A 1 g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5132 Dinsdag 7 April 1908. 48e Jaargang. Bekendmaking". Aankondiging. wegen en voetpaden met de kunstwerken. TTFilTFt 0N. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32lji en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzendincr van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EBBST3SJ BLAD. Burgemeester en Wethoaders van flOEK maken bekend, dat ouders en verzorgers, die hunne kinderen of pupillen op I IVSei a. s. op de openbare school wenschen te plaatsen, zich daartoe tot en met 30 dezer bij. het hoofd der school kunnen aanmelden. Kinderen, die in dit jaar zes jaren oud zijn of worden, worden toegelaten. Hoek, den 3 April 1908. Burgemeester en Wethouders van Hoek, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secrefaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 22 April 1908, vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Hoek, 3 April 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMAiNS, Secretaris. Men schrijft aan de Midd. Ct. Ten behoeve der schatting van de huurwaarde der lokaliteiten tot verkoop van sterken drank in het klein komen de gemeentebesturen jaar lijks op de hoogte der inslagen van gedistilleerd door vergunninghouders, bierhuishouders en houders van logementsvergunningen. De daaruit opgemaakte statistiek brengt atan 't licht welke groote hoeveelheden gedistilleerd worden ingeslagen door degenen die geene ge- wone vergunning hebben, zooals zij die voor de vergunning minstens f 25 per jaar betalen. De inhoud der opgaven van de inslagen door bierbuishouders enz. keert jaarlijks, met eene kleine variatie, terug. De iuslag zal derhalve jaarlijks wel worden verkocht. Tegenover de vergunninghouders, die belasting betalen, is het jammer dat de houders van bier- huizenenlogementsvergunninggeen vergunnings- recht van minstens f 25 per jaar moeten dokken. Zij verdienen evenveel. TWAALFDE HOOFDSTUK. Hoe het den graaf te moede werd, ioen hij in den gevangenwagen over de ophaalbruggen en door de donkere poorten van de sterke vesting Schweidnitz reed, laat zich niet be- schrijven onophoudelijk waren zijne gedachten bij zijne dierbare gade en den goeden ouaen man, die hun alles vergeven en bun met zoo'n liefdevol hart ontvangen had. De eene gedachte verdrong de andere, zoodat hij eindelijk als 't ware nederzat zonder te denken, doelloos voor zich starende. Eindelijk was de tocht volbracht en had men de vesting bereikt. De commandant gaf den indruk van iemand die geen haarbreed van zijne instructies zou afwijken. Hij ontving den cornet stroef, terwijl de toon waarop hij tot hem sprak, ruw, ja zelfs onbeschoft was, zoodat zulks voor den armen graaf niet zeer bemoedigend klonk. Hij stelde de officieren 'n bewijs van goede aankomst ter hand, en gaf den plaats-majoor last, voor den arrestant te zorgen. Eenige oogenblikken later bevond de cornet zich opgesloten in 'n gewelfde eel met muren TER NEUZEN, G April 1908. Zaterdag had alhier de plechtige teraarde- bestelling plaats van wijlen den heer M. Ver- brugge, van wiens overlijden wij de vorige week melding maakten. De belangstelling was zoo groot als wij dat ons van een particulier ingezecene gedurende tal van jaren niet kunnen herinneren. Op den bepaalden tijd werd de kist door eene deputatie van de schippersvereeniging ,/Sehutte- vaer" uit de woning gedragen, door welke vereeniging verzocht was dezen laatsten diensc den overledene te mogen bewijzen. De familieleden, benevens talrijke vrienden, volgden de baar naar de begraafplaats, bij den stoet sloten zich aan het gemeentebestuur met den gemeenteraad, de afdeeling Ter Neuzen der schippersvereeniging ,/Schuttevaer", het college van Kerkvoogden en Notabelen der Ned. Herv. kerk en verschillende polderbesturen. Een krans van de vereeniging tot Ziekenver- zorging, van de Scheeps-hypotheekbank te Rotterdam en een van de vroegere directrice van het ziekenhuis, zuster Hazenberg, dekten de baar. Bij het passeeren der Axelsche brug, daalden de halfstok geheschen vlaggen op de schepen der leden van ┬╗Schuttevaer" omlaag. Op de begraafplaats warenzeer talrijk de belangstellenden aanwezig. Bij de geopende -groeve herdacht de heer Ds. A. Timmerman, predikant bij de Ned. Herv. kerk den ontslapene, ook namens het college van Kerkvoogden en Notabelen, als secretaris-ontvanger, eenige woorden gewijd aan den ernst van het oogenblik daaraan toevoegende. Namens de afdeeling Ter Neuzen, van ,/Schuttevaer" werd hierna door den heer N J. Harte hulde gebracht aan de verdiensten van den overledene. die slecbts korten tijd gewerkt had als voorzitter der vereeniging, doch wien de schippers zoo dankbaar en verplicht waren, voor de wijze waarop hij ook veler particuliere belangen behartigde. Betreurd werd dat de hoop die men voor de toekomst op den jeugdigen voorzitter gebouwd had, zoo wreed den bodem was ingeslagen. Als uiterlijk teeken van hulde werd thans een bloemenkraus op het graf ge- legd, met het voornemen, na verkregen toe- stemming der familie, op het graf een blijvend gedenkteeken te vestigen, dat nog lang ge- tuigen zal van de dankbaarheid van //Schutte- vaer" en hare leden. Door den heer T. van Borssum Waalkes werd nog gesproken namens het bestuur der vereeniging tot ziekenverzorging, waarvan de overledene penningmeester was. Hij bracht aan van zeven a acht voet dikte en voorzien van een klein venster met dikke tralies, waardoor men slechts de andere, aan de tegenovergestelde zijde gelegen vestingmuur kon waarnemen, terwijl een kleine liehtstraal zich met moeite 'n weg door 't venster baande. Een onaangename muffe kelderlucbt werkte zeer vermoeiend op de ademhalings organeu, terwijl niets dan een houten brits met een stroo- zak en wollen deken benevens 'n tafel en houten zitbankje 't ameublement uitmaakten. Opdat de arrestant, zoo hij zulks mocht wen schen, eenige door hem voor zijn proces noodig geacht wordende inlichtingen kon opschrijven, werden hem 'n inktkoker, pennen, papier, en 'n ijzeren kandelaar voorzien van 'n zeer dunne vetkaars, verstrekt. Verder werd hem de ver gunning verleend aan zijne vrouw te schrijven en brieven te ontvangen, echter onder voor- waarde, dat de commandant eerst inzage daarvan moest nemen. Dientengevolge schreef de cornet slechts eenmaal aan zijne vrouw, haar tevens den raad gevende, tenzij het dringend nood- zakelijk was, deze wijze van correspondeeren te staken. Gelukkig voor den cornet werd spoedig een aanvang met de instructie gemaakt, eft wel den eerstvolgenden morgen na zijn aankomst. De instructie was kort en niet ingewikkeld, daar de feiten waaraan hij zich schuldig had gemaakt, bewezen waren. en overledene dank voor zijn steun, bij de stichting van het ziekenhuis, en ook voor de vriendschap die bij het samenwerken voor een goed en nuttig doel steeds van hem was ondervonden. De heer Ds. G. A. van der Hooft, predikant te Domburg, zwager van den overledene, dankte namens de weduwe, alien die gedurende de ziekte en bij het overlijden blijk hadden ge- geven van hunne belangstelling, hun betuigend dat die deelneming ten zeerste wordt gewaar- deerd. Hierna verliet de talrijke scbare den dooden- akker, onder den indruk van de diepgevoelde gebeurtenis, dat een waardig burger naar zijne laatste rustplaats was gebracht. Als blijk van de belangstelling die deze plechtigheid wekte kan zeker wel aangestipt worden, dat, wat alhier nog niet voorkwam, door den fotograaf Elzinga daarvan opnamen zijn gemaakt. Vrijdagavond trad in het /Hotel Centraal" alhier. in eene openbare vergadering van de afdeeling Ter Neuzen van ,/Volksonderwijs" op, de heer P. Metelerkamp, te Hilversum, welke paedagogische beschouwingen hield over het openbaar en het bijzonder onderwijs in Neder land. Het bezoek was matig. Spreker verdedigde de 3 volgende stellingen 1. De openbare school heeft voor de volks- opvoeding een zekere leemte wat betreft de vorming van het gemoed en de individueele karaktervorming der leerlingen. 2. De openbare school heeft voor de volks- opvoeding belangrijke voordeelen, wat betreft de ontwikkeliug van het gemeenschapsleven voor de kinderen van een zelfde vaderland. 3. Het meest geschikte middel om de leemte in de volksopvoeding, bedoeld bij punt 1 zoo- veel mogelijk aan te vullen, is het onderwijs in de Ethica of zedenleer, volgens algemeen menschelijke beginselen, ten einde daardoor de openbare school zooveel mogelijk geschikt te maken en, om geheel aan haar roeping te vol- doen, nl. op te leiden voor het moreele en het practische leven van het volk. De eerste stelling behandelende achtte spreker het door de bijzondere school een groot voordeel, dat daar onderwijs wordt gegeven in den bijbel, daar deze de kinderen op velerlei gebied kan leeren wat goed en schoon is, en hij acht het een leemte, dat de openbare school daarin bij de bijzondere ten achter staat. Op de openbare school wordt in de geschie- denis enz. ook wel onderwijs in de zedenleer gegeven, doch dat geschiedt occasioneel en niet algemeen. Aan het onderwijs op de school moet 't Was bewezen, dat hij zonder verlof uit zijn garnizoen was vertrokken, zich naar 't buiten land begeven had en daar zonder 's konings toestemming in den echt was getreden. Al deze feiten waren voldoende ter zijner veroordeeling. De cornet ontkende natuurlijk niets, was zeer bescheiden in zijne antwoorden, terwijl hij op raad van Untenant Von Seelen en Kaatje, alle trotsch ter zijde zette, teneinde daardoor zijne straf niet te verzwaren. Twee dagen daarna kwam de krijgsraad bijeen, bestaande uit drie stafofficieren, drie kapiteins en een auditeul, onder presidium van den Overste. De cornet gedroeg zich ook nu zeer bedaard, verdedigde zich niet, maar beval zich slechts in 's konings genade aan. Nadat hij weggeleid was, ging de raad tot een geheime zitting over en werd het vonnis geveld. Eenige oogenblikken later werd de beklaagde weder binnen gebracht en las men hem 't vonnis voor, waarbij hij veroordeeld werd tot vijf jaar vestingstraf. Ofschoon 't den graaf was aan te zien, dat hij zoo'n zware langdurige straf niet verwacht had, hoorde hij 't vonnis met gelatenheid aan. Toen de graaf weder in zijn eel was terugge- bracht, zette hij zich op de brits neder, om al 't verschrikkelijke van zijn toestand te overzien. Vijf jaar lang gescheideu van haar, die hij volgens spreker aansluiten het onderwijs in de catechisatie. Een nadeel van de bijzondere school achtte spreker het echter, dat deze slechts kan gevolgd worden door de kinderen van een bepaalde gods- dienstige gezindte, daar het onderwijs in den bijbel en dat volgens deri cathecismus geheel met elkaar strijdt. Daardoor wordt geen naasten liefde gekweekt. maar wel verwijdering, tusschen de kinderen van hetzelfde vaderland. Onder. verwijzing naar feiten uit het buitenland, meende spreker dat daardoor godsdiensthaat wordt aangekweekt, wat hij tegen het belang van het kind en de natie acht. Vooral acht hij het noodig dat op school gevoel voor al wat schoon is, en bovenal naasten- liefde wordt aangekweekt, naar het voorbeeld van den Koningszoon Boedha en Jezus, die voor de mensehheid schoone voorbeelden en leer- stelliugen hebben verkondigd. Hij gaf ten slotte eenige voorbeelden ten beste, hoe' hij ongeveer zich denkt dat onder wijs in de zedenkunde kan worden gegeven, om de meeningen en ontwikkeling van het kind in het goede spoor te kunnen leiden. Daardoor kunnen worden aangekweekt zelfkennis, liefde, oprechtheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersching, werkzaaraheid, orde enz. Boven liefde voor het bijzonder- of het openbaar onderwijs, behoort te worden aangekweekt liefde voor het vaderland. L)e heer De Masier, die den spreker had in- geleid, betuigde hem dank voor de wjjze waarop hij het ouderwerp had besprokeD, en beval overweging van het gehoorde bij alle hoorders aan. De heer H. Koelmans, hoofd eener bijzondere school alhier, had met genoegen gehoord van de groote waarde die spreker aan het onder- richt in den bijbel had toegekend, maar was teleurgesteld, waar spreker zonder daarvan nadere verklaring te geven, den bijbel niet geheel had aanvaard, wat volgens spreker toch noodzakelijk is. Waar de heer Metelerkamp het zeer in het belang van het onderwijs achtte dat op de school ook cartons met goede op- schriften zouden worden opgehangen, had hij er wel van Homerus en anderen aangehaald, maar geen enkele uit den bijbel, waarin er naar debater meent toch ook wel zijn van beslist opvoedkundige waarde. Voorts ontkende spreker dat de bijzondere school godsdiensthaat aankweekt, want wel had spreker daarvoor voorbeelden uit het buitenland aangehaald, maar debater meende dat die toch van weinig waarde konden zijn voor de beoordeeling van de resul- taten van het bijzonder onderwijs hier te lande. De wijze waarop de spreker de openbare school had besproken verwonderde den heer zoo innig lief had, vijf jaar lang haar niet als man te kunnen steunen, haar niet met raad en daad te kunnen bijstaan, en voor haar niet zoo noodig te kunnen optreden, dat was verschrikke- lijk, die gedachte reet hem 't hart vaneen, en dan haar nog zoo jong aan heur lot te moeten overlaten, o God. waar was hij toe gekomen Kaatje, die hij zoo innig lief had, dat hij zijp leven voor haar had willeu opofferen, verteerde nu wellicht van diepe smart, buiten staat, den man dien ook zij zoo hartelijk beminde, eenige lafenis toe te brengen, of door'n hartelijk woord zijn leed een weinig te verzachten, en dat alles orndat hij toegegeven had aan eene liefde, die zoo ze niet beantwoord was geworden. hem diep ongelukkig had gemaakt. Hij had noch de moed, noch de kracht, zijne vrouw de hem opgelegde straf mede te deelen, te meer daar hij overtuigd was. dat zij die door Untenant Von Seelen of den Overste wel vernemen zou. Dat de koning hem gratie zou verleenen. of zijn straf verminderen. hierop durfde hij bijna niet hopen, omdat op 't verzachtende schrijven van den Overste niet 't minste antwoord was gekomen. Wanhopend wrong hij de handen, terwijl hij vreesde, dat de eenzaamheid en de smart hem krankzinnig zouden maken. (Wordt vervolgd). TER SEUZESSCHE (OIRAVT. Hit hlail verscliijnt Jlaandag-, IVot'iiNilHi;. en Vrajdagavoiid, nilgezonderd op VeeatdaKeD. bij de Firma 1". J. in*.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1908 | | pagina 1