13 V A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. DRANKWET. DRANK WET. Aankondiging. No. 5137 wegen en voetpaden met de knnstwerken. Gemengde berichten. Zaterdag 18 April 1908. 48e Jaargang. JGSfF* WegenshetPaaschfeest zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. Hoogwatergetij te Ter ^enzcB. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,321/s en yoor het overige Bnitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T.d I efoon No. 25. ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. E ESSTE BHi AID. Burgemeester en Wethouders van HOEK, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 22 April 1908, vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehonden van de Hoek, 3 April 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TEIl NEUZEN, 17 April 1908, Vernietigd is door H. M. het besluit van B. en W. van Breskens, waarbij aan P. J. Lako krachtens art. 21 der Hinderwet is verboden de werkzaamheden voort te zetten in zijn fabriek tot het bereiden van harsolie door een distil- leerapparaat. Overwogen werd hierbij dat de inrichting zooals zij thans bestaat voor zoover zij valt onder de Hinderwet niet in zoodanige mate van de teekening en beschrijving afwijkt, dat zij zou moeten beschouwd worden als een an- dere inrichting dan waarvoor de vergunning verleend is. Het dagelijks bestuur van den 4en Breda- schen Katholiekendag, welke, gelijk men weet. dit jaar te Hulst zal worden gehouden, beeft thans definitief als datum daarvoor aangewezen den 8en Sept. Men schrijft aan de Midd. Ct. Zooals wellicht velen lezers niet bekend is, kan men vanuit het voormalig vierde district per rijtuig niet anders komen in het vijfde dan over Belgisch grondgebied. Wei bestaat de zoogenaamde vrije dijk, doch bet schijnt aan reehtmatigen twijfel onderhevig of die dijk niet geheel tot Belgie behoortde grens loopt althans voor een gedeelte beneden langs de NoordzLjde van den dijk, wellicht midden over- langs de sloot. Door het eomite, dat zich tot doel gesteld heeft eene tramverbinding tot stand te brengen tusschen IJzendijke, Biervliet en Hoofdplaat eenerzijns en diverse plaatsen in het vijfde district anderzijds, zal op bovengemelde hoogte een strook grond worden onteigend ter breedte van ongeveer 21/2 M. voor de te leggen tram- lijn op Nederlandsch grondgebied. Nu is door de Yereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in het voormalig 4e district, in bare jl. Maandag te Oostburg gehouden vergadering met algemeene stemmen besloten, er waren o. m. 7 burgemeesters van diverse gemeenten tegen woordig, een verzoek te richten tot den Minister van Waterstaat om van Staats- wege, naast de voor de tramlijn beslemde strook gronds, eenige meerdere breedte te onteigenen en daarop eene verharding te doen aanbrengen teneinde eene verbinding te bekomen tusschen de beide deelen van Zeeuwsch-Vlaanderen, ge- schikt voor voetgangers en rijtuigen en geheel gelegen op Nederlandschen bodem. Aan de betrokken gemeente- en polderbe- sturen zal verzocbt worden dit adres te steunen. Koewacht. Men zal zich berinneren, dat in den nacht van 26 op 27 Februari 1.1. bij den landbouwer Alouis v. d. Vijver o}> bet Belgisch gedeelte dezer gemeente 32 kippen gestolen waren en dat de eigenaar ze op de markt te Lokeren met behulp der politie in beslag nam. De verkooper werd toeu aange- houden. Van de week diende deze zaak voor de rechtbank te Dendermonde. De beschuldigde August v. d. B., oud 75 jaar, werkman, werd wegens diefstal, vergezeld van beklimming en braak, veroordeeld tot 7 maanden gevangdnisstraf en 50 francs boete. Maandag reed de bierhandelaar B., te Goes, met paard en wagen het land in. Orider- weg werd hem door J. D. gevraagd mede te mogen rijden. wat werd toegestaan. Onderweg had B. bet ongeluk te vallen en zich ernstig aan bet gelaat te, verwonden, waardoor bij ge- noodzaakt was te Kapelle geneeskuudige bulp in te roepen en de omstandigheid, dat B zicb in de woning van den arts bevond, liet J. D. niet ongebruikt. Met paard en wagen trok hij er tusschenuit. Wei waren er eenige voorbij- gangers, die zijn vlucht bemerkten en het zaakje niet vertronwden, doch dezen riep hij toe, dat hij de familie van B. moest waarschuwen, aan- gezien deze er slecht aan toe was. Men begrijpt de verbazing van B., toen bij weer buiten komende, zag dat wagen en paard verdwenen waren. Hij spoedde zich naarGoes, waar hij aangifte deed bij de politie en door den commissaris werden zonder verwijl (naat- regelen genomen, nie ontkoming- van J. D.zoo goed als uitsloten. Naar een groot aantal plaatsen nl. werd telegrafisch bevel tot aan- houding gezonden. Toen het telegram te Hoe- dekenskerke aarikwam, was J. D. juist met wagen en paard vandaar vertrokken in de rich- ting Baarland. Politie te fiets begon toen een jacht op den voortvluchtige. Te Baarland ver- nam men, dat J. D. den wagen had achterge- laten en te paard verder was getrokken. Ont- komen was echter onmogelijk en onder de gemeente Oudelande werd hij eindelijk aange- bouden. Het paard werd later weer voor den wagen gespannen en 's avonds half tien deed J. D. zijn intocht in Goes. Hij zat op den bok van den wagen doch naast hem zat een rijksveldwachter die de teugels hield en een gemeenteveldwachter per fiets volgde. Onder grooten toeloop van volk werd J. D. naar bet politiebureau gebracht, waar hij dien nacht na kon denken over zijn avontuurlijken tocht. Den volgenden raorgen is hij naar Middelburg overgebracht. Welke wonderlijke uitwerking een val an de fiets kan hebben, lazen we in De Zeeuw. Dit blad vertelde z/Zaterdagmiddag viel de landbouwer t. op den 's Gravenpolderschen straatweg zoodanig van zijn fiets, dat hijin beschouken staat, naar politiebureau alhier moest worden over gebracht". Van zoo'n val, die dronkensehap tengevolge had, hoorden we nog nimmer. Dinsdagmiddag stal op de markt te Goes een jonge man, die Zondags als milicien bij het derde regiment gedeserteerd was, een fiets. Hij vroeg te Biezelinge toevallig den weg aan den zoon van den bestolene, die zijns vaders rijwiel herkende. De dief werd aan de praat gehouden, tot er politie verscheen, die hem arresteerde. Bij een inwoner van Haarlem, in bet bezit van een kat en een hond, had dezer dagen het volgende plaats Poes had een viertal jongen geworpen. De eigenaar had geen lust de beestjes te houden en daarom werden ze verdronken. Poes, verdrietig over het verlies van haar kroost, liep overal heen en weer, zoekende naar haar kinderen. Twee dagen later kreeg ook de hond een drietal jongen, die door den eigenaar in het leven werden gelaten en in een mandje hun nestje hadden. Zooals het gewoonlijk gaat, ging moeder hond even van haar kroost weg om eens te eten en te drinken, haar kinderen in de mand alleen latende Op dat oogenblik kwam de kat op haar on- derzoekingstochten bij de mand, zag de jonge honden daarin en, denkende haar jongen gevonden te hebben, nam zij er een in den bek en ging, zonder dat een der huisgenooten het zag, er mede van door. De hond keerde weder en miste een van het drietal. Een erbarmelijk gehuil vervulde spoe- dig het huis. De eigenaar kwam aangeloopen, en zagspoedig wat er aan de hand was. Overal werd gezocht, maar het jonge hondje werd nergens gevonden. De volgenden rnorgeD kwam men in het berghok en vond de kat op de steenkolen lig- gen, den jongen hond teeder verzorgende. De eigenaar wilde het beestje van de kat wegnemeu, maar dit ging nog zoo gemakkelijk niet. Ze blaasde en kromde den rug, gereed haar schat tot het uiterste te verdedigen. Het baatte niets en ten slotte moest het arme dier het opgeven. Het edele 3tal, dat zich verleden week bij den beer Rulter te Amsterdam aanmeldde met de vraag, of zij de 1000, uitgeloofd voor de verdwenen portefeuille met Russische efi'ecten, konden verdienen door een aanwijzing te geven, is na het weigerend bescheid gaan z/afdingen." Btj de politie hebben de beeren namelijk verklaard, dat zij met 500 voor hun drieen genoegen zouden nemen, maar dan moesten zij het geld dadelijk hebben. Ook daarop wilde de eigenaar der portefeuille niet ingaan. Wei echter is hij, naar men ver- neemt, bereid, bij een bankinstelling 500 te storten ten name van het 3tal, onder dit beding, dat zij het geld eerst in handen krijgen wanneer de door hen te geven aanwijzing leidt tot het terugvinden der portefeuille met inboud. Of de heeren hierop in zullen gaan in Tivoli, te Utrecht, werd een verkooping van rijwielen gehouden, die tegen lage prijzen van de hand werden gedaan. Eenige handelaren probeerden met strooibiijeten het publiek van deze verkooping af te houden, maar toen dat niet lukte, huurden ze eenige maunetjes, aan wie ,/spektakel maken" werd opgedragen. De politie was er in een ommezien bij om aan deze beweging tegen „oneerlijke concurrentie" een einde te maken, schrijft het ,/Utr. Hbl". Maar toen ontstaken de //heeren", in wier dienst de spektakelmakers waren, in woede en wilden een arrestant ontzetten. De agenten moesten van de sabel gebruik maken om baas te blijven. Het lukte nog een der /heeren" handelaars in te rekenen en ook mee te nemen. Men schrijft uit Almeloo aan't //Nieuws" Bij het vernemen, indertijd, van verschillende faillissementen, sloeg velen zoodanig de schrik om het hart, dat zij niet langer hun geld aan anderen in bewaring durfden toevertrouwen, maar hun schat liever in een geheim hoekje verborgen. Zoo hadden een paar eenvoudige luidjes hier in de buurt hun geld geborgen in de bedslede. Eenigen tijd geleden werd die bedstede schoon- gemaakt, zonder dat daarbij gedacht werd aan het geld. Later werd dit verzuim met schrik bemerkt, en dezer dagen is nu geld gevonden op een weiland, waar het puin uit de bedstede was neergeworpen. Men is toen gaan zoeken. in de hoop nog meer te vinden, maar tot dusver is van bet vrij aan- zienlijke bedrag maar weinig terechtgekomen. Een ernstig ongeluk had Dinsdag te Parys plaats aan de kade van Austerlitz, waar men e^n dok aanlegt. Terwijl 6 arbeiders metgraaf- werk bezig waren, stortte de kuil in, waardoor zij bedolven werden. Er was spoedig hulp ter plaatse en 3 mensehen heeft men nog levend,. ofschoon zwaar gewond, kunnen opgraven. Daarna vond men 2 lijken en toeu moesten de.' opgraviugen worden gestaakt, omdat er gevaar voor nieuwe instortingen dreigde. Nitkowski, een van de gevatte daders van de op klaarlichten dag gepleegde inbraak eii poging tot moord in een juwelierswinkel te Brussel, heeft een volledige beschrijving gegeven van het gebeurde Jutfrouw Deschamps, hoewel een sterke vrouw lag in een oogwenk op den grond, on- danks den tegenstand, dien zij bood. De eene aanvaller Jockmans sloeg een touw om haar hals en de twee anderen stampten herhaaldelijk met hun bielen op haar gelaat en haar hoofd. Nitkowski stal toen de ringen en armbanden en de twee anderen de horloges. Een klant wilde binnen komen. Nitkbwski, de eenige van de drie die Fransch kent, zeide, terwijl hij de deur met een spleet opende /Madame is niet hierzij zal binnen een kwartier terug zijn''. De klant, die niet achter de deur kon zien, zou daar ongetwijfeld het slachtoffer bebloed hebben zien liggen.. Nauwelijks was de klant weg of Jockmans en Jankowski verlieten den winkel, terwijl Nitkowski voortging zijn zakken te vullen. Een oogenblik zag hij de vrouw nog bewe- gen en een poging doen om het touw dat haar hals omknelde, los te maken. N itkowski sprong op haar toe en trapte opnieuw eenige malen op haar hoofd met het doel haar te dooden. Toen zag hij door de glazen deur een heer naderen en nu dacht hij dat het hoog tijd was om de plaat te poetsen. Een oogenblik meende hij dat de heer iets had gezien en zich ver- beeldende dat hij vervolgd werd, verloor bij alle besfef van voorzichtigheid en liep zoo hard, dat dit werd opgemerkt door de personen, wier verklaringen hern deden aanhouden. En dat leidde weer tot opsporing der andeien, die reeds naar Antwerpen waren gereisd. Ee toestand van mejuffrouw Dechamps is betrekkelijk goed, er is tenminste geen levens- gevaar meer. Maar met haar hootd en aange- zicht is het deerlijk gesteld. Haar gelaat is zoo zeer opgezwollen dat de oogen zelts niet zichtbaar zijn. DAGEN. Voorm. 3 Zaterdag 18 April 1 2.51 3.6 Zondag 19 v 3.23 3.39 Maandag 20 3.57 4.15 Dinsdag 21 n 4.34 4.55 Woensdag 22 "i 5.17 5.43 Donderdag 23 6.11 6.44 Vrij dag 24 7.22 8.6 COURMT Hit Itlixl verscliijnt TflHandalVnpnxilne- en Irijilnvavond, nitspiomlcrd op Fpenldaiirn. l»ij de rirma 1". J. IH*- MHWE «e Ter ^ieiiiaen* Burgemeester en VVethonders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artibel 12, le lid der lirankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alooboihoudenden drankanderendan sterken drank van PIETER JOHANNES VISSER, hotelhouder, wonej^de te Ter Neuzen, voor het benedenvoorlokaal en het bovenlokaal van het perceel plaatseiijk gemerkt 6 en gelegen aan de Markt. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemecster en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 16 April 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. 8. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter openbare kennis dat op 15 April 1908 bij ben is ingekomen een afschrift van een aan Gedeputeerde Staten van Zeeiand gericht verzoekschrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop alleen aan logeergasten van PIETER JOHANNES VISSER van beroep hotelhouder, wonende alhier, voor het be- neden voorlokaal en het bovenlokaal van het perceel plaatseiijk gemerkt 6 en gelegen aan de Markt. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekend making kan een ieder tegen bet verleenen dezer ver gunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 16 April 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. i V i/ V H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1