i een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5143 Dinsdae: 5 Mei 1908. Voorbereidend Militair Onderricht. Binnenland. Ingel van, Fidar Gemengde berichten. 48e Jaargan^. FEUILLETON. 2) ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Het ligt in de bedoeling dat de kinderen in A. Dubbelman te Dordrecht voor 32290, den tijd dat zij aldus ter heschikking der jury .R. Verschelling te Ter Neuzen voor 42200, zqn, zich niet alleen geheel vrij in de groote ruime zaal kunnen bewegen, maar zelfs aange- naarn bezig gehouden zullen worden met pren- tenboeken en diverse spelen. De kleintjes zullen in de pauze van 12 2 uur zich in den tuin en op de speelplaats kunnen verpoozen en door de zorgen van een dames- comite worden onthaald. Door het „Koninklijk Zoologisch Botanisch Genootschap" te 's Gravenhage is tegen 3, 4 en 5 Juli a.s. in de groote zaal van het genoot schap een Kinderwedstrijd uitgeschreven, in den geest als de //Baby-shows" en de „Concours de bebes", die in Engeland, Amerika, Zuid- Afrika en Frankrijk reeds lang een machtig middel zijn om te wedijveren voor gezondheids- en schoonheids-propaganda. Geneeskundigen en artisten van naam bebben zich onmiddellijk bereid verklaard hunnen steun en medewerking te verleenen. Er zijn 2 klassen, a voor gezondbeid, b voor schoonbeid. De deelnemende kinderen kunnen voor een of voor beide klassen worden inge- schreven. Er zal worden toegekend een eere-prijs ver- guld zilveren medaille en een spaarboekje van 100, en voorts prijzen van 50 tot 10, eveneens met medailles. Aan den wedstrijd kunnen deelnemen kinderen van 26 jaar. De kinderwedstrijd, is absoluut geen kinder- tentoonstelling in de beteekenis van hetgeen gewoonlijk onder een tentoonstelling wordt verstaan. De kinderen, zullen gedurende 2 dagen des morgens van 1012 en 's middags van 24 uur, ter beschikking van de jury moeten zijn. Samengesteld uit geneeskundigen en artisten van naam. Gedurende die uren zullen de kin deren zich met de moeders of verzorgsters (elk kind met hoogstens een begeleidster, welke echter vervangen kan worden) daartoe vereenigen in het middengedeelte der groote concertzaal, welke voor dat doel met koorden en planten zal zijn afgesloten en dat voor de kinderen zoo aangenaam en gezellig mogelijk zal worden ingericbt. TER NEUZEN, 4 Mei 1908. Een groep leden der Eerste Kamer, met den griffier, zal half Mei verschillende Zeeuwsche gemeenten bezoeken, o. a. Middelburg voor de gebouwen, voor geschiedenis en kunst van be- lang, Ylissingen voor de havenwerken, Ter Neuzen voor het kanaal, benevens andere ge meenten met het oog op polderinrichtingen en waterstaatswerken. (Midd. Ct.) Voor de herhaalde oproeping van sollici- tanten naar de betrekking van onderwijzer aan school C albier bebben zich 3 sollicitanten aangemeld. De Commissaris der Koningin in Zeeland heeft bepaald, dat het onderzoek voor de verlofgan- gers der militie dit jaar zal plaats hebben te Sluis 17, Uzendijke 18, Oostburgl9, SasvanGent 23, Axel 23, H u 1 s t 24, K o e w a c ht 24, Hontenisse 25 en Ter Neuzen op 26 Juni. Onze veste is tijdelijk weer bezet door militairen en op het militair terrein en in de gebouwen aan de Nieuwstraat heerscht thans weer eene levendigheid, die veler aandacht trekt. Heden bezocht Z.Exc. de Commissaris der Koningin de gemeenten Eede, Aardenburg, St. Kruis, Waterlandkerkje en Zuidzande. Door het bestuur der waterkeering van het calamiteuse waterschap Walzoorden werd Zaterdagmiddag aldaar aanbesteed het maken van werken tot dijksverbetering (verhooging) aan de waterkeering van het calamiteuse water schap. Raming 32916,13. Minste inschrijver was de heer A. Tholens Dingz. te Ter Neuzen voor 26490. Voorts werd ingeschreven door de heeren P. van Kerckhoven te Hoogerheide voor f 35640, J. Cambeen te Hontenisse voor j 31100, A. de Jong te Ammerstol voor 31269, H. de Klui- ver te Sliedrecht voor 31940, C. deJongJz. te Hardinxveld voor 30530, T. H. Swets te Hardinxveld voor 29998, L. van der \elde te Bruinisse voor 29920, C. Bolier Cz. te Bruinisse voor f 29880, J. Geluk te Iholen voor 29837, J. Duijnhouwer te Scherpenisse voor 29827, A. Vriens te Bergen op Zoom voor f 29200, J. Lindenbergh Cz. te Wemel- dinge voor f 29100, J. van Drongelen te Hoek voor 28796, J. C. van den Brink te Krabben- dijke voor f 28510, J. B. Koch te Hansweeit voor 26900. Het werk is voorloopig aan den minsten inschrijver, den heer Tholens, gegund. Zaterdag werd door het bestuur der water keering van den calamiteusen polder Borssele aanbesteedhet uitvoeren van steenbestorting tot verdediging van den oever van den polder tusschen de peilraaien 47b's a en 48bis (raming 25.800). Hiervoor werd ingeschreven door de heeren Roeloffs te Papendrecht voor J 26350, J. Jansen te Ter Neuzen voor f 24467, M. van den Hoek te Ter Neuzen voor 24347, J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor 23832, Roskam te Dordrecht voor 21790 en de Bazaltmaat- schappij te Rotterdam voor 21700. Het met steenkolen geladen aakschip „3 Gebroeders", schipper J. Hoeijkens, komende Ter Neuzen naar Belgie, is te Hansweert de haven in aanvaring geweest met bet sleepschip „Fendel 9", schipper Constantini, lomende van Belgie. Eerstgenoemd schip is gezonken. Schip en lading zijn totaal verloren Vrijdag zonk nabij Willemstad bet schip „Oatharina", bevaren door .1. Kanters groot 100 last, geladen met zand. De bestemming van het vaartuig was Sas van Gent. De opvarenden zijn alien gered. Het vaartuig is geassureerd, Het Duitsche stoomschip ,/Etectra." komen de van Gent en bestemd naar Rotterdam, is Zaterdagmorgen door den mist gestrand in het Oostgat op het strand nabij de zwarte boei no. 1. Met behulp van bet stoomschip ffBelona' van dezelf'de maatscbappij is de „Electra" vlot ge- komen en heeft zij de reis voortgezet. Bij het bestuur van het „Zeeuwsch sub- coruite voor grondwets-herziening en algemeen door AMO. Voor twee dagen was de heer d'Ornano met zijn jonge, bekoorlijke vrouw, die hem eerst sinds eenige weken toebehoorde t'e M. aange- komen. Corsicaan van geboorte en als Untenant in het Fransche leger dienende, was hij bij Worth zwaar gewond en krijgsgevangen gemaakt. De jonge, Fransche officier vond in M. huis- vesting en een liefderijke verpleging bi] de familie van den koopman Melzers en bad aan deze voor een deel zijn volkomen genezing te danken. Toen de vrede gesloten werd, nam bij van zijn Duitsche vrienden afscheid met het gevoel der oprechtste dankbaarheid, dat hij in brieven en door kleine passende geschenken uitte. Voor enkele weken was hij in zijn geboorteland met Eleonare Pietri getrouwd, en zijn huwelijks- reis voerde hem naar zijn Duitsche vrienden, aan wie bij zijn vrouw wilde voorstellen. Twee dagen geleden waren beiden uit Italie aangeko- men, zonder echter Melzers aan te treffen. Zijn voormalige gastvrienden, die hij had willen verrassen, deden een plezierreisje. Gisterenavond om acht uur had d'Ornano het hotel verlaten, om, zooals hij tegen zijn vrouw gezegd had, een kleine wandeling door de stad te maken, die hem uit den tijd zijner gevangen- schap nauwkeurig bekend was. Toen hij om twaalf uur nog niet was terug- gekeerd, had zijn daardoor verontruste vrouw eerst den hotelbouder en zijn bedienden opge- klopt en later de politie gewaarschuwd. Persoon- lijk was zij naar het bureau gereden en had met den dienstdoenden beambte gesproken. er Maar wijl zij niet de minste aanwijzing kon geven viel er weinig te doen. Toch werden onverwijld alle districcsbeambten met de zaak bekend gemaakt en nog in den nacht onderzocht men eenige verdachte wijken, zonder evenwel een enkel spoor van den vermiste te ontdekken. Tegen vier uur vervoegde zich een boer bij de politie, die, vroeg met zijn producten naar de stad rijdende, in de holte voor de Frankforter poort het lijk van een jongen, welgekleeden man had ontdekt en thans daarvan aangifte deed. Op deze mededeeling werd de inspecteur Wagner gewekt, die zich reeds om vijf uur vergezeld van een politieagent, op de aangeduide plaats bevond. Voor de Frankforter poort bevonden zich slechts weinige huizen, en de landweg voerde daar door een kleine laagte, een bosschage, voor de beworers der stad een geliefkoosde wandel- plaats. Aan den rand van het bosschage lag het lijk, De inspecteur vond daar reeds de in het naaste dorp gestationeerde gendarmen en eenige landlieden, welke om het lijk stonden. De doode lag op zijn gezicht, de handen in de aarde gedrukt. Toen men hem omwendde, zag men in het bleeke gelaat van een schoonen jongen man. Een nader onderzoek bracht aan het licht, kiesrecht" zijn plannen aanhangig om dezen zomer een paar groote openlucht-meetings te houden. Met de aangesloten vereenigingen zal overleg worden gepleegd omtrent tijd en plaats. Het bestuur heeft het oog op Zuid- en Nooid- Beveland. Westdorpe, 2 Mei. Heden werd ten huize van At. Kalle alhier, ten overstaau van notaris Dumoleyn, - ten verzoeke der erven van wijlen Jacobus van Waes, publiek geveild: een woonhuis, smederij en tuin, te zamen groot 4 aren 90 centiaren. Kooper werd de heer Tk. W ulfaert vooi de som van 1300. dat de dood veroorzaakt was door een stoot in het strottenhoofd, met een spits, dun wapen De verbfoeding had naar binnen plaats gevonden. Het lijk was beroofd, want horloge, beurs en ringen ontbrakenook een zakdoek, welke, naar de uithangende voering verried, moest genomen zijn uit den broekzak. Blijkbaar waren alle zakken doorwoeld. De inspecteur echter onderzocht desniettegenstaande met de grootste opmerkzaamheid de kleederen en vond in een klein kaartenzakje, dat nauwelijks merkbaar aan de buitenzijde van de donkere jas was aangebracht, een briefje, waaropin 'tFransch eenige woorden stonden. De inspecteur las het en stak het zorgvuldig in zijn brieventasch. Een onderzoek in de naaste omgeving leidde tot geenerlei gevolg. Door takken, welke in de aarde gestoken werden, duidde men de nauwkeurige ligging van het lijk aan. Daarop liet de inspecteur het naar een bij de stad gelegen, niet ver verwijderd tuinmanshuis brengen. Tusschen acht en negen uur vervulde de ambtenaar den zwaren plicht, de jeugdige gade van den vermoorde met haar ongeluk in kennis te stellen. Toen hij van dit bezoek naar het politiebureau terugkeerde, trof hij er den eigenaar eener steengroeve aan, dien hij reeds in de vroegte bij zich ontboden had. De inspecteur, een zeer ervaren beambte, had nl. uit den aard der verwonding het besluit ge- trokken, dat zij met een driehoekigen dolk of dergelijk wapen moest zijn toegebracht en de heer Hoberg had in den zomer dikwijls meer dan twintig Italiaansche arbeiders in zijn steen groeve. Voor den oever, van den //Anna Friso- polder", Noord-Beveland, is eene afschuiving ontstaan, waardoor de laagwaterlpn met 80 a 85 M. den dijk naderde, met eene verdieping van ten hoogste 12 M. De afschuiving kwam voor aan het Oosteinde van den polder voor den in 1894 overstroomden Sophia-polder, terwijl het verdedigingswerk aldaar een weinig werd beschadigd. Gevaar voor de zeewering bestaat niet, dOor de aanwezigheid van breed voorland. Donderdag is te Schore een bejaard man in het Kanaal geraakt. Hij werd wel spoedig gered, maar stierf weldra. In de Smaksteeg te Amsterdam is Vrijdag- avond een 67jarige vrouw dood in hare woning aaugetroffen. De kleeding was haar nagenoeg geheel van het lichaam gesmeuld. Waarschijn- lijk is de vrouw in brand geraakt toen zij had plaats genomen boven een stoof, waarin een brandende briquet. Te Broek op Langendijk (N.-H.) breidt de typhus zich uit. Er doen zich thans zeven gevallen voor. Verleden jaar heerschte er een typhus-epidemie in de aangrenzende gemeente Zuidscharwoude. Te Blerik is Vrijdagnacht op den spoor- weg gevonden het lijk van den sergeant dei infanterie B., te Venlo in garnizoen. B. is vermoedelijk door een trein overreden. Tusschen de stations Moordrecht en Gouda is Vrijdagavond op een overweg een man door een trein overreden en gedood. ,/Ha, mijnheer Hoberg," begroette hem de inspecteur,',/ik dank u, dat gij zoo op tijd ter plaatse zijt. Hebt ge de passen uwer heden meegebracht J a., mijnheer de inspecteur j heeft een der knapen iets verkeerds uitgevoerd ,/Ik wil bet niet hopen." Hij nam de hem toegereikte papieren, bladerde ze door en overtuigde zich, dat de bezitters erva,n zeventien in getal alien uit Nooid-ltalie afkomstig waren, terwijl hij eraan denkende, dat de vermoorde van het eiland Corsica ge- boortig was en daar onder de bergbewoners nog steeds° de gebruikelijke bloedwraak bestond ijverig onderzocht of er zich onder de arbeideis ook een Corsicaan bevond. In weerwil toch van het feit, dat het lijk beroofd was, wilde de inspecteur niet aan een gewonen roofmoord gelooven. ,/Zijt ge met deze arbeiders tevreden, mijnheer Hoberg „Ja, mijnheer de inspecteur, zq zqn viqtig, nuchter en spaarzaam." „Spreken zij Duitsch „Sleehts de meesterknecht, die reeds vele jaren 's zomers tot mij komt en de arbeiders aanwerft." Wonen deze lieden in de nabijheid dei steengroeve Deze bevond zich aan de tegenover de Frank forter poort gelegen zijde der stad. Dicht daar bij. Ik heb daar voor hen een huis laten bouwen, waarin zij kost en inwoning vinden. „Is hun leider een vertrouwbaar persoon?" „lk houd hem tenminste voor betrouwbaar en eerlijk." (Wordt vervolgd). ■Bit bind verschljnt nnandag-, Woensdag- en Vrijdftgavond, uUgeronderd op»e»«laKen. bij MM0E te Ter Seuieo. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ondee de aandacbt van de jongeiieden van 16 tot 24jarigen leeftijd in deze gemeente, die in den aanstaanden winter wenschen deel te nemen aan het voorbereidend militair onderricht, dat zij zich daartoe voor 1 Juni s., moeten aanmelden ter gemeente- secretarie, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. Ter Neuzen, 4 Mei 1908. De Burgemeester van Ter Neuzen J. A. P. GEILL. MIWH'II ill I1 "I'll ill"1 HI1,! II I' Hi Hil in IWIH KIIH 11 1 III IHil'llH I If'I III III rll I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1