A I g e m e e n vertentieblad voor sch-Vlaanderen. 5135 HI HD E EW E T. Bekendmaking'. Aankondiging. wegeii en yoetpaden met de knnstwerken. JJinnenlaiid. Dinsdag 14 April 1908 48e .Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,iranco per post. Vooi Nederland 1,10. Voor BelgiS 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekbande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. TeUfiiiii No. 25. Inzending van advertentiSn voor 3 uren op den dag der uitgave. ADTERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie woidt d Bij prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat ouders en verzorgers, die hunne kinderen of pupillen op 9 RSei a. S. op de openbare school wenschen te plaatsen, zich daartoe tot en met 30 dezer bij het hoofd der school kunnen aanmelden. Kinderen, die in dit jaar zes jaren oud zijn of worden, worden toegelaten. Hoek, den 3 April 1908. Burgemeester en Wethouders van Hoek, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK, brengen ter kennis van belar.ghebbenden, dat te beginnen op 22 April 1908, vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Hoek, 3 April 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Het Vud. weerspreekt het bericht dat er een tiende departement zou komen, voor Onder- wijs. Wei wordt de afdeeling Onderwijs van het Dep. van Binnenlandsche Zaken naar een ander gebouw overgebracht. Voor het derde perceel (w.erken te Bluish) 1} werd alleen ingeschreven door den heer A. £ooman aldaar voor f 155. Tweetal bij de Geref. gemeente (Vloos- wykstraat) alhier Ds. Kestel, van Rotterdam, en Ds. Jansen, van Barneveld. Naar men ons mededeelt zullen zich ter gelegenheid van de a. s. Dinsdag ook voor hot pubiiek toegankelyke, nader aan te kondigen uitvoering, georgauiseerd op verzoek der mede- werkers aan de onlangs opgevoerde kinderope- rette ten voordeele van het ziekenhnis, ook doen hooren de gunstig bekende zangeres mej. Mathilde de Vos, benevens de heer Matthieu Jr., die evenals eerstgenoemde aan het conservatoire te Gent met een eersten prijs bekroond werd. Dpze zeldzame gelegenheid, om alhier eens goede zangers te hooren, zal zeker velen opwekxen die soiree te bezoeken. Een viertal jongelui waren gisteren, daartoe door een hunner uitgenoodigd, in een vlet ge- stapt, om met dat ranke bootje een tocht naar Ylissingen te ondernemen. Daar zij gisterenavond niet terugkwamen heerschte er hier bij de ouders natuurlijk groote ongerustheid omtrent hun lot. Hedenmorgen ontving de patroon van een der jongens van den kapiteiu der alhier aankomende Prov. boot een boodschap, dat de jongens te Vlissingen in het politiebureau waren opge- nomen en dat zy daar niet zouden worden los^elaten, alvorens er van hier omtrent hen bericht was ontvangen. Toen bedoelde patroon, de heer De S., echter naar den commissaris van politic te Vlissingen telefoneerde, met verzoek de jongens per eerstvertrekkende Prov. boot naar huis terug te zenden, en hen niet met de vlet te laten terugkeeren, kreeg hij ten antwoord, dat ze al voor een goed uur waren vertrokken, en men hen had laten gaan, daar de omstandigheden gunstig waren om met het bootje terug te varen. De kapitein der alhier omstreeks halt 11 aankomende prov. boot deelde aan de belang- hebbenden, waaronder de vader van een der jongens mede, dat hij hen ter hoogte van TER NEUZEN, 13 April 1908. Bij het Vrijdag te Middeiburg gehouden examen voor onderwijzeres zijn, zooals nog ge- deeltelijk in ons vorig nummer werd gemeld, geslaagd, de damesM. A P. Herreijgers en D. van Wijck, van Ter Neuzen, J. G. C. G. Gerritsen en M. Polma te Breskens. Zaterdag slaagden voor de akte vrije- en orde- oefeningen der gymnastiek de dames Herreijgers, Gerritsen en Polma. Heden werd alhier door Burg, en Weth. aanbesteed het onderhouden van en het doen van herstellir.gen, vernieuwingen enz. aan de gebouwen en andere gemeente-eigendommen en het leveren van verschillende bou wmaterialen gedurende 1908, in drie perceelen. Voor het eerste perceel (vverkzaamheden te Ter Neuzen) werd ingeschreven door de heeren W. P. Nieuwelink voor f 1595, F. C. Herre- bout voor f 1575, Joris Kolijn voor f 1574 en J. van der Velden voor 1486. Voor het tweede perceel (verf-, glas- en behangwerk) werd ingeschreven door de heeren Alph. Geilliet voor 194,60 en O. F. C. de Pauw voor 190. Borssele onder den Zuid-Bevelandschen wal had zien roeien, maar dat hij het geraden vond, dat men er met een zeilsloep met bevaren lieden op afging, om hen alhier binnen te krijgen, daar bij het heerschende weer een verblijf in het ranke bootje, vooral voor niet bevaren lui, zeer wel op een ongeval kon uitloopen. Enkele varenslieden waren terstond bereid met den zooeven genoemden vader, in een ter beschikking gestelde sloep, de jongens te gaan zoekfen, en nu had men betrekkelijk spoedig de vlet opgepikt. Omstreeks 1 uur arriveerden alien behouden alhier. Toen vernam men, dat de jongens gisteren avond omstreeks halt 7 ure te Vlissingen waren gearriveerd, aldaar waren aan wal gestapt en wat hadden rondgeloopen. Toen ze later weer in hun bootje waren gestapt met het doel naar hier terug te roeien, was de wind intusschen opgestoken en stond de zee zoo hoi dat ze het niet durfden wagen. Ze gingen dus weer aan wal, na hun bootje te hebben vastgelegd, zwierven nog wat door de stad en meldden zich ten laatste op het politiebureau, waar ze nachtleger ontvingen. Voor het herstellen van kleeding en schoeisel, ten dienste van de onder de wapenen komende dienstplichtigen der landweer, is be- paald, dat daarvoor rnilitaire werklieden in dienst zullen worden genomen tegen f 2,50 per dag, voor Nieuwersluis en Ter Neuzen burgerwerk- werklieden tegen f 3 per dag. Heden liep alhier een gerucht omtrent een ernstige vechtpartij, die gisteren te Selzaete had plaats gehad en waarbij aan een of meer personen doodelijke verwondingen waren toe- gebracht. De dader was op Nederlandsch grond- gebied gevlucht, doch te Sas van Gent door een der commiezen gearresteerd. Bij informatie naar dit gerucht vernamen wij, dat dit, zooals het nog al eens voorkomt, zeer overdreven was. Wegens een verschil van 20 cent die bij den verkoop eener duif^ de eene partij van de andere zeide tekort te belAen onvangen, ontstond tusschen 4 breeders, beken staande als eerste vechtersbazen, twist met een vader en 2 zoons, Hollanders, bij welken twist over en weer klappen vielen en de messen oo te voorschijn kwamen, waarvan verwondingen het gevoig waren. De genoemde vader is, misschien ook vreezende voor ernstige gevolgen, over de Nederlandsche grens gevlucht, naar Sas van Gent, waai luj door een der rijksambtenaren werd aangehouden en aan de po'litie overgeleverd. Na ingesteld onderzoek is hij echter hedenmorgen losgelaten. Uit dit verloop der zaak valt dus al te leiden, dat er van moord of poging daartoe wel geen sprake is, en er alleen een vechtpartij heelt plaats gehad, zooals er wel meer daar geschieden. Tot onderwyzer met verplichte hoofdakte te Boschkapelle is benoemd de heer J. An- driessen, onderwijzer te Koe.wacht. Met ingang van 14 April 1908 wordt het post- en telegi aafkantoor te Oostburg mede voor den Rykstelephoondienst opengesteld. De visschersvereeniging Helpt Elkander te Tholen en de vereeniging //Algemeen Schip- pers- en Visschersbelang" te Bruinisse, hebben gezamenlijk een adres aan den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid gezonden, met veraoek, het visschen van mosselen en mossel- zaad op de zuiderzee voor stoombooten te ver- bieden. In het adres wordt er op ge- wezen dat, als dit visschen blijft toegestaau, door zeilvaartuigen niet meer voldoende kan worden gevangen om de reis loonend te maken. Door het lioofdbestuur der schippersver- eeniging ,/Schuttevaer" werden o. a. de volgende adressen verzonden Aan den Minister van Waterstaat, houdende adhaesie-betuiging aan het adres van de heeren Leendert c s. te Wemeldinge, in zake omlegging van het jaagpad bij de spoorwegbrug te lake. Aan den Minister van Marine, met verzoek, hetzy door uitbreiding van tonnenleggers, hetzij door andere maatregelen, het wel daarheen te willen leiden, dat de zomerbetonning eenigen tijd langer dan tot dusver blijft liggen en dat de winterbetonning zoo vroeg mogelijk naysgang weder door de zomerbetonning worde vervangen. Blykens het Voorloopig Verslag van het wetsontwerp tot onteigening van eigendommen in de gemeenten Kruiningen, Schore en Wemel dinge, noodig voor den bouw van derde schut- sluizen voor het kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert en te Wemeldinge, verklaarden leden van verschillende richting door de voordracht verrast te zijn. Waar het hier geldt een werk, met welks uitvoering volgens de raming bijna 4 millioen gulden zal gemoeid zijn, zouden zij het wenschelijk hebben geacht, dat de Kam'er daarop ware voorbereid. Dat op de in de Memorie van Toelichting genoemde gronden de noodzakelijkheid van iiieuwe sluizen inderdaad zou moeten worden aangenomen, werd door verscheidene leden ernstig betwijfeld. Deze leden betoogden blijkens het verslag, dat ook bij de meest rnime opvattingen van de verplichtingen welke Nederland bij het verdrag met Belgie van 19 April 18.>9 met betrekking tot de seheepvaart op zich heeft genomen, de bouw van een derde stel schut- sluizen niet geacht kon worden daaronder te vallen. Het kwam dezen leden voor, dat, wanneer Nederland, ter wille van de Belgische seheepvaart, verder ging dan een rviime opvatting van de verplichtingen uit het tractaat van 1839 eischt, er alle aanleiding zou bestaan de Belgische Regeering te wijzen op de billijkheid. dat door Belgie in de kosten van aanleg van het derde stel sluizen werd bijgedragen. De uiededeeling in de Mem. v. Joel., dat de afmeting der nieuwe sluizen in hoofdzaak zullen overeenkomen met die der bestaande groott sluizen, gaf aanleiding tot de vraag, of die af metingen van dien aard zijn, dat de sluizen ook in de toekomst, wanneer de afmetingen der schepen, naar het zich laat aanzien, die van thans weder zullen overtreffen voldoende ruimte zullen aanbieden. Een groen en wit vast licht is ontstoken op den kruittoren nabij de sluis van Vosseschijn, in de bocht van Austruweel, op ongeveer bl" 14' 24" N.b. en 0° 29' 12" W.l. <4° 23' 52" O.l. van Greenwich) zichtbaargroen in het vaarwater en over de reede van Austiuweel, alwaar meerboeien liggeD, tot in N106°O.wit beN. daarvan het is verboden in den groenen sector te ankeren. Gebruikte varie. I5°\\est. Men meldt ons uit Vlissingen De bemanning van de reddiugboot //Koning Willem III" alhier heeft van den Russischen Minister van Handel en Nijverheid f 190 ont- geii, als belooning voor de hulp verleend bij bet "redden van de gestrande Russische schoener ,/Mikus" op 4 Mei 1907. Deze schoener was destijds bij hevige westen- wind op de Kaloot gestagen. Het schip brak kort na de stranding, waarop door de kapitein noodseinen werden gegeven. Daarop ging on- middeilyk de reddingboot//Koning Willem 111' schipper F. H. Jilleba, beroand met 7 roeiers, uit tot het verleenen van assistentie. By aan- komst bleek in het schip reeds 7 voet water te staan het mocht evenwel gelukken alle op- varenden te redden, die hier behouden aan wal werden gebracht. Kuist. By de aanbesteding door de aan- koopcommissie van den R.K. Boerenbond ge houden op 11 April van a pl.m. 155000 K.G. Ohitisalpeter, leveren Walsoorden en Paal, en b pl.m. 16000 K.G. leveren Hulst, was inge schreven Voor a P. J. v. Aardenne, Dordrecht J 12.04 I. G. Adriaansens, Bergen op Zoom f 11.95 P. v. d. Have, Rotterdam 11.90 W. Adri aansens, Groenendyk f 11.70°; Glerum, Vlake, 11.69°P. J. Scheele, Ter Neuzen 11.68; G. Meijer, Zaamslag, 11.596; J. Adriaansens, Polfliet, Walsoorden, 11.45. Voor b P. J. v. Aardenne, Dordrecht, 12.19 I. v. d. Have, Rotterdam 12 10 P. G. Adri aansens. Bergen op Zoom, j 11.91 Gleiuru, Vlake, f 11.87; P. J. Scheele, Ter Neuzen, 11.68*; G. Meijer, Zaamslag, 11.58; J. Adriaansens-Polfliet. Walsoorden 11.44; Gegund aan den laagsten inschryver. Oostburg, 13 April. In eene gisteren ge houden druk bezochte vergadering der vrij- zinnige kiesvereeniging alhier, werd voor de a.s. verkiezing van een lid der Prov. Staten in het kiesdistrict Sluis gesteld de heer P. van Houte,. burgemeester van Schoondyke, met 51 stemmen. Op den heer J. A. Neeteson, bui- gemeester van IJzendijke, waren uitoebracht. 50 stemmen Eianttingepeclii te Ten fSeuzen. u Jin Lit A E»it blad versclaijnt IWaainclag-. Woensdag. u 1 M'H WMMW HI en Yrijda^avond« uitjfeionderd op Feestdagen* bij de Firma Jf. WAW 1>« SASPE «e Tet Me«zen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad iiO. 222 van 1896) maken bekend dat op keden ter gemeente-eecretarie ter visie isgelegd een verzoek van PIETER DEES Cz., slachter, wonende te Ter N e n z e n, om vergunning tot het opriehten eener slachterij in een gedeelte van het perceel plaatse- lijk gemerkt 38 en gelegen aan de Oonze-Visserstraat, kadastraal sectie C no. 3364 en dat op Haar.dag 27 April 1908, des namiddags van 3 tot 4 nren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegenheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en dezemondeling of schriftelijk toe te liehten. Ter Neuzen, 13 April 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuuv zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te liehten. C5 Zitting van 10 April 1908. Veroordeeld zijn M. N. J. v. R., bierhuishoudster te Hoek ter zake van overtreding der Drankwef, tot boeten elk van 15, stibsldiair 15 dagen hechtems or elke boete, met verbeurdverklaring en t evel tot vernieling van de twee in beslag genomen flesschen met drank en glaaaje. L. D., verlofhoudster te Philippine, ter zake van over treding der Drsmkwet, tot eene boete van /I, subs. 1 dag hecht., met bevel tot vernieling v. d. in beslag ge nomen tlesch met drank; - C. d. E, arbeider te Hoek, ter zake van Leerplichtwetovertreding 2 maal gepleegd, tot 2 boeten van 1, subs. 1 dag hecht. voor elke boete. P. G., stoker; J. R, spoorwerker; U. M. v slager. M. V., lartdbouwer.1. D, knecht, alien te Te, Neuzen; J. F v. M., arbeiderH.O., arbeider ;- H. G. P V., klerk, alien te Axel; G. 8., U. fabrieksarbeiders te Selzaete; J. G.,t. A., la- brieksarbeiders te Wachtebeke, alien ter zake van het rijwielen zonder licht, ieder tot eene boete van J subs. 1 dag hecht. P F. d. R., schipper, zonder bekende woonplaals te, zake als' voren tot eene boete van 3, subs 3 dagen hecht P. v. d. B., koopman te Philippine, ter zake van overtreding van het reglement op de bescherming van trekdieren, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. A. 't G. en M. S., werklieden te Zaamslag, ter zake van het rapen van schelpdieren, ieder tot eene boete van f 1 subs. 1 dag hecht.; E. d. W, landt/onwer te Bouchaute A. v. E., knecht te Hansweert, ter zake van hel bevisschen der Schelde zonder consent, ieder tot eene boete van J 1, subs. 1 dag hecht.; E. P.knecht te Sas van Gent; - F D„ werkman te Westdorpe, tei zake van openbare dronkenschap, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht; - P J. S., stuurman te Zele, ter zake als voren, tot eene boete van J z, subs. 1 week tuchtschool. A K., bargeschipper te Sas van Gent, ter zake als voren, tot eene boete van 5, subs. 3 dagen hecht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1