijn voeten vast gehouden, met het hoofd naar beneden in het kanaal te laten zakken, wat gedaan werd. Hij kon echter met de handen het meisje niet bereiken. De slager J. L., die daar juist aankwam van het slachtveld, kwam toen op het denkbeeld hem nog een bezem, dien hij bij zich had, toe te reiken en daarmede kon Van J. het reeds zinkende kind boven water halen en met de handen beet grijpen, waarna men den redder aan diens beenen ophaalde met het kind, een omstreeks 4jarig dochtertje van I. Dane. Tot hoofd der O. L. school te Kerkdriel is benoemd de heer P. J. Dellaert te IJzendijke. Bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen zijn verplaatst de commies der 2e klasse K. Dekker van Sas van Gent naar Hulst en die der 3e klasse F. Crone van Hulst naar Sas van Gent. Donderdag slaagde aan de Universiteit van Amsterdam voor het candidaats-examen in de rechten de heer Walter F. C. Baars van Hoofdplaat. De voerman van Oostburg naar Breskens A. Boidin is Zaterdag doordat hij van de wagen viel nabij Oostburg onder de tram geraakt. Dr. De Glopper welke zich op de tram bevond, kon niet anders dan den dood constateeren. Naar de Shipping Gazette meldt, heeft thans ook het comite van Lloyd besloten de brouzen medalje der maatschappij uit te reiken aan de leden der familie Schroevers en aan Jacob van de Ketterij, voor hun moedig gedrag bij de redding van schipbreukelingen van den Engelschen schoener Doris, die in December niet ver van Vlissingen gezonken is. Men schrijft ons uit Vlissingen In den nacht van Vrijdag op Zaterdag waren twee zgn. galleys van het Nederlandsch en Belgisch loodswezen uitgegaan om bet Neder- landsche stoomschip //St. Nicolaas" te bemannen. Toen de Belgische boot terugkeerde werd het ranke vaartuig door een zee gegrepen en tegen het Oosterhoofd geslagen, waardoor een groot lek ontstond. Gelukkig werd het hulpgeroep gehoord door de bemanning van de Hollandsche boot, schipper I. Kamermans en onmiddellijk pogingen aangewend om hulp te verleenen. De 10 opvarenden van de Belgische konden nu nog tijdig in de Hollandsche boot worden overge- nomenwant dat het tijd was kan men nagaan als men weet dat de Belgische boot reeds voor twee derden vervuld was. De Hollandsche boot, thans bemand met 18 koppen wist behouden het hoofd te bereiken. Borssele, 16 Mei. Heden werd alhier door het bestuur van den calamiteuzen polder Borssele aanbesteed het herstel, de vernieuwing en het onderhoud van de aarde-, kram- en steenglooiing- werken, benevens van steenbestrating aan de waterkeering van den polder Borssele. Raming z/Waar stond hij toen z/Aan den hoek van het huis." //Wat zei hij Kon je hem goed verstaan Het vertrouwelijk gemaakte kind antwoordde //Hij sprak als een, die hier niet vandaan is, zoo anders." z/Maar je verstond het toch //Ja." z/Hoe zag de heer bij het rijtuig er uit?" #Zeer schoon." z/Hij had een langen witten baard niet waar Het kind lachte. //Neen, slechts een kleinen zwarten knevel." z/En je gaf hem den brief?" z/Ja, ik ging tot hem en bood hem den brief aan." z/En hij nam hem z/Hij zag er eerst naar en nam hem toen." z/Nu, en jij z/Ik liep weg." z/Weer naar den man, die je den brief gegeven had //Die was reeds wegik liep naar huis, want moeder is boos, wanneer ik te laat uit school thuis kom." 9545,69. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren A. Jacobs te Goes voor f 10.175, A. Roskam te Sliedrecht voor 10.168, J. de Jonge te Middelburg voor 9997, A. Wiskerke te Elle- woutsdijk voor f 9938, R. Versehelling te Ter Neuzen voor f 9810, A. Karelse te Borssele voor /9790, J. Jansen te TerNeuzen voor/9473. Vrijdagavond werd in het //Hotel des Pays- Bas" eene vergadering gehouden der v Vereeni- ging tot Ziekenverzorging" alhier. Deze werd bij afwezigheid van den voorzitter, den heer Van Rompu, die met kennisgeving afwezig was, gepresideerd door den vice-voorzitter, den heer T. van Borssum Waalkes. Slechts een klein aantal leden was ter vergadering opgekomen. Alvorens met de behandeling der agenda aan te vangen bracht de Voorzitter in herinnering het verlies dat de vereeniging geleden heeft door het overlijden van den penningmeester, den beer M. Verbrugge, van wie het bestuur, zoo bij de stichting als gedurende de exploitatie van het ziekenhuis een krachtigen steun heeft ondervonden. Aan het slot der vergadering werd door den heer Speetjens, namens de finan- cieele commissie voor het nazien der afgeloopen rekening, met deze hulde ingestemd. Door den Voorzitter werd medegedeeld dat in het afgeloopen jaar 2 aandeelen ad 100 elk, in de rentelooze leening voor de stichtings- kosten, aan de vereeniging zijn geschonken, waarvoor natuurlijk door het bestuur den dank der vereeniging is betuigd. In het verslag van het bestuur over het af geloopen jaar wordt de aandacht gevestigd op het verhoogen der subsidie door de gemeente Ter Neuzen en de toegekende subsidien door de gemeenten Zaamslag, Axel en Hoek.- Zeer erkentelijk voor dien steun, vertrouwt het bestuur dat niet alleen meerdere gemeenten het voorbeeld zullen volgen, maar dat de belanghebbende gemeenten onderling de subsidien zoodanig zullen willeu regelen dat de instandhouding van het ziekenhuis verzekerd wordt. Den operateur Dr. Merckens uit Vlissingen, evenals de te Ter Neuzen gevestigde geneesheeren wordt dank gebracht voor het vele dat zij in het afgeloopen jaar in het belang der inrichting deden. Ook aan het dames-comitd wordt voor den krachtigen steun dank gezegd, evenals aan de donateurs en contribueerende leden en aan de aandeelbouders in de geldleening, die over het afgeloopen jaargeen rente wenschten te ontvangen. Dankbaar is het bestuur ook hen, die de patienten door het zendeu van lectuur, bloemen en versnaperingen aangename oogenblikken verschaften. De ingevoerde driemaandelijksche collecte aan de huizen der ingezetenen leverde voor de vereeniging gunstige resultaten en is een zeer goeden steun. Onder dankbetuiging En de man die je de twiutig-penning gegeven heeft, was ook een schoon man, zooals die andere niet waar 1" z/Neen, die had een heel geel gezicht en zeer zwarte oogen." #En was reeds zeer oud z/Hij was niet oud." z/Hij had toch een langen baard z/Neen" het kind bedacht zich //hij had in het geheel geen baard." z/Maar hij was zeer groot, niet waar z/Neen, Volstrekt niet groot." //Had hy niet een mooie lichte jas aan?" z/Neen," zei de verwonderde kleine, veen zwarte, en de man was koud; hy had dekraagop." z/Maar, beste, zijn glace handsehoenen droeg hij. Dat heb je toch gezien, toen hy je den brief gaf." //Hij had bruine handen, en geen handsehoenen." //Was de brief groot, dien hij je gaf?" //Zoo groot als die daar Wagner legde het kind den brief voor, bij d'Ornano gevonden. z/Ach, ja, dat is de brief," zei het kind verbaasd. (Wordt vervolgd.) SEIIZESSCHE COURASfT. Ii.7 Woensdag. en Vrijdngavontl, nitgeaonderd op Eeestdagen. bij de Firma I*. J. fAI I»E HA HE te Ter Weniea. ■iMiMi—»iiiiiiii'»mn niii i ii i ■"iiiiiM—inmn—m—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1