A g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5148, Zaterdag 16 \lei 1908. 48p Jaargang. Gemengde berichten. EBRSTB BLAE. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V, en yoor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voo 3 uren op den dag der uitgave. Dit nummer bestaat uit 3 bladen, TER NEUZEN, 15 Mei 1908. Mej. C. van Melle te Breskens is benoexnd tot onderwijzeres aan de bijzondere school te Hardenberg. De grenskantoren Glinge en Hulst, die van 1 Maart j.l. gesloten waren voor den invoer van lokvee wegens het voorkomen van mond- e" klauwzeer in de quarantainestallen te Glinge, zijn bij ministerieel besluit met ingang van 16 dezer weer opengesteld voor den invoer van Nederlandsche melk- en kalfkoeien op de gewone voorwaarden. In de week van 6 tot en met 12 Mei 1908 kwamen in Zeeland voor 1 geval van pokken en wel te Vlissingen5 van roodvonk en 2 van diphtheritis te weten van roodvonk, 1 geval te Biervliet, 1 te Breskens, 1 te Ka- pelle, 1 te Kortgene en 1 te Rilland-Bath van diphtheritis 1 geval te Aardenburg en 1 te Krniningen. Sluiskil. Woensdag j.l. vierde het echtpaar Petrus van Flecke en Francina Vermeir alhjer hun zestigjarig huwelijksfeesfc. 'a Morgeris werd er in de kerk der Eerw. Paters een plechtige H. Mis vcor opgedragen. Het feest werd overigens onder de familie en eenige genoo- digden gevierd. Een prac'htige bloemenmand werd daarbij aan de kerk geschonken. Natuurlijk heeft het niet ontbroken aan stoffelijke bewijzen van belangstelling. De werkman J. van D. alhier, werd Donderdag j.l. bij het kanaalwerk ernstig ge- kwetst. Hij werd naar huis vervoerd en onmiddellijk geneeskundige hulp gehaald, want de man klaagt erg over inwendige pijn. estdorpe. Zooals reeds vroeger in ons blad werd gemeld zal a. s. Zondag 17 Mei alhier een luisterrijk festival worden gehouden. Hier- aan zullen 19 gezelschappen deelnemen. Bij gunstig weer zal er voorzeker op dien dag in onze gemeente een enorme samenstrooming van volk plaats hebben, en wij hopen dat het voorgenomen festival naar wensch moge gelukken. Kantongerecht te Ter Neuzen. Maandag viel te Bronwevshaven het drie- jarig zoontje van B. v. B. al spelende in een pot met kokend water. Het kind bekwam vreeselijke brandwonden en is na een hevig lijden Woensdagmiddag overleden. Te Edam is een man wegens bedelarij en landlooperij gearresteerd. Hij strompeide op een paar krukken langs de straten, in ken- nelijken staat. Toen jongens hem plaagden, nam bij een kruk en zat ze zonder die steunsels na, waardoor bet bedrog uitkwam. Dinsdagmiddag geraakte een zoontje van Roepers nabij de ouderlijke woning achter de Vischmarkt te Gouda spelende te water. De moeder, die het ongeval bemerkte, wilde belpen, doch viel in onmaeht. Toen kwam een buur- man, J. Koppendraaier, aangesneld en bad het genoegen, door zich gekleed te water te bege- ven, den knaap aan de inmiddels weer bijge komen moeder terug te geven. Tengevolge van het spelen met lucifers door een klein kind is Diusdagnamiddag te Duizel de woning van B., met schuur, in- boedel, een varken en kippen een prooi der vlammen geworden. Een kind van vier jaar werd met levensgevaar uit de schuur gered. Alles was slechts iaag verzekerd. Te Hengelo is Dinsdagavond een driejarig kind van den kleermaker H. overreden door een houtwagen en terstond overleden. Dinsdagmiddag is te Stolwijk in de buurt- schap Benedenbeul de ruim twintigjarige dochter van den landbouwer A. S., terzijde van liet huis in een sloot verdronken gevonden ge neeskundige hulp kon niet meer baten. "Ze leed aan toevallen en men schrijft daaraan de oorzaak van haren dood toe. Eenige jongens te Rijssen trachtten dezer dagen te loopen over een over een sloot lig- genden boom. H. B., deed hetook, maar kwam daarbij voorover te vallen met zijn onderlijf op den boom, waardoor bij zich inwendig zoozeer kwetste, dat hij na hevig lijden gisteren gestorven is. De politie te Groningen heeft een dienst- bode aangehouden, die verdacht wordt van kindermoord. Ze moet de moeder zijn van het kind, welks lijkje eenige weken geleden in de Butjesstraat aldaar is gevonden en dat zij vier maanden in eenen koffer moet hebben bewaard. Duiventrouw Een poelier te Utrecht zond eenige weken geleden ruim 3000 duiven (levende) naar Monte- Carlo (Italie), welke dieren moesten dienen voor een schietconcours aldaar. Natuurlijk worden niet alle het slachtoffer der schietlustigheid soms weten de dieren aan het schot, dat hen van verschillende kanten bedreigt, te ontkomen. Zoo arriveerden Maandag bij den vorigen eige- naar, in ons land, 3 exemplaren gezond en wel na o weken onderweg te zijn geweest. "V oorwaar een zeldzaam bewijs van duiven trouw, wanneer men den kolossaien afstand in aanmerking neemt Woensdagmorgen was de werkman A., wonende te Rotterdam, op de Zuid-Hollandsche glasblazerij, te Gapelle a. d. IJsel, druk aan het werk. Op een gegeven oogenblik kwam een andere werkman met een gloeiende flesch naar hem toe en hield die op zijn borst. Met een diepe brandwond werd A. naar het kantoor gebracht, waar spoedig geneeskundige hulp tegenwoordig was. Daarna werd hij naar huis vervoerd. Vrijheidsberooving van een rechercheur Dezer dagen heeft zich te Amsterdam het zeer bijzondere geval voorgedaan, dat een rechercheur van politie door de persoou, bij wie hij een hniszoeking moest instellen, eenvoudig were opgesloten. Een vriendin der ,/dame" in quaestie miste een bont en kwam tot de aangename ontdek- king, dat haar vriendin het voorwerp ontvreemc had. Deze, welke zelf een grooten winkel in mode-artikelen drijft, en waarlijk uit nood niet behoeft te stelen, zag vreemd op, toen een rechercheur zich bij haar aanmeldde om een onderzoek in te stellen. Spoedig herwon zij echter haar tegenwoordigheid van geest. en grendelde den rechercheur eenvoudig vast. Deze mocht het na tallooze dreigementen pas geluk ken zijn vrijheid te herwinnen, van welke hij intusschen allereerst gebruik maakte om proces- verbaal tegen de bewusta dame te doen opmaken. De dame deelt mede, dat de vrijheidsberooving slechts eenige minuten geduurd heeftde re chercheur spreekt van een half uur. In de kazerne te Middelburg hebben zich op de vraag wie voor het eten wenschten te bidden, circa de helft der manschappen van de lichting van Maart II. daarvoor verklaard. Dezen eten nu, per compagnie op een kamer, afgezonderd van hen, die niet wenschen te biddeu. Dit is op verlangen van den overste alzoo door de compagnie's-commandanten geregeld Eveneens is er nu gelegenheid tot dankeu na het eten, zonder te worden gehinderd. Te Zwijndrecht is Zondag een totalever- woesting aangericht in de tuinen van een firma aldaar die sedert eenige jaren begonnen is met de teelt van bloembollen. Op Zondagmiddag nu, toen de eigenaars rustig te huis zaten, is een bende grooten en kleinen gekomen, hebben twee hekken opengemaakt en begonnen de bloemen af te plukken, niet zooals het toch geschieden moet, maar met ruwe hand, meer planten vernielend en het land vertrappend, dan de waarde der bloemen, die doch later af- gesneden moesten worden. Meer dan 10,000 tulpen en Narcissenbloemen zijn vernield, zoodat de schade niet gering is. Dinsdagmiddag te vijf uur ongeveer heeft de baldadige jeugd weer een brutaal stukje uitgehaald. Vlak achter den politiepost Wester- markten naast de Westerkerk te Amsterdam staat een grooten houten gebouw, dat als gemeentelijk gymnastieklokaal dienst doet. De straatjeugd duwde gisteren in de vierkante luchtgaten aan den onderkant van het gebouw krullen en papier en stak er toen den brand in Gelukkig werd de brandweer aan den Prinsen- gracht dadelijk door een politieagent gewaar- schuwd en haar optreden voorkwam, dat het houten gebouw en wie weet wat nog meer, in de vlammen op ging. In Londen worden tegenwoordig veel portretten in gips gemaakt. Het poseeren duurt zoowat drie kwartier. Voor zes gulden, kan men zich plastisch vereeuwigd zien. Bij het afsteken van een vuurwerk te Gent ter viering van den 25sten verjaardag van de St. .Tozefsparochie, viel een stuk om, waar door al het vuur tusschen de menigte werd geblazen. Yele personen liepen schade aan hun klee- deren op. Anderen werden verbrand, nog andere omgeworpen en min of meer vertrapt. Van een kind werd de wang verbrand. Een man kreeg een stuk glas van een stuk geslagen vonster op den neus en bloedde hevig. Van een meisje werden de haren afgebrand en ze raakte zelf onder den voet. Het ergst er aan toe is een weduwe van 66 jaar, die met haar dochter en schoonzoon tegen den muur, recht over de kerk, stond. Haar rechteroog is uitgebrand en onherroepelijk verlorenvoor 't behoud van haar linker oog zullen bijzondere zorgen noodig zijn de eene zijde van haar gelaat is vol brandwonden. Wij wezen er reeds herhaaldeliik op, hoe groot het zedenbederf onder de Russische politie is, thans is daarvan weder een sterk staaltje aan het licht gekomen. Te Kief is nl. Aslanof' de directeur van de geheime politie, in hechte nis genomen onder veraeuking een valschen eed te hebben afgelegd teneinde een dief' vrij te krijgen. Bij een huiszoeking echter in zijn woning kwamen nog erger dingen aan het licht. Er werd daar nl. een briefwisseling gevonden met alle dieven en boosdoeners te Kief, uit welke bleek, dat de politie aldaar met de dieven onder een hoedje schuilde, zich liet omkoopen door de boosdoeners en een geregelde belasting van hen hief, maar er dan ook voor zorgde dat de boeven hun bedrijf ongestoord konden uitoelenen. Een drama in de lucht. Van een drama in de lucht maakt een telegram uit Helze mel ding. Men zag daar tijaens een on weer een grooten luchtballon boven de plaats. Plotseling zonk de ballon in elkaar en zag men een groote vlam uitslaan, waarop ballon en schuit met ontzettende snelheid naar beneden daalden. Of er personen in het schuitje zaten en wat er van dezen is geworden, is oubekend. Jeanne Weber, de kindermoordenares, beviudt zich nog in voorarrest te Commercy, maar zal vermoedelijk binnenkort naar Parijs vervoerd worden, waar een onderzoek naar haar geestvermogens zal worden ingCsteld. Prof. Lombroso, de beroemde criminalist, wien men een portret der moordenares vertoonde, maakte uit verscheidene bijzonderheden op, dat Jeanne Weber een abnormaal wezen moet zijn. Hij vermoedde dat zij erfelijk belast is en zij een vreemdsoortig genoegen schept in het dooden van kinderen. Poirot, de vader van den vermoorden knaap, zegt dat hij den dood van zijn kind op de moordenares zal wreken. Hij heeft een revolver bij zich en wil Jeanne Weber neerschieten, zoodra hij in haar tegenwoordig heid zal worden gebracht. Een vi-eeselijke nacht. In de Eclair ver- telt een Franschman, die langen tijd op Marti nique heeft gewoond, van de buitengewone hoeveelheid slangen op dit eiland van West- Indie en van de verwoesting die de vreeselijke giftslangen onder de inboorlingen aanrichten. Hij vertelt daarbij tevens een voorval dat niet lang geleden in Fort de France voorviel. In een provoost was een jong koloniaal voor een gering vergrijp opgesloten. De temperatuur was heet en drukkend en daar de soldaat geen groot misdrijf bedreven had, liet de dienstdoende sergeant de eel half open staan. De nacht ging om zonder eenig voorval. Maar toen de sergeant 's morgens om 5 uur den gevangene zou wekken, bleef hij vol ontzetting staan. De soldaat lag op zijn rug en op zijn borst zat een groote gele adder. Yreedzaam had ze zich opgerold en scheen te slapen. Op de teenen sloop de sergeant weg, waarschuwde meerderen en keerde eenige oogenblikken met een kom vol melk terug. Zachtjens schoof hij de schaal door de geopende deur en begon een walsje te fluiten. Bij het hooren der wals, stak de adder, die een groote voorliefde voor muziek heeft, den kof op, gleed langzaam op den grond en naderde de melk, die zij dadelijk wel scheen bemerkt te hebben. Op het oogenblik dat ze laar spitse smalle tong in het witte vocht doopte, daalden tegelijk tien knuppeis op het reptiel neder. Het was een prachtig exemplaar van 2 meter lengte. De gevangene lag bewuste- oos. Hij vertelde later hoe hij te middernacht was wakker geworden door een zwaren druk op de borst. Hij had zich niet durven verroeren, toen hij den kop van de verderfelijke slang bespeurde en had in krampachtige onbeweeg- "ijkheid en in doodelijken angst den nacht doorgebracht. Seconden waren tot uren gewor den en toen hij eindelijk den sergeant had looren aankomen was hij in onmaeht gevalleu. Eerst na maandenlang verblijf in het sanato rium herstelde hij van een zenuwaandoening. Zijn haren waren echter door de vreeselijke gebeurtenis grijs geworden. TER SElfZESSCHE COERAST en Vrijdagavond, .iHgt.zomler<l op FeestduKen. bij lie Firms P. J. VAK DR SAA'DE te Ter l%e« Zitting van 14 Mei 1908. Veroordeeld zijn P. A. T., werkman te West- dorpe, ter zake van overtreding der Jachtwet, tot eene boete van 3, subsidiair 2 dagen hechtenis, met ontslag van recntsvervolging van het meerdere hem ten laste gelegde. L. v. C. jachtopziener te Axel, ter zake van overtre- ding der Jachtwet bij herhaling gepleegd, tot eene hecht. van zeven clagen, met ontslag van rechtsvervolging van het meerdere hem ten laste gelegde, alsmede met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomen I geweer, met bevel tot uitlevering of betaling der waarde *d f 5, subs. 5 dagen hecht. P. W., winkelier te Zaamslag, ter zake van overtreding der IJkwet, tot eene boete van 0,50, subs. 1 dag hecht. met verbeurdverklaring van het in beslag genomen gewicht- P. H„ koopman te Axel, ter zake van overtreding van het reglement op de trekdieren, tut eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; F. X. d'H. koopman te St. Jansteen, ter zake ais voren, tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. L. v. H., landbouwer te Ertvelde, ter zake van het njwielen zonder licht en be), tot 2 boeten elk van 0,50 subs. 1 dag hecht. voor elke boete; J. C. B. her- bergier te Cats; P. P., herbergier te Wissekerke; vv. K„ boerenknecht te Zaamslag; M. v. I), land bouwer te Axel; -- W. I)., landbouwerskneeht te Ter Neuzen W. d. F., landbouwer te Zaamslag, ter zake van het njwielen zonder licht, ieder tot eene boete van J 1, subs. 1 dag hecht. J. P. M werkman te Ter Neuzen, ter zake van straat- schenderij tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht. arbeidster en E. G., arbeidster te Watervliet ter zake van het bevisschen der Schelde, ieder tot eene boete van J 1, subs. 1 dag hecht. voor de eerste beklaagde en tot plaatsing in een tuchtschool voor eene week voor de tweede beklaagde. O. F., wagenmaker te Axel, ter zake van overtrediny der Leerphchtwet. tot eene boete van 1, subs. 1 day ve-Ch uT F' W"' arbeider te Axftb 'er zake als voren bijherhalmg, tot eene boete 3, subs 2 dagen hecht. f1-' workman te St. Jansteen, ter zake van open- Dare dronkenschap, tot eene boete van I, subs. 1 dag hecht.; L. J. d. M., werkman te Assenede, J. H. schoenmakersknecht en J. O., leurder, beiden te Ter Nenzen, ter zake als voren, ieder tot eene boete van J 2, subs. 2 dagen hecht. voor elke boete. Oiit.laffen van reclitsvervol^ing- L. v. C., arbeider te Ter Neuzen, ter zake van Leerplichtwet- overtreding. •j'ijsrespriiken s A. C. L. F, zonder beroep te Zwijndrccht (Belgie), ter zake van Jachtwetovertreding.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1