J A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5145 Zaterdag 9 IVlei 1908. 48° Jaargang. Binnenland. Landbouwberichten. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f I,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32VS en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,1C. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voo 3 uren op den dag der uitgave. BLAD. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag. Het debat over het Visscherij-ontwerp werd voortgezet. De overgebleven amendementen kwamen in stemming. Allereerst het amendement-Schaper strekkende tot vrijstelling van de visch-akte van hen, die met een hengel visschen. Het werd aangenomen met 38 tegen 28 stemmen. Hierdoor vervalt het amendement-Reijne. De heer Duymaer van Twist lichtte een amendement toe om in arc. lobis te bepalen dat onder hengel niet verstaan wordt de loop- hengel en de peur. De Minister beval dit amendement aan. De heer Ferf stelde als subamendement voor om de peur wel met den hengel gelijk te stellen, doch trok het weer in, nadat de commissie van rapporteurs zich eenparig er tegen had verklaard. Het amendement-Duymaer van Twist werd hierop aangenomen met 52 tegen 16 stemmen. In behandeling kwam art. 17 dathetverbod bevat om in eens anders water te visschen zonder schriftelijke vergunning van den eige- naar of rechthebbende, welk verbod o. a. niet geldt voor het visschen met een hengel in de hand in de Staatswateren, voor zooveel die bij algemeenen maatregel van bestuur zullen worden aangewezen. Op dit artikel lichtte de heer Schaper een amendement toe, strekkende on5 alle Staats wateren vrij te laten voor het bevisschen met een hengel en zulks door weglating van de woorden//voor zooveel die bij algemeenen maatregel van bestuur zullen worden aange wezen." Spreker betoogde, dat de zooeven gevallen beslissing der Kamer, waarbij de acte van den eenvoudigen hengelaar is komen te vervallen, niet krachteloos moet gemaakt worden door beperking van de vischwateren. Men bad nu den hengel toegelaten, maar ging nu de henge- laars weren. De heer Reijne verdedigde daarna amende menten om het visschen in openbare wateren met //den" hengel toe te laten als regel, behalve in die wateren, die, als uitzondering, bij alge meenen maatregel van bestuur worden aange wezen. De hengelvrijdom in alle water, dat voor algemeen gebruik bestemd is, moest z.i. een weinig beperkt kunnen worden in het belang eener stelselmatige verbetering van den visch- stand. Spreker wasdus tegen het amendement-Schaper dat geen enkel wapen gaf tegen baldadigheid. Doch bij was ook tegen het Regeeringsar- tikel, dat tengevolge kon hebben,dat de Regeering uitsluitend uitgemoord water voor de hengelaars openliet. De heer Yan der Zwaag gaf toelichting van een amendement, strekkende om het visschen met den hengel toe te laten, tenzij de recht- hebbenden dit uitdrukkelijk verboden hebben. De heer Reijne verdedigde daarna een amen dement om mogelijk te maken dat voor be- paalde wateren, een algemeene publieke ver gunning tot hengelen kan worden gegeven. De schriftelijke vergunning wilde de heer De Visser niet laten vervallen, doch hij vereenigde zich met hetandere amendement-Reijne. Spreker wilde een eenvoudige vergunning, zonder veel details. De heer Van de Velde achtte ook de door het ontwerp gevorderde schriftelijke ver gunning veel te gecompliceerd dit voorschrift zou niet nageleefd worden of tot onnoodige bekeuringen leiden. Mondelinge vergunning was voldoende. De Minister, in aansluiting aan hetgeen de heer Tydeman zeide, bestreed alle amendementen, behalve dat van den heer Reyne, dat hij overnam, zoodat art. 17 daarop bepaalde, dat hengelen in openbare watpren geoorloofd is, voor zoover die wateren niet bij algemeenen bestuursmaat- regel zijn uitgezonderd. De heer Schaper verdedigde nader met nadruk hengelvrijdom in alle openbare wateren, niet slechts in 't belang van duizenden hengelaars en van menigen arbeider. Tot langdurig debat gaf aanleiding een amen- demerit-De Visser, ter vereenvoudiging van de vergunning om in eens anders vischwater te visschen. De Minister Talma en de heeren Duynstee en Regout bestreden de strekking van het amendement. Uit het jaarverslag over 1907 blijkt dat 47.6 millioen stukken zijn geslagen ter nominale waarde van 7,493,000, die afgeleverd werden in de navolgende soorten A. voor Nederland 4,600,000 guldens, 6 millioen stuivers, 4,300,000 centen B. voor Ned.-Indie 500,000 guldens, 3,300,000 halve guldens, 4,400.000 kwartgul- dens, 14 millioen 1/10 guldens, 3 millioen twee en een halve centstukken en 7,500,000 centen. De aankoop van het nikkelmateriaal van den nieuwen stuiver heeft OO.SSS.SO1^ gevorderd, welk bedrag nog met f 500 verminderd moet worden wegens van den leverancier geheven boete omdat herhaaldelijk eene zending heeft moeten afgekeurd worden, ten gevolge van de toegelaten geringe afwijking in het gewicht der plaatjes. Deze muntslag heeft aan den Staat eene bate van -'->3,180 verschaft. TER NEUZEN, 8 Mei 1908. Dinsdag werd door de Landbouwvereeni- ging te Hoofdplaat aanbesteed de levering van 49,200 K.G. chili-salpeter. Hiervoor werd ingeschreven door de fabriek voor Hulpmeststoffen te Dordrecht voor 11,60, P. J. van Ardenne te Dordrecht voor f 11,28, G. Blondeel te Aardenburg voor f 11,24, J. F. Adriaansens-Polfliet te Walsoorden voor 11,24, Erersdijk te Biezelinge voor 11,12, J. Meijer te Zaamslag voor 11,09, en P. G. Adriaansens te Bergen op Zoom voor f 10,96, alles per 100 kg. Dinsdag zijn in het kiesdistrict Sluis can- didaat gesteld voor lid van de Provinciale Staten van Zeeland, vac. De Smidt, de heeren Mr. P. J. van Bortel (antirev.), J. G. Gerritsen burge- meester van Breskens, en P. van Houte, burge- meester van Schoondijke (de beide laatsten lib.). De stemming heeft plaats op 19 Mei en de herstemming, zoo noodig, op 2 Juni. In de Dinsdag te Utrecht gehouden zit ting van den Centralen Raad van Beroep (On- gevallenverzekering) had de uitspraak plaats in het hooger beroep van J. v. d. G., te Schoon dijke, tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Middelburg, houdende bevestiging der beslissing van de Rijksverzekeringsbank, waarbij hem vanaf 31 October 1907 voorloopig is toegekend eene rente van f 0,521/2 per werk- dag, terzake van een ongeval, waardoor zijn rechterbeen en voet werden gekwetst. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak. Men schrijft ons Vanwege het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel is verschenen eene nieuwe aflevering van //Verslagen en Mededeelingen van de Directie van Landbouw". Deze handelt over //officieele personen, instellingen en ver- eenigingen op land- en tuinbouwgebied", en telt 122 bladzijden. Daaruit blijkt, dat in Zeeland bestaan 4 groote landbouwvereenigingen nl. de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, de Roomsch-Katholieke Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen (Oostelijk deel), de Christelijke Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaande ren (Westelijk deel) en de Vereeniging voor den aankoop van Chilisalpeter bij voorkoop. De eerste telt 9 afdeelingen met 2912 leden. De afdeeling Axel telt 394, de afdeeling Hulst 235 leden. De tweede telt 15 afdeelingen met 973 leden. De meeste leden telt de afdeeling Lamswaarde met 111, dan volgt St. Jansteen met 105 en Koewacht met 90 leden. De minste heeft Graauw nl. 31. De Christelijke Boeren bond voor Zeeuwsch-Vlaanderen (Westelijk deel) telt slechts 4 afdeelingen met 306 leden. De afdeelingen zjjnEede met 105, IJzendijke met 80, Aardenburg met 71 en Oostburg met 50 leden. De vereeniging voor den aankoop van Chilisalpeter telt 3200 leden. Bovendien zijn in Zeeland 70 dorpslandbouwvereenigingen met 5030 leden. In Zeeuwsch-Vlaanderen zijn er 17 nl. 1 te Aardenburg, 4 te Axel, 1 te Graauw, 1 te Hoek, 1 te Hontenisse, 1 te Hoofdplaat, 1 te Oost burg, 3 te Ter Neuzen, 1 te Westdorpe, 2 te Zaamslag en 1 te Zuiddorpe. Dezen winter zijn in Zeeuwsch-Vlaanderen 11 landbouw- winter-cursussen gehouden nl, te Axel, Clinge, Eede, Hoek, Hontenisse, St. Jansteen, Koewacht, Nieuw-Namen, Ter Neuzen, IJzendijke en Zaamslag. De vereeniging „Het Nederlandsch Paarden- stamboek" telt in Zeeland 220 leden, de secretaris is de- heer M. C. Steendijk te Stavenisse. De vereeniging //Stamboek van het Zeeuwsch-Bel- gisch trekpaard" telt 410 leden. Voorzitter is de heer F. M. O. Hombach te Hulst. De vereeniging tot bevordering van de Pluim- veehouderij en tamme Konijnenteelt in Nederland telt in Zeeland 5 onderafdeelingen met te samen 848 leden. Die afdeelingen zijn Axel, Noord- Bevelaud, Oostburg, Walcheren en ZL.id-Bevelar -1 In Zeeland zijn slechts drie tuinbouwvereeni- gingen met te samen 1235 leden o.l. te Goes, Middelburg en Oostburg. In Nederland zijn in het geheel 1277 landbouwvereenigingen met 123281 leden en 226 tuinbouwvereenigingen met 23873 leden. Koewacht. Op 15 Juni a. s. zal de handboog- maatschappij ,/St. Sebastiaan" haar 40jarig be staan vieren. Van de personen, die de maat- schappi] hebben helpen stichteu, zijn er thans nog drie lid, terwijl de heer C. P. J. Dierick, burgemeester, 40jaren onafgebroken hooldman der maatschappij geweest is. Besloten is die feestdag plechtig te vieren en ondermeer een luisterrijke schieting te geven. Vervalschingen veevoeder, meststoffen en zaaizaden. De Minister van Landbouw heeft goedgevon- den vast te stellen het navolgende reglement voor het opsporen van vervalschingen van vee voeder, meststoffen en zaaizaden. Artikel 1. Dit reglement verstaat onder het opsporen van vervalschingen van veevoeder, meststoffen en zaaizaden, bedoeld in art. 2c van het reglement voor de Rijkslandbouwproef- stations, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1907 (Staatsblad no. 235) het nemen van monsters, het inwinnen van daarop betrekking hebbende inlichtingen en het onder- zoek dezer monsters. Artikel 2. Met het opsporen van de in art. 1 bedoelde vervalschingen is belast het personeel van de onderscheidene Rijkslandbouw- proefstations, elk voor zooveel zijn dienstkring betreft, onder hoofdleiding van den directeur. Artikel 3. Het nemen van monsters geschiedt in den regel door beambten, die den titel van controleur dragen. Artikel 4. Van iedere monsterneming wordt door den monsternemer een verklaring opge- maakt, ingericht volgens het daarbij gevoegde model. Artikel 5. De monsternemer draagt spoedig na de monsterneming het monster met de in artikel 4 bedoelde verklaring en het schriftelijk relaas der door hem ingewonnen inlichtingen af aan den directeur van het betrokken Rijks- landbouwproef station. Artikel 6. De directeur van het betrokken Rijkslandbouwproefstationbeslist, welkemonsters zullen worden onderzocht. Het onderzoek ge schiedt voorts overeenkomstig de bepaling van art. 14 van bovenvermeld reglement voor de Rijkslandbouwproefstations. Artikel 7. Voor het opsporen van de in art. 1 bedoelde vervalschingen, wordt zooveel mogelijk gebruik gemaakt van de medewerking en voorlichting van vereenigingen, werkende op het gebied van den landbouw en van particu- lieren. Artikel 8. De uitkomsten der onderzoekingen bedoeld in art. 1, worden, indien dit door den directeur van het betrokken Rijkslandbouw- proefstation in het algemeen belang wenschelijk wordt geacht, bekend gemaakt volgens het daarbij gevoegde model. Artikel 9. Tot het doen van aangiften van vervalschingen bij den bevoegden ambtenaar van het openbaar Ministerie gaat de directeur van het betrokken Rijkslandbouwproefstation niet over dan na schriftelijke bijzondere mach- tiging van of vanwege den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel. (//St. Ct.' Te Eindhoven is bij de politie een valsche rijksdaalder met de beeltenis van Koning Willem iil gedeponeerd. Het geldstuk is loodaehtig van kleur en lichter dan de echte rijks- daalders. Dinsdagnacht is te Laren (Gelderlandj door het onweer eene kleine boerderij afgebrand. Koewel het huis oud en droog was en dus riles fel brandde, wist de bewoonster, een reeds be- jaarde vrouw, toch hare 3 koeien, hoewel aan kettingen vaststaande, nog te redden, waarbij ze aan armen en beenen erge brand wonden be- kwam 6 varkens kwamen in de vlammen om. Van den inboedel werd niets gered. Een en ander was niet verzekerd. Op het eiland Ameland, waar tot nog toe een rijksveldwachter gestationeerd was, zal men het nu zonder dezen politieman moeten doen omdater geen woning beschikbaar is. De huidige titularis wordt deze maand naar den vasten wal verplaatst. Maandagnacht heeft men zich toegang weten te verschaffen tot deR.-K. kerkte Nieuwer- kerk a/d. IJsel, waar men het altaar beschadigd heeft. Enkele busjes, waarin eenig geld was, zijn opengebroken. Ook heeft men getracht bij de kerksieradeu te komen, maar dat is niet ge- lukt. Van den dader of de daders is nog geen spoor ontdekt. Maandagavond heeft een vrouw, in den trein van Amsterdam naar Hoorn, blijkbaar in een vlaag van waanzin, haar kind van 7 weken bij het station Avenhorn uit het portierraam geworpen. Een oude reus. Toeristen, die wel eens de Lek bij Culemborg zijn overgestoken, zullen zich herinneren, dat. op den Neerweg een eeuwen- oude boom stond. Deze reus was hoi en had van binnen gemeeten, een middellijn van ongeveer 3 M. Menig zwerver heeft daarin beschutting tegen het weer en nachtrust gevonden, want zeer gemakkelijk konden daar 2 a 3 personen in overuachten, terwijl er nog voldoende ruimte overbleef om eten te koken. Een en ander natuurlijk, wanneer men slechts zwerverseischen stelt. Het vorig jaar hebben bedelaars (man en vrouw) daar ongeveer een maand in gelogeerd. Vermoedelijk tengevolge van kwaadwilligheid is de boom thans van binnen geheel verbrand en heeft hij zooveel geleden, dat zijn val onver- mijdelijk was. Een stukje stam van een meter hoogte is al wat overbleef van het eens zoo machtig en gastvrij geraamte. Volgens bericht uit Den Ham (Overijsel) aan de Zwolscbe Crt. wordt daar het vee. dat thans in de weiden komt, zeer geplaagd door een lastig en gevaarlijk soort insect. Ver- scheidene beesten krijgen builen onder den hals en worden ziek, terwijl reeds een dier daaraan is gestorven. Voor vele jaren werd aldaar hetzelfde ver- schijnsel waargenomen. (tit blad verscliijnt Maanilag-, Woensday- en Vrijilagavond. »ii«g«*zo»nl '•r«l op Peettdaeen. l»ij de Ftrma 1*. J. |»K gANBE te Ter Semen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1