r A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Herhaalde Oproeping. een Onderwijzer No. 5138 Donderdag 23 April 1908. 48e Jaargang. BB«g2ST2BAAB. Binnenland, ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,-. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32VS en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave alle Boekhande- ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ■lit Bij het openbaar lager onderwijs in deze ge meente wordt gevraagd in het bezit der akte j. De jaarwedde bedraagt 550,met 4 vier- jaarlijksche verhoogingen van 50, Stukken in te zenden aan den Burgemeester voor 4 Met 1908. Ter Neuzen, 18 April 1908. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Bij de Regeering zijn de volgende telegram- men uit Ned-Indie ontvangen Het Balische landschap Kloenkoeng is in verzet. De troepen ondervonden allerwege te- genstand. De Poerie te Gilgil is genomen. De vijand had houderd dooden. Luitenant N. R. Haremaker is gesneuveld zes militairen beneden den officiersrang, drie koelies en drie noncombattanten werden gewond. Versterkingen zijn naar Kloenkoeng gezonden. Daags na de inneming der Poerie is ge- vochten, waarbij een Europeesche fuselier om- kwam en vier anderen levensgevaarlijk werden gewond. In verband met de belastinginvoering op Sumatra's westkust is daar verzet ontstaan. Troepen zijn gezonden naar Pajerkomboeh. In Bangkinang weigerden de hoofden mede- werking. In de afdeeling Padang bestaat verzet tegen de slachtbelasting. Een laras, hoofd, werd vermoord. Te Fort van der Capellen zijn de mare- cbaussees aangevallen door de opgeroepen panghoeioes met honderden gewapende aanhan- gers. Deze bekwamen 18 dooden en 50 ge- wonden. De panghoeioes werden gearresteerd. Europeesche en inlandsche militairen beneden den officiersrang werden gewond. TER NEUZEN, 22 April 1908. In de op Donderdag a. s. des voormiddags te 10 uren te houden openbare vergadering van den gemeenteraad athier, komen de volgende punten in behandeling lnstalleeren nieuw benoemd raadslid J. de Feijter; ingekomen stukken; benoeming ge- meentevroedvrouw te Sluiskilbijbouw school- lokalen wijziging verordening voor de plaatse- lijke commissie van toezicht op het lager onder wijs reclames suppletoir kobier Hoofdelijken Omslag 1907 vaststellen primitief kobier idem 1908 idem kobier schoolgeld 2e kwartaal 1908. Bij de Geref. gemeente (Vlooswijkstraat) alhier is tot predikant beroepen Ds. D. Jansen, predikant te Barneveld. Met ingang van 1 Juni a. s. wordt de commies-titulair der posterijen en telegrafie C. van Hoboken van Rotterdam naar Ter Neuzen overgeplaatst. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Mei 1908, J. Hellinga, onder toekenning van eer- vol ontslag als hulpsluismeester bij de nieuwe schutsluis te IJmuiden, benrtemd tot sluismeester bij de Westsluis te Ter Neuzen. Met ingang van 1 Mei a. s. wordt de brugknecht R. van der Lij te Sluiskil verplaatst als sluisknecht naar Sas van Gent. De Paschen, auders een lentefeest bij uit- nemendheid, vallende in een tijd dat alles tot een nieuw leven outwaakt, is er dit jaar eene geweest die lang hengen zal, om de teleurstel- ling die dit feest thans zeker voor velen op- leverde, die er zich reeds veel van hadden voorgesteld de vacantiedagen op aangename wijze door te brengen in de vrije natuur. In plaats dat men, zooals veelai gebenrt, kon uitkomen met de, meestal nieuwe, zomerkleeren, was het thans zaak niet van achter den warmen haard te komen, dan goed ingednffeld met winterjassen, mantels en bonten. Algemeeu was dan ook de verzuchting //'tlijkt meer of' we in de Kerstdagen zitten". Voor hen die van de reizigers voordeelen trekken zullen deze dagen dus vrij nadeelig zijn geweest, zooals ze voor de reizigers zelf onaangenaam waren. Misschien strekt het den mopperaars tot een, zij het dan ook mageren, troost, dat men er in andere landen nog erger aan toe was. In de omgeving van Londen heeft het zoo sterk gesneeuwd, dat het geheele treinver- keer in de war liep. Ook in Frankrijk heeft het sterk gesneeuwd. Toen we Maandagmorgen bij het ontwaken alles met een wit kleed overdekt zagen, vreesden we zeer voor het Wielrijde^sfeesi op dsn Baandijk, dat daar, evenals het vorig jaar, door een commissie uit de bewoners was georganiseerd, en weike commissie zich voor de uitvoering van de wedstrijden had verzekerd van de mede- werking van een aantal leden der //Wielerclub Ter Neuzen" die alhier reeds eenige achtereen- volgende jaren met veel succes een feest orga- niseerde. Gedurende den voormiddag verbeterde de hoop op slagen nog niet, tengevolge der hagelbuien, welke dan ook zeker vele vreemdelingeu heeft weerhouden het feest te bezoeken. Met den middag beterde het wat, hoewel het guur bleef. Bij het uur van den aanvang der wedstrijden waren 181 deelnemers ingesehreven, waaronder slechts 1 club, n.l. ,/De Zwaluw" van Boschkapelle, aan welke een der voor de clubs beschikbare premie's ad 5 werd toe- gekend. De wedstrijd in ringsteken had tot uitslag dat, na loting tusschen de 6 rijders, die twee maal het maximum aantal ringen hadden ge- stoken, de prijzen ten deel vielen als volgt le pr. mej. Carolina Fermont te Sluiskil, 2e pr. Jan Kint te Boschkapelle en 3e pr. Jac. Tholens te Hoek. De prijzen voor vogelpik werden behaald doorle Jos. Kint te Boschkapelle, 2e A. Goedemond te Sas van Gent en 3e A. Dhaene te Westdorpe. Van den wedstrijd voor dames (poppengooien) werden behaald le prijs door Carolina Fer mont te Sluiskil, 2e door Fl. Remerij te Ter Neuzen en 3e door Paulina Lauret te Ter Neuzen. Het te verloten rijwiel, een heeren- of een damesrijwiel, naar keuze van den winner, vie! ten deel aan P. Rouw Az., alhier, Baandijk, die in het bezit was van no. 148. De omstandigheden in aanmerking genomen mag het feest goed geslaagd heeten. Het vreemdelingen bezoek was niet zoo groot als voorgaande jaren, doeh de verschillende cafe's waar inmiddels gelegenheid werd gegeven om een dansje te wagen, hadden niet over bezoek te klagen. Overigens bad men zich alhier gedurende de Paasclidagen niet te beklagen over gebrek aan uitspanningen. Behalve de talrijke dansgelegen- heden, die we gewoon zijn, was ook de tooneel- vereeniging „Vooruilgang is ons Streven" in het Hotel de Commerce" als naar gewoonte op post om het publiek een amusauten avond te bezorgen. We beginnen met te zeggen dat het bepaald te bejammeren viel, dat we niet. als naar gewoonte kunnen melden dat bij deze uitvoering de zaal overvuld was. Het bezoek was thans matig. De oorzaak daarvan valt niet zoo direct te eon- stateeren, doch het was jammer voor de vereeni- <ag> geven, die ook ditmaal weer haar beste beentje had voorgezet, om te geven wat zij geven kan. Het tooneelspel in 5 tafereelen, //De twee bree ders" werd over het algemeeu goed uitgevoerd en verdiende den bijval der hoorders ten voile. Dat stuk brengt ons terug in de emoties die we in de scbooljaren ondervonden bij de roemruchtigste tijdperken onzer vaderlandsche geschiedenis. Ook het blijspel ,/De inkwartiering bij Jaap Beijersch" werd vlot gespeeld. De optredenden kweten zich goed van hunne taak en hadden met bun pogen veel succes. Een geanimeerd bal was Maandagavond het slot van den avond. Gisterennamiddag werd in het lokaal //Bethel eene tentoonstelling gehouden van teekeningen, vervaardigd door de leerlingen der Chs». Werkliedenvereeniging. Uit de verschillende teekeningen, zoowel op het gebied van handteekenen als van bouwkundig teekenen, bleek dat de leerlingen hun best doeti en ook dat de onderwijzers zich beijveren het onderricbt voor de leerlingen zoo bevattelijk en vruchtbaar mogelijk te maken. Verschillende belangstellenden brachten aan het tentoonstellingslokaal een bezoek. Gisterenavond werden twee uitvoeringen ge- nl. eene vanwege de zangatdeeling „Geduld Overwint" del //Vereenigde Hnndwerkslieden,in het /Hotel Centraal," waar de zaal goed bezet was. De opgekoinenen genoten aldaar van hetgeen door de leden van bet zangkoor werd uitgevoerd, n.l. verschillende zangnummers en het tooneel spel //Mathilde." Het verloop der geschiedenis werd met aandacht gevolgd, en voor die uit voering, zoowel als voor die van het comisch duet //Klaas Pummel voor de keuring" werd het applaus niet gespaard. Ook het gemengd koor genoot bij de hoorders veel succes. Een gezellig bal hield de opgekomenen nog geruimen tijd bijeen. In het //Hotei des Pays-Bas" werd door een aantal kinderen eene uitvoering gegeven, die goed bezocbt was. Allereerst werd opgevoerd de Kinder-operette z/Sneeuwwitje en de zeven dwergen." De jeugdige diletantten die daarin optraden verdienden inder- daad het succes dat zij verwierven. De opvoering slaagde goed. Dit was ook het geval met de opvoering van vDe gevolgen van een leugen dat door een zestal meisjes vlot werd gespeeld, terwijl het tot slot opgevoerde blijspel vMeester Jeroen en zijn kweekeling" ten zeerste in den smaak viel. Meester Jeroen, zijn kweekeling en ook de leerlingen, waren dan ookonverbeterlijk in bun rol. Deze uitvoering werd voorts opgeluisterd door mej. Math de Vos, kunstzangeres te Gent, den heer R. Mathieu, aldaar, en den heer A. Eeckhout, pianist-accompagnateur. Bij het ziugen harer iiederen bleek mej. De Vos te beschikken over een fraai en krachtig stem-orgaan. Zij is goed geschoold en heett een goed gevormde voordracht. Het meest trokken onze aandacht haar //Serenade F ran- gaise", //Moederken alleen" en//De Zeeldraaier' deze beide laatste van Uitenkove. Zij genoot blijkbaar bij de hoorders veel succes, maar we meenen toch te moeten opmerken, dat het on- duidelijke der uitspiaak veel van de illusie wegneemt en het luisteren voor de hoorders minder genietbaar maakt. Ook waren de forto's voor de zaal welwat sterk. De bas-zanger, de heer Mathieu, had met zijne iiederen ook het succes der hoorders in te oogsten, doch hem zij den raad gegeven, wan- neer hij als laureaat van het Gentsche conserva toire voor een belangstellend publiek optreedt, vooraf wat meer tijd aan oefening te besteden. Thans liet de krachtige stem aan zuiverheid te wenschen. We hoorden ook nog verluiden dat de stem ming der piano, waarover voor het begeleiden kon worden beschikt net succes der solisten niet gunstig was. Door den heer A. Eeckhout werd op de hem eigene flinke wrjze een piano- voerd, waarvoor ook hem het applaus der hoor ders niet gespaard werd. Er heerschte bij deze uitvoering een gezel- lige stemming, welke ook nog bleef op het bal, dat het slot dezer soiree was. Blijkens achterstaande advertentie volgt thans a.s. Donderdag nog eene soiree van de muziek- vereeniging //De Volharding" en daarmede wordt dan, voor zoover ons bekend is, de rri der winterconcerten besloten, waarvan dus een groot aantal in de Paaschweek vielen. Heden werd alhier door den Notaris Van der Moer, in het v Hotel de Commerce", ten verzoeke van den heer R. L. de Witte, in het openbaar geveild 1. Een woonhuis met toebekooren en erf, aan de Tholensstraat te Ter Neuzen, groot 55 centiaren, en 2. Een woonhuis met toebehooren en erf, naast het vorige, groot 55 centiaren, beide woningen verhuurd voor 1,50 per week. Hiervan werden koopers de heeren F. van de Ree en J. A. Klaassen voor f 1490. 3. Een woonhuis met toebehooren en erl en het recht van erfpacht op den grond aan de Dijkstraat te Ter Neuzen, groot 75 centiaren. Verhuurd voor f 10 per maand. Hiervan werd kooper de heer Lev. Hamelink voor f 1710. Heden slaagde te Middelburg voor het onderwijzers-examen de heer J. D. Bareman te Hoek. Maandag, 2e Paaschdag, speelde te Vlis- singeu de Ter Neuzensche voetbalvereeniging //Hercules" een wedstrijd tegen /fD. O. S." aldaar. Nadat een minuut of vijf gespeeld was maakte //Hercules" een doelpunt dat, evenwel teii onrechte, ongeldig werd verklaard. //Hercules" liet zich evenwel niet ontmoe- digen en leidde nogmaals. Zoo trad de rust in met 1—0 goal. Bij het hervatten van het spel is de beurt aan WD. O. S." om te doel- punten. Stand alzoo 11. Nu komt er meer actie in het spel, doch de verdediging van ,/D. O. S." kan niet voorkomen dat de voor- waartslinie van //Hercules" nogmaals doordringt en weldra zit de bal in het doel van ,/D. O. S." In deze stand komt geen verandering meer zoodat //HerCules" welverdiend overwint met 21 doelpunten. Den scheidsrechter zij aanbevolen meer op zich zelf af te gaan en niet door anderer meening zich te laten leiden. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is bij een schipper, die door den hevigen wind zijn toevlucht in de haven van Breskens moest zoeken, een tros van veertig vadem gestolen. Door de //Royal Yachtclub de Belgique" zijn de datums der op de ester-Schelde te houden wedstrijden als volgt bepaald20 Juli, OstendeVlissingen 21 Juli, NeuzenAnt-- werpen 23 Juli, AntwerpenNeuzen; 24 Juli, Vlissingen—Ostende15 Aug., Antwerpen—1 Hansweert; en 16 Aug., HansweertAntwerpen. Koning Edward van Engeland heeft, op voordracht van den voorzitter van den /Board of Trade," een gouden reddingsmedaille toe- gekend aan Jacob Schroevers, schipper, en zil- veren reddingsmedailles aan zijn zoons Job, Gerard, Klaas, Lieven en Jacob, alsmede aan zijn kleinzoon Jacob van de Ketterij, in .verband met de bekende redding der bemanning van den Engelschen schoener Doris." De Board of Trade" schonk aan schipper Jacob Schroevers een verrekijker en aan elk der bovengenoemde visseherslieden drie pond sterling. Zaamslag, 22 April. Maandag werd alhier bij den heer L. J. G., onder gewone omstandig heden het middagmaal gebruikt. Behalve ge- noemden heer, zijn echtgenoote en zoontje waren aan tafel de dienstbode en een nichtje, dat daar logeerde. Ongeveer 3 ure in den namiddag vertoonden zich bij het zoontje hevige brakingen, die steeds toenamen. Eenige oogen- blikken later kwam ook het nichtje thuis, die ODder dezelfde verschijnselen hare wandeling had onderbroken. Kort daarop vertoonden zich D-nu miner uitge- IEIJZE5SCHE ('(11 BUT. blad verschijnt Maanriaer-. Woensdag- en Vrij<l ugamnd, nitgezonileril op reeridagemltgdeFnm P.^wiT'i iioiT De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Ootiderdag den S3 April l»C§, des voorraiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 18 April 1908. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. O o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1