J A I g e m e e si Ni6uws- eo Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5147 DRAM WET. Binnenland. Ecroi Donderdag 14 Mei 1908. 48s Jaargang. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32*/. en voor net, ovenge Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Bostdirecteuren en Brievenbushouders. Telefooa No. 2 5. Inzending van advertentien voo 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hezoek van JEerste Kamerleden aan Zeeland. Gisterenmiddag kwamen met den trein van hall vier te Middelburg aan de Eerste Kamerleden die deelnemen aan den excursietocht door Zeeland. Het waren de heeren M. de Jong, W. Hovy, Jhr. Mr. P. J. van Beyma, R. P. Dojer, R. Bloembergen, Raaijmakers en Haffmans. Zij waren vergezeld van den heer Mr. H. Zillessen, griffier der Eerste Kamer. Aan het station vverden de bezoekers ontvangen door de heeren Mr. W. Polman Kruseman, giidiei det fetaten van Zeeland, en J. A.Erederiks. Onder hun geleide werden eerst het stadhuis en daarna de Abdij bezichtigd. De beer Frederiks bood den beeren een album aan, getiteld De Abdij van Middelburg. Her- innering aan het bezoek op 12 Mei 1908. Ook werd een rijtoer gemaakt door en om de stad. Heden voegden zich nog bij het gezelschap de heeren D. W. Stork, J. A. Laan, J. D. baron van Wassenaer van Rosande, C. M. E. van Loben sels en Jbr. Mr. H. M. J. van Asck van Wijck, terwijl hedenavond nog naar Zeeland komt de heer Mr. W. J. van Welderen baron Rengers. Trage gang der wetsmachineMeer dan oO jaar geleden, in 1856, is er door verscheidene gemeenten een wetje gevraagd, dat er eckter nu nog niet is. Haarlem bad het initiatief genomen en ver- door AMO. 6) Eleonora lachte op schellen toon //Zie je //■Ik herhaal je, Eleonora, Pesca is tot zoo'n daad niet in staat. En wat reden zou hij hebben, zulk een gruwelijke misdaad te plegen //Weet je, dat hij een hartstochtelijke neiging tot mij had Dat hij mij die bek'ende en ik hem afwees om Cesar toe te behooren Gelool je, dat dit den ouden haat, dien bij tegen de dOrnano's en vooral tegen Cesar' had ver- minderde Francesco, welke sinds eenige jaren van zijn lamilie gescbeiden, als advocaat in Ajacciaieefde en wien bet dus nieuw was, dat Fernando della lesca de gunst zijner zuster had trachten te verwerven, scbeen getroffen, maar antwoordde aaiop vHoe het ook zij, Pesca is de man om zpn tegenstander in een eerlijken strijd te dooden, maar niet om hem door sluipmoord om te brengenin de kringen, waartoe wij be hooren, bestaat geen bloedwraak meer. Iksmeek je, Eleonora, deze gedachten te laten varen." //Wij zullen Castrucci hooren." Francesco ging niet verder hierop door. Buitengewoon smartelijk deed hem aan te be- merken, hoezeer bet wreede zieleleed ook het lichaam zijner zuster in haar lijden betrokken had. Drie dagen waren voldoende ge weest, een ver- zocht niet tevergeefs anderen gemeenten om adhaesie. In de vergadering van 13 December 1856 werd door den Haarlemseheu Raad een adres aan den Koning vastgesteld, houdende verzoek de gemeenten vrij te stellen van de betaling der zegelgelden voor den Burgerlijken Stand. Een onzer lezers zond ons een al'druk van dit adres. Daarin heet het o. m //De eerste aanleiding tot het verzoeken dezer vrijstelling is gelegen in de groote moeielijkheid, die de Gemeentebesturen bebben, om de middelen te vinden, welke noodig zijn om hun uitgaven te dekken, tengevolge waarvan die zoo nauw worden beperkt, als de wetten en een goede administratie toelaten." De finantieele positie der gemeenten wacbt ook thans nog op verbetering. Verder wordt in bet adres betoogd, dat men het een uitgemaakte zaak kan noemen, dat alles, wat Rijks-belang is, door het Rijk, wat Provin- ciaal-belang is, door de Provincie, en wat Gemeente-belang is, door de Gemeente behoort betaald te worden terwijl het aan geen rede- 1 ijken twijfei onderhevig is, dat de Burgerlijke Stand gerekend moet worden tot die ouder- werpen, welke van Rijks-belang zijn." De gemeentebesturen zouden billijkerwijze mogen verwachten aldus het adres ;/dat hun het materieel van Rijkswege werd verstrekt, gelijk^ bij andere zaken die zij voor't Rijkdoen, geschiedt, b. v. de Nationale Militie en de Paten- ten." De gemeente doet (dus) voor het Rijk al het werk en daarvoor heft 't Rijk van de gemeente een aanzienlijke belasting dit is naar het oordeel van den Raad on billij k en met alle regelen eener gezonde staathuishoudkunde in strijd." Voigt ten slotte het verzoek aan den koning, z/bij besluit te bepalen, ol, zoo noodig, de ver- eiscbte voordragt aan de Staten Generaal te doen, dat de gemeenten vrijgesteld worden van de betaling der zegelgelden voor den Burger- lijken Stand." De gemeentebesturen wachten nog. (Tel.) TER NEUZEN, 13 Mei 1908. Heden namiddag arriveerden alhier de generaal- majoor Vetter, commandant der 3e divisie, met diens adjudant, de majoor Buijze, tot het in- specteeren van de alhier onder de wapenen zijnde 3e compagnie van bet 39ste Landweer- bataljou. schrikkelijke verandering in het eens zoo lieflijke gelaat teweeg te brengen. Diep lagen de dotikere oogen in hun kassen en dikwijls was het een bijna spookachtige blik, dien zij in de ruimte wierpen. Vermagerd waren de wangen en de lippen hadden hun frissche kleur verloren. De sombere uit- drukking van doodelijken haat, dien de kinderlijke trekken aannamen, zoo vaak zij aan den moordenaar van haar echtgenoot dacht, beving hem met ont- zetting. Hij overlegde, hoe het hem gelukken zou, de arme te onttrekken aan de haar zielen lichaam verdervende vertwijfeling. Het ontijdig einde van zijn zwager, den jeug- digen, schoonen, ridderlijken d'Ornano, ging hem zeer ter harte en hoezeer hij ook de gedaehte van zich zette, dat Pesca, dien hij kende en achtte, de dader was, toch kon hij zich niet ontveinzen, dat de hem beschreven aard der verwonding zeer veel overeenkomst had met de wijze, waarop de bandieten van zijn vaderlaud hun moordwerktuig hanteerden. Maar wie kon bier, in deze Duitsche stad, aldus hebben gemoord Had d'Ornano zich hier een doodsvijand gemaakt, gedurende ziin verblijf als krijgsgevangene Een Duitscber zou den moord op andere wijze bedreven hebbendie verstaat de kunst niet den dolk te voeren. Tusschen de Pesca's en de d'Ornano's, die m de Corsicaansche bergen naburen waren, was in vroegeren tijd menige bloedige veete afgespeeld doch dit was voorbij. Bestond de bloedwraak ook nog in de bergen van zijn eiland onder de weinig beschaafden onder de hoogere standen kende men haar niet meer. De gansche huiveringwekkende gebeurtenis was Door de vergadering van ingelanden van i den polder Zeven Triniteit is benoemd tot j ontvanger-griffier de heer Joh. Scheele te j Ter Neuzen. De heer J. A. Tavenier, onderwijzer met acte voor de Fransche taal aan school B alhier, is benoemd tot hoofd der open bare school te 's Gravenmoer. Bij beschikkiug van den Minister van Waterstaat is de heer J. A. A. Gillis te Utrecht, benoemd tot buitengewoon opzichter bij de werken tot verbetering van het Kanaal van Gent naar Ter Neuzen. Zaterdag is, bij akte verleden voor den notaris E. B. Dumoleyn te Hontenisse, opgericht de naamlooze vennootschap »Werf Zeeland" te Hansweert met een aandeelen-kapitaal van 100,000. Commissarissen der Mb. zijn de heeren Mr. P. Dieleman te Middelburg, C. Ribbens, J. K. Ribbens, J. A. van Roinpu en P. J. Scheele te Ter Neuzen, J. A. Vertregt te Middelburg en J. F. A. M. van Waesberghe te Hulst. Heden werd alhier in het logement ,,'s Lands Welvaren" door den notaris Van der Moer, ten verzoeke van J. 0. de Regt en de erven zijner overieden echtgenoote Pieternella Pladdet, krachtens bevel der rechtbank te Middelburg, geveild een woonhuis met toebe- nooren en erf, in de Donze-Visserstraat te Ter Neuzen, groot 1 are 7 centiaren. Hiervan werd kooper de heer C. Ribbens voor 1625, Heeft IJmuiden de laatste dagen hare visch-kwestie, door eenP, thans tijdelijk opge- heven staking der vischkooplieden, die zich ver- ongelijkt en in hunne belangen benadeeld achten door een ministerieelen maatregel, die hen in hunne verdiensten trof, ook onder de Ter Neu- zensche vischhandelaars heerscht er, naar we hoorden, eenige gisting. Een dier kooplieden heeft in de laatste dagen betrekkelijk groote partijen visch aangevoerd en op de vischmarkt laten afslaan. Gretig wordt daarvan door de talrijke op visch belusten geprofiteerd omdat ze aldaar gewoonlijk meer waar voor hun geld hebben, dan van de leurders die de visch aan de dear presenteeren. Naluurlijk is dat niet naar den zin van de anderen die gewoon zijn de burgerij te bezoeken. En indiekwestie overigens zeer raadselachtig en Francesco ver- langde er naar opheldering van de poiitie te bekomen. Hoe ontzettend was dit jonge en zoo ge- lukkige huwelijk verbroken geworden Zijn zuster, een teeder, lief, zacht kind van nauwelijks negentien jaar, had den beminlijken, edelen d'Ornano, die van ouden huize en rijk met oederen gezegend was, met haar hand ook aar geheele leven gegeven en Cesar had haar uit diepe, opreeh'te liefde tot zijn vrouw ge maakt. Een gelukkig, veel benijd paar Welke demon had dit geluk zoo spoedig en zoo wreed verstoord Zouden de verbroken snaren harer ziel wel ooit vveder tot een harmonisch accoord te vereenigen zijn Eleonora was thans niet meer het zaehte kind dat hij van haar jeugd af met broeder- lijke teederheid had omgevenhet was een andere, die thans tegenover hem stond, een naar wraak dorstende vrouw, in wier ziel alle hartstocht van een dochter der Corsicaansche bergen gewekt scheen. Hij schudde de gedachten, welke zich onwille- keurig bij hem opdrongen van zich en bepaalde zijn opmerkzaamheid weer tot zijn zuster. Hij sprak haar van hun vaderland, van het mede- lijden harer kennissen, zonder nochtans haar belangstelling te kunnen wekken. Vriendelijke, maar korte antwoorden ontving hij, die meermalen toonden, dat zij in't geheei niet verstaan had, wat hij haar zeide. Eindelijk nam hjj afscbeid, om den inspecteur Wagner op te zoeken. Nauwelijks was hij vertrokken, als de zoo moet, naar we hoorden wel de aanleiding liggen van een duel dat gisteren door den betrokken koopman en een vischleurder plaats vond op de Markt. Eerst was het een duel met woorden, tot in het vuur van het debat de een het hoofddeksel van den ander afsloeg. De woordenvloed ver- minderde daardoor allerminst maar werd in nog krachtiger termen voortgezet, tot de vuist van den man wiens hoofd ontbloot was in aanraking kwam met de wang van den ander, en een der twee tanden die deze nog in den mond had op de straatsteenen de eerst afgeslagen pet van den tegenstander ging gezelschap houden. De strijd eindigde, daar de van de helft zijner tanden beroofde het terrein van den strijd ver- liet, roepende dat het nu genoeg was en hij bij den burgemeester recht zou gaan zoeken. Naar wij vernemenis proces-verbaal opgemaakt. Treurig ongeval bij EHjkuit. Toen hedennamiddag met 20 minuten ver- traging de trein uit Mechelen arriveerde, ver- namen we, dat een zeer treurig voorval de oorzaak was dier vertraging. Bij het tweede wachthuis voorbij het station Kijkuit was namelijk de ongeveer 60jarige ge- huwde baanwachter, P. Wuilaers, overreden. Vermoedelijk had hij den trein te laat bespeurd en moest hij zich haasten om de sluitboomen van den overweg te sluiten. Eerst sloot hij die aan de overzijde van de baanwachterswoning en daarna haastte hij zich om ook de andere te gaan sluiten. Hij bereikte echter de overzijde niet en de machine met alle wagens gingen over hem been. De machinist bemerkte dat er een ongeval plaats had en remde onmiddellijk. Toen de trein tot stilstand was gebracht zag men het lichaam van W. dwars over de spoorbaan liggen. De voeten die aan de eene rail lagen waren eenigszins verbrijzeld, terwijl de hals aan de andere lag en het van het lichaam gescbeiden hoofd buiten de rails. Het leven was natuurlijk reeds geweken. Uit de ligging van het lijk moet men afleiden dat W. over de eerste rail gestruikeld en op de spoorbaan gevallen is. De trein is daarop doorgereden naar Kijkuit waarna de locomotief met de bagagewagen en de in het station aan- wezige brancard naar de plaats van het onheil reed om de verminkte overblijfselen naar het station Kijkuit te vervoeren. juist aangekomen Castrucci zich bij Eleonora liet aandienen. Het was een nog jonge man, in wien men op het eerste gezicht den zuidlander herkende. Een korte, ineengedrongen gestalte, wiens breede schouders en gewelfde borst van groote kracht getuigden, terwijl het ronde hoofd met donker krullend haar en het gebruinde gezicht met de fonkelende, zwarte oogen hem gemakkelijk als een zoon der Corsicaansche bergemdeden kennen. Nauwelijks had Eieunora hem bemerkt, als zij hem tegentrad en met een uitroep zijn hand greep. i/O, meesteresO, arme meesteresstiet hij uit. z/Dank, goede Beppo, dat je gekomen zijt," zei ze hartstochtelijk. //.Je zult hem wreken." z/Bij het kruis van Ohristus, dat zal ik. Mij trof het bericht als een donderslag. Mijn Cesar dood Den kogelregen bij Worth ontkomen, om hier onder een dolk zijn leven te latenO, mijn Cesaren de diep bewogen man stokte onder den aandrang van zijn gevoel. Eleonora nam plaats en verzocht ook hem te gaan zitten. //Je bent zijn zoogbroeder, Castrucci, je zult den moordenaar dooden." Ja, ja, meesteres, noem hem mij." //Fernando della Pesca." Castrucci kromp ineen, zijn gezicht werd zeer ernstig. Fernando della Pesca Ik vrees, dat ge u vergist, Signora Fernando della Pesca is het niet." (Wordt vervolgd.) e" ynilefzondrnl op Feeatilasen. l»ij de Firmu 1". J. VAX UK SAA'HE te Ter Xenzeui Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen, ingevolge artikei 1'2, le lid der Drank wet, ter open bare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoek- schnft van ANTHONIE DE ZEEUW, van beroep bier- Jnusnouder, wonende te Ter Neuzen, om vergunning vooi den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter pJaatse van verkoop in het rechterlokaal 7an ,T. P^rceel plaatselijk gemerkt 6 en gelegen aan het Nieuwediep. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is gescbiedtkan ieder tegen het verleenen van de vergunning scnmtelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 12 Mei 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. MOES, L°. Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. O C5 O o O o o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1