A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5146 Dinsdag 12 Mei 1908. QrITb 1HTBBAAB. Be Fiiardo 48p Jaargang. Binnenland. EBBSTB BLAD. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Ameriba f l,32l/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon N o; 2 5. Inzending van advertentien voo 3 uren op den dag der uitgave. Bezoek der Eerste Kamerleden, Omtrent het bezoek, door een groep leden der Eerste Earner, deze week aan onze provincie te brengen, wordt gemeld Het bezoek zal geen officieel karakter dragen de beeren reizen eenvoudig als touristen om zich op de hoogte te stellen van verschillende toestanden. Heden, Maandag, vertrokken de heeren's mor- gens uit den Haag en gingen allereerst naar Tholen, vervolgens per rijtuig naar oud-Vosse- meer, alwaar geluncbt werd. Hierna werd het eiland bezichtigd. Die toer had plaats onder leiding van de heeren M. G. van Stapele, burgemeester van Tholen en 1. G. J. Kakebeeke, rijkslandbouw- leeraar te Goes. Na afloop van den rijtoer vertrokken de heeren naar Bergen op Zoom, waar zij dineerden en overnachten. Dinsdag 12 Mei komt het gezelschap in den morgen te Rilland-Bath om dan, gedeeltelijk per rijtuig, gedeeltelijk te voet, een bezoek te brengen aan de Bathpolders. Dit geschiedt onder leiding van de heeren I. M. Kakebeeke, dijkgraaf van het waterschap De Breede watering bewesten lerseke, W. Kake beeke, directeur van de naamlooze vennootschap Landbouwmaatschappij De Bathpolders en den heer I. G. J. Kakebeeke voornoemd. Na te Rilland te hebben koffie gedronken, vertrekken de heeren naar Middelburg. Daar maken zij een rijtoer door de stad en bezich- tigen de Statenzaal, het Stadhuis enz., waarbij zp geleid worden door den griffier der Staten Mr. W. Polman Kruseman. Gelogeerd wordt in het Hotel Abdij en het Hotel Verseput. door AMO. 5) Het laatste sprak zij, naar 't scheen onbe- wust, weder in 't Italiaansch. De ambtenaar schrok van de uitdrukking van woeste wilskracht, die uit de zachte trekken spraker lag iets demonisch in. //Ik zal, zoo het mogelijk is, Castrucci hier laten komen. Ook ik geloof, dat hij ons van dienst kan zijn, te meer, wijl ik het maar niet uit mijn hoofd kan zetten, dat een Italiaansche dolk hier zijn gruwelijk werk heeft verricht." Zij knikte,ven de moordenaar onder uw landslieden te zoeken is," voegde Wagner er bij. Weer knikte zij met een verschrikkelijke ge- laatsuitdrukking. //Had uw echtgenoot misschien een vijand, die hem naar het leven kon staan Zij zag strak voor zich uit en mompelde zacht z/Hij was het, hij zal het boeten." Zij had in't Italiaansch gesproken. De ambtenaar ging voort,/Het zal onze na- sporingen misschien vergemakkelijken, wanneer gij ons wilt aangeven, naar welke zijde zich uw verdenking richt." Zij antwoordde niet en keek voor zich, de wenk- brauwen donker tezamen getrokken. Daar de inspecteur door verdere vragen haar hartstocht vreesde te versterken, hield hij op en vervolgde toen Woensdag 13 Mei bezoekt bet gezelschap eerst bet museum, om dan per rijtuig naar West- i kapelle te vertrekken, waar onder geleide van den heer L. van Krimpen, ingenieur van j Walcheren, de zeedijken worden bezichtigd. Vervolgens gaan de heeren naar .Domburg waar koffie gedronken wordt, verder wandelen zij naar Westhove en rijden dan naar Veere, ter bezichtiging van het stadhuis. Te Middelburg teruggekeerd, zijn zij de gasten van den Commissaris der Koningin, die hen ter maaltijd heeft genood. Donderdag 14 Mei gaatdetocht over Vlissingen naar Ter Neuzen, waar, onder geleide van ingenieurs van den rijks-waterstaat, de kanaal- werken worden bezien. Na in Ter Neuzen geluncht te hebben, keeren de heeren naar Vlissingen terug, waar gedineerd en gelogeerd wordt. Vrijdag 15 Mei vertrekt het gezelschap per stoomboot naar Breskens en dan per extra stoomtram, aangeboden door de directie der stoomtrammaatschappij BreskensMaldeghem naar Sluis. Nadat daar het stadhuis is be zichtigd, gaat de reis naar Heijst en vervolgens naar Zeebrugge, waar de haven bezichtigd wordt, onder geleide van Belgische ingenieurs. Te Heijst wordt gedineerd en dan weer over Breskens naar Vlissingen teruggekeerd. De burgemeester van Breskens, de heer J. G. Gerritsen, zal de heeren op dezen tocht begeleiden. Te Vlissingen wordt het middagmaal gebrnikt. Zaterdag 16 Mei wordt een bezoek gebracht aan de havenwerken enz. te Vlissingen, onder geleide van leden van het dagelijksch bestuur. Na de lunch vertrekken de heeren in den middag per trein. TER NEUZEN, 11 Mei 1908. In de op Donderdag a. s. des voormiddags te 10 uren te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgen- de punten in behandeling Ingekomeh stukkenbehandeling plannen schoolbouw. Bij Kon. besluit is, met ingang van 16 dezer, de heer P. van Kessels Gz., onder toe- kenning van eervol ontslag als hulpsluismeester bij de Oostsluis van het kanaal van Ter Neuzen, te Ter Neuzen, benoemd tot sluismeester aan die sluis. vWat denkt ge nu vooreerst te doen en op welke wijze kan ik u behulpzaam zijn, mevrouw?" Zij scheen na te denken en antwoordde toen //Ik blijf hier tot mijn broeder mij komt halen." Levendiger voegde zy er aan toe: ffLaat Castrucci hier komen hij zal, als een bloed- hond, het spoor van den moordenaar volgen." De inspecteur verzekerde nogmaals, in dezen geest te zullen handelen. //Ik keer naar het hotel terug", zei ze daarop. //Stuur om geld daarheen en laatmij weten, wat er gebeurd." Hij geleidde haar naar het rijtuig. Onderweg beval zij den koetsier, naar het telegraafkantoor te rijden, waar zij het volgende telegram afgaf ffDen heer Francesco Pietri, Ajaccia: Cesar door de hand eens moordenaars gevallen. Kom. Waar is Fernando della Pesca Eleonora." Daarop reed zij naar de kerk, vertoefde er langen tjjd en begaf zich eindelijk naar het hotel. Zij gaf den hotelhouder eenige duizenden francs, verzocht hem, den inspecteur iedere verlangde som te overbandigen en verder zorg te dragen, dat het lijk van haar echtgenoot gebalsemd werd. Dit alles deed zij met dezelfde onheilspellende kalmte, die zij tot nu toe ge- toond had. Met het bevel, haar in geen geval te storen. sloot zij zich in haar kamer op. II. Het gerechtelijk onderzoek werd met te groo- ter ijver gevoerd, naarmate de misdaad onge- Zaterdag maakte de Landweercompagnie in den voormiddag een oorlogsmarsch tot Zaamslag en terug. Des namiddags presenteer- den de manschappen af. De compagnie's com mandant hield eene toespraak, waarin hij den manschappen dank zeide voor hun uitstekend gedrag en er op wees, dat, waar zij met ge- noegen gediend hadden, dit in de eerste plaats aan hun eigen houding te danken was, daar hij, kapitein, als dit noodzakelijk was gebleken, zich niet zou ontzieu hebben strenger op te tredenhij had trouwens niet anders verwacht dan dat de Zeeuwen, die bij het bezoek van H. M. de Koningin aan Zeeland, in het verloopen jaar, znlke blijken van ingenomenheid daarmede ■hadden betoond, thans zouden hebben doen blijken dat H. M., in tijden van nood, op de Landweer kan rekenen. Met een driewerf z/Leve de Koningin werd de compagnie ont- bonden en keerden de manschappen met groot verlof huiswaarts. Heden kwam alhier de derde compagnie van het 39e landweerbataljon onder de wapenen. By het aantreden werden zij door den comman dant weder met een opwekkend woord toege- sproken. Ook onder deze manschappen blijkt van een goeden geest. De oefeningen zijn nog heden aangevangen. Zaterdagnamiddag was de ongehuwde L. v. H. op het spoorwegemplacement alhier bezig met het afkappen eener rail. Hij sloeg tinartoe met een zwaren hamer op een beitel, dien een ander vasthield. Eensklaps sprong een stuk van de rail af en trot hem in het linkeroog, dat geheel verminkt werdenaanmerkelijk bloedde. Hij werd door de zorgen van den stationschef ten spoedigste per omnibus naar een der genees- heeren alhier vervoerd, die, na de verwonding voorloopig te hebben verbonden, aanraadde zoodra mogelijk te Gent bij een deskundige voor de oogheelkunde hulp te zoeken. Yan H. is daarop nog Zaterdagavood naar het hospitaal te Gent vertrokken. Naar we vernemen kon men aldaar nog niets positiefs verklaren, doch bestaat er zeer veel gevaar dat het oog verloren zal zijn. Verplaatst van het post- en telegraaf kantoor te Sas van Gent naar dat te Zundert de klerk der posterijen en telegrafie K. Bitters, en van Hansweert naar Hulst de klerk der posterijen en telegrafie D. van Dalfsen. hoord opzien verwekte. Voor het beschuldigen van een der Italiaansche arbeiders was geen enkele grond gevonden. Het in hun woningen ingestelde onderzoek sprak hen van elke ver denking vrij. Een der spoorwegbeambten be- richtte, dat in den nacht van den moord om twaalf uur ongeveer, bij het vertrek van den sneltrein naar den Rijn, een man in de Fransche taal een plaatskaart naar Parijs had verzocht. Het was hem bijgebleven, wijl hij het Fransch van den vreemdeling, die naar men dacht een dialect sprak, niet goed had kunnen ver- staan. Bovendien had de man iets opvallends gehad. Hij was niet groot van gestalte en verioonde duidelijk het zuidelijke type. Toen deze aanwijzing gegeven werd, moest de reiziger reeds lang aan de andere zijde der Fransche grenzen zijn. Het sprak van zelf, dat het ge- zantsehap en de Fransche rechters terstond met de misdaad in kennis werden gesteld. De riasporiugen naar Castrucci, die de in specteur terstond had ingesteld, hadden een beter resultaat opgeleverd. Het verblijf van den man werd spoedig in de nabijbeid van Marseillle gevonden en zoodra men hem van het voorgevallene had onderricht, had bij ge- telegrapheerd, dat hij oogenblikkelijk zou over- komen. In het //Noordduitsche Hof" begon men zich over mevrouw d'Ornano ongerust te maken. Vier en twin tig uren waren er verloopen en niets had zich nog in haar kamer bewogen. Daarom besloot de vrouw van den hotelhouder eindelijk, naar haar toe te gaan. Zij klopte en verzocht te worden binnengelaten. De deur Bij het examen voor onderwijzeres zijn te Breda o. m. geslaagd de dames Joh. Blijdenstein en J. E. M. Boeijkens, beiden van Hontenisse. Z. D. H. Mgr. P. Leijten, bisschop van Breda heeft o. m. benoemd' tot kapelaan te IJzendijke den Weleerw. heer P. Hack. De alphabetische voordracht voor water- bouwkundig ambtenaar bij het waterschap Baarland c. a. bestaat uit de heeren P. Cijsouw te Wemeldinge, Joh. A. Feij te Ter Neuzen en Wm. Flipse te Maassluis. De voordracht voor ontvanger-griffier van den //Generalen Prins Willempolder", ter voor- ziening in de vacature, ontstaan door het over- lijden van den heer W. C. de Smidt, te Schoondijke, bestaat uit de heerenM. H. de Smidt, gemeente- ontvanger, ontvanger-griffier van eenige polders, en waarnemend ontvanger-griffier van bovenge- noemden polder W. C. de Smidt, notaris, beiden te Schoondijke en Iz. Risseeuw Azn., teOostburg. De benoeming zal op 21 dezer plaats hebben. De vorige week werd door de vergadering van stembevoegde ingelanden van de Kleine Jonkvrouw- en Mauritspolders met algemeene stemmen besloten het voor de tramverbinding tusschen het vierde en het vijfde district aan- gevraagde subsidie gedurende 20 jareu te ver- leenen. Met 15 tegen 14 stemmen werd een gelijk besluit genomen door de vergadering van den Nieuwen Passageulepolder en met eenparige stemmen door die van den Elisabeth polder. Door het bestuur van de vereeniging Zeevaartschool te Vlissingen, werd heden aan- besteed het bouwen van de De Ruijterschool aan den boulevard Bankevt. Minste inschrijver was de heer K. A. van Rijswijk te Heusden voor f 50,420. Sas van Gent. Zondagavond omstreeks 11 uur werd in een berucht bierhuis alhier, zekeie A. de R. van Selzaete met een gebroken bier- glas zoodanig in het gelaat geslagen, dat ge- neeskundige hulp moest worden ingeroepen en de vrij diepe wonden door Dr. lemmerman verbonden. Tegen den dader J. v. A., een berucht 19- jarig jongeling alhier, is proces-verbaal op- gemaakt. De beer C. Welleman, marechaussee alhier is na afgelegd examen, op heden be- vorderd tot brigadier bij dat wapen. werd geopend en niet zonder schrik ontwaarde zij de jonge vrouw nog in dezelfde kleeding, die zij op straat gedragen hadden regenmantel zelfs 'had zjj niet afgelegd. Het gezicht was vreeselijk bleek en ontsteld, diepe rimpels hadden de laatste vier en twintig uren deze bevallige trekken veranderd doch de oogen toonden, dat de smart eindelijk een uitweg in tranen had gezocht. De versehrikte vrouw sprak de ongelukkige met alle kartelijkheid toe en smeekte haar, zich te sparen en niet willoos haar aan de smart over te geven. Zacht antwoordde Eleonora //Ge het gelijk, ik moet nog leven een doel heeft dit bestaan nog." Zij nam een bad, liet zich verkleeden en dronk een kop chocolade. Uit te rijden om wat frissche lucht te scbeppen, wees zij af. Een telegram van haar broeder kwam aan en meldde, dat hij zoo spoedig mogelijk bij haar zou zyn. Met Castrucci s aanstaande komst werd zij door den inspecteur in kennis gesteld. Op den morgen van den volgenden dag trad haar broeder Francesco binnen. Urnstig hoorde hij aan, wat zij hem te berichten had. //Je schijnt te gelooven, Eleonora, dat hier geen roof-moord, maar een wx-aabneming heeft plaats gehad", zei hij toen. Zij knikte. je hebt in je telegram naar Pesca gevraagd z/Hij is de moordenaar riep zij met een uitdrukking van haat en toorn, welke haar broeder, die slechts in haar het zachte, meegaande meisje kende, versehrikte. TGB MilZKVSCHK COERAST. Bit bind verschijnt nnitndas-, Woensdne- en Vrijdagavond, nitgezonderd op ■Ceestdngen. bij de Firma 1". J. AX ME SAl'Bh its Ter Xemen. De Burgemeester der gemeente TEE NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den Id Mei des voormiddags te 10 are. Ter Neuzen, den 11 Mei 1908. De Bnrgemeester voornoemd, P. MOES, L°. Burgemeester. IHTT~

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1